Correction: MiR-4524b-5p/WTX/β-catenin axis functions as a regulator of metastasis in cervical cancer


Autoři: Tong Li;  Wenjuan Zhou;  Yimin Li;  Yaqi Gan;  Yulong Peng;  Qing Xiao;  Chunli Ouyang;  Anqi Wu;  Sai Zhang;  Jiaqi Liu;  Lili Fan;  Duo Han;  Yu Wei;  Guang Shu;  Gang Yin
Vyšlo v časopise: PLoS ONE 14(12)
Kategorie: Correction
doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0226864


Zdroje

1. Li T, Zhou W, Li Y, Gan Y, Peng Y, Xiao Q, et al. (2019) MiR-4524b-5p/WTX/β-catenin axis functions as a regulator of metastasis in cervical cancer. PLoS ONE 14(4): e0214822. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0214822 30939162


Článek vyšel v časopise

PLOS One


2019 Číslo 12
Nejčtenější tento týden