Correction: Severe cases of seasonal influenza in Russia in 2017-2018


Autoři: Natalia P. Kolosova;  Tatyana N. Ilyicheva;  Alexey V. Danilenko;  Julia A. Bulanovich;  Svetlana V. Svyatchenko;  Alexander G. Durymanov;  Natalia I. Goncharova;  Andrei S. Gudymo;  Alexander N. Shvalov;  Ivan M. Susloparov;  Vasiliy Y. Marchenko;  Tatyana V. Tregubchak;  Elena V. Gavrilova;  Rinat A. Maksyutov;  Alexander B. Ryzhikov
Vyšlo v časopise: PLoS ONE 14(12)
Kategorie: Correction
doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0227382


Zdroje

1. Kolosova NP, Ilyicheva TN, Danilenko AV, Bulanovich JA, Svyatchenko SV, Durymanov AG, et al. (2019) Severe cases of seasonal influenza in Russia in 2017–2018. PLoS ONE 14(7): e0220401. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0220401 31356626


Článek vyšel v časopise

PLOS One


2019 Číslo 12
Nejčtenější tento týden