Correction: Assessment of lung function in successfully treated tuberculosis reveals high burden of ventilatory defects and COPD


Autoři: Akshay N. Gupte;  Mandar Paradkar;  Sriram Selvaraju;  Kannan Thiruvengadam;  Shri Vijay Bala Yogendra Shivakumar;  Krithikaa Sekar;  Srinivasa Marinaik;  Ayesha Momin;  Archana Gaikwad;  Premkumar Natrajan;  Munivardhan Prithivi;  Gomathy Shivaramakrishnan;  Neeta Pradhan;  Rewa Kohli;  Swapnil Raskar;  Divyashri Jain;  Rani Velu;  Bharath Karthavarayan;  Rahul Lokhande;  Nishi Suryavanshi;  Nikhil Gupte;  Lakshmi Murali;  Sundeep Salvi;  William Checkley;  Jonathan Golub;  Robert Bollinger;  Vidya Mave;  Chandrasekaran Padmapriyadarasini;  Amita Gupta
Vyšlo v časopise: PLoS ONE 14(12)
Kategorie: Correction
doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0226389


Zdroje

1. Gupte AN, Paradkar M, Selvaraju S, Thiruvengadam K, Shivakumar SVBY, Sekar K, et al. (2019) Assessment of lung function in successfully treated tuberculosis reveals high burden of ventilatory defects and COPD. PLoS ONE 14(5): e0217289. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0217289 31120971


Článek vyšel v časopise

PLOS One


2019 Číslo 12
Nejčtenější tento týden