Molekulární diagnostika RB1 genu u pacientů s retinoblastomem


Autoři: V. Peňásová 1;  A. Kratochvílová 1;  I. Valášková 1;  R. Gaillyová 1;  T. Kepák 2
Působiště autorů: Oddělení lékařské genetiky FN, Brno 1;  Klinika dětské onkologie FN, Brno 2
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2008; 147: 177
Kategorie: Sjezdy

Inaktivace nebo ztráta tumor supresorového genu RB1 podmiňuje vznik retinoblastomu (RBL), vzácného maligního nádoru oka dětského věku. Gen RB1 je lokalizován v oblasti 13q14 a kóduje retinoblastomový tumor supresorový protein (pRb). Tumor supresorová aktivita pRb vyplývá z jeho schopnosti zastavovat buňky v G1-fázi buněčného cyklu potlačením aktivity E2F transkripčních faktorů. Ztráta aktivity pRb a následná deregulace buněčného cyklu často vede ke kancerogenezi. Inaktivace obou alel genu RB1 na základě somatických mutací podmiňuje vznik sporadické formy onemocnění (asi 60 % případů). Postižení u těchto pacientů bývá unilaterální. U zbývajících 40 % pacientů s hereditární formou onemocnění je jedna postižená alela RB1 genu přítomná již v zárodečné buněčné linii a způsobuje riziko přenosu i na potomky. U těchto pacientů se častěji vyskytuje bilaterální onemocnění, které se manifestuje v časnějším věku a představuje vyšší riziko vzniku dalších malignit (osteosarkom, sarkomy měkkých tkání apod.). Různé formy inaktivace genu RB1 vedou k rozdílné penetranci a expresivitě, a tudíž k rozdílným klinickým projevům onemocnění. Přesná analýza mutačních změn RB1 genu tedy zásadním způsobem ovlivňuje stratifikaci léčebně preventivních opatření zaměřených na pacienta s RBL. Ve FN Brno jsme v roce 2006 rozpracovali a zavedli metodiku RNA a DNA mutační analýzy genu RB1 pomocí metody PCR s následným sekvenováním. Pro zvýšení záchytu mutací probíhá v současné době zavádění a optimalizace metody MLPA a metylační analýzy promotorové oblasti genu RB1. Z celkového počtu 19 dosud vyšetřených pacientů a rodinných příslušníků jsme detekovali 8 různých mutací genu RB1. Pro ověření kauzality nalezených, dosud nepopsaných mutací RB1 genu bychom chtěli realizovat populační studii, ideálně v rámci spolupráce s dalšími centry dětské onkologie.

Tato práce je podporována grantem IGF 8/06 FN BRNO.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Článek CytoChip

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se