Spolek lékařů českých v Praze


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2008; 147: 187-188
Kategorie: Zprávy

Pořádá v březnu, dubnu, květnu a červnu 2008 pravidelné přednáškové večery s diskuzí.

Začátek v 17.00 hodin v Lékařském domě v Praze 2, Sokolská 31.

DNE 10. BŘEZNA 2008

Přednáškový večer Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN

Přednosta: doc. MUDr. Milada Kohoutová, CSc.

Seklův večer

Onkogenetika v experimentu a klinické praxi

Koordinátor: doc. MUDr. Milada Kohoutová, CSc.

 1. M. Kohoutová: Úvod (5 min)
 2. B. Otová: Testování nových látek s protinádorovými účinky v experimentálním modelu (15 min)
 3. M. Kohoutová: Hereditární formy kolorektálního karcinomu (15 min)
 4. Z. Musil: Hereditární formy feochromocytomu a paragangliomu (15 min)
 5. J. Kotlas: Genetická konzultace v rodinách s nádorovým onemocněním (15 min)

Diskuze

DNE 17. BŘEZNA 2008

Přednáškový večer II. interní kliniky 1. LF UK a VFN

Přednosta: prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

Pelnářův večer

Chronická tromboembolická plicní hypertenze

Koordinátor: prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

 1. A. Linhart: Úvod – vzpomínka na prof. Pelnáře (5 min)
 2. D. Ambrož, P. Jansa, A. Linhart: Epidemiologie onemocnění (12 min)
 3. T. Paleček, P. Jansa, L. Jelínková, J. Marešová, M. Aschermann, A. Linhart: Diagnostika chronické tromboembolické plicní hypertenze (15 min)
 4. P. Jansa, D. Ambrož, A. Linhart: Farmakoterapie (15 min)
 5. J. Lindner, P. Jansa, M. Aschermann, A. Linhart: Chirurgická léčba (12 min)

Diskuze

DNE 31. BŘEZNA 2008

Přednáškový večer Centra diabetologie IKEM Praha

Přednosta: prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.

Syllabův večer

Koordinátor: prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.

 1. T. Pelikánová: Úvod (5 min)
 2. Z. Vlasáková: Inkretiny v léčbě diabetu (15 min)
 3. R. Kožnarová: Nové technické postupy v diabetologii (15 min)
 4. A. Jirkovská, J. Mašková, V. Havlová: Naše zkušenosti s použitím kontinuální monitorace glykémie (10 min)
 5. R. Bém, A. Jirkovská: Kostní metabolismus u pacientů s Charcotovou osteoarthropatií (15 min)

Diskuze

DNE 7. DUBNA 2008

Přednáškový večer Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

přednosta: prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

Hennerův večer

Koordinátor: prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

 1. E. Růžička: Úvod (5 min)
 2. S. Nevšímalová, J. Bušková, D. Kemlink, I. Příhodová, K. Šonka: Porucha chování vázaná na REM spánek u narkolepsie (10 min)
 3. J. Bauer: Význam organizace péče pro nemocné s CMP (10 min)
 4. D. Horáková, E. Havrdová, O. Doležal, V. Tichá, I. Nováková, Z. Seidl, M. Vaněčková, J. Krásenský: Je MRI spolehlivý marker pro hodnocení klinického stavu u pacientů s RS? Prezentace výsledků ze studie ASA (10 min)
 5. P. Havránková, R. Jech, E. Růžička: Nízkofrekvenční rTMS primární somatosenzorické kúry v léčbě písařské křeče (10 min)
 6. P. Jiroutek, L. Nováková: Chronické bolesti, únava, nevýkonnost, slabost – funkční nebo organické? Soubor kazuistik (10 min)

Diskuze

DNE 14. DUBNA 2008

Přednáškový večer Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze

ředitel: doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

Traplův večer

Asistovaná reprodukce

Koordinátor: doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

 1. J. Feyereisl: Úvod (5 min)
 2. J. Řezáčová: Asistovaná reprodukce v léčbě neplodnosti v ÚPMD (10 min)
 3. J. Řezáčová: Kontrolovaná ovariální hyperstimulace před asistovanou reprodukcí (10 min)
 4. T. Žáčková: Využití 3D ultrasonografie v asistované reprodukci (10 min)
 5. J. Rutarová: Preimplantační genetická diagnostika – indikace, přínosy, rizika (10 min)
 6. M. Bahníková: Komplikace po asistované reprodukci (10 min)
 7. P. Darebný: Těhotenství po asistované reprodukci (10 min)

Diskuze

DNE 21. DUBNA 2008

Přednáškový večer Ortopedické kliniky dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol

přednosta: doc. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA

Popelkův večer

Nové postupy v operativě kyčelního kloubu

Koordinátor: doc. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA

 1. T. Trč: Úvod (5 min)
 2. L. Žmolík: Historie obouvání (10 min)
 3. A. Schejbalová: Získané vady nohy, jejich vývoj a progrese-konzervativní terapie (10 min)
 4. T. Trč, J. Frýdl, A. Chochola: Operační léčba Hallux valgus – historický vývoj metody využívané na klinice (10 min)
 5. E. Šťastný, T. Trč: Digitus malleus a jeho terapie (10 min)
 6. P. Teyssler, L. Žmolík: Náhrady drobných kloubů nohy (10 min)
 7. T. Trč: Závěr (5 min)

Diskuze

DNE 28. DUBNA 2008

Přednáškový večer Kliniky dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol

přednosta: prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc.

Kafkův večer

Dětská chirurgie

Koordinátor: prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc.

 1. J. Šnajdauf: Úvod (5 min)
 2. O. Petrů: Cysty choledochu (10 min)
 3. K. Konopásková: Poranění duodena (10 min)
 4. P. Kuklová: Bilaterální Wilmsův tumor (10 min)
 5. L. Kavalcová: Nekrotizující enterokolitida (10 min)
 6. J. Trachta: Endoskopická léčba VUR (10 min)

Diskuze

DNE 5. KVĚTNA 2008

Přednáškový večer Nefrologické kliniky a Transplantačního centra IKEM

Přednosta: doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

Koordinátoři: prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc. a doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

 1. O. Viklický: Úvod (5 min)
 2. O. Viklický: Příčiny selhání funkce transplantované ledviny (10 min)
 3. K. Bartošová, S. Bloudíčková: Výsledky transplantací ledvin od žijících dárců (10 min)
 4. V. Teplan: Obezita u renálních onemocnění a po transplantaci ledviny (10 min)
 5. P. Bubeníček: Kostní nemoc u nemocných po transplantaci ledviny (10 min)
 6. M. Bürgelová: Nefrologický pohled na renovaskulární hypertenzi (10 min)

Diskuze

DNE 12. KVĚTNA 2008

Přednáškový večer Anatomického ústavu 2. LF UK v Praze

Vedoucí anatomického ústavu: prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc.

společně s 

Ústavem histologie a embryologie 2. LF v Praze, Ústavem patologie a molekulární medicíny 2. LF UK v Praze a Radiodiagnostickým oddělením Nemocnice Na Homolce

Purkyňův večer

Večer morfologických pracovišť 2. LF UK v Praze

Koordinátor: prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc.

 1. R. Druga: Úvod (5 min)
 2. R. Druga: Inhibiční neokortikální systém (15 min)
 3. F. Barinka, J. Zámečník, R. Druga: Změny v imunoreaktivitě kalcium – vážících proteinů v neokortexu u epileptických nemocných (10 min)
 4. M. Salaj, L. Barinková, B. Drugová: Magnetická perimyelografie v oblasti lumbální páteře (10 min)
 5. L. Vajner, A. Kleščová, J. Uhlík: Hypoxická plicní hypertenze a chronicky hypoxická placenta (10 min)
 6. J. Uhlík, V. Konrádová, L. Vajner: Ultrastrukturální obraz sekreční aktivity buněk epitelu dýchacích cest (10 min)

Diskuze

DNE 19. KVĚTNA 2008

Přednáškový večer Chirurgické kliniky 3. LF UK a FNKV

přednosta: doc. MUDr. Jan Fanta, DrSc.,

spolu s Radioterapeutickou a onkologickou klinikou 3. LF UK a FNKV

Polákův večer

Onkocentrum FN KV v Praze

Koordinátor: doc. MUDr. Jan Fanta, DrSc.

 1. J. Fanta: Úvod. (5 min)
 2. M. Kubecová, M. Šejdová: Úloha a postavení onkologa v onkocentru FNKV (12 min)
 3. L. Horák, J. Štukavec: Kolorektální karcinom – algoritmus léčby (12 min)
 4. L. Denemark, P. Skála: Možnosti chirurgické léčby karcinomu pankreatu (12 min)
 5. T. Vedral, O. Gojiš: „Mamární tým“ – první komplexní onko-tým ve FNKV (12 min)
 6. D. Jirava, J. Fanta: Je něco nového v diagnostice a terapii rakoviny plic? (12 min)

Diskuze

DNE 26. KVĚTNA 2008

Přednáškový večer IV. Interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

přednosta: prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

Prusíkův večer

Aktuální hepatologie

Koordinátoři: prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. a doc. MUDr. Radan Brůha, CSc.

 1. R. Brůha: Úvod, prognóza jaterních chorob v 21. století (8 min)
 2. F. Novák: Léčba akutního jaterního selhání (10 min)
 3. L. Vítek: Antioxidační působky v léčbě jaterních onemocnění (10 min)
 4. T. Krechler: Léčba chronických hepatitid u pacientů s drogovou závislostí (10 min)
 5. K. Dvořák: Diagnostika a léčba nealkoholového jaterního poškození (10 min)
 6. R. Šroubková: Diagnostika a léčba nádorů jater (10 min)

Diskuze

DNE 2. ČERVNA 2008

Přednáškový večer Spolku slovenských lekárov Bratislava

předseda: prof. MUDr. I. Riečanský, CSc.

10. večer slovenských lekárov Bratislava

Metódy nukleárnej medicíny v onkologickej diagnostike

Koordinátor: doc. MUDr. Izabela Makaiová, CSc.

 1. I. Makaiová: Úvod (5 min)
 2. I. Makaiová, J. Veselý: Súčasný stav metód nukleárnej medicíny v onkologickej diagnostike (15 min)
 3. S. Kováčová, J. Veselý, I. Makaiová, P. Bánki, V. Lehotská: Prístrojová technika nukleárnej medicíny zameraná na onkologickú diagnostiku (10 min)
 4. J. Puškačová, I. Makaiová, D. Sejnová, J. Veselý, E. Kaizerová, A. Foltínová: Zobrazovacie metódy nukleárnej medicíny v detskej onkológii (10 min)
 5. I. Makaiová, J. Veselý, J. Kaušitz, S. Kováčová, J. Tomeková, V. Lehotská, E. Takácsová, V. Pročka, B. Duchaj: Ako môžu prispieť metódy nukleárnej medicíny pri hľadaní primárneho alebo duplicitného nádoru? (20 min)

Diskuze

prof. MUDr. Miloš Grim

vědecký sekretář DrSc.

prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

předseda

Zkušenost je jméno, které dáváme svých chybám a omylům.

OSCAR WILDE


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Článek CytoChip

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se