3. Dieťa drogovo závislej matky – doporučený postup


Autoři: H. Drobná;  M. Čihař
Vyšlo v časopise: Čes. Gynek.2013, 78, č. Supplementum s. 76-79
Kategorie: DOPORUČENÉ POSTUPY 
ČESKÉ NEONATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Autoři

H. Drobná, M. Čihař

Oponenti

Výbor České neonatologické společnosti ČLS JEP a Slovenskej neonatologickej spoločnosti

I. Úvod, definícia problému a ciele

Psychoaktívne látky prestupujú transplacentárne a ovplyvňujú plod a novorodenca. Dieťa, ktoré sa narodí matke s abúsom psychotropných látok počas tehotenstva, má podľa druhu drogy poruchy popôrodnej adaptácie. Skupina psychotropných látok, kam patria opiáty (heroin, morfín, kodeín), opioidy (metadon, dolsin, fentanyl, pentazocin), alkohol, toluén a nikotín spôsobujú po pôrode u novorodenca vznik novorodeneckého abstinenčného syndrómu (NAS). Časť psychotropných látok pôsobí na plod a novorodenca ako štrukturálne a beha-viorálne teratogény (kokain, alkohol, toluén, benzodiazepíny, amfetamíny (pervitin), metamfetamíny (extáza).

Novorodenecký abstinenčný syndróm po narkotických drogách – opiátoch sa rozvíja v priebehu 72 hodín. Po metadone sa môže objaviť neskôr. Vzhľadom na veľmi vážne ohrozenie života musíme novorodenca observovať a podľa potreby aj liečiť.

Cieľ

Jednotné postupy pri starostlivosti o novorodencov drogovo závislých matiek podľa skupín psychoaktívnych látok.

 • Anamnestické údaje od matky.
 • Vyšetrenie novorodenca – kraniofaciálna dysmorfia, VVA.
 • Observácia novorodenca.
 • Identifikácia drogy, NAS, stanovenie obtiažnosti NAS.
 • Liečba NAS.
 • Dojčenie a drogy.
 • Dispenzarizácia a sociálne zabezpečenie dieťaťa.

II. Novorodenec matky závislej od psychoaktívnych látok

Základnou, veľmi dôležitou informáciou je anamnéza matky.

O možnom abúse psychoaktívnych látok u matky uvažujeme, ak máme u novorodenca tieto komplikácie:

 • nevysvetliteľné neurologické komplikácie, napr. intra-kraniálne krvácanie alebo leukomalácie, kŕče, dráždivosť, apnoické pauzy;
 • klinické príznaky novorodeneckého abstinenčného syndrómu – hypertonus, irritabilita, tremor, zášklby, rigidita, poruchy spánku, porucha koordinácie sania a hltania – nenutritívne sanie, grckanie, zvracanie, hnačkovité stolice, časté kýchanie, zívanie;
 • nevysvetliteľná intrauterínna rastová retardácia;
 • prítomnosť kraniofaciálnej dysmorfie, VVA;
 • iatrogénne vzniknutý NAS – po opakovanej aplikácii opiátov pri bolestivých chirurgických zákrokoch alebo vyšetreniach, alebo po ECMO.

Ochranné opatrenia

Pri prvom ošetrení a vyšetrení novorodenca treba dodržiavať protiepidemický bariérový režim.

Pri vyšetreniach, odberoch biologického materiálu, pri manipulácii s ním, kontaminovanými materiálmi a odpadom treba prísne dodržať všetky hygienické zásady.

Pri všetkých týchto činnostiach používať rukavice, buď hrubé alebo dvojo tenkých.

Potrebné vyšetrenia

Nalepiť vrecko na moč – moč odoslať na toxikologické vyšetrenie.

Odoslať krv na sérologické vyšetrenie – pečeňové testy, HBsAg, HCV, BWR, HIV/AIDS.

Odobrať tampóny – tampón z nosa, tampón z ucha, event. obsah žalúdka na kultiváciu.

Ďaľšie vyšetrenia podľa klinického stavu a anamnestických údajov od matky.

Narkotické drogy – (ópium, heroin, morfín, kodein–Dio-lan, chlorid pethidinia–Dolsin, chlorid metadonia–Metadon a ďaľšie)

Ak si aplikovala matka počas gravidity narkotické drogy, pri primárnej reanimácii nemôžeme použiť Naloxon alebo Nalorfin, pretože môžeme vyvolať akútny abstinenčný syndróm u novorodenca s vážnym ohrozením života.

Pri narkotických drogách a po inhalačných látkach (toluén) môžeme hodnotiť klinický stav dieťaťa podľa Finneganovej skórovacieho systému pre NAS. Začíname 2 hodiny po narodení a podľa hodnotenia stavu pokračujeme v 2 alebo 4hodinových intervaloch. Ak máme hodnotenie8 a menej bodov, hodnotíme novorodenca každé 4 hodiny, ak viac ako 8 bodov, každé 2 hodiny. Liečbu aplikujeme podľa výsledku skóre.

III. Liečba

Podporná liečba

Aplikujeme ju u všetkých novorodencov, kde je podozrenie na abúsus akýchkoľvek psychoaktívnych látok. Dieťa uložíme na observačný box a vylúčime všetky rušivé momenty z prostredia, dodržiavame termoneutrálne prostredie, chránime dieťa pred nadmernou manipuláciou, stimuláciou (hluk, silné svetlo) realizujeme šetrný spôsob ošetrovania. Dieťa uložíme na mäkkú podložku (flanel, kožušina, vodné lôžko). V prípade potreby dieťa prekladáme na JIS alebo JIRS.

Dieťa si vyžaduje kľud, šero, ticho, voľné balenie, mäkkú podložku, cumlík, perorálne tekutiny a monitorovanie vitálnych funkcií. Akékoľvek dráždivé vplyvy môžu vyprovokovať u predisponovaného dieťaťa kŕče.

U novorodenca monitorujeme dýchanie, akciu srdca, teplotu a sledujeme jeho správanie.

Liečba farmakologická

Podľa odporúčaní Council of Europe, Group Pompidou 1997 [11] a American Academy of Pediatrics – Committee on Drugs, 1998 [12], po narkotických drogách po ohodnotení Finneganovej skórovacím systémom a podľa hmotnosti dieťaťa začíname liečbu NAS opiátmi.

Najlepšie skúsenosti máme s vodným roztokom morfínu v riedení 0,4 mg /ml. Môžu sa pridať aj neópiové preparáty, ako je fenobarbital, benzodiazepíny, chlorpromazín a ďaľšie. Najčastejšie kombinujeme morfínový roztok s fenobarbitalom. Po ukončení liečby u dráždivých detí môžeme pokračovať fenobarbitalom. Riadime sa klinickým stavom dieťaťa. Podľa toho dávky upravujeme.

Vodný morfínový roztok – 0,4 mg/ml

Dávkovanie podľa Finneganovej skóre v kvapkách

Skóre:

       6–9..................1 gtt/kg každých 6 hod p.os

      10–13................2 gtt/kg každých 6 hod p.os

      14–18................3 gtt/kg každých 6 hod p.os

      19 a viac............4 gtt/kg každých 6 hod p.os

Donosení novorodenci:

1–2 gtt/kg každých 4–6 hodín, podľa intenzity klinických príznakov zvyšovať o 1 gtt každých 6 hodín.

Nezrelí novorodenci:

1 gtt/kg, každých 6 hod a zvyšovať o 1/2 gtt každých 6 hodín.

Dávkovanie v ml

Skóre:

      8–10...................0,2–0,6 ml/kg/deň,

      každé 4 – 6 hod p.os

      11–13.................0,8–1,2 ml/kg/deň,

      každé 4 – 6 hod p.os

      14–18.................1,6–1,8 ml/kg/deň,

      každé 4 – 6 hod p.os

      19–22.................2,4 ml/kg/deň,

      každé 4 – 6 hod p.os

Ak je dieťa stabilizované, môžeme dávku znižovať o 10 % denne. Liečbu ukončujeme pri poklese na dávku 0,5 ml/kg/deň.

Pri podávaní fenobarbitalu sa odporúča sledovať plazmatické hladiny barbiturátov.

Pri abúse kokainu – observácia, liečba je podporná, dráždivosť tlmíme fenobarbitalom 5 mg/kg/deň, pri kŕčoch fenobarbital 10–20 mg/kg/deň, pri dávke pod 10 mg/kg môžeme dávku opakovať po 10 až 15 minútach.

Pri abúse amfetamínov (pervitin) a metamfetamínov (extáza) – observácia, liečba je podporná, podľa potreby symptomatická.

Pri aplikácii toluénu – observácia, liečba je podporná, podľa klinického obrazu fenobarbital, pri acidóze bikarbonáty.

Pri aplikácii kanabinoidov (marihuana, hašiš) – observácia, liečba je podporná, ak je prítomná dráždivosť, fenobarbital.

Benzodiazepíny – observácia, liečba je podporná, podľa klinického obrazu fenobarbital.

Barbituráty – observácia, liečba je podporná, podľa klinického obrazu fenobarbital.

Alkohol – observácia, liečba je podporná, podľa potreby symptomatická.

Nikotín – observácia, liečba je podporná, podľa potreby symptomatická.

Tab. 1. Dávkovanie ópiových a neópiových preparátov pri NAS
Dávkovanie ópiových a neópiových preparátov pri NAS

Tab. 2. Skórovací systém novorodeneckého abstinenčného syndrómu (podľa L. P. Finneganovej a kol. 1972)
Skórovací systém novorodeneckého abstinenčného syndrómu 
(podľa L. P. Finneganovej a kol. 1972)
1 - 7 bodov - potrebné sledovanie novorodenca 8 - 12 bodov – potrebná farmakologická liečba 13 - 17 bodov a viac - potrebná farmakologická liečba a potrebné monitorovanie vitálnych funkcií novorodenca

IV. Dojčenie

Všetky psychoaktívne látky prestupujú do ženského mlieka.

Pri kokaine je dojčenie kontraindikované.

Pri metadone sa odporúča dojčenie do dennej dávky 60 mg/deň u matky.

Pri narkotických drogách, ak sa matka lieči, je pravidelne kontrolovaná a má podporu, je po zvážení dojčenie možné.

Alkohol znižuje tvorbu mlieka, spôsobuje letargiu dojčených detí.

Nikotín znižuje tvorbu prolaktínu a tým znižuje množstvo mlieka.

Toluén, kanabinoidy sú rozpustné v tukoch, preto sa môžu v ženskom mlieku kumulovať.

Benzodiazepíny, barbituráty – tlmia dieťa, kumulujú sa v organisme dieťaťa a predlžujú ikterus.

Americká pediatrická akadémia neodporúča dojčenie pri abúse heroinu, morfínu, ópia, kodeínu, kokaínu, nikotínu, amfetamínoch, kanabinoidoch a fencyklidíne.

Pri polydrogovej závislosti, pri aplikácii pouličných drog, v kombinácii závislosť a HCV alebo HBV, alebo HIV pozitivita dojčenie neodporúčame.

Matku treba zaradiť do liečebnej starostlivosti psychiatrovi alebo do centra drogových závislostí!

V. Prepustenie novorodenca

Sociálna sestra preverí sociálnu situáciu matky a možnosti, kto sa bude o dieťa starať, kam pôjde bývať matka s dieťaťom a či bude mať matke kto pomôcť.

Podľa preverenia možností rozhodneme, ako sa vyrieši odchod novorodenca z oddelenia a kde bude dieťa umiestnené. O situácii musí byť informovaný zmluvný detský lekár.

Drogová závislosť v gravidite je problematika, ktorá vyžaduje multidisciplinárny prístup. Je potrebná spolupráca pôrodníkov, neonatológov, psychiatrov, anesteziológov a sociálnych pracovníkov.

Literatúra

z ktorej bolo čerpané, je u autora.

prof. MUDr. Helena Drobná, Ph.D.

Subkatedra neonatológie

Primár Novorodeneckého oddelenia

FNsP, pracovisko Kramáre

Limbová

833 05 Bratislava

Slovenská republika

e-mail: helena.drobna@kramare.fnspba.sk


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo Supplementum

2013 Číslo Supplementum

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více