Horké aktuality v registracích EMA


Autoři: MUDr. Slíva Jiří, Ph.D.
Působiště autorů: Ústav farmakologie, 3. LF UK, Praha
Vyšlo v časopise: Svět praktické medicíny, 2, 2021, č. 3, s. 17-18
Kategorie: Medicína ve světě: aktuality

Souhrn

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské lékové agentury (EMA) doporučil na svých zasedáních v dubnu a květnu řadu zajímavých přípravků s inovativním mechanismem účinku. Ty by mohly znamenat významný posun v léčbě autoimunitních onemocnění, atopické dermatitidy či např. neurofibromatózy, avšak nejenom zde.1

V následujícím textu se podrobněji zaměříme na satralizumab v léčbě Devicovy choroby, tralokinumab v léčbě atopické dermatitidy, selumetinib v léčbě neurofibromatózy, rozšíření indikací osimertinibu v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic a inovativní trojkombinaci indakaterol/glykopyrronium/mometazon v léčbě astmatu.

Inovace v léčbě spektra onemocnění neuromyelitis optica

V čele těchto uvedených doporučení CHMP je nepochybně monoklonální protilátka satralizumab. Indikována je jako monoterapie nebo v kombinaci s imunosupresivní terapií k léčbě onemocnění neuromyelitis optica a poruchy jejího širšího spektra (NMOSD) neboli Devicovy choroby u dospělých a dospívajících pacientů ve věku od dvanácti let, kteří jsou séropozitivní na anti-aquaporin-4 IgG (AQP4-IgG). NMOSD zahrnuje neuromyelitis optica charakterizovanou typicky optickými neuritidami a myelitidami, a další, zejména limitované formy, ke kterým patří i postižení jiných částí CNS (mozkový kmen, diencefalon, hypothalamus). Jde o poměrně vzácný, avšak život ohrožující stav, jenž může způsobit zhoršení nebo ztrátu zraku, ztrátu citlivosti, ztrátu kontroly střev a močového měchýře, stejně jako slabost a ochrnutí paží a nohou. Imunosupresivně působící satralizumab se váže na receptor interleukinu 6 (IL-6), čímž potlačuje jeho prozánětlivé účinky a významně tak zasahuje do patofyziologie daného onemocnění, díky čemuž významně snižuje riziko relapsu, a to za příznivého bezpečnostního profilu. K dispozici má být v předplněných injekčních stříkačkách (120 mg/ml) určených pro subkutánní podání.

Pozitivní stanovisko vychází především z výsledků dvou globálních klinických studií fáze III u osob s NMOSD, a sice SAkuraSky (v kombinaci s výchozí imunosupresivní léčbou) a SAkuraStar (v monoterapii).2-4 V době vydání stanoviska byla tato léčivá látka registrována již ve dvaceti zemích včetně USA či Japonska.

Inovace u atopické dermatitidy

Monoklonální protilátka tralokinumab je zamýšlena pro léčbu dospělých se středně těžkou až těžkou formou atopické dermatitidy, kteří vyžadují systémovou léčbu. Mechanismus jejího účinku spočívá v inhibici signální cesty interleukinu 13 (IL-13), jenž se významně uplatňuje v patogenezi.

V registračních studiích, které byly podkladem schvalovacího řízení, je po­ukazováno především na jeho schopnost zlepšit stav pokožky měřený zlepšením skóre na škále IGA (Investigator‘s Global Assessment) a indexu EASI-75 (Eczema Area and Severity Index). Akcentováno je především významné potlačení svědění. Nejběžnějšími vedlejšími účinky jsou infekce horních cest dýchacích, reakce v místě vpichu, konjunktivitida a alergická konjunktivitida.5

Inovace u neurofibromatózy

Neurofibromatóza typu 1, autozomálně dominantní genetická porucha charakterizovaná mnohočetnými progresivními nádorovými a nenádorovými projevy, má omezené možnosti léčby. U pacientů s touto poruchou vede dysfunkce neurofibrominu k nadměrné aktivaci dráhy RAS. Její cílená inhibice je proto logickým léčebným přístupem, jenž se dříve osvědčil v preklinickém modelu neurofibromatózy typu 1 a nyní i na úrovni klinické.6

Léčivá látka selumetinib je určena k léčbě plexiformních neurofibromů neurofibromatózy typu 1 (NF1) u pediatrických pacientů starších 3 let. Sice jde o histologicky benigní nádory periferních nervových obalů, které se vyskytují až u  poloviny osob s NF1, avšak nemocným mohou působit značné komplikace. Svým mechanismem účinku přitom plně zapadá do výše uvedeného rámce, tj. působí jako selektivní inhibitor mitogeny aktivovaných proteinkináz 1 a 2 (MEK 1/2), čímž jsou potlačeny proliferace a přežívání nádorově transformovaných buněk. Ve výsledku tak snižuje objem plexiformních neurofibromů a tím ulevuje od intenzity bolesti, zlepšuje mobilitu nemocných a zabraňuje vzniku kosmeticky nevzhledných lézí. Mezi nejčastěji uváděné nežádoucí účinky patří zvracení, vyrážka, zvýšená hladina krea tinfosfokinázy v krvi, průjem, nevolnost, suchá kůže, astenické příhody, horečka, akneiformní vyrážka, hypoalbuminemie, stomatitida, zvýšená aspartátaminotransferáza a paronychie.

Inovace v onkologii

Látka osimertinib je již od roku 2016 schválena k léčbě lokálně pokročilého nebo metastazujícího nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) s mutacemi receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR). Aktuálně však výbor CHMP doporučil rozšířit jeho registraci pro adjuvantní léčbu dospělých pacientů s NSCLC s mutací EGFR již v počátečním stadiu po úplné resekci nádoru. Toto stanovisko je založeno na výsledcích studie fáze III ADAURA, ve které bylo prokázáno statisticky významné zlepšení přežití bez onemocnění. V dubnu 2020 doporučil Nezávislý výbor pro monitorování údajů (IDMC), aby byla tato studie odslepena o dva roky dříve na základě „ohromné účinnosti“. Studie má však pokračovat s cílem zhodnocení vlivu na celkové přežití.7

Inovace v léčbě astmatu

Navzdory již existujícím inhalačním přípravkům bohatě využívaným v léčbě asthma bronchiale zůstává podle různých zdrojů více než 45 % pacientů se středně těžkým až těžkým astmatem nekontrolovaných, a proto jim hrozí vyšší riziko exacerbace, hospitalizace nebo úmrtí. To zdůrazňuje potřebu nových možností léčby k dosažení optimální kontroly nemoci a zlepšení kvality života.

CHMP na svém loňském zasedání, především s odkazem na kladné výsledky klinické studie IRIDIUM, doporučila schválení inovativní trojkombinace indakaterol/glykopyrronium/mometazon (pozn.: úhradu v ČR má od 1. 5. 2021). Přidanou hodnotou je zde kromě tří vzájemně komplementárně působících látek digitální nadstavba v podobě senzoru, jenž nabízí potvrzení inhalace a připomenutí léčby – tato data zaznamenává, a je tak cenným pomocníkem v dosažení lepší kontroly onemocnění. Nepochybně výhodou z pohledu nemocných je i snadné užívání spočívající v jediné inhalaci za den.1, 8 Terapeutický přínos této kombinace byl aktuálně v letošním roce prokázán i napříč různými populacemi nemocných (asijská, japonská, kavkazská).9,10 Z klinického pohledu, zejména pak ve vztahu ke komfortu nemocných, je pak jistě významný i recentně publikovaný závěr klinické studie prokazující srovnatelný přínos ranního i večerního podání ve vztahu k setrvalému 24hodinovému účinku u osob s lehkým až středně těžkým astmatem.11


Zdroje

1. https://www.ema.europa.eu.

2. Yamamura T, Kleiter I, Fujihara K, et al. Trial of satralizumab in neuromyelitis optica spectrum disorder. N Engl J Med 2019;381(22):2114–2124.

3. Results from phase III SAkuraSky Study for Chugai’s Enspryng in Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder Published in The New England Journal of Medicine Online (November 29, 2019). https://www.chugai-pharm.co.jp/english/news/detail/20191129110000_644.html.

4. Positive results from the second phase III SAkuraStar Study for Chugai’s Enspryng in Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder (NMOSD) Published in The Lancet Neurology (April 24, 2020) . https://www.chugai-pharm.co.jp/english/news/detail/20200424150001_714.html.

5. Wollenberg A, Howell MD, Guttman-Yassky E, et al. Treatment of atopic dermatitis with tralokinumab, an anti-IL-13 mAb. J Allergy Clin Immunol 2019;143(1):135–141.

6. Gross AM, Wolters PL, Dombi E, et al. Selumetinib in children with inoperable plexiform neurofibromas. N Engl J Med 2020;382(15):1430–1442.

7. Tagrisso recommended for approval in the EU by CHMP for the adjuvant treatment of patients with early-stage EGFR-mutated lung cancer https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2021/tagrisso-adjuvant-receives-positive-chmp-opinion.html.

8. Kerstjens HAM, Maspero J, Chapman KR, et al. Once-daily, single-inhaler mometasone-indacaterol-glycopyrronium versus mometasone-indacaterol or twice-daily fluticasone-salmeterol in patients with inadequately controlled asthma (IRIDIUM): a randomised, double-blind, controlled phase 3 study. Lancet Respir Med 2020;8(10):1000–1012.

9. Inoue S, Vaidya S, Tillmann HC et al. Pharmacokinetics of indacaterol, glycopyrronium and mometasone furoate administered as an inhaled fixed-dose combination in Japanese and Caucasian healthy subjects. BMC Pulm Med. 2021;21(1):18.

10. Sagara H, Barbier N, Ishii T, et al. Efficacy of one time per day, single-inhaler indacaterol/glycopyrronium/mometasone in patients with inadequately controlled asthma: post hoc analysis of IRIDIUM study in Asian population. BMJ Open Respir Res. 2021; 8(1):e000856.

11. Beier J, Watz H, Diamant Z et al. Lung function improvements following inhaled indacaterol/glycopyrronium/mometasone furoate are independent of dosing time in as thma patients: a randomised trial. ERJ Open Res. 2021;7(2):00425–2020.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Svět praktické medicíny

Číslo 3

2021 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se