Sobota 22. května - Dětská psychiatrie


Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2010; 65 (5): 302-304.

Specifika adiktologické péče u dětí a mladistvých uživatelů drog

Koranda M.

Dětské a dorostové detoxikační centrum NMSKB, Praha

Experimentování s drogami náleží do věku mladistvých a je v tomto období běžné.

Rozvoj závislosti má v 95 % počátek právě v adolescentním období, které je navíc velmi nehomogenní. Jelikož abúzus drog zasahuje celou rodinu, lze hovořit o syndromu závislé rodiny.

Vnímání světa adolescenty je specifické, existují základní rozpory a porucha odměňování. Morfologické a funkční změny mozku v průběhu dospívání a jejich vztah k rozvoji závislosti.

Rozdíly v přístupu a v léčbě mladistvých a dospělých.

Abúzus drog je často provázen komorbiditami, především poruchami chování, emocí, osobnosti, afektivními poruchami a infekčními nemocemi.

Specifická rizika abúzu v dětském a mladistvém věku.

Srovnání přístupů k léčbě v ČR a ve světě.

Specifics of addictological care of children and youth drug users

Koranda M.

Child and Youth Detox Centre NMSKB, Prague, Czech Republic

Drug experimentation belongs to youth and is common during adolescence.

The development of dependence begins in 95% just at the adolescent age, which is, moreover, very inhomogeneous period.

As drug abuse afflicts the whole family, we can speak on a „dependent family syndrome“.

Adolescents´ world perception is specific. There are basic clashes and reward disorders. Morphological and functional brain changes in the course of adolescence and their relation to the expansion of dependence.

Differences in the approaches and treatment of adolescents and adults.

Drug abuse is often accompanied by dual diagnoses, especially by behavioural, emotional and personality disorders, affective disorders and contagious diseases.

Specific risk abuse factors in childhood and adolescence.

Treatment approaches in the Czech Republic compared with the world.

ZNEUŽÍVANIE PSYCHOTROPNÝCH LÁTOK U DETÍ A DOSPIEVAJÚCICH V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Kresánek J.1, Furková K.2, Plačková S., Cagáňová B.3

1Subkatedra dorastového lekárstva SZU FZŠŠ Bratislava, Slovensko

2Katedra pediatrie SZU FZŠŠ Bratislava, Slovensko

3Národné toxikologické informačné centrum Slovenskej republiky, FNsP Bratislava, Slovensko

Drogová scéna sa na Slovensku od roku 1989 dramaticky zmenila. Do roku 1989 prevládal snífing prchavých látok, a to najmä u 16–19-ročných a alkohol. Po roku 1991 sa dostal na prvé miesto heroín, marihuana, amfetamín a jeho deriváty. Za posledných 10 rokov sa situácia podstatne zmenila. Na prvé miesto (okrem alkoholu) sa dostal amfetamín a jeho deriváty, rastlinné drogy najmä marihuana, počet abúzerov kokainu je zatiaľ u nás minimálny. Počet abúzerov heroínu klesá, aj keď zneužívanie heroínu patrí stále medzi najzávažnejšie. Alkohol je stále drogou číslo jeden.

Rastlinné drogy sa veľmi často kombinujú s alkoholom. Rastlinné drogy (okrem marihuany) sú zneužívané v tomto poradí – durman obyčajný, holohlavec končistý, muškátový orech. Rastlinné drogy sú obľúbené u adolescentov najmä pre ľahkú dostupnosť a nízku cenu.

Zo všetkých konzultácií s NTIC drogy predstavujú 2,49 %. Situácia zneužívania psychotropných látok v SR je veľmi podobná ako v ostatných štátoch EU.

DRUG ABUSE AT CHILDREN AND ADOLESCENT IN SLOVAK REPUBLIC

Kresánek J.1, Furková K.2, Plačková S., Cagáňová B.3

1Department of Adolescency Medicine, Slovak Medical University Bratislava, Slovakia

2National Toxicological Information Centre, University Hospital Bratislava, Slovakia

3Department of Pediatric, Slovak Medical University Bratislava, Slovakia

The drug abusing structure has dramatically changed since 1989. While in 1989 the sniffing of the fluid drugs represented 98% of the global drug abuse, the most abused drugs were: heroin, marijuana, amphetamine and its derivates. During last 10 years situation with drug abuse has changed. Currently the most abused drugs: amphetamines, cannabinoides, plant drugs (Datura stramonium, hallucinogenic mushrooms – Psilocybe semilanceata, nutmeg – the seed of Myristica fragrans) combined with the alcohol are popular among young abusers. According to an analysis of the phone consultations in our Toxicological Information Centre (TIC) we found out, that the number of intoxications with the plant drugs has increased five times during the last year because of their easy availibility, low price and quick spreading of information.

The sources of intoxication drugs 2.49%. The situation is currently comparable with other countries within the E.U.

MOŽNOSTI TERAPEUTICKÉ PRÁCE S DOSPÍVAJÍCÍMI PROBLÉMOVÝMI UŽIVATELI DROG (MODEL PRACOVIŠTĚ CESTA ŘEVNICE)

Platz I.

Diagnostický ústav Dobřichovice, detašované pracoviště CESTA Řevnice – oddělení s výchovně léčebným režimem pro mládež ohroženou drogovou závislostí

Práce s dospívajícími problémovými uživateli drog má svá specifika, která ji odlišují od práce s dospělou klientelou. Oddělení CESTA Řevnice vytvořilo vlastní program střednědobé péče, který bez větších změn funguje od roku 1997. Cílem je změna postoje klienta k stávajícímu životnímu stylu a jeho výměna za životní styl bez drog.

Jedná se o pobytovou terapii probíhající ve dvou fázích. Základní program trvá 8 týdnů a projdou jím všichni klienti. V prvních dvou týdnech je klíčovým tématem terapie rodinný kontext, na který navazuje v další části pobytu sled technik, sloužících k hledání osobní identity klienta. V závěru základního programu se věnujeme posuzování individuálních schopností a řešení existenciálních otázek s ohledem na blízkou i vzdálenější budoucnost. Základními prvky programu jsou: diagnostika, skupinová i individuální psychoterapie, arteterapie, zátěžové terénní programy, profesní poradenství a práce s rodinou. V indikovaných případech je možné, na žádost klienta, pobyt prodloužit formou „domu na půli cesty“. Tato fáze pobytu je vždy spojena s nějakou formou přípravy na budoucí povolání. Péče o klienta je zde výrazně individuální.

Oddělením prošlo, do ledna 2010, celkem 587 klientů. Po dobu 12 měsíců provádíme jejich katamnestické sledování a můžeme konstatovat, že k významným změnám v jejich životě dochází. Zkušenosti ukazují, že více než 60 % se jich vrací k normálnímu životu bez drog a zapojuje se do všech činností, běžných pro tuto věkovou kategorii.

S přihlédnutím k tomu, že dospívající problémoví uživatelé drog představují složitou klientelu (jsou k léčbě většinou nemotivovaní, přijímají rozmanité vzorce rizikového chování, vyhledávají závadové party, mívají složitá rodinná zázemí atd.), považujeme dosažené výsledky za uspokojivé. Za nejvýznamnější specifika své práce považujeme: podrobnou diagnostiku, profesní poradenství a práci s celým rodinným systémem klienta. Z dlouhodobého hlediska považujeme prognózu u dospívajích problémových uživatelů drog za nadějnější než u dospělých.

Possibilities for therapeutic work with teenage problematic drug users (the exemplar institution CESTA Revnice)

Platz I.

Diagnostic Institution Dobrichovice, Field Institution CESTA Revnice, The Department of Education and Therapeutic Regime for Young People Exposed Drug Addiction, Czech Republic

Work with teenage drug users has its own specific factors, which differentiates it from work with adult clients. The department CESTA (The Way) has provided its own programme of medium term care, without major changes, since 1997.

Its objective is to re-position the client’s current life style and exchange it for a life without the drugs. Residential therapy consists of two stages: The basic programme lasts 8 weeks and all clients must complete it. In the first two weeks, a key theme of the therapy concentrates on family context, onto which is built the subsequent stage; a residential series of techniques, serving to position the personal identity of the client.

In the conclusion of the basic programme we devote time to the assessment of individual skills and the solution of any existencional issues anticipated in both the close and distant future. The essential elements of the programme are: diagnosis, group and individual psychotherapy, art therapy, exercise field programmes, professional advice and work with the family.

In certain cases it is possible – at the client’s request – that the stay may be extended in the form of a “mid-way house”. This period of residence is always associated with some form of preparation for their future occupation. The care provided to the client is, in this service, significantly individual.

The CESTA department has processed, to January 2010, a total of 587 clients. For twelve months we practise catamnestic monitoring and we can report that significant changes in clients’ lives are observed and recognised to be taking place. The statistical history shows that more than 60% of our clients are going back to normal life free from drug use and have been able to engage in all activities considered normal for their age group.

In the light of these results, some teenage problematic drug users represent a complicate patronage (they have no motivation for the treatment, accept diverse formula risk behaviour, look for harmful groups of people to associate with, have a complicated family background etc). Taking this more resistant group into account, we consider the results achieved as a satisfactory. For the most important specific elements of our work we consider: detailed diagnosis, professional advice and work with the whole family network of the client. In the longer term, we consider the prognosis for these teenage problematic drug users to be more hopeful than the prognosis for adults.

Dítě, rodič a návykové látky

Preslová I.

Denní stacionář o.s. SANANIM

Příspěvek vychází především z praxe ambulantního zdravotnického zařízení nestátní neziskové organizace poskytující služby drogově závislým uživatelům v Praze a Jihočeském kraji, ale i z dosavadních zkušeností oboru adiktologie. Příspěvek se zabývá vývojem a změnami tohoto oboru, ale také specifiky klientely, a to jednak dětí a mladistvých užívajících návykové látky a jednak klientely závislých rodičů, především těhotných žen a závislých matek a souvislostmi se změnami na drogové scéně a se společenskopolitickou situací. Rozebírá možnosti léčby a pomoci pro tyto jednotlivé cílové podskupiny, vysvětluje zásadní význam indikačních kritérií a rizika neúspěšné léčby a dopady pro dítě a celé rodinné okolí. Zmiňuje zcela specifickou roli závislých otců v léčbě samotné, dále jejich vliv na úspěšnost léčby partnerek a v péči o dítě. Věnuje se specifickému vývoji dětí závislých rodičů s ohledem na typ zneužívané látky, dále pak psychosociálnímu vývoji těchto dětí a rizikům s ohledem na možné rizikové chování v jejich dospívání. Autorka hodnotí možnosti a meze multioborové spolupráce, především s dětskými a praktickými lékaři a výhled do budoucnosti. Závěr je věnován zamyšlení se nad obecnými postoji široké veřejnosti vůči závislým osobám, ale i nad řadou předsudků, očekávání a mýtů, které se vyskytují i v odborné veřejnosti.

Child, parent and addictive substances

Preslová I.

Day Care Centre SANANIM, Czech Republic

The contribution is based on the praxis of the outpatient health facility of an NGO that provides services to drug addicts in the regions of Prague and South Bohemia. It reflects current developments in addictology, specifics of the Day Care Centre clients, i.e. illicit drug dependent children and adolescents as well as parents, mainly dependent pregnant women and mothers, and the changes in the drug scene and society. It discusses the possibilities of treatment and interventions as to the above target sub-groups, explaining the crucial importance of indication criteria and consequences of an unsuccessful treatment for the child and its whole family. It mentions the specific role of the dependent father in the treatment itself, his influence on the rate of success of the partner’s treatment and on the child. It also considers specific developments of children of dependant parents with respect to the type of the drug, their psycho-social developments and the chances of their risk behaviors. The author assesses the potential and limits of multispecialty cooperation, in particular with pediatricians and general practitioners. In the end she also touches the future perspectives in this filed and mentions the attitudes of the general public towards illicit substance users as well as prejudices, expectations and myths that are frequent also among professionals.


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost
Článek Program

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 5

2010 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se