20. – 21. května 2010 - Sekce sester: Ošetřovatelská péče v dětské hematoonkologii


Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2010; 65 (5): 352-354.

Použití podkožních venózních portů

Červinková L.

Klinika dětské onkologie FN Brno

Zajištění centrálního žilního řečiště patří k základním prioritním výkonům na mnoha úsecích medicíny, zejména v intenzivní a onkologické péči.Na Klinice dětské onkologie FN Brno se jako jedna z možností centrálního žilního přístupu používají implantabilní podkožní venózní porty. Například v roce 2008 bylo zavedeno celkem 209 centrálních venózních katétrů, z toho 116 punkčních, 41 tunelizovaných a 52 venózních portů.

Jedná se o systém, umožňující dlouhodobý a bezpečný žilní přístup. Skládá se z těla portu, komůrky se silikonovou membránou a katétru, zavedeného do cílové cévy. Pracujeme podle standardů ošetřovatelské péče; dodržujeme aseptický přístup do systému; každá manipulace je evidována v „Průkazu pacienta s centrálním žilním katétrem“. Komplikace jsou obdobné jako při zavedených centrálních žilních katétrech punkčních či tunelizovaných, které lze obecně dělit na časné (nesprávná poloha, chybné zavedení do arterie, hemothorax, pneumothorax, poškození nervů, hematom, vzduchová embolie, srdeční dysrytmie) a pozdní (trombóza kanylované žíly, okluze katétru, krvácivé a mechanické poruchy, infekční komplikace).

Nespornou výhodou je použití portů u menších dětí; zvyšuje se kvalita života pacientů; použití má též kosmetický efekt. Ukázka manipulace s portem – napíchnutí systému, odběr krve k laboratornímu vyšetření, proplachy systému a aplikace heparinové zátky, odstranění jehly – viz ukázkové video (součást prezentace).

Život s hemofilií

Činčilová H.

Klinika dětského lékařství, Fakultní nemocnice Ostrava

Hemofilie jako nejčastěji vyskytující se vrozená koagulopatie zaznamenala velký pokrok v diagnostických a terapeutických možnostech. Velkou roli při léčbě hraje stupěň závažnosti onemocnění, tzv. tíže hemofilie.

Hlavním léčebným prostředkem je substituce koncentráty koagulačních faktorů vyrobené z krevní plazmy nebo rekombinanantní technologií.

Zásadní vliv na léčbu dětských pacientů má v současnosti domácí a preventivní substituční léčba, díky níž běžná krvácení lze zvládnout doma bez potřeby hospitalizace. Neopomenutelný význam mají také vypracované rehabilitační postupy a dostupné i složité ortopedicko-chirurgické výkony. Nadějí pro pacienty trpící hemofilii jistě do budoucna představuje genová terapie.

Závažnou komplikací při léčbě hemofilie je vznik inhibitoru, na který je třeba vždy pamatovat v případě, že dosavadní léčba začíná být méně účinná.

Vymoženosti moderní medicíny dávají všem dětem šanci dožít se stejného věku jako jejich zdraví vrstevníci a k handicapujícím postižením pohybového aparátu dochází jen zcela výjimečně.

Life with hemophilia

Činčilová H.

Paediatrics Clinic, University Hospital Ostrava, Czech Republic

Hemophilia, as the most frequent congenital coagulopathy, made a big progress in diagnostic and therapeutic possibilities. Disease seriousness degree, so-called hemophilia severity, plays a big role in therapy.

The main medical application is a substitution with concentrates of coagulation factors made from blood plasma or by recombinant technology.

Currently, the basic influence on children patients therapy has home and preventive treatment, thanks to which it is possible to get under control the common bleeding at home without the need of hospitalization. Significant importace have also elaborated rehabilitative procedures and accessible complicated orthopedic-surgery interventions. The genetic therapy is the hope for the future for hemophilic patients.

Inhibitor formation is serious complication during the hemophilia therapy and it must be always taken into the consideration in case the present therapy starts to be less effective.

The conveniences of modern medici care give children the chance to reach the same age as their healthy coevals and motoric apparatus    handicaps occur rarely.

KRVÁCIVÉ KOMPLIKACE GYNEKOLOGICKÉHO PŮVODU U DÍVEK S IDIOPATICKOU TROMBOCYTOPENICKOU PURPUROU – KAZUISTIKY

Frelichová L., Nemerádová H., Vlčková J.

Dětská klinika, Hematologické oddělení, FN Olomouc

Kazuistika I.

Šestnáctiletá dívka s relapsem chronické formy ITP měla při této hospitalizaci extrémně protrahovaný průběh léčby, celkem 3,5 měsíce. Od začátku hospitalizace měla opakovaně masivní metrorhagii s těžkou anemizací až do kolapsových stavů s nutností substituce transfuzemi erymasy 2–3x denně. Vzhledem k nulové odpovědi na léčbu trombocytopenie včetně podávání separovaných trombocytů nakonec bylo nutné zablokovat gynekologické krvácení Depo-Proverou. Později také bylo nutné podat imunoglobuliny k normalizaci počtu trombocytů z důvodu nutné extrakce kariézních zubů při těžké infekci odontogenního původu.

Kazuistika II.

Sedmnáctiletá dívka u nás dlouhodobě sledovaná pro těžkou chronickou formu ITP byla přijata pro bolest břicha se zvětšováním jeho objemu (ve fázi ovulace) při hodnotě trombocytů 1 tisíc. Na CT vyšetření bylo zjištěno krvácení do malé pánve. Byly podány separované trombocyty, imunoglobuliny a kortikoidy infuzně, přesto se vyskytla anemizace a změny koagulačních parametrů. Na ultrazvukovém vyšetření bylo prokázáno masivní hemoperitoneum, chirurg indikoval operační revizi po hematologické přípravě. Peroperačně byla nalezena ruptura ovariální cysty, bylo odsáto asi 1000 ml krve, dívka byla zajištěna krevními deriváty. Dále hemoglobin neklesal a po léčbě Solu-Medrolem postupně došlo k normalizaci počtu trombocytů, i po chirurgické stránce byl další průběh bez komplikací.

Trombocytopenie

Schinerová M., Hůlková E., Hrebenarová M.

Dětská klinika, Jednotka intenzivní hematologické péče, FN Olomouc

Trombocytopenie je snížení počtu krevních destiček v krvi. Trombocyty (krevní destičky) jsou bezjaderné krevní buňky, které se tvoří v kostní dřeni a jsou součástí krve.

Při krvácení, které je způsobeno porušením cévní stěny (při poranění nebo i samovolně při jiných onemocněních), dochází k aktivaci systému krevního srážení, jehož úkolem je vytvoření pevné krevní sraženiny v místě porušené cévy. Krevní destičky se tohoto děje účastní vytvořením tzv. primární krevní zátky. Ta vzniká přilnutím krevních destiček k cévnímu povrchu v místě poranění, dále pokračuje shlukováním dalších krevních destiček k sobě až k vytvoření málo pevné sraženiny. Tato primární zátka je potom zpevněna sítí vláken bílkoviny fibrinu, který vznikne po aktivaci druhého pilíře krevního srážení jako produkt na sebe navazujících enzymatických reakcí. Do této sítě jsou zachytávány i další krevní buňky – červené krvinky (erytrocyty).

Konečným výsledkem je vznik krevní sraženiny a zástava krvácení. Krevní sraženina je za normálních okolností po zhojení narušené cévy po čase odstraněna.

Stanovení počtu trombocytů je součástí vyšetření krevního obrazu. Počty trombocytů, které jsou ve výsledku krevního obrazu uváděny jako normální, se mezi laboratořemi mohou mírně lišit, nejčastěji se pohybují v rozmezí 140–440 x 109/l (140–440 milionů v 1 ml krve). Trombocytopenie je tedy snížení počtu krevních destiček pod tuto hranici. Ke snížení počtu trombocytů může docházet z různých příčin.

Specifika u jednotlivých typů transplantací krvetvorné tkáně na Klinice dětské onkologie FN Brno

Jankovičová M., Schwetzová D.

Klinika dětské onkologie, Fakultní nemocnice Brno

Přednáška podává přehled o jednotlivých typech transplantací krvetvorné tkáně (kostní dřeně nebo periferních kmenových buněk) u dětských pacientů na transplantační jednotce Kliniky dětské onkologie v Brně. Prezentuje rozdíly mezi jednotlivými typy transplantací a přibližuje režimová opatření (specifika), která klient musí dodržovat v předtransplantačním a potransplantačním období. Informuje o počtu transplantovaných dětských pacientů v Brně a uvádí nejčastější časné a pozdní následky transplantační léčby.

The specifics of each type of transplant haematopoietic tissue at the Department of Pediatric Oncology in Brno

Jankovičová, M., Schwetzová D.

Department of Pediatric Oncology, University Hospital Brno, Czech Republic

The lecture gives an overview of the different types of transplant necrosis (bone marrow or peripheral stem cells) in pediatric patients at the transplant unit of Pediatric Oncology in Brno. It presents a difference between different types of transplants and specific regime measures which a client must observe before and after the transplant. It informs about the number of pediatric patients treated in Brno and provides the most common early and late effects of the transplantation therapy.

DĚTSKÁ IZOLAČNÍ LŮŽKA RESUSCITAČNÍ PÉČE PRO PACIENTY S INFEKČNÍMI A/NEBO VYSOCE NAKAŽLIVÝMI NEMOCEMI

Sedláčková L., Dedek V., Camprová P.

Pediatrická klinika UK 1. LF a IPVZ, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha

Resuscitační nebo intenzivní péče o děti s infekčními a/nebo vysoce nakažlivými chorobami představovala dlouhodobý problém, který nebyl dlouhá léta v ČR řešen. Pediatrické klinice FTNsP se podařilo získat grant z Finančních mechanismů EHP Norska a v roce 2009 byla zahájena přestavba JIRP. Vznikla tak dvě izolační lůžka vybavená špičkovými zdravotnickými technologiemi s kompletním zázemím, která splňují přísné hygienicko-epidemiologické požadavky jako úplné provozní oddělení izolačních lůžek (boxů) od ostatních částí jednotky intenzivní a resuscitačné péče a podtlakovou klimatizaci s hepafiltry. Provoz lůžek byl zahájen v březnu 2010; kapacitu zařízení odhadujeme na 80–100 pacientů za rok. Předpokládáme, že nová izolační lůžka pro resuscitační péči budou využívána nejen pro pacienty ze spádové oblasti FTNsP, ale pro celé Čechy, event. i Moravu. Proto bychom velice rádi uvítali spolupráci se všemi pediatrickými a infekčními odděleními či klinikami v ČR.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska prostřednictvím Finančního mechanismu EHP – grant č. CZ0168.

ISOLATED PEDIATRIC SICK-BEDS FOR RESUSCITATION CARE OF PATIENTS WITH INFECTIOUS AND/OR HIGLY INFECTIVE DISEASES

Sedláčková L., Dedek V., Camprová P.

Pediatric Clinic of Thomayers Teaching Hospital and Charles University Praque, Czech Republic

Resuscitation or intensive care of childern with infectious and/or highly infective diseases was a longterm problem in Czech Republic without resolution. Clinic of pediatrics in FTNsP, Prague, got a grant from financial mechanisms EHP Norway and in a year 2009 started with reconstruction of intensive care unit (ICU). There originated two isolated sick-beds supllied with top medical technology and complete hinterlant, that fulfill hygienic standards as a full segregation of isolated sick-beds from other parts of ICU and a vacual air-condition with hepafilters. Isolated sick-beds are running from march 2010. The capacity of departement is estimated 80–100 patients a year. We suppose that new isolated sick-beds for resuscitation care will use patients not only from Prague and surround, but all the Czech Republic. We welcome cooperation with all pediatrics and infectious departments or clinics in our country.

Supported by grant from Island, Liechtenstein and Norway through the financial mechanisms EHP – grant No. CZ0168.


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost
Článek Program

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 5

2010 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se