20. – 21. května 2010 - Sekce sester: Ošetřovatelská péče v primární sféře


Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2010; 65 (5): 354-359.

DIAGNOSTIKA NERVOVÉHO SYSTÉMU (DLOUHODOBÉ VIDEO EEG, NOČNÍ POLYSOMNOGRAFIE)

Drbalová L., Dvořáková M.

Pracoviště dětské medicíny (Neurofyziologické centrum), FN Brno

Video EEG je v současné době jednou ze základních diagnostických metod používaných v rámci předoperačního vyšetření u pacientů s farmakorezistentní epilepsií a při diferenciální diagnostice záchvatových stavů. PSG – polysomnografie je záznam několika funkcí organismu během spánku a slouží k diferenciaci spánkových stadií a poruch spánku. Smyslem vyšetření je synchronní snímání EEG křivky a videozáznam pacienta. Cílem vyšetření je zachycení záchvatového stavu typického pro monitorovaného pacienta a následná analýza EEG, PSG záznamu. Způsoby snímání jsou dány možnostmi a vybavením EEG video laboratoře. Na našem pracovišti snímáme 24kanálové skalpové EEG s možností rozšíření o další přídatné povrchové elektrody. Polysomnografie spočívá ve snímání EEG, EKG křivky, registrace proudu vzduchu před nosem a ústy, saturace krve O2, EMG svalu v obličeji a na DKK, záznam hrudního dýchání, registraci očních pohybů a mikrofon k zaznamenání případné ronchopatie. Doba snímání je individuální – několik hodin až dní.

Video EEG jednotka je na našem pracovišti v provozu od roku 2005. Ročně nasnímáme přibližně 500 video EEG. Tato práce vyžaduje odborné znalosti v diagnostice nervového systému a každá sestra je speciálně vyškolena. Vzhledem k různým věkovým skupinám našich dětských pacientů s různou mentální úrovní vyžaduje tato práce individuální přístup ke každému nemocnému dítěti, dobré pozorovací schopnosti sestry, trpělivost, schopnost empatie a spolupráci s rodiči dětí. Video EEG určitě velkým podílem přispělo ke zkvalitnění diagnostiky neurologicky nemocných dětí. Transportní video EEG zpřesnilo a významně zkvalitnilo diagnostiku novorozeneckých záchvatů a diferenciální diagnostiku záchvatových projevů na JIP v dětské nemocnici. Součástí prezentace je ukázka snímání video EEG.

DIAGNOSING NERVOUS SYSTEM (LONG-TERM VIDEO, EEG MONITORING, NOCTURNAL POLYSOMNOGRAPHY)

Drbalová L., Dvořáková M.

Department of Pediatric Medicine (Neurophysiological Centre), Faculty Hospital Brno, Czech Republic

Video EEG is currently one of basic diagnostic methods used in the pre-operative examination in patients with refractory epilepsy, and in the differential diagnostics of seizures. PSG – polysomnography is recording of several functions of the organism during sleep, and is used for differentiation of sleep stages, and sleep disorders. The purpose of the examination is synchronous recording of the EEG and video of a patient. The aim is to record seizures typical for an individual monitored patient and following analysis of the EEG, and PSG recordings. Methods of recording are based on possibilities and equipment of the EEG video laboratory. We record in our laboratory 24 channel scalp EEG with a possibility to extend with additional surface electrodes. Polysomnography is based on recording of the EEG, EKG, registration of the air stream in front of the nose and mouth, saturation of blood O2, EMG of a facial muscle, registration of the chest breathing, and eye movements. A microphone is used to record snoring. The time of recording is individual – several hours to several days.

Our Video EEG unit is operated since 2005. We record approximately 500 video EEGs yearly. Specialized knowledges in the diagnostics of the nervous system are neccessary for this work and every nurse is specially trained. With respect to various age groups of our paediatric patients with different mental levels, this work needs an individual approach to every child, good observational skills of the nurse, patience, empathy and cooperation with parents. The Video EEG definitely contributed to enhance the quality of the diagnostics of neurologically ill children. The portable video EEG greately enhanced the accuracy and quality of the diagnostics of newborn seizures, and seizures in the paediatric ICU in our Children´s Hospital. The part of our presentation is a demonstration of the video EEG recording.

Kompetence dětských sester v primární péči

Marounková J.

Pracoviště dětské medicíny, Fakultní nemocnice Brno

Cíl: Poskytování kvalitní ošetřovatelské péče je součástí práce nelékařských pracovníků na každém úseku práce, tedy i na úseku primární péče. Primární péče má svoje nezastupitelné místo v systému zdravotní péče v ČR. Jaké jsou kompetence dětských sester v primární péči, jaké je jejich postavení a jak je vnímají dětské sestry nemocničních zařízení?

Cílem přednášky je definovat kompetence dětských sester v primární péči na základě příslušné platné legislativy a přiblížit jejich práci ostatním zdravotnickým pracovníkům.

Primární péče je koordinovaná komplexní zdravotně sociální péče poskytovaná především zdravotnickým pracovníky na úrovni prvního kontaktu občana se zdravotnickým systémem, soubor činností, který souvisí s podporou zdraví, prevencí, vyšetřením, léčením, rehabilitací, ošetřováním. Péče je poskytována ve vlastním sociálním prostředí při respektování bio-psycho-sociálních potřeb.

Hlavní rolí primární péče je především dostupnost, otevřenost, schopnost porozumět potřebám občanů, přehlednost, citlivost, humánnost, péče preventivní, péče chronická, péče akutní, paliativní péče, integrace zdravotní a sociální péče, sebepéče a odpovědnost občanů za vlastní zdraví.

Péči poskytují: praktický lékař pro děti a dorost, ambulantní specialisté, agentury domácí péče, stomatologové, gynekologové, lékařská služba první pomoci, lékárny.

Základními podmínkami výkonu povolání dětské sestry jsou především kvalifikační předpoklad výkonu povolání, výkon praxe, specializační studium.

Kompetence dětských sester:

Činnosti dětské sestry bez odborného dohledu a bez indikace lékaře:

 • poskytuje zdravotní péči (ošetřovatelskou péči) v souladu s předpisy a standardy
 • podílí se na zajištění standardů, zajišťuje potřebné tiskopisy, vede zdravotnickou dokumentaci
 • dbá na dodržování hygienicko-epidemiologických předpisů
 • zajišťuje ochranné pomůcky, jejich dezinfekci, sterilizaci, jejich zásoby, zajišťuje potřebný materiál pro zajištění ošetření v ordinaci, sleduje chod přístrojů, jejich opravy, zajišťuje přejímání, kontrolu, manipulaci a uložení léčivých přípravků, včetně návykových látek, zajišťuje jejich dostatečnou zásobu
 • poskytuje pacientovi informace v souladu se svou způsobilostí, hodnotí prostředí z hlediska zajištění zdravého vývoje dítěte, vede matky ke správnému přístupu ve výživě dítěte, edukuje matky v technice kojení a dohlíží na jeho správné provedení, provádí psychickou přípravu dítěte na diagnostické a léčebné výkony a ošetřovatelskou péči o děti v jejich průběhu a po jejich skončení s ohledem na vývojové zvláštnosti dětské psychiky
 • sleduje psychomotorický vývoj dětí, vede o něm písemný záznam, činí opatření k zamezení vzniku psychických deprivací, retardací psychomotorického vývoje dítěte, vyhledává rizikové faktory ohrožující zdravý vývoj dítěte
 • vytváří estetické a pozitivně působící prostředí v čekárně
 • provádí sběr anamnestických údajů, vyhodnocuje potřeby pacienta a soběstačnost pacienta
 • sleduje a orientačně hodnotí fyziologické funkce, provádí vyšetření biologického materiálu získaného z kapilární krve semikvantitativními metodami
 • provádí ošetření poruch a celistvosti kůže, ošetřuje stomie, chronické rány, centrální a periferní žilní vstupy, provádí rehabilitační ošetřovatelství, polohování, nácvik sebeobsluhy, orientačně hodnotí sociální situaci

Činnosti bez odborného dohledu a na základě indikace lékaře:

 • aplikuje intravenózní injekce a infuze novorozencům a dětem do 3 let, provádí katetrizaci močového měchýře dívek do 10 let, provádí výplach žaludku u dětí při vědomí, zavádí a udržuje kyslíkovou terapii, provádí návštěvní službu

Sestra jako asistentka:

 • zajišťuje řádný a plynulý chod ordinace, zprostředkovává první kontakt s dětským pacientem a jeho rodinou, podává informace rodině i lékaři, zjišťuje informace důležité k identifikaci
 • objednává pacienty, vysvětluje co, kdy, kde, jak, zpracovává rozvrh schůzek pacienta a jeho rodiny s lékařem, pomáhá při různých studiích, kterých se lékař účastní, má aktivní znalost cizího jazyka

Sestra jako administrativní pracovnice:

 • vede, zakládá, archivuje dokumentaci, inkasuje platby od pacientů, připravuje žádanky k odběrům, připravuje rozhodnutí o dočasném ošetřování člena rodiny
 • přebírá a odesílá poštu, vede statistické údaje, má znalost práce s PC a internetem

Sestra jako školitelka:

 • podílí se na praktickém vyučování studentů, přednáší na konferencích, seminářích, celoživotně se vzdělává

Sestra jako člověk vytváří příjemnou atmosféru:

 • napomáhá rozvoji mezilidských vztahů, aktivně komunikuje s rodinou i dětským pacientem, podporuje, dodává odvahu rodině i dětskému pacientovi, uklidňuje, dodává pocit sebejistoty
 • povahové a charakterové vlastnosti – empatie, flexibilita, loajalita, spolehlivost, přirozené organizační a komunikační schopnosti

Všechny kompetence jsou definovány Vyhláškou 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

V ČR je 2120 praktických lékařů pediatrů (ke konci roku 2006), kteří v průběhu roku poskytnou téměř 14 milionů ošetření a vyšetření dětským a dorostovým pacientům. Ve většině ordinací praktických lékařů působí dětská sestra nebo zdravotní sestra.

Závěr: Práce dětské sestry v primární péči má své zcela nezastupitelné místo, a to jak v ordinaci praktického lékaře pediatra, tak i ve specializovaných ambulancích. Jejich vysoká profesionalita, odpovědnost a schopnosti jsou zárukou kvalitně poskytované ošetřovatelské péče.

Competencies of pediatrics’ nurses in primary care

Marounková J.

Department of Pediatric Medicine, University Hospital Brno, Czech Republic

The aim: To provide quality-nursing care in each section of their work, including the field of primary care. Primary care has the unique place in the healthcare system in the Czech Republic. What are the competencies of children’s nurses in primary care, what is their position and how do pediatric nurses in hospital care perceive it.

The aim of this lecture is to define the competencies of nurses in primary childcare under the current legislation and bring their work to other healthcare professions.

Primary care is coordinated, comprehensive health and social care provided by health workers. On the first and basic level it establishes contact with the citizen and introduces them to the health system. It is the set of activities that relates to health promotion, prevention, testing, treatment, rehabilitation, and treatment. The care should be provided in their own social environment, while respecting the bio-psycho-social needs.

The main role of primary care is mainly the availability, openness and ability to understand the needs of the citizens, transparency, sensitivity, humanity, including preventive care, chronic care, acute care, palliative care, integrating health and social care, self-care and responsibility of citizens for their own health.

Care provided: General practitioner for children and adolescents, ambulant specialists, dentists, gynecologists, first aid services, home care agency and pharmacy.

Basic conditions (premise) of profession the pediatric nurses are mainly professional qualifications, practice, specialization studies.

Competence of pediatric nurses:

Activities pediatric nurses without professional supervision and without medical (doctor) indication:

 • Provides nursing care in accordance with rules and standards
 • Participates in ensuring standards, ensures the necessary forms to keep the medical documentation
 • Ensure compliance with hygiene-epidemiological rules
 • Provides protective equipment, disinfection, sterilization, control and storage of medicines
 • Provides information to patient in accordance with their qualification, assess the environment for ensuring the healthy development of children and guidance for the mother for correct approach in child nutrition. In addition coaching breastfeeding mothers in technology to ensure its proper implementation. Also implementing the child’s psychological preparation for diagnostic and therapeutic interventions and nursing care for children during and after having regard to the specific child developmental psychology
 • Monitors psychomotor development of children, keep a written record of it, shall take measures to prevent emergence of psychological deprivation, retarded psychomotor development of the child, looking at risk factors threatening the  healthy development of children
 • Aesthetic creates a positive working environment in the waiting room
 • Implementing the collection of anamnesis data, evaluate the needs of the patient and the patient’s self-sufficiency
 • Monitor and evaluate the functions of guidance, performs testing of biological material obtained from capillary blood semi quantitative methods
 • Implementing treatment failures and integrity of the skin, stoma nurses, chronic wounds, the central and peripheral venous inputs, rehabilitation care, positioning, self-training, the approximate value of the social situation

Activities without professional supervision and on the basis of medical (doctors) indications:

 • Applying intravenous injections and infusions in infants and children under 3 years old, performed bladder catheterization for girls under 10 years old, performed gastric lavage in children, knowing established and maintain oxygen therapy, performs visiting service

Nurse as an assistant:

 • Ensure properly functioning office, mediates the first contact with a child patient and his family, finds the information important to identify
 • Orders to patients, explaining what, when, where, how to do, assists in various medical studies

Nurse as an administrative worker:

 • Leads, creates, archives documents, collect payments from patients
 • Takes over and sends mail, keeps statistics, has the knowledge of work with PC and Internet

Nurse as a trainer:

 • Participates in the practical teaching of students, lectures at conferences, seminars, does lifelong self-education

Nurse as a person creates a pleasant atmosphere:

 • Helps in the development of interpersonal relationships, actively communicates with family and child patient, supports, gives courage to the family and child patient, reassuring, adds a sense of confidence
 • Has the following character traits – empathy, flexibility, reliability, natural organizational and communication skills

The Czech Republic has 2120 GPs of Pediatrics (end 2006), who during the year made nearly 14 million treatments of child and adolescent patients. The most surgeries of general practitioners have pediatric or general nurse.

Conclusion: Work pediatric nurses in primary care have a very unique place in the office practitioner pediatrician, as well as in specialized clinics. Their high professionalism, responsibility and ability ate provided to guarantee quality of nursing care.

Domácí umělá plicní ventilace u pediatrických pacientů

Šífová J.

Pracoviště dětské medicíny, Fakultní nemocnice Brno

Projekt domácí umělé plicní ventilace byl zahájen na podzim 2003. Partnery projektu jsou Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Všeobecná zdravotní pojišťovna a Fakultní nemocnice Brno. Zařazení do projektu rozhoduje indikační komise pro Domácí umělou plicní ventilaci MZ ČR na základě možných indikací. Za období 2004–2009 bylo do projektu zařazeno 79 pacientů. Nejstarší ročník narození 1931 a nejmladší ročník 2008.

Home Control Mechanic Ventilation in Pediatrics Patients

Šífová J.

Department of Pediatric Medicine, University Hospital of Brno, Czech Republic

The project of Home Control Mechanic Ventilation was initiated in autumn 2003. The partners of the project are Ministry of Health of the Czech Republic, General Health Insurance Company and University Hospital of Brno. Enlistment in the project is decided by indicating commission of the Czech Republic Ministry of Health. The decision is based on acceptable findings. 79 patients were included in this project during the period 2004–2009. The oldest of them was born in 1931, the youngest one in 2008.

Diagnostika a léčba vývojového vykloubení kyčelních kloubů

Škapová J., Hanžlová L.

Pracoviště dětské medicíny, Ortopedická ambulance, FN Brno

Cílem studie je podat přehled o stavu a vývoji screeningového vyšetření kyčlí s důrazem na včasnou diagnostiku a terapii vývojového vykloubení kyčelních kloubů (VVKK). Studie obsahuje přehled konzervativních postupů terapie a pomůcek používaných k léčení této vady.

Systém celoplošné včasné diagnostiky VVKK na brněnském pracovišti používá již 25 let a proto hodnotíme vlivy včasné klinické a ultrazvukové (UZ) diagnostiky na výsledky terapie VVKK. Jednotně vedený systém vyšetření velkého počtu pacientů (cca 6000 ročně) prokazuje jednoznačnou souvislost diagnostiky, terapie a jejích výsledků. Včasná diagnostika VVKK umožňuje včasné zahájení terapie s použitím jednodušších léčebných pomůcek, zkrátí dobu léčení, sníží procenta možných komplikací a minimalizuje nutnost operačního řešení této vady.

Diagnosis and treatment of the hip developmental dislocation (DDH)

Škapová J., Hanžlová L.

Orthopedical Department – Pediatric Orthopaedics, University Hospital Brno, Czech Republic

The aim of the thesis is to provide an overview of the hip screening examination with emphasis on developmental dislocation of the hip (DDH) early diagnosis and therapy. The thesis includes and presents conservative methods of therapy and equipment used to treat this handicap.

The nationwide system of DDH early diagnosis has been used in Brno for over 25 years. Therefore we can evaluate the effects of early clinical and ultrasound diagnosis on the therapy results. We examined a large number of patients in our department (approximately 6000 per year) that showed us clear connection between early diagnosis, therapy and its results. DDH early diagnosis allows to start the therapy sooner with use of simple therapeutic aids. It also shortens the duration of the treatment, reduces the percentage of possible complications and minimizes the need of surgery.

Lékařská služba první pomoci – součást Pracoviště dětské medicíny

Uhlířová J.

Pracoviště dětské medicíny, Fakultní nemocnice Brno

Lékařská služba první pomoci poskytuje v nezbytném rozsahu lékařskou péči pacientům dětského věku vykazujícím akutní změny zdravotního stavu, které vznikly v časovém období mimo pracovní dobu dětských ambulantních zařízení. Od roku 2008 je Lékařská služba první pomoci součástí ambulantní části Pracoviště dětské medicíny FN Brno.

Ve svém sdělení autorka upozorňuje na řadu problémů souvisejících se začleněním tohoto úseku primární péče do nemocničního zařízení. Po dvou letech provozu dětské pohotovosti jsou viditelné změny především v časné diagnostice obtíží nemocného dítěte a omezení přístupu do specializovaných ambulancí v době ústavní pohotovostní služby.

Medical and first aid – part of the Department of Pediatric Medicine

Uhlířová J.

Department of Pediatric Medicine, University Hospital Brno, Czech Republic

Medical and first aid supplies to the extent necessary medical care to patients of childhood acute reporting a medical condition that arose in the period outside working hours of children’s outpatient facilities. Since 2008, the medical service component of the outpatient Department of Pediatric Medicine University Hospital Brno.

In its communication, the author highlights a number of problems related to the inclusion of this section of primary care to hospital facilities. After two years of operation of child emergency changes are visible mainly in the early diagnosis of a sick child’s difficulties and restricting access to specialist outpatient clinics at the time of constitutional emergency services.

Epizodní záznamníky kardiologických obtíží

Vorbová R.

Pracoviště dětské medicíny – ambulance dětské kardiologie, Fakultní nemocnice Brno

Autorka se ve své přednášce zaměřila na využití epizodních záznamníků kardiologických obtíží. Tyto záznamníky se využívají u srdečních arytmií, které se u pacientů objevují v delších časových intervalech. Tato monitorace je vhodná u spolupracujících klientů. Je zde nutná důkladná edukace. Velkou výhodou je možnost okamžitého hodnocení získaného záznamu.

Episode recorders cardiological problems

Vorbová R.

Department of Pediatric Medicine – Pediatric    Cardiology Clinic, University Hospital Brno,    Czech Republic

The author in his lecture focused on the use of recorders episode cardiological problems. These recorders are used i cardiac aritmií that patients appear at longer intervals. This monitoring is suitable for cooperating clients. There is a need for thorough education. The great advantage i the possibility of immediate evaluation obtained record.


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost
Článek Program

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 5

2010 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se