20. – 21. května 2010 - Sekce sester: Ošetřovatelská péče v intenzivní medicíně


Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2010; 65 (5): 349-351.

Domácí umělá plicní ventilace u dítěte s glykogenózou II. typu

Bantová Z.

Dětská klinika, JIRP 21C, FN Olomouc

Glykogenóza II. typu je dědičné onemocnění. Je to vrozený deficit enzymů, nutných k odbourávání glykogenu v buňce. Hromadění glykogenu v játrech, ledvinách, srdci. Známo je 10 typů glykogenóz. A každá má jiné příznaky.

Jsou popsány dvě sestry (23 a 20 let) trpící tímto onemocněním. U obou sester se nemoc projevila v batolecím věku.Od 4 let jsou dívky sledovány v hepatologické a metabolické poradně. Dochází k progresivnímu zhoršení svalového postižení. Dýchací problémy se projevily kolem dvanáctého roku. Zhoršuje se chůze, polykání, progreduje chronická respirační insuficience.

Obě sestry byly později hospitalizovány a zaintubovány. Nemohou se hýbat a k životu potřebují ventilační přístroj. Dívky se nedají odpojit od ventilátoru. Je provedena tracheotomie.

Rodiče usilovali o převzetí dívek do domácí péče, byli přijati do nemocnice postupně se učit zvládat péči o obě dcery – odsávání, výměna kanyly, rehabilitace, udržování čistoty, hygieny, krmení apod.

Obě dívky jsou již 6. rokem doma. Jsou napojeny na umělou plicní ventilaci. Rodiče se o dívky velice dobře starají.

ARTIFICIAL LUNG VENTILATION IN A CHILD SUFFERING FROM GLYCOGENOSIS TYPE II

Bantová Z.

Pediatrics, ICU 21C, Teaching Hospital, Olomouc, Czech Republic

Glycogenosis type II is a hereditary disease. It is an inherited lack of enzymes to degrade glycogen in a cell, accumulating glycogen in the liver, kidneys or heart. There are ten types of glycogenosis, each of them has different signs and symptoms.

Author describing two sisters aged 23 and 20 years suffering from this disorder. First manifestations occurred when they were toddlers. Since the age of four they have been monitored in both hepatology and metabolic centers. There had been a progressive deterioration of muscles. Breathing problems occurred around the age of twelve. There were gait and swallowing deterioration and progrediation of chronic respiratory insufficiency.

Both sisters had to be admitted to hospital and intubated. Both could not move and needed a ventilation device. Girls could not be disconnected from the ventilator. Tracheotomy had to be carried out. Their parents insisted on home care so they were admitted to hospital to learn how to manage the care of their girls – suctioning, cannula replacement, rehabilitation, hygiene, feeding etc.

Both girls have been cared after at home for six years. They have been connected to artificial lung ventilation. Their parents have taken a very good care of them.

ROK SE SAŠOU – TRANSVERZÁLNÍ LÉZE MÍŠNÍ

Čečilová D., Pecková M., Sedláčková R.

Dětská klinika JIRP, Fakultní nemocnice Plzeň

Dne 3. 12. 2008 byl 10letý chlapec sražen automobilem. Utrpěl polytraumatické postižení, byl transportován na Emergency FN Plzeň a následně hospitalizován na ARK FN Plzeň. Po stabilizaci stavu byl přeložen na DK – JIRP FN Plzeň, kde je dosud hospitalizován.

Důsledkem transverzální léze míšní v oblasti C2/3 je kvadruplegie s nutností trvalé UPV, jedná se o stav nevratný. Dnes již 11letý chlapec vyžaduje trvalou komplexní ošetřovatelskou a chronickou resuscitační péči v ústavním zařízení.

ONE YEAR WITH SASHA – TRANSVERSAL LESION OF THE SPINAL CORD

Čečilová D., Pecková M., Sedláčková R.

Department of Pediatrics, ICU, University Hospital Pilsen, Czech Republic

A boy, ten years old, was knocked down by car in Dec, 3rd, 2008. He underwent multiple injuries and so he was transferred into ER, University Hospital Pilsen. Later he was admitted in Department of Anesthesiology of the same hospital. After stabilizing of the status he was transferred into ICU of the Department of Pediatrics, where he is treated to date.

The result of the C2/3 transversal lesion of the spinal cord is quadruplegia with the need of continuing artificial pulmonary ventilation. This status is classified as irreversible. Today this 11 yeas old boy is requiring perpetual nursing and medical care in a facility for protracted intensive care.

Polytrauma u dětí

Guštárová S.

Dětská klinika, 21C JIRP, FN Olomouc

Cíl studie: Polytrauma je mnohočetné poranění několika orgánových systémů nebo tělní oblasti spojené s postižením základních životních funkcí – dýchání, oběhu, vědomí a vnitřního prostředí, které vedou k bezprostřednímu ohrožení života. Polytraumata u dětí jsou prognosticky méně příznivá. V týmovém přístupu péče musí být vše zaměřeno na to, aby postiženému bylo co nejdříve poskytnuto optimální ošetření podle charakteru a rozsahu poranění. Cílem péče o traumatizované je zamezit zbytečným úmrtím z příčin, kterým se dá předejít.

Metody: V každém případě je třeba zajistit kvalitu a kontinuitu péče od okamžiku úrazu. Diagnosticko-terapeutické postupy, na kterých se podílí tým odborníků. Pro prognózu polytraumat a jejich klasifikaci bylo vytvořeno několik schémat. To umožňuje identifikaci nemocných indikovaných k transportu do traumacentra. Ke sledovaným veličinám patří stupeň poruchy vědomí, hodnoty systémového tlaku a dechová frekvence.

TRISS metodologie – Trauma Score a Injury Severity Score

Glasgow Coma Score

Abbreviated Injury Scale

Další skórovací systémy v intenzivní péči – APACHE II, SOFA, dětské modifikace nebo pediatrické skórovací systémy

Výsledky: Kazuistika Polytrauma u dětí, FN Olomouc DK 21C JIRP. Ošetřování dětí s dg. polytrauma FN Olomouc DK 21C JIRP.

Traumacentra

Traumatologické plány

Nejčastější chyby

Závěr: Klíčem k účinnému a koordinovanému postupu u mnohočetného poranění je pochopení principů posuzování, ošetřování a léčby tohoto typu poranění. V zásadě se doporučuje řídit se předem daným postupem a dobře organizovat týmovou práci. Pro pacienty se tím zlepší prognóza, včetně šance úraz přežít s co nejmenšími následky.

Důležitá doporučení se vztahem k algoritmům péče o traumatizované – prioritou je léčba šokového stavu. Čas pracuje proti zraněnému. Diagnostický proces je nutno zkrátit na nezbytně nutná vyšetření. K diagnosticky nedořešeným a méně závažným poraněním se lze vrátit po stabilizaci nemocného. Přesná dokumentace průběhu léčby i diagnostického procesu je bezpodmínečně nutná. K tomu je speciálně vyčleněn jeden člen traumatologického týmu – zdravotní sestra.

Následná péče – poskytování podpůrné péče podle potřeby, změny stavu pacienta posuzovat průběžně.

Polytrauma in Children

Guštárová S.

Pediatrics, ICU 21C, Teaching Hospital Olomouc, Czech Republic

Objective: Polytrauma is a multiple injury of several organ systems or body area connected with involvement of basic vital functions – breathing, circulation, consciousness and internal environment that lead to immediate threat of life. Polytraumas have prognosticaly less favorable outcomes. In a team approach of care everything has to be focused on the fact that the casualty has to be provided with optimal care according to the character and extent of the injury. The objective is to prevent reasonless dying of causes that can be avoided.

Methods: Quality and continuity of care must be ensured in all cases from the moment of the injury. All members of the team participate in diagnostic and treatment procedures. A few schemes have been developed for polytrauma prognosis and their qualification. They provide identification of casualties indicated for transportation to a trauma center. Change in level of consciousness, system pressure values and respiratory rate are monitored.

TRISS methodology – Trauma Score a Injury Severity Score

Glasgow Coma Score

Abbreviated Injury Scale

Further scoring systems in intensive care – APACHE II, SOFA, pediatric modifications or pediatric scoring systems

Results: Casuistry of Polytrauma in Children, Teaching Hospital Olomouc, Pediatrics, ICU 21C. Nursing Care of Children Diagnosed with Polytrauma, Teaching Hospital Olomouc, Pediatrics, ICU 21C.

Trauma Centers

Traumatological plans

Most frequent mistakes

Conclusion: A key component of effective and well-coordinated procedure in multiple injuries is to understand the principles of assessment, nursing care and treatment of this type of injury. Basically, it is recommended to follow the procedure and to organize the team work well. It will increase the patient’s prognosis including the chance of survival with minimal consequences.

Important recommendation related to the algorithms of nursing care in trauma patients – priority is the treatment of shock. Time is the casualty’s enemy. Diagnostic process has to be shortened to emergency examination. Pending and less serious injuries can be resolved after stabilization of the patient. Precise documentation of both the treatment and the nursing process is crucial. One member of the trauma team is assigned for the documentation – a nurse.

Follow-up care – provision of supportive care according to the needs, continuous assessment of changes in patient’s condition.

KAZUISTIKA O DÍTĚTI S TRAUMATICKOU AMPUTACÍ KONČETIN

Novotná L.

Dětská klinika, Jednotka intenzivní a resuscitační péče, Fakultní nemocnice Olomouc

Traumata v dětském věku jsou nejčastějším důvodem dlouhé hospitalizace dětí v nemocničních zařízeních. Řada z nich zanechává doživotní následky. Stejně jako v této kazuistice, která se zabývá péčí o dítě po pádu pod malotraktor. Při střetu s noži došlo k amputaci končetin. Po převozu do nemocnice byla provedena replantace pravé dolní končetiny, pravá horní končetina zůstala amputovaná nad zápěstím. Následné pooperační období zahrnovalo jak péči o ventilované dítě, tak intenzivní lokální léčbu s péči o operované končetiny pomocí hirudo medicinalis (pijavic).

Casuistry of Traumatic Limb Amputation in a Child

Novotná L.

Pediatrics, ICU, Teaching Hospital Olomouc, Czech Republic

Traumas in children are the most frequent reasons for a long hospitalization. Many of them result in lifelong consequences. This is the case in this casuistry that deals with a child having fallen under a tractor. The tractor blades amputated the limbs. After transportation to the hospital, the lower right limb was replanted, the upper left limb stayed amputated above the wrist. Post-operative treatment included both ventilation and intensive local treatment of operated limbs with help of hirudo medicinalis (medicinal leeches).


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost
Článek Program

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 5

2010 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se