Česko-slovenská pediatrie - Informace o časopisu

Časopis Česko-slovenská pediatrie přináší originální práce, výsledky výzkumů, kasuistiky, souborné referáty, informace o péči o dítě, informace o nových knihách, kongresech z oblasti obecné pediatrie, z jednotlivých specializovaných úseků pediatrie, dále z oblastí dětské péče vůbec (např. z dětské chirurgie, neonatologie, ORL, ortopedie, oftalmologie, dermatologie, genetiky, z oblasti výživy atd.).

Patří k časopisům s širokým rozsahem informací. Je zdrojem vědomostí pro praktické i klinické lékaře a důležitou pomůckou postgraduálnímu vzdělávání.

První číslo vyšlo 1. 4. 1946 pod názvem Pediatrické listy.

ISSN 0069-2328 (Print)
ISSN 1805-4501 (Online)

Časopis je indexován v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum, vývoj a inovace Úradu vlády CR.

INDEXED IN EMBASE/EXCERPTA MEDICA, CHEMICAL ABSTRACTS
EBSCO – ACADEMIC SEARCH COMPLETE
EXCERPOVÁNO V BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA, SCOPUS

Redakční rada

Šéfredaktor

prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.

Zástupkyně šéfredaktora

prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.

Výkonní redaktoři

MUDr. Jan David, Ph.D.
MUDr. Radana Kotalová, CSc.

Šéfredaktor emeritus

prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.

Redakční rada

prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.
prof. MUDr. Milan Bayer, CSc.
doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D.
doc. MUDr. Vladimír Bzdúch, CSc.
MUDr. Hana Cabrnochová, MBA
doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.
prof. MUDr. Pavla Doležalová, CSc.
MUDr. Martin Gregora
prof. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D.
MUDr. René Hrdlička, Ph.D.
MUDr. Petr Jabandžiev, Ph.D.
doc. MUDr. Jan Janota, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Janoušek, Ph.D.
doc. MUDr. Miloš Jeseňák, Ph.D., MBA
doc. MUDr. Alexander Jurko, Ph.D.
doc. MUDr. Miriam Kolníková, Ph.D.
MUDr. Gabriel Koľvek, Ph.D.
prof. MUDr. Karol Králinský, Ph.D.
doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.
doc. MUDr. Martin Magner, Ph.D.
doc. MUDr. Jan Pavlíček, Ph.D.
MUDr. Ivan Peychl
prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.
prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.
MUDr. Bohumil Procházka
prof. MUDr. Michal Rygl, Ph.D.
doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.
prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D.
prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D.
doc. MUDr. Jana Trebatická, Ph.D.
prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.

Redakce

Vydavatel

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
Sokolská 31
120 26 Praha 2

Nakladatel a výroba:

Galén, spol. s r.o.,
Na Popelce 3144/10a,
150 00 Praha 5

Vedoucí redaktor

prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.

Zástupce vedoucí redaktora

prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.

Odpovědná redaktorka

Mgr. Helena Kuthanová,
e‑mail: kuthanova@galen.cz

Registrační značka MK ČR E 1678.

Rukopisy zasílejte na adresu

prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.

e-mail: jan.lebl@lfmotol.cuni.cz

 • Zaslané příspěvky se nevracejí, jsou archivovány ČLS JEP.
 • Vydavatel získá otištěním příspěvku výlučné nakladatelské právo k jeho užití.
 • Otištěné příspěvky autorů nejsou honorovány, autoři obdrží bezplatně jeden výtisk časopisu.
 • Vydavatel a redakční rada upozorňují, že za kvalitu a formální i obsahovou stránku inzerce nese plnou odpovědnost její zadavatel.
 • Žádná část tohoto časopisu nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem dalšího rozšiřování v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem, ať již mechanickým nebo elektronickým, včetně pořizování fotokopií, nahrávek, informačních databází na magnetických nosičích, bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv a vydavatelského oprávnění.

Inzerce

Lenka Příhonská
Galén, spol. s r. o.
Na Popelce 3144/10a
150 00 Praha 5,
tel.: 724 350 610, e‑mail: prihonska@galen.cz

Ceník inzerce PDF

Předplatné

Vychází 6krát ročně 
Předplatné na rok 600,- Kč
Jednotlivé číslo 100,- Kč

Členové České pediatrické společnosti ČLS JEP:

předplatné v rámci členského příspěvku
Dotazy, změny v doručování a reklamace
Lenka Příhonská, Galén, tel.: 724 350 610,
prihonska@galen.cz

Ostatní předplatitelé v České republice:

SEND Předplatné spol. s r.o.
Ve Žlíbku 1800/77,
193 00 Praha 9

Kontakt pro zákazníky

(všední dny 8.00 – 18.00 h) tel.: 225 985 225,
777 333 370, www.send.cz

Nové předplatné, dotazy a reklamace:

send@send.cz

Ostatní předplatitelé ve Slovenské republice:

Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s.
oddelenie inej formy predaja
Stará Vajnorská 9, P.O.BOX 183,
830 00 Bratislava 3
Infolinka: 0800 188 826,
e-mail: predplatne@abompkapa.sk,
www: ipredplatne.sk

Časopis přináší originální práce, výsledky výzkumů, kasuistiky, souborné referáty, informace o péči o dítě, informace o nových knihách, kongresech z oblasti obecné pediatrie, z jednotlivých specializovaných úseků pediatrie, dále z oblastí dětské péče vůbec (např. z dětské chirurgie, neonatologie, ORL, ortopedie, oftalmologie, dermatologie, genetiky, z oblasti výživy atd.).

Základní specifikace

Vydavatel: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně
Jazyk český, anglické Summary
Indexed in EMBASE/Excerpta Medica, Chemical Abstracts, EBSCO – Academic Search Complete,
Excerpováno v Bibliographia medica Čechoslovaca, SCOPUS
Časopis je indexován v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Harmonogram 2024

Číslo Vychází Uzávěrka objednání Podklady
1/2024 19.1. 20.12. 22.12.
2/2024 22.3. 21.2. 23.2.
3/2024 24.5. 24.4. 26.4.
4/2024 19.7. 19.6. 21.6.
5/2024 20.9. 21.8. 23.8.
6/2024 22.11. 23.10. 25.10.

Pokyny pro autory a recenzenty

Česko-slovenská pediatrie (zkratka pro citování Čes-slov Pediat) je odborný recenzovaný časopis České lékařské společnosti J. E. Purkyně, vycházející 6krát ročně. Články jsou publikovány v českém, slovenském nebo v anglickém jazyce.

K publikaci v časopise České a Slovenské pediatrické společnosti jsou přijímány příspěvky ze všech oborů a podoborů pediatrie a medicínských oborů pediatrii blízkých.

A. VŠEOBECNÉ INFORMACE

 • V časopise jsou publikovány původní práce (vědecko-výzkumné práce, klinické studie, klinická pozorování), kazuistiky, články pro postgraduální celoživotní vzdělávání (přináší recentní, v praxi ověřené informace, které vhodným způsobem doplňují studijní materiály doporučované pro postgraduální vzdělávání), přehledové články o aktuálních problémech, krátká sdělení/abstrakta z odborných jednání ČPS nebo SPS nebo pracovních skupin (sekcí), oficiální stanoviska České a Slovenské pediatrické společnosti a jejich pracovních skupin (sekcí), články z historie pediatrie, zprávy z kongresů a studijních pobytů, recenze nových knih, dopisy redakci, osobní zprávy, diskuse k publikovaným článkům. Publikované články jsou vlastnictvím časopisu. Kopie článků nebo jejich částí, tabulky nebo grafy mohou být publikovány pouze se souhlasem redakce s uvedením zdroje.
 • Autor musí souběžně s prací nabídnutou k publikaci doručit na adresu vedoucí redaktorky písemné prohlášení, v němž vlastnoručním podpisem potvrdí, že práce nebyla a nebude v případě přijetí k publikaci zadána k publikování v jiném časopise.
 • Autor uveřejněného článku v rubrice „Oficiální stanovisko České nebo Slovenské pediatrické společnosti a jejich pracovních skupin (sekcí)“ musí písemně prohlásit, že článek je publikován s vědomím předsedy ČPS nebo SPS nebo vedoucího pracovní skupiny (sekce).
 • Po splnění výše uvedených náležitostí potvrdí vedoucí redaktorka písemně korespondujícímu autorovi, že jeho rukopis obdržela.
 • Po ukončení recenzního řízení vedoucí redaktorka sdělí písemně korespondujícímu autorovi výsledek, včetně posudků při zachování anonymity recenzentů. Po ev. úpravě vyžádané recenzenty pak vedoucí redaktorka autorovi sdělí, zda byla opravená verze práce přijata k publikaci.

B. RECENZNÍ ŘÍZENÍ

 • Rukopis „Původní práce, Přehledového článku a Článku pro postgraduální celoživotní vzdělávání“ je po stránce formální a odborné posouzen minimálně dvěma anonymními recenzenty. „Krátká sdělení“ z klinické praxe a „Kazuistiky“ posuzuje většinou jeden recenzent.
 • Na základě recenzních posudků je rozhodnuto o přijetí rukopisu k uveřejnění, nebo přijetí k uveřejnění po opravě, nebo přijetí po přepracování k nové recenzi, nebo je rukopis odmítnut k uveřejnění v Čes.-slov. Pediat. Redakce si vyhrazuje právo zadávat opakované recenze.
 • Články vyžádané redakcí a články v rubrikách „Aktuální téma, Zprávy z kongresů a studijních pobytů, Recenze nových knih, Dopisy redakci, Osobní zprávy, Diskuse, Krátká sdělení/Abstrakta z odborných jednání pediatrických společností nebo pracovních skupin (sekcí)“ nejsou recenzovány.
 • Za odbornou úroveň krátkých sdělení/abstrakt odpovídá koordinátor odborného jednání (nebo pověřená osoba).
 • Redakce si vyhrazuje právo nepublikovat krátká sdělení/abstrakta, která nemají odpovídající formální a odbornou úroveň. O tomto kroku informuje koordinátora odborného jednání.
 • Nevyžádané rukopisy a přílohy se nevracejí.

C. FORMÁLNÍ ÚPRAVA RUKOPISU OBECNĚ

 • Textová část rukopisu musí být zpracována v textovém editoru Word, a to bez jakýchkoli dalších grafických úprav (rámečky, odrážky, vkládané tabulky, grafy, obrázky apod.).
 • Doporučená velikost písma je 12, typ písma Times New Roman.
 • Důsledně rozlišujte číslice 1 a 0 od písmen O a I.
 • Závorky jsou vždy kulaté, pouze u citací literatury v textu hranaté.
 • Před interpunkčními znaménky nikdy nedělejte mezeru, za nimi naopak vždy.
 • ENTER použijte pouze v případě nového odstavce.
 • K zvýraznění textu používejte velká písmena (názvy hlavních oddílů rukopisu), tučné písmo nebo kurzívu (mezititulky), není vhodné podtrhávání a prokládání písmen ve slovech.
 • Rukopis odesílejte e-mailem na adresu vedoucí redaktorky. Písemné vyhotovení rukopisu posílané poštou není požadováno.
 • Doporučuje se rukopis rozdělit do několika částí: Titulní strana, souhrny (česky/slovensky, anglicky – nezapomeňte na překlad titulu práce a klíčových slov), text, literatura v jednom souboru (příkl.: Wagner.doc), každá tabulka zvlášť jako jednotlivý soubor (příkl.: Wagner tab1.doc; Wagner tab2.doc), každý graf zvlášť jako jednotlivý soubor (příkl.: Wagner graf1.xls), každá fotografie (obrázek) zvlášť jako jednotlivý soubor (příkl.: Wagner obr1).
 • Poděkování a finanční podporu práce (grant, firma atd.) uvádějte před oddílem Literatura, za Závěrem.
 • Za literaturou je nutno uvést úplnou adresu prvního autora (s tituly, plným názvem pracoviště, poštovním směrovacím číslem, telefonem) a e-mailovou adresou – pro případnou konzultaci vedoucí redaktorky nebo odpovědné redaktorky. Na uvedenou e-mailovou adresu se bude rovněž zasílat veškerá korespondence týkající se článku a pdf se zlomeným článkem ke korektuře. Uvádí se zde také jmenný seznam všech příloh.

D. Formální úprava rukopisu "PŮVODNÍ PRÁCE"

1. Titulní strana

Titulní strana musí obsahovat:

 • a) stručný, jasný a výstižný název článku, podtitul pouze v případě nutnosti
 • b) příjmení autora/autorů, zkratku křestního jména (Wágner K., Hanušová B.). V případě odlišného pracoviště označit číslovkou – horním indexem (Wágner K.1, Hanušová B.2)
 • c) přesný název a adresu pracoviště autorů, u více pracovišť použít před jejich názvem opět číslovku v horním indexu
 • d) pod každým názvem instituce uvést zkratku křestního jména, celé příjmení vedoucího pracovníka s jeho plným titulem
 • e) adresa, e-mail, telefon, mobil prvního autora (nebo kontaktní osoby) pro korespondenci
 • f) na titulní straně je možno uvést poznámku o případné předchozí publikaci ve formě přednášky (kdy a kde, uvést přesný název akce, kde byla práce přednesena)

2. Souhrn, klíčová slova

 • U původních prací se přikládá strukturovaný souhrn v českém/slovenském a anglickém jazyce (Název práce, Cíl studie (Objective), Metody (Methods), Výsledky (Results), Závěry (Conclusion). Rozsah souhrnu by neměl přesahovat cca 300 slov. Anglický text může být korigován v případě potřeby redakcí.
 • Klíčová slova (Key words) se uvádějí pod souhrnem na zvláštním řádku. Doporučený rozsah – 3 až 10 slov, mají podat výstižně hlavní problematiku, o které se pojednává. Jejich výběru věnujte zvláštní pozornost, neboť podle nich bude vaše práce uváděna v Index Medicus, případně v jiných referátových časopisech, a na internetu.
 • V českém/slovenském souhrnu se neuvádí název práce, jména autorů ani pracoviště, v anglickém překladu pouze název práce.

3. Text

 • Předpokládaná délka textu je přibližně 4 - 10 stran A4.
 • Používejte styl obvyklý v biomedicínských časopisech s následujícími kapitolami: Úvod, Metody, Výsledky, Diskuse, Závěry.
 • Velkými písmeny vyznačte názvy hlavních kapitol rukopisu, tučným písmem a kurzívou v jednotlivých kapitolách podtitulky.
 • Zřetelně označte v textu umístění tabulek, grafů a obrázků.

4. Tabulky

 • Tabulky je nejvýhodnější vytvářet v tabulkovém režimu textového editoru (např. MS Word nebo v tabulkovém editoru (např. MS Excel)
 • Žádná nesmí být začleněna do textu!, je v samostatném souboru, v záhlaví je uvedeno číslo (arabské číslování) tabulky a její název (příkl.: Tab. 1. Základní soubor pacientů).
 • Vysvětlivky umístěte pod tabulku a vysvětlete použité zkratky.

5. Grafy

 • Grafy je nejvýhodnější vytvářet v tabulkovém editoru (např. MS Excel).
 • Na rozdíl od tabulek musí být názvy grafů a jejich popisy uvedeny za oddílem Literatura.

6. Fotografie, obrázky

 • Fotodokumentaci je nutno dodat ve formátu *.jpg nebo *.tiff v potřebném tiskovém rozlišení 300 dpi.
 • Obrazovou dokumentaci MS POWER POINT je nutné převést do formátu *.jpg nebo *.tiff, tento formát je vhodný pouze pro prezentace.
 • Na rozdíl od tabulek musí být názvy obrázků a jejich popis v českém/slovenském a anglickém jazyce uvedeny rovněž jako popis grafů za oddílem Literatura.
 • Na obrázcích nesmí být uvedeno jméno pacienta, pokud není přiložen písemný souhlas rodičů s jeho zveřejněním.

7. Zkratky

 • Zkratky je třeba užívat uvážlivě a v omezené míře, každou zkratku je třeba vysvětlit při prvém výskytu zkracovaného slova.
 • V souhrnu a v nadpisu lze užít zkratky jen výjimečně, pokud by se text nadpisu rozvedením zkratky neúměrně prodloužil.
 • Veškeré fyzikální a biochemické hodnoty uvádějte v jednotkách SI.

8. Literatura

 • Uvádí se pouze literatura, z níž autor čerpal informace či podněty, a nebo s níž srovnává vlastní výsledky (předpokládá se nejvýše 30–40 citací ne starších pěti let). Je vhodné omezit autocitace a důraz klást na citace českých a slovenských autorů.
 • Smí obsahovat jen skutečné prameny, tj. publikace, na něž se autor v textu odvolává. Nesmějí se uvádět práce jen z důvodů formálních. Vyhýbejte se odkazům na abstrakta, tzv. „nepublikovaná pozorování“ a „osobní informace“. Správnost odkazu (citace) by měla být ověřena.
 • Odkazy na literaturu jsou v textu uváděny arabskou číslicí v hranatých závorkách. Citovaná literatura v textu je v seznamu citací („Literatura“) řazena podle pořadí výskytu v textu, nikoli podle abecedního pořadí jmen prvního autora. Čísla citací musí souhlasit s čísly uvedenými v textu.
 • Každá citace začíná na novém řádku.
 • V názvech časopiseckých prací psaných anglicky začíná velkým písmenem jen první slovo názvu, v ostatních slovech se píše na počátku malé písmeno, pokud nejde o vlastní jméno, zeměpisný název, národ apod. Velkými písmeny se v anglických citacích píší pouze názvy publikací.
 • Informace o lokaci elektronických dokumentů, vystavených na internetu, musejí odkazovat na dokument, který byl skutečně viděn, a musejí obsahovat způsob přístupu k dokumentu, stejně jako síťovou adresu pro lokaci. Existuje-li verze tištěná a mimo ni je dokument dostupný i na internetu, uvádí se jako první verze tištěná a poté i aktuální dostupnost na internetu.

Příklady úpravy citací:

a) monografická publikace
Svoboda M, Krejčířová D, Vágnerová M. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. 2. vyd. Praha: Portál, 2009: 1–172.
Ogilvy-Stuart A, Midgley P. Practical Neonatal Endocrinology. Cambridge: University Press, 2006: 1–218.

b) příspěvek v monografické publikaci
Jiskra J. Autoimunitní polyorgánové syndromy. In: Límanová Z, et al. Trendy soudobé endokrinologie. Praha: Galén, 2006: 227–237.
Yaffe SJ, Aranda JV. Pediatric pharmacology. In: Assael B, Rusconi F (eds). Aminoglycoside Antibiotics. 2nd ed. Philadelphia: Saunders, 1992: 244–251.

c) příspěvek ve sborníku
Dunovský J. Úmluva o právech dítěte a práva dětí v České republice. In: Sborník z 1. mezinárodní konference o dětských právech. České Budějovice: Zdravotně sociální fakulta JU, 2003: 5–15.

d) článek v časopisu
Dvořáková Š, Václavíková E, Škába R, et al. Hirschsprungova choroba a její genetické příčiny. Čes-slov Pediat 2013; 68 (3): 167–176.
Askenazi  DJ, Ambalavanan N, Goldstein SL. Acute kidney injury in critically ill newborns: whad do we know? What do we need to learn? Pediatr Nephrol 2009; 24 (2): 265–274

e) příspěvek na internetu
Horák J. Standardní diagnostický a terapeutický postup u genetické (hereditární) hemochromatózy. http://www.ceska-hepatologie.cz/index.php?node=43.

POZOR
Redakční rada žádá všechny autory, aby ve svých rukopisech citovali též články uveřejněné v Čes.-slov. pediatrii, a to zejména v posledních letech. Citovanost prací z Čes.-slov. Pediat. je nezbytným krokem na cestě k opětovnému zařazení našeho časopisu do databáze Medline.

E. Formální úprava rukopisů „PŘEHLEDOVÝ ČLÁNEK“ a „OFICIÁLNÍ STANOVISKO ČESKÉ A SLOVENSKÉ PEDIATRICKÉ SPOLEČNOSTI A JEJICH PRACOVNÍCH SKUPIN (SEKCÍ)“

1. Titulní strana

 • viz bod D „Formální úprava rukopisu původní práce“.

2. Souhrn, klíčová slova

 • pouze u Přehledových článků, souhrn není strukturovaný, v max. rozsahu cca 300 slov, klíčová slova v rozsahu 3–10 slov, česky/slovensky + anglický překlad

3. Text

 • Předpokládaný rozsah je 5–10 stran textu A4
 • Po dohodě s vedoucím redaktorem je možný i větší rozsah
 • Je nutné dodržovat pokyny uvedené v bodě C „Formální úprava rukopisu obecně“

4. Tabulky, 5. Grafy, 6. Fotografie a obrázky, 7. Zkratky

 • viz bod D „Formální úprava rukopisu původní práce“ (platí jen pro přehledový článek)

8. Literatura

 • Citace (přehledový článek) by měly být recentní (poslední 2–3 roky), jejich počet není sice omezen, ale neměl by přesáhnout počet obvyklý v mezinárodních časopisech.

F. Formální úprava rukopisu „KAZUISTIKA".

1. Titulní strana

 • viz bod D „Formální úprava rukopisu původní práce".

2. Souhrn, klíčová slova

 • souhrn není strukturovaný, v max. rozsahu cca 300 slov a klíčová slova v rozsahu 3–10 slov, česky/slovensky + anglický překlad

3. Text

 • Předpokládaná délka textu je přibližně5–10 stran A4
 • Po dohodě s vedoucím redaktorem je možný i větší rozsah
 • Je nutné dodržovat pokyny uvedené v bodě C „Formální úprava rukopisu obecně“

4. Tabulky
5. Grafy
6. Fotografie a obrázky
7. Zkratky
8. Literatura

 • viz bod D „Formální úprava rukopisu původní práce".

G. Formální úprava rukopisu „KRÁTKÁ SDĚLENÍ/ABSTRAKTA Z ODBORNÝCH JEDNÁNÍ PEDIATRICKÝCH SPOLEČNOSTÍ NEBO PRACOVNÍCH SKUPIN (SEKCÍ)“.

1. Titulní strana

Titulní strana musí obsahovat:

 • a) název, místo a datum konání akce, ze které jsou krátká sdělení nebo abstrakta,
 • b) plné jméno, příjmení, titul a akademické hodnosti koordinátora akce, který zodpovídá za obsahovou a formální úroveň krátkých sdělení/abstrakta (křestní jméno a příjmení),
 • c) adresa, e-mail, telefon, fax koordinátora (nebo kontaktní osoby pro korespondenci).

2. Text

 • Je nutné dodržovat pokyny uvedené v bodě C „Formální úprava rukopisu obecně“.
 • U každého krátkého sdělení/abstraktu musí být uveden název, příjmení a první písmeno jména autorů, názvy institucí, vedoucí pracovišť. Každé krátké sdělení/abstrakt je odesláno jako jednotlivý soubor (např. abstrakt1.doc, abstrakt2.doc atd.).
 • U krátkého sdělení je předpokládaná délka textu cca 3 strany A4, u abstraktu v max. rozsahu 1500 znaků bez mezer (nepočítat nadpis).
 • Pokud jsou uvedeny citace literatury (max. 3) nebo tabulky (max. 1), počítají se do celkového rozsahu textu.
 • Po dohodě koordinátora akce s vedoucí redaktorkou je možný i větší rozsah textu.
 • Obrázky lze zařadit pouze po dohodě s vedoucí redaktorkou a je nutné je zaslat v požadovaném formátu – viz bod D „Formální úprava rukopisu Původní práce“.

H. Formální úprava rukopisu „ZPRÁVY Z KONGRESŮ A STUDIJNÍCH POBYTŮ, RECENZE NOVÝCH KNIH, OSOBNÍ ZPRÁVY, DISKUSE".

1. Titulní strana

musí obsahovat:

 • a) stručný a jasný název článku, podtitul pouze v případě nutnosti,
 • b) plné jméno autora (křestní jméno a příjmení), titul a akademické hodnosti,
 • c) přesný název a adresa instituce,
 • d) adresa, e-mail, telefon, fax autora (nebo kontaktní osoby pro korespondenci).

2. Text

 • Předpokládaná délka textu max. 5 stran A4.
 • Při psaní textu je nutné dodržovat pokyny uvedené v bodě C „Formální úprava rukopisu obecně".

Adresa vedoucí redakce časopisu:

Vedoucí redaktor
prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.
e-mail: jan.lebl@lfmotol.cuni.cz

Odpovědná redaktorka
Mgr. Helena Kuthanová,
e‑mail: kuthanova@galen.cz

Pokyny pro autory ke stažení ve formátu pdf ZDE.
Aktualizováno 13.3.2018

Kontakt

Galén, spol. s r. o.
Na Popelce 3144/10a
150 00 Praha 5
tel.: 724 350 610
e‑mail: prihonska@galen.cz

Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se