Čtvrtek 20. května - Neonatologie


Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2010; 65 (5): 252-256.

NEZRALÝ NOVOROZENEC V PÉČI PLDD

Dort J., Dortová E.

Neonatologické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň

Souhrnný referát o problematice péče o nezralé novorozence v ordinaci PLDD, zaměřený na skupinu dětí s velmi nízkou porodní hmotností, které vyžadují velkou pozornost. Kromě běžné léčebné a preventivní péče vyžadují tyto děti řešení zdravotních problémů, které někdy přetrvávají z peri-neonatálního období dlouho do dětského věku. Speciální péče je realizována ve spolupráci PLDD a ambulantního neonatologického centra vývojové péče. K úspěšnému zvládnutí poruch somatického (anémie, poruch výživy a růstu, GER, osteopatie, BPD atd.), senzorického a psychomotorického vývoje je často nezbytné zapojit do péče další lékařské i nelékařské odborníky.

Premature infant in the care of a pediatric practitioner

Dort J., Dortova E.

Department of Neonatology, University Hospital Pilsen, Czech Republic

A review on the care for premature infants in a pediatric office, focused on very-low-birth-weight infants who attract the main attention. Besides common treatment and prevention measures they need solving of health problems that may last from peri-neonatal period for a long time. A special care is realized by PP in cooperation with neonatal developmental care centre. In the successful management of somatic diseases (anemia, nutritional and growth compromise, GER, osteopathy, BPD etc.) and impairment of sensorial and psychomotor development other medical as well as non-medical professionals are often needed.

INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ V NOVOROZENECKÉM VĚKU

Janota J.

1. a 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha

Novorozenecké infekce jsou závažným stavem podílejícím se významně na morbiditě i mortalitě. Incidence infekcí je v novorozeneckém věku vyšší než ve všech dalších obdobích života člověka. Nejčastějším projevem novorozenecké infekce je infekce systémová – sepse. Jako nejzávažnější nezávislé proměnné predisponující pro vznik sepse jsou udávány nízká porodní hmotnost a nezralost organismu. Novorozenec má zvýšenou vnímavost pro mikrobiální invazi, omezenou schopnost infekci lokalizovat, tendenci k rychlé generalizaci infekce.

Typy infekcí vyskytující se v novorozeneckém věku:

  • Vrozené infekce začínající intrauterinně
  • Infekce získané v porodnici (nozokomiální)
  • Infekce získané po propuštění z porodnice
  • Infekce jako důsledek vrozené vady, metabolického defektu atd.
  • Infekce získané peripartálně z matčina urogenitálního a/nebo gastrointestinálního traktu

Přednáška definuje nejčastější typy infekcí v novorozeneckém věku, udává přehled etiologických agens, klinických projevů a laboratorních metod potřebných k detekci infekce. Věnuje se kauzální terapii a stabilizaci organismu u systémových infekcí, léčbě a řešení komplikací a následkům zahrnujícím mortalitu i morbiditu.

INFECTIOUS DISEASES IN THE NEONATAL PERIOD

Janota J.

Charles University in Prague, 1st and 2nd Medical Faculty, Thomayer University Hospital, Prague, Czech Republic

Neonatal infections are life-threatening situations contributing significantly on morbidity and mortality. Infections occur in the neonatal period more frequently, than in any other life period. The most common type of neonatal infection is systemic infection – sepsis. The most important risk factors associated with neonatal sepsis are low birth weight and prematurity. Newborn is sensitive to microbial invasion, has limited abilities to localize infection, therefore the infectious disease has tendency to generalize.

Types of infections typical for neonatal period:

  • Intrauterine infections
  • Nosocomial infections (acquired in the hospital)
  • Infections acquired after discharge from the hospital
  • Infections associated with congenital defects or metabolic disorders
  • Peripartal infections

The lecture lists the most common types of infectious diseases in the neonatal period, including pathogens, symptoms, and laboratory methods used to detect and verify infection. The lecture is focused on therapy and support of vital functions in systemic infections, as well as on the most common complications and morbidity and mortality associated with neonatal sepsis.

NEONATOLOGIE, CO NOVÉHO  OD KONGRESU V JIHLAVĚ?

Kantor L.

Novorozenecké oddělení Fakultní nemocnice Olomouc

Za poslední dva roky se podařilo české neonatologii zdolat nejednu překážku. Podařilo se udržet výjimečně dobré výsledky v novorozenecké a perinatální úmrtnosti.

K pozitivním zprávám patří spoluúčast na zavádění biochemického screeningu novorozenců, včetně úspěšného jednání ohledně získání kódu pro výkon „Odběr biochemického screeningu u novorozenců při hospitalizaci“. Vykazovat ho bude možné od 1. 1. 2011.

Vznikla další doporučení pro různé situace v neonatologii. Např. byl aktualizován postup při aplikaci Kanavitu, byl vydán návod ohledně resuscitace novorozence bez přidaného kyslíku. Všechna platná doporučení jsou mimo jiné k dispozici na webových stranách České neonatologické společnosti ČLS JEP pod adresou www.neonatologie.cz.

K jednoznačným neúspěchům patří selhání jednání o alespoň částečně spravedlivém financování neonatologie a s tím související bolestný nedostatek lůžek pro rizikové novorozence.

Zatím poslední aktivitou České neonatologické společnosti byl dopis ministryni zdravotnictví. Ten byl odeslán také ředitelům fakultních nemocnic a jiných institucí. Zároveň se již několik let také pracuje s podobným efektem na vyhlášce o perinatologických a intermediárních centrech.

Přirozeně se nejedná jen o výše uvedené aktivity. Mnoho dalších je průběžně publikováno v odborném tisku a projednáváno na odborných konferencích.

WHAT IS NEW, NEONATOLOGY?

Kantor L.

Dpt. of Neonatology, University Hospital Olomouc, Czech Republic

In the last two years the Czech Society of Neonatology has managed to overcome many obstacles.

Neonatal and perinatal mortality rates have  been kept in line with world standards.

Additionally on the positive side the Society has participated in the implementation of biochemical screenings of newborns.

Different situations in neonatology have also given rise to other recommendations. They can be found at www.neonatology.cz.

On the negative side we can count the failure to negotiate with the Ministry of Health for adequate funding for neonatology and the lack of neonatology intensive care beds.

Many other activities of the Czech Society of Neonatology are also being continuously discussed at professional conferences.

SOUČASNÉ MOŽNOSTI CHIRURGICKÉ LIGACE OTEVŘENÉ TEPENNÉ DUČEJE U DĚTÍ S NÍZKOU PORODNÍ HMOTNOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Matějka T.1, Vojtovič P.1, Tláskal T.1, Škovránek J.1, Černý M.2, Liška K.3, Huml P.4, Kantor L.5, Kokštein Z.6

1Dětské kardiocentrum a Centrum výzkumu chorob srdce a cév FN Motol, Praha

2Novorozenecké oddělení FN Motol, Praha

3Novorozenecké oddělení VFN, Praha

4Novorozenecké oddělení FN Plzeň

5Novorozenecké oddělení FN Olomouc

6Novorozenecké oddělení FN Hradec Králové

Cíl studie a metody: Práce ukazuje zkušenosti s ligacemi tepenné dučeje (PDA) u dětí s nízkou porodní hmotností (pod 2500 g) v České republice v letech 1995–2009. Symptomatická PDA u těchto dětí výrazně zvyšuje jejich morbiditu a může způsobit velmi závažné komplikace. Významný levopravý zkrat chronicky zatěžuje plicní cévní řečiště a způsobuje objemové přetížení levé komory. Steal krve z aorty snižuje diastolický arteriální tlak a způsobuje hypoperfuzi orgánů hlavně v dutině břišní.

Výsledky: Od roku 1995 do roku 2009 bylo provedeno celkem 305 ligací PDA u dětí s hmotností menší než 2,5 kg, z toho 34 ligací v letech 1995–1999 a 271 ligací v letech 2000–2009. Hmotnost dětí při operaci byla od 380 g do 2500 g (medián 825 g). PDA byla ligována u 12 dětí s hmotností pod 500 g, u 197 dětí s hmotností 500–1000 g, u 76 dětí s hmotností 1000–1500 g a u 20 dětí s hmotností nad 1500 g. Chirurgická mortalita (do 30 dní od operace) byla 3,3 %, ve většině případů však nesouvisela s vlastním operačním zákrokem, ale byla následkem jiného závažného onemocnění nezralého dítěte.

Závěr: Chirurgická ligace PDA u dětí s nízkou porodní hmotností je indikována při selhání farmakologického uzávěru hemodynamicky významné tepenné dučeje. Z důvodu složitého transportu těchto pacientů zajišťuje Dětské kardiocentrum FN Motol Praha operační servis přímo na jednotkách intenzivní péče pro nezralé novorozence v 5 fakultních nemocnicích po celé České republice. Ligace symptomatické dučeje u dětí s nízkou porodní hmotností je bezpečný zákrok s nízkou mortalitou, který snižuje výskyt komplikací pro významný levopravý zkrat a steal z aorty, děti neohrožuje a výrazně zlepšuje jejich prognózu.

Podporováno výzkumným záměrem MZOFNM 2005.

CURRENT OPTIONS OF SURGICAL DUCTUS ARTERIOSUS LIGATION IN LOW BIRTH WEIGHT CHILDREN IN CZECH REPUBLIC

Matějka T.1, Vojtovič P.1, Tláskal T.1, Škovránek J.1, Černý M.2, Liška K.3, Huml P.4, Kantor L.5, Kokštein Z.6

1Kardiocentrum and Centre for Cardiovascular Research, University Hospital Motol, Prague, Czech Republic

2Department of Neonatology, University Hospital Motol, Prague, Czech Republic

3Department of Neonatology, General Teaching Hospital, Prague, Czech Republic

4Department of Neonatology, University Hospital Pilsen, Czech Republic

5Department of Neonatology, University Hospital Olomouc, Czech Republic

6Department of Neonatology, University Hospital Hradec Králové, Czech Republic

Objective and methods: The work shows the experience with ligation of arterial duct (PDA) in children with low birth weight (under 2500 grams) in the Czech Republic in 1995–2009. Symptomatic PDA in these children significantly increases their morbidity and can cause very serious complications. Significant left to right shunt lead to pulmonary vascular bed overcirculation and volume overload the left ventricle. Steal of blood from the aorta reduces the diastolic arterial pressure and causing hypoperfusion mainly in the organs of the abdominal cavity.

Results: From 1995 to 2009 was a total of 305 PDA ligation in children weighing less than 2.5 kg, including 34 ligation in 1995-1999 and 271 ligation in the years 2000–2009. The weight of children was from 380 grams to 2500 grams (median 825 grams) at the time of surgery. PDA was ligated in 12 children weighing below 500 grams, in 197 children weighing 500–1000 grams, 76 children weighing 1000–1500 grams and 20 babies weighing over 1500 grams. Surgical mortality (within 30 days after surgery) was 3.3%, unrelated to surgical procedure itself, but was a consequence of other serious illnesses immature child.

Conclusion: Surgical PDA ligation of hemodynamically significant arterial duct in children with low birth weight is indicated in the case of the pharmacological closure failure. Because of these high risk patients transportation to single hospital, we provide the surgical procedure in the spot, Neonatology intensive care unit (NICU) at participated 5 teaching (university) hospitals throughout the Czech Republic. Symptomatic duct ligation in children with low birth weight is a safe procedure with low mortality, which reduces the incidence of major complications due to significant left to right shunt and steal from the aorta, and improves their prognosis.

Supported by grant MZOFNM 2005.

Aktuální postupy u novorozenců s poruchou poporodní adaptace

Straňák Z.

Ústav pro péči o matku a dítě, Praha

Cíl studie: V souborném sdělení jsou prezentovány inovované postupy při resuscitaci a primárním zajištění novorozenců s poruchou poporodní adaptace.

Metody: Souborný referát.

Výsledky: Při resuscitaci novorozenců používáme sofistikované metody insuflace plic (insuflaci provádíme pomocí resuscitačního přístroje s definovanými inspiračními a exspiračními tlaky). Optimální insuflace plic může signifikantně snížit riziko postižení plicního parenchymu. Resuscitaci u donošených novorozenců zahajujeme vždy vzduchem a při kontinuálním monitorování oxygenace postupně zvyšujeme frakci inspirovaného kyslíku. Cílem adekvátní oxygenoterapie je snížení nežádoucích účinků kyslíku u novorozenců (prevence vzniku bronchopulmonální dysplazie, chronického plicního onemocnění a retinopatie nedonošených).

U nedonošených novorozenců s deficiencí surfaktantu je používána metoda INSURE (INtubation SURfactant Extubation). Cílem metody INSURE je aplikace surfaktantu a minimalizace potřeby umělé plicní ventilace u nedonošených novorozenců (snížení pravděpodobnosti indukovaného postižení plic). U novorozenců velmi nízké a extrémně nízké porodní hmotnosti je metoda  INSURE doplněna časným zahájením distenční terapie nazálním CPAP. Výhodou CPAP je eliminace rizik umělé plicní ventilace. V případě selhání CPAP jsou v současné době preferovány objemově řízené a synchronizované režimy UPV. Indikace pro zahájení UPV byly revidovány vzhledem ke koncepci permisivní hyperkapnie.

Závěr: Novorozenecká mortalita v ČR je dlouhodobě srovnatelná s vyspělými zeměmi. Současné resuscitačně-intenzivní postupy neonatální péče jsou zaměřené na snížení závažné časné a pozdní morbidity (periventrikulární-intraventrikulární krvácení, baro/volumo-trauma, bronchopulmonální dysplazie, chronické plicní onemocnění a retinopatie nedonošených).

New frontiers in newborns with maladaptation after delivery

Straňák Z.

Institute for the Care of Mother and Child, Prague, Czech Republic

Objectives: New methods using within resuscitation and primary care in newborns with maladaptation after delivery are presented in review article.

Method: Review article.

Results: Sophisticated methods of lung insuflation using new devices with accurate inspiratory and expiratory pressures are used in delivery room. Adequate insuflation of the lung may avoid lung injury. Resuscitation in term newborns is started with room air and continuous measurement of oxygenation accompanying with increasing in fraction of inspired oxygen is recommended. The aim of this manevuer is to decrease the adverse effect of oxygen in newborns (eg. prevention of bronchopulmonary dysplasia, chronic lung disease and retinopathy of prematurity).

In preterm newborns with surfactant deficiency new method INSURE was established (INtubation SURfactant Extubation). The goals of this method are surfactant administration and reduction of arteficial ventilation usage in preterm newborns (decrease risk of ventilatory induced lung injury). INSURE methods is followed in preterm infants by early nasal CPAP. Advantage of early CPAP is avoiding of arteficial ventilation adverse effect. When CPAP is failed, arteficial ventilation should be started preferable volume controled synchronized ventilation regimen. Indications of arteficial ventilation has been changed considering new concept of permissive hypercapnia.

Conclusion: Neonatal mortality in the Czech Republic is comparable to developed countries in last period. Recent methods of neonatal intensive care are focused on decrease the incidence of serious early and late complications (eg. periventricular-intraventricular hemorrhage, volumo/baro trauma, bronchopulmonary dysplasia, chronic lung disease and retinopathy of prematurity).


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost
Článek Program

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 5

2010 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se