Pátek 21. května - Adolescentní medicína


Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2010; 65 (5): 265-268.

VROZENÉ TROMBOFILNÍ DISPOZICE A HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE

Hadačová I.

Oddělení klinické hematologie, Fakultní nemocnice Motol, Praha

Cíl studie: Návrh doporučení pro screening trombofilní dispozice před zahájením užívání hormonální antikoncepce.

Metody: Uvádíme 21 dospívajících dívek, u kterých vznikla tromboembolická příhoda v souvislosti s užíváním hormonální antikoncepce, jejich osobní a rodinnou anamnézu a výsledky vyšetření trombofilních dispozic.

Výsledky: Vrozená trombofilní dispozice byla prokázána u sedmnácti dívek, deset z nich má pozitivní rodinnou anamnézu trombózy. U většiny našich pacientek jsme zaznamenali další získaný rizikový faktor trombózy.

Doporučení: Doporučujeme vyšetření trombofilie u pacientek s pozitivní anamnézou trombózy u příbuzných v první linii. Vyšetření musí být zaměřeno na vrozené i získané rizikové faktory. Pacientky s identifikovanou vrozenou trombofilní dispozicí bez pozitivní rodinné anamnézy mají být poučeny o situacích se zvýšeným rizikem trombózy a o jejích časných projevech.

V práci byly použity výsledky VZ MZO FNM 2005.

INHERITED THROMBOPHILIC TENDENCIES AND ORAL CONTRACEPTIVE PILLS

Hadačová I.

Department of Clinical Hematology, University Hospital Motol, Prague, Czech Republic

Aim of study: Proposal of recommendation for screening for thrombofilic tendencies in teenage females prior to contraceptive initiation.

Methods: We present 21 teenage females who developed venous thromboembolic events following oral contraceptives, their personal a family histories and thrombophilia evaluation results.

Results: Inherited thrombophilic risk factor is present in 17 females, ten of them have positive family history of thrombosis. Additional acquired risk factors for clotting were identified in majority of our patients.

Recommendations: Our recommendation is to screen patients who have positive first-degree relative with thrombotic history. The evaluation must assess congenital and aquired risk factor. Adolescents identified with an inherited thrombophilia without positive family history of thrombosis may benefit from avoiding high risk situations and recognizing early signs and symptoms of thrombosis.

Supported by the grant No. MZO FNM 2005.

HORMONÁLNÍ KONTRACEPTIVA V DERMATOLOGII

Korandová H.

Kožní ordinace, Olomouc

Cílem přednášky bude podat přehled androgendependentních dermatóz (SAHA syndrom) a jejich klinické manifestace. Zmíněn bude na úrovni teoretické vliv androgenů na kůži a na cílové buňky mazových žláz a trichocytů. Dále bude prezentován význam enzymu 5 alfa reduktázy typu 1 a 2 v periferní konverzi androgenů na těchto cílových buňkách. Přednáška bude zaměřena především na diagnozu akné, jako nejčastější androgendependentní dermatózu u adolescentních dívek. Z tohoto hlediska bude podán přehled o etiopatogenezi, klinických formách a terapii akné. Tento teoretický přehled má za cíl zdůraznit význam užití hormonální antikoncepce v léčbě jen středně těžké až těžké formy akné. Z pohledu dermatologa bude podán přehled užívaných hormonálních kontraceptiv a jejich efektivity v léčbě akné a jiných, v adolescenci méně obvyklých androgendependentních dermatóz. Závěrem bude zdůrazněna nutnost spolupráce dermatologa s dětským endokrinologem a gynekologem při zahájení terapie těchto dermatóz hormonálními kontraceptivy u adolescentních dívek.

HORMONAL CONTRACEPTIVES IN DERMATOLOGY

Korandová H.

Department of Dermatology, Olomouc, Czech Republic

The main topic of the presentation are androgendependent dermatoses (SAHA syndrom) and their clinical manifestations. The theoretical review of the influence of androgens on the skin and targets cells of sebaceous glands and trichocytes is mentioned. As well the role of 5 alfa reductase, type 1 and 2 in metabolism of androgens on target cells is presented. The main part of the presentation is concentrated on acne with a view to the problem focused on the adolescent girls. The issue of acne includes its etiopathogenesis, clinical manifestation and therapy. This theoretical overview is established to the deterioration of the usage of the hormonal contraceptives only for moderate or severe acne. It presents the overview of hormonal contraceptives that are needed for the treatment of acne and other androgendependent dermatoses from the dermatologist point of view. In the treatment of adolescent girls with hormonal contraceptives is the cooperation with pediatric endocrinologist and gynecologist essential.

Náplň a provádění preventivních prohlídek u adolescentů, zkušenosti s HAK v ambulanci PLDD

Cabrnochová H.

Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP

V lednu 2010 vstoupila v účinnost novela vyhlášky o stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek. V novele této vyhlášky se upravila náplň jednotlivých preventivních prohlídek prováděných v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost. Jednou z úprav se stala i problematika poučení vztahující se ke zdravotním rizikům a důsledkům souvisejících se sexuálním životem, včetně poučení o chráněném sexu. Obsahem preventivní prohlídky v 15 letech je i doporučení preventivního gynekologického vyšetření. Zahájení prevence je však bohužel významně vázáno právě na potřebu HAK, o jejímž užívání se dozvídáme většinou až následně bez možnosti se vyjádřit k případným rizikům s ohledem na zdravotní stav a případné kontraindikace. Jedním z častých argumentů pro zahájení HAK se bohužel stávají faktory „módnosti“ bez ohledu na skutečné zahájení sexuálního života.

Scope and Performance of Preventive Care Examinations in Adolescents, Experiences with Hormonal Contraception at the Practitioner’s for Children and Adolescents

Cabrnochová H.

Society for Primary Pediatric Care at the Czech Medical Association of Jan Evangelista Purkyně, Czech Republic

In January 2010 a new Amendment of the Decree on Determination of the Preventive Examination Scope and Frequency became effective. The scope of individual preventive examinations held in examination rooms of the Practitioner for Children and Adults has been amended in this Amendment. One of the changes is an issue concerning the instruction of health risks and consequences related to sexual life, including safe sex instructions. The scope of preventive examination of 15 year-old adolescents covers also a recommendation of preventive gynaecological examination. Launch of the prophylaxis is however significantly connected with Hormonal contraception need, the use whereof becomes known to us mostly later without any possibility to discuss potential risks for health condition and/or contraindications. One of the frequent reasons for starting with hormonal contraception is unfortunately an aspect of a “trend” regardless the actual beginning of sexual life.

Naše zkušenosti s tromboembolickou chorobou u adolescentních dívek s hormonální antikoncepcí

Pospíšilová D.

Dětská klinika Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice v Olomouci

Úvod: Tromboembolická nemoc (VTE) je narůstajícím problémem v pediatrii. Může být příčinou významné morbitidy a mortality. Zvýšená incidence trombóz v dětském věku je ovlivněna celou řadou faktorů. Cílem práce bylo analyzovat rizikové faktory VTE ve skupině adolescentních dívek sledovaných na pediatrickém klinickém pracovišti v letech 2005–2009.

Pacienti a metody: Ve sledovaném období bylo pro tromboembolickou nemoc léčeno 7 dívek ve věku 17–18 let (medián 17,5 let). Byly podrobně analyzovány údaje získané z rodinné a osobní anamnézy. U všech pacientek byla provedena následující vyšetření: hladina proteinu C, S, AT III, vyšetření Leidenské mutace (G1691A), mutace genu kódujícího protrombin (G20210A) a mutace genu kódujícícho methylenetetrahydrofolate reduktázu (C677T).

Výsledky: Všechny pacientky užívaly hormonální antikoncepci (HAK). Šest pacientek mělo pozitivní rodinnou anamnézu VTE, žádná z nich nebyla však na tyto údaje dotazována před nasazením HAK. U pěti pacientek byl zjištěn další rizikový faktor (kouření, imobilizace, infekce). U šesti dívek byla zjištěno vrozené trombofilní riziko.

Závěr: Vrozené trombofilní riziko, a to především Leidenská mutace, mohou v kombinaci s hormonální antikoncepcí zvýšit riziko vzniku VTE až 35krát. Ostatní rizikové faktory, jako je například infekce nebo imobilizace, mohou riziko rozvoje VTE dále zvýšit. Analýza výše uvedeného souboru jasně ukazuje, že u všech dívek před nasazením HAK by měla být odebrána cílená anamnéza se zaměřením na výskyt VTE v rodině. V případě jasné pozitivní anamnézy by mělo být provedeno vyšetření trombofilního rizika a při pozitivním nálezu by měly být dívky podrobně poučeny o reálném riziku vzniku VTE.

Our experience with venous thromboembolism in adolescent girls on oral contraceptive pils

Pospíšilová D.

Department of Paediatrics, Palacky University, Olomouc, Czech Republic

Introduction: Venous thromboembolism (VTE) seems to be an increasing problem in paediatrics and represents a cause of substantial morbidity and even mortality. Increased incidence of VTE is influenced by many factors. The aim of this study was to analyse risk factors of VTE in a group of adolescent girls followed at the Department of Paediatrics between 2005 and 2009.

Patients and methods: Seven girls aged 17–18 years were treated for venous thromboembolism between 2004 and 2009. Detailed family history of thromboembolic events and additional risk factors of thrombosis were analysed in each case. The following tests were performed: protein C, S, AT III levels, Factor V Leiden (Factor V G1691A), prothrombin gene mutation G20210A, and C677T mutation in the methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR).

Results: All the patients were on oral contraceptive pils (OCP). Six of them had a positive family history of VTE, but none of them had ever been asked about these facts or tested for inherited thrombophilia before the start of OCP. Five girls were or had been exposed to other possible risk factors such as smoking, immobilization or infection. In 6 patients, inherited thrombophilia was proved.

Conclusions: Factor V Leiden and other inherited thrombophilic risks in combination with OCP can increase the risk of thrombosis up to 35x. Other factors such as infection and immobilization can substantially contribute to the development of VTE. Our patient group confirmed the published data. Our experience strongly suggests that adolescent girls with a clear family history of VTE planning to take contraceptive pills should be screened for thrombophilic defects and in the case of positivity, careful explanation and adequate warning should be provided to them in order to prevent any future thrombotic morbidity or mortality incidents.

Hormonální kontraceptiva u adolescentních dívek

Šnajderová M.

Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha

Cílem sdělení je shrnout současné přístupy, benefit a úskalí podávání kombinovaných hormonálních kontraceptiv (HAK) u adolescentních dívek.

Hormonální kontraceptiva mohou být u adolescentek předepisována k zábraně početí (podle naší legislativy při dosažení věku 15 let), nebo z léčebné indikace. Hormonální kontracepci k zábraně početí žádají nejen dívky zdravé, ale i dívky s chronickými chorobami. Indikací k léčebnému použití mohou být hyperandrogenní stavy s kožními projevy (akné, hirsutismus), často provázené poruchou menstruačního cyklu (syndrom polycystických ovarií). Hormonální kontraceptiva mohou být též léčebně podávána k regulaci menstruačního cyklu. V některých případech se HAK podávají k hormonální substituci u dospívajících dívek s hypogonadismem, cílem je zlepšit vývoj dělohy po předchozím navození menarché klasickou hormonální substituční léčbou (například u Turnerova syndromu). Podávání HAK vždy přísluší erudovanému odborníkovi, kterým je u adolescentek dětský endokrinolog a dětský gynekolog, případně ve spolupráci s uvedenými odborníky též dětský dermatolog. U dívek s chronickým onemocněním je mezioborová spolupráce nezbytná. Vždy musí být dodrženy zásady bezpečnosti léčby, včetně vyloučení hemokoagulační poruchy (rodinná a osobní anamnéza tromboembolické nemoci, obvykle též laboratorní a další vyšetření). Volba preparátu s ohledem na aplikační formu a obsah podávaných hormonů přísluší odbornému lékaři – specialistovi pro adolescentní věk. Dívky musí být při podávání HAK pravidelně sledovány.

Závěry: Problematika podávání hormonálních kontraceptiv v adolescenci nabývá stoupajícího významu. Je nutné mít na zřeteli přínos i rizika podávání těchto preparátů podávaných jak k zábraně početí u dospívajících dívek, tak i k léčbě u některých indikovaných stavů. Léčbu musí indikovat a odborný dohled musí mít příslušný odborník pro adolescentní věk.

HORMONAL CONRACEPTIVES IN ADOLESCENCE

Šnajderová M.

Department of Paediatrics, 2nd Medical School, Charles University and University Hospital Motol, Prague, Czech Republic

Aim of this presentation is to summarize contemporary outlook, benefits and problems in prescribing combined hormonal contraceptives pills (COCP) to adolescent girls.

Oral hormonal contraceptives can be prescribed to adolescent girls for birth control (as per our legislation when they reach 15 years old), or from treatment indication. Prescription for COCP is asked for not only by healthy girls but also by girls with chronic illnesses. Indication for treatment use can be hyperandrogenism with skin disorders (such as acne, hirsutism) often accompanied by disorder of menstrual cycle (PCO, polycystic ovaries syndrome). COCP may also be prescribed for regulation of menstrual cycle. In some cases COCP is needed as a hormonal substitution for adolescent girls with hypogonadism to improve development of uterus after achievement of arteficial menarche by classic hormonal substitution treatment (such as in some girls with Turner Syndrome). Prescribing of COCP needs to be done by qualified specialist for adolescent and paediatric endocrinology, by paediatric gynaecologist, or by paediatric dermatologist possibly with cooperation with the above. For girls with chronic illness, cooperation between these branches is necessary. Safety of treatment with COCP must be adhered to, including eliminating risks of thrombotic diseases (family and personal history, laboratory and other examination). Girls who are prescribed COCP must be monitored regularly.

Conclusions: Problems of prescribing COCP to adolescents is gaining importance. It is important to consider benefit and also risk with these preparations being prescribed to birth control and also for some of the indicated medical conditions. The treatment and expert supervision must be done by qualified specialist for adolescent age.


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost
Článek Program

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 5

2010 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se