Prehlásenie nového výboru Slovenskej internistickej spoločnosti (Novinky ze Slovenské internistické společnosti)


Kategorie: Vychází pouze online

Vážené kolegyne a kolegovia,

koncom roka 2011 bol zvolený nový výbor Slovenskej internistickej spoločnosti pre funkčné obdobie 2011-2015. Novozvolený výbor na svojom prvom zasadnutí, ktoré sa konalo v apríli 2012, vytýčil viaceré ciele vyplývajúce z potreby upevniť a zvýrazniť postavenie internej medicíny v súčasnom zdravotníctve ako aj v špecializačnej príprave lekárov.

Medzi hlavné ciele novozvoleného výboru SIS patria nasledujúce:

Výbor SIS vynaloží všetko úsilie na pozdvihnutie odbornej úrovne internej medicíny, ktorej sa nie nadarmo hovorí „kráľovná medicíny“, aby naozaj predstavovala odbor s nadhľadom nad všetkými špecializáciami, ktoré sú súčasťou vnútorného lekárstva. V období atomizácie medicíny, a teda aj samotného vnútorného lekárstva, sa bude výbor SIS usilovať o zlepšenie kvality tohto odboru ako celku, pretože žiaden pacient nie je len kardiologický, len gastroenterologický, len endokrinologický a podobne. Súčasný spôsob špecializačného vzdelávania, žiaľ, minimalizoval časový rozsah prípravy lekárov v rámci všeobecnej internej medicíny, a tým sa z lekárov stávajú rýchlo vyškolení špecialisti, ktorým mnohokrát chýba tzv. internistický nadhľad a komplexný prístup k pacientovi. Výsledkom toho je skutočnosť, že pacient na to, aby mal správne určenú diagnózu, musí navštíviť mnohých lekárov - špecialistov, musí absolvovať opakovanie rôznych vyšetrení, často aj zbytočné ordinácie laboratórnych a zobrazovacích vyšetrovacích metód a pod. To v konečnom dôsledku nielenže finančne zaťažuje naše zdravotníctvo, ale zaťažuje aj chorého, ktorý sa veľakrát k diagnóze dopracuje až po dlhej dobe ambulantnej alebo hospitalizačnej turistiky.

Výbor SIS sa bude snažiť v spolupráci s ostatnými odbornými spoločnosťami, aby sa úroveň prípravy lekárov z internej medicíny skvalitnila. To môžeme dosiahnuť vytvorením spoločných pravidiel pre udeľovanie špecializácií z internej medicíny na všetkých školiacich pracoviskách. Budeme sa usilovať aj o zvýšenie záujmu lekárov o špecializáciu v internej medicíne.

Ďalšou dôležitou úlohou výboru SIS bude iniciovanie užšej spolupráce Slovenskej internistickej spoločnosti s jednotlivými odbornými spoločnosťami, ktoré sú súčasťou vnútorného lekárstva. Táto spolupráca by sa mala prejaviť hlavne pri organizácii kongresov SIS, na ktorých odbornom programe budú participovať všetky odborné spoločnosti, ako aj na tvorbe spoločných odborných usmernení a určovaní odborných kompetencií pri manažmente pacientov z hľadiska internistu a jednotlivých špecialistov.

Do tejto činnosti výboru SIS chceme zapojiť do značnej miery ambulantných internistov, preto sme iniciovali vytvorenie Sekcie ambulantných internistov, ktorá vznikla v tomto roku a onedlho bude mať svoje prvé zasadnutie. Výbor SIS v spolupráci s touto sekciou sa bude snažiť riešiť problémy ambulantných internistov a napomáhať rozširovaniu ich kompetencií v liečebno-preventívnej činnosti.

Dôležitou súčasťou aktivít výboru SIS je podpora mladých internistov. V rámci toho výbor bude naďalej podporovať organizovanie Dní mladých internistov, ktoré sa už mnoho rokov konajú v spolupráci s Českou internistickou spoločnosťou a úroveň prezentovaných prednášok na tomto podujatí z roka na rok rastie. V rámci podpory mladých kolegov plánujeme po zlepšení finančnej situácie SIS poskytovať aj cestovné granty na vzdelávacie akcie a kurzy organizované Európskou federáciou internej medicíny (EFIM). Založenie Sekcie mladých internistov pri SIS bude jednou z priorít na nasledujúce obdobie.

Dôležitou súčasťou a náplňou práce výboru SIS je spolupráca s Českou internistickou spoločnosťou, ktorá okrem Dní mladých internistov sa prejavuje výrazne aj bohatou účasťou slovenských internistov na kongresoch ČIS, ale hlavne blokmi prednášok SIS na českých zjazdoch a blokmi ČIS na slovenských zjazdoch internej medicíny. V tejto spolupráci budeme naďalej pokračovať a naďalej česko-slovenskú spoluprácu skvalitňovať.

O všetkých plánovaných aktivitách Vás výbor SIS bude informovať na novozriadenej webovej stránke SIS www.internistickaspolocnost.sk

Na splnenie predsavzatí a úloh, ktoré si výbor SIS vytýčil, bude však potrebné zlepšiť ekonomickú situáciu SIS, o ktorej budú členovia SIS pravidelne informovaní na webovej stránke.

Vážené kolegyne a kolegovia, milí priatelia,

na splnenie vytýčených úloh v nasledujúcom funkčnom období bude výbor SIS potrebovať spoluprácu s Vami - internistami, ale aj všetkými, ktorým leží na srdci rozvoj, kvalita a integrita internej medicíny, čo sa v konečnom dôsledku odrazí na kvalite starostlivosti o našich pacientov.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami

prof. MUDr. Ivica Lazúrová, FRCP, CSc.
prezidentka SIS

doc. MUDr. Soňa Kiňová, CSc.
vedecká sekretárka SIS

prof. MUDr. Juraj Payer, CSc.
viceprezident SIS

Seznam členů výboru Slovenskej internistickej spoločnosti na roky 2011-2014

Prezident:

prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc., I. interná klinika LF UPJŠ a UN Košice, e-mail: ivica.lazurova@upjs.sk

Viceprezident:

prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., V. interná klinika LF UK a UN Bratislava, nemocnica Ružinov, Bratislava, e-mail: payer@ru.unb.sk

Vedecký sekretár:

doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD., I. interná klinika LF UK a UN Bratislava, pracovisko Staré mesto, Bratislava, e-mail: sonakinova@hotmail.com

Členovia:

doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., II. interná klinika LF UK a UN Bratislava, Mickiewiczova ul., Bratislava, e-mial: ludovitgaspar@gmail.com

prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc., II. interná klinika Jeseniovej LF UK a UN Martin, e-mail: hyrdel@jfmed.uniba.sk

doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD, V. interná klinika LF UK a UN Bratislava, nemocnica Ružinov, Bratislava, e-mail: killinger@nspr.sk

prof. MUDr. Ján Murín, CSc., I. interná klinika LF UK a UN Bratislava, pracovisko Staré mesto, Bratislava, e-mail: jan.murin@gmail.com

prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin, I. interná klinika Jeseniovej LF UK a UN Martin, e-mail: mokanma@post.sk

prof. MUDr. Milan Pavlovič, CSc., I. interná klinika SZU a UN Bratislava, Nemocnica akademika L. Dérera, Bratislava

prof. MUDr. Peter Ponťuch, CSc., IV. interná klinika LF UK a UN Bratislava, nemocnica Sv. Cyrila a Metoda, Bratislava, e-mail: pontuch@pe.unb.sk

prof. MUDr. Anna Remková, DrSc., Centrum hemostázy a trombózy, HemoMedika Bratislava, e-mail: remkova@gmail.com

prof. MUDr. Dušan Trejbal, CSc., IV. interná klinika LF UPJŠ a UN Košice, e-mail: trejbaldusan@yahoo.com

Dozorná rada:

doc. MUDr. Jozef Bulas, CSc., I. interná klinika LF UK a UN Bratislava, Miczkiewiczova ul., e-mail: bulasovi@gmail.com

MUDr. Pavol Makovický, CSc., I. interná klinika UN Jeseniovej LF UK a UN Martin, e-mail: pavel.makovicky@gmail.com

doc. MUDr. Ján Staško, PhD., I. interná klinika Jeseniovej LF UK  a UN Martin, e-mail: stasko@lefa.sk

Členové redakční rady časopisu Vnitřní lékařství od ročníku 2013

prof. MUDr. Ján Murín, CSc., zástupce šéfredaktora,

prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.

doc. MUDr. Soňa Kiňová, CSc.

prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc., FRCP

prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin

prof. MUDr. Milan Pavlovič, CSc.

prof. MUDr. Juraj Payer, CSc.

prof. MUDr. Peter Ponťuch, CSc.

prof. MUDr. Anna Remková, DrSc.


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se