Vnitřní lékařství - Informace o časopisu

Vnitřní lékařství je oficiálním časopisem České internistické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a Slovenskej internistickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti. Jde o jedinečný zdroj postgraduálního vzdělávání internistů všech dílčích oborů i řady všeobecných lékařů.

Vychází nepřetržitě od roku 1955.

Indexováno v: EMBASE/Excerpta Medica, SCOPUS, MEDLINE, Index Medicus, Bibliographia medica Čechoslovaca,  Bibliographia medica Slovaca, Index Copernicus International, Chemical Abstracts, INIS Atomindex.

PERIODICITA – 8 čísel/rok

ROČNÍK – 66.

CITAČNÍ ZKRATKA – Vnitř Lék

REGISTRACE MK ČR pod číslem E 1202

ISSN

 • ISSN 0042–773X (tištěná verze)
 • ISSN 1801–7592 (on-line verze)

PŘÍLOHY (určeno předplatitelům)

 • abstrakta z vybraných internistických kongresů
 • tematické brožurky aj.

RUBRIKY

 • Přehledové články
 • Původní práce
 • Kazuistiky
 • Ve zkratce
 • Farmakologický profil
 • Dobrá rada
 • Diferenciálnědiagnostické okénko aneb Na co se vás mohou zeptat u atestace
 • Informace
 • Komentáře
 • Ze společnosti

Redakční rada

Předseda redakční rady

 • prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Výkonní šéfredaktoři

 • prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.
 • doc. MUDr. David Karásek, Ph.D.

Užší redakční rada

 • doc. MUDr. David Karásek, Ph.D.
 • MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D.
 • MUDr. Hana Šarapatková, Ph.D.
 • MUDr. Jan Škrha jr., Ph.D.
 • prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.
 • prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D.
 • prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

Širší redakční rada

 • prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM
 • prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
 • prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
 • prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
 • doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH
 • doc. MUDr. Soňa Kiňová, CSc.
 • prof. MUDr. Milan Kolář,
 • Ph.D.Mudr. Jindřich Olšovský, Ph.D.
 • Prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA
 • prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
 • prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.
 • MUDr. Jana Lacinová
 • prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc, FRCP
 • prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc, FRCP
 • MUDr. Barbora Nussbaumerová, Ph.D.
 • prof. MUDr. Juraj Payer, CSc.
 • prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc.
 • prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
 • Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA
 • prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.
 • doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
 • prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.
 • prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.

Redakce

Mgr. Kateřina Dostálová
Solen, s. r. o.
Lazecká 297/51
779 00 Olomouc
e-mail: dostalova@solen.cz
mob.: 725 003 510
IČ 25553933
DIČ CZ25553933

Vydavatel

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, o. s.

Sokolská 490/31, 120 26 Praha, IČ 00444359

Aktualizováno: 24. 1. 2020

Předplatné

Cena předplatného tištěné verze (8 čísel) včetně supplement na rok 2020 je 1040 Kč.

Tištěná verze se slevou pro lékaře do 35 let – 520 Kč (8 čísel/rok vč. supplement a poštovného)

Časopis můžete objednat na www.solen.cz, e-mailem: predplatne@solen.cz,

telefonem: +420 734 254 064.

Pokyny pro autory a recenzenty

Jak publikovat v časopise Vnitřní lékařství a jak připravit „manuskript“ a ilustrační přílohy

A. Rubriky časopisu

Původní práce

Vědecké zpracování studované problematiky. Je sestavena do obvyklých částí: úvod, soubor nemocných a metodika, výsledky, diskuse a závěr. Články do této rubriky jsou určeny ke zveřejnění v podobě e-publikace. Max. 15 normostran.

Přehledový článek

Výstižný přehled tematiky, přičemž vlastní zkušenosti autora nesmí tvořit hlavní náplň referátu. Nejnovější poznatky o etiologii, patogenezi, diagnostice a terapii chorob a skupin onemocnění. Článek pište s důrazem na jeho praktické využití interními lékaři. Max. 13 normostran.

Kazuistika

Zpráva o vzácném pozorování případu určité nemoci, jejího zvláštního průběhu, klinického obrazu apod., která je dokonale vyšetřena a zpracována. Kazuistika obvykle obsahuje úvod, popis samotného případu a diskuzi. Max. 13 normostran.

Farmakologický profil

Informace o konkrétním léku. Struktura článků v rubrice: zařazení do skupiny léků,
chemická struktura, mechanismus účinku, indikace, kontraindikace, nežádoucí účinky,
dávkování, interakce. Maximální rozsah rukopisu je 6 stran. Max. 13 normostran.

Dobrá rada

Cílem rubriky je poskytnout rychlou a praktickou radu, odpovědět krátce a srozumitelně na konkrétní otázku. Max. 10 normostran.

Ve zkratce

Diagnostika a terapie zpracovaná v tabulkách a schématech s důrazem na přehlednost a praktické využití daných informací. Maximální rozsah rukopisu je 6 stran. Max. 10 normostran.

Diferenciálně-diagnostické okénko aneb Na co se vás mohou zeptat u atestace

Stručná charakteristika symptomu, nebo laboratorního nálezu s uvedením jeho diferenciální diagnostiky, či komplexní pohled na téma související s vnitřním lékařstvím a zároveň s mezioborovým přesahem.  Max. 13 normostran.

Komentář

Krátký text s cílem reagovat na nedávno publikované práce na konkrétní téma. Max. 3 normostrany.

Ze společnosti

Texty v rubrice informují o význačných životních výročích našich předních internistů, ev. jejich úmrtí. Na otištění fotografie se vztahují podmínky, které jsou uvedeny dále. Max. 3 normostrany.

Zprávy ze sjezdů

Stručné, výstižné a přehledené nformace zpracované přímými účastníky akcí. Max. 3 normostrany.

Dopisy redakci

Komentáře reagující věcným a výstižným způsobem na nedávno publikovaný článek a přináší shodné, doplňující či odlišné názory autora. Max. 3 normostrany.

Zprávy o knihách

Recenze nově vyšlých knih z oblasti vnitřního lékařství. Hlavička recenze musí obsahovat: název knihy, jméno autora, místo vydání, název nakladatelství, rok vydání, počet stran, náklad, cenu knihy a ISBN. Max. 3 normostrany.

Editorial

Komentář vybraného odborníka v daném oboru, který je osloven redakční radou, k pracím (původním pracím, ale i ke kazuistikám nebo přehledným referátům) uveřejněným v daném čísle Vnitřního lékařství, kde autor komentuje příslušnou původní práci, měl by provést srovnání s obdobnými pracemi v jiných publikacích. Komentář je pouze osobním autorovým postojem, který nemusí odrážet souhlas redakční rady. Měl by být nezávislým názorem autora se širšími pohledy na danou problematiku. Rozsah literatury by neměl (ale může) překročit 10 citací, možno doplnit ev. i tabulkami nebo grafy. Max. 6 normostran.

B. Jak připravit „manuskript“ a ilustrační přílohy

 1. Poskytnutí rukopisu redakci
  • „rukopis“ včetně (obrazových) příloh (podrobnosti viz dále) zaslat v elektronické podobě na e-mailovou adresu redaktorky Mgr. Kateřiny Dostálové, dostalova@solen.cz
  • k rukopisu připojit prohlášení o původnosti práce i příloh (v případě přejímání příloh z jiné publikace poslat svolení držitele copyright) a prohlášení, že práce nebyla doposud publikována ani souběžně nabídnuta k publikaci v jiném periodiku, s výjimkou kongresových abstrakt a doporučených postupů
 2. Publikační jazyk – čeština, slovenština a angličtina (články v angličtině jsou obvykle zveřejňovány ve formě e-publikace)
 3. Citační zkratka časopisu – Vnitr Lek
 4. Technické specifikace „rukopisu“
  • text dodat v elektronické podobě v samostatném souboru v textovém editoru MS Office Word (doc nebo docx; v operačním systému Windows)
  • užívat jen písmo Times New Roman o velikosti 12 bodů, text nestylovat (celý text ve stylu Normální), pro zvýraznění užívat pouze písmo tučné, kurzivní nebo podtržené;
  • přílohy (tab, obr, grafy a schémata) a jejich pojmenování dodat v samostatných souborech, resp. souboru (viz bod 13)
 5. Rozsah příspěvků (včetně literatury) – zde je uváděn pouze rozsah samotného textu, tj. bez příloh, ve znacích včetně mezer (orientačně i v normostranách, 1 normostrana = 1 800 znaků včetně mezer):

původní práce – max. 15 normostran (to je max. 27000 znaků)
přehledový článek/kazuistika/farmakologický profil/diferenciálně-diagnostické okénko – max. 13 normostran (to je max. 23400 znaků)
editorial – max. 6 normostran (to je max. 10800 znaků včetně mezer)
dobrá rada/ve zkratce  – max. 10 normostran (to je max. 18000 znaků včetně mezer)
ostatní (zpráva, osobní zpráva, recenze apod.)  – max. 3 normostrany (to je max. 6000 znaků včetně mezer)

 1. Název příspěvku – musí byť výstižný a stručný (max. 60 znaků včetně mezer) a neměl by obsahovat zkratky; obligatorní je překlad do angličtiny
 2. Údaje o autorech
  • u všech autorů uvést plné křestní jméno a příjmení a název pracoviště (přesný název pracoviště včetně kliniky, oddělení apod.)
  • u korespondujícího autora uvést i tituly, vědecké a pedagogické hodnosti a e-mailovou adresu (i telefonní číslo jako kontakt pro redakci, nejlépe GSM)
 3. Souhrn (tj. résumé/abstrakt článku) – obligatorní je překlad do angličtiny v odpovídajícím rozsahu, rozsah ve znacích včetně mezer
  původní práce – min. 1 000 až max. 2 000 znaků, strukturovaný:
  • Cíl: jedna až dvě věty charakterizující stav problematiky a cíl práce.
  • Soubor pacientů (materiál) a metoda: charakteristika sledovaného souboru, použité metody.
  • Výsledky: nejvýznamnější výsledky, vyjádřené numericky, s udáním statistické významnosti.
  • Závěr: co z dané studie vyplývá.

přehledový referát/kazuistika – min. 800 až max. 1 200 znaků

 1. Klíčová slova – v češtině nebo slovenštině a v angličtině řazená abecedně
 2.  Užití zkratek – v místě prvního užití zkratky uvést plné znění zkráceného termínu, je-li z angličtiny v plném znění i anglicky, například ambulantní monitorování krevního tlaku (ABPM –  ambulatory blood pressure monitoring)
 3.  Literatura
  • max. 20 citací, především recentních (za posledních 5 let), podle níže uvedeného vzoru
  • jednotlivé položky citované literatury číslovat a seřadit v takovém sledu, v jakém jsou v textu citovány
  • odkaz na citovanou literaturu v textu umístit na příslušném místě a vyznačit jej číslicí v kulaté závorce bez mezer mezi interpunkční čárkou a číslicí takto (1,3,11–13)
 4.  Způsob citace literatury
  periodická publikace  
  Struktura citace:
  Autor/ři příspěvku [max. 3, potom et al]. Příjmení Iniciála osobního jména. Název článku. Mezinárodní zkratka časopisu rok vydání; ročník (číslo, případně Suppl): stránkový rozsah
  Příklad: Korzon-Burakowska A, Dziemidok P. Diabetic foot – the need for comprehensive multidisciplinary approach. Ann Agric Environ Med 2011; 18(2): 314-317.
  neperiodická publikace  
  Struktura citace:
  Autor/ři monografie [max. 3, potom] et al [u editora/rů (ed)]. Příjmení Iniciála křestního jména). Název (celé monografie nebo kapitoly). [In: Příjmení Iniciála křestního jména editora/rů a do závorky (ed/eds). Název celé monografie]. [Pořadí vydání, pokud není první]. Na-kladatelství: místo vydání rok. [: stránkový rozsah kapitoly]. ISBN.
  Příklad: Drummond MF, Sculpher MJ, Torrance GW et al. Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programmes. 3rd ed. Oxford University Press: Oxford (UK) 2005. ISBN 10 0198529457.
  Fait V, Chrenko V, Gatěk J et al. Biopsie sentinelové uzliny u kožních nádorů. In: Neoral Č, Bohanes T (eds) et al. Biopsie sentinelové uzliny. Galén: Praha 2012: 35-56. ISBN 978–80–7262–882–7.
  elektronicky dostupná publikace
  Příklad: Causes of death statistics. Data from October 2013. Eurostat. Anotace. [cit. 2017–01–17]. Dostupné z WWW: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu>.
  Killu AM, Liang JJ, Jaffe AS. Erdheim-Chester disease with cardiac involvement successfully treated with anakinra. Int J Cardio 2013; 167(5): e115-e117. Dostupné z DOI: <http://doi: 10.1016/j.ijcard.2013.04.057>.
 5.  Přílohy (tabulky, grafy, schémata, černobílé nebo barevné obrázky a snímky, přístrojové záznamy)
  • nevkládat do (textu) editoru MS Office Word, ale dodat v samostatných „zdrojových“ souborech, v nichž byly vytvořeny
  • v textu citovat odkaz na příslušnou přílohu v kulaté závorce, například (tab. 1) nebo (graf 1) nebo (schéma 1) nebo (obr. 1)
  • jsou-li použity „neautorské“ přílohy, je vždy třeba doložit souhlas všech osob (soukromých nebo právnických), které na ně mají copyright, případně lze použít data originálu pro vytvoření autorské přílohy s odkazem „upraveno podle Drummond MF, Sculpher MJ, Torrance GW et al. Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programmes. 3rd ed. Oxford University Press: Oxford (UK) 2005. ISBN 10 0198529457 “, resp. „upraveno podle [7] s uvedením plné citace v Literatuře
  • popisky v neautorských cizojazyčných přílohách přeložit do češtiny; názvy příloh dodat s příslušným označením, například „Obr. 1. Endoskopicky implantovatelný duodenojejunální rukáv“ apod. v samostatném souboru v MS Office Word
 6.  Tabulky, grafy
  • nutno vytvořit v MS Office Excel nebo MS Office Word v programu tvoření tabulek (neslučovat buňky a v rámci jedné buňky nevkládat odrážky, čísla apod.)
  • je možné poslat i grafy už vložené do MS Office PowerPoint (grafy v jiných formátech nelze tisknout a musí se znovu vytvářet)
 1.  Schémata
  • nutno vytvořit v grafickém editoru nebo poslat obrázek schématu ve formátu JPG, JPEG, TIF, případně ve formátu otevřeného PDF v tiskovém rozlišení, viz níže
 2.  Fotografie, přístrojové záznamy a perokresby
  • nutno dodat ve formátu JPG, JPEG, TIF, GIF v tiskovém rozlišení

(minimálně 300 dpi, o rozměru minimálně 1039 × 591 pixelů (tiskový rozměr  88 × 50 mm, tj. jeden sloupec), obrázek o tiskovém rozměru 180 × 50 mm (2 sloupce) musí  mít rozměr 2126 × 591 pixelů)

C. Na jaké chyby dát pozor před odesláním redakci

 1. neuvedení celých jmen u všech autorů textu, chybějící tituly u 1. autora
 2. chybějící překlad souhrnu a klíčových slov do angličtiny
 3. překročení stanoveného rozsahu článku v rámci dané rubriky
 4. souhrn u původní práce bez požadované struktury (bod 8 výše)
 5. nesprávné forma citování literatury (dodržujte prosím jednotný zápis citací dle pokynů v bodech 11 a 12)
 6. nadbytečné/nesprávné formátování textu – viz bod 4 výše a dále:
  • klávesu ENTER používejte jen na konci odstavců, nikoliv na konci každého řádku
  • článek čleňte na menší přehlednější úseky
  • v písmu rozlišujte důsledně číslice 1a 0 od písmen l a O
  • před interpunkčními znaménky nikdy nedělejte mezeru, za nimi naopak vždy
  • měrné jednotky oddělujte mezerou od hodnot, používejte jednotky soustavy SI
 7. obrazová dokumentace v nedostatečném rozlišení, chybějící souhlas vlastníka v případě „neautorských příloh“

Pokyny pro autory naleznete také ZDE [PDF].

Kontakt

Vydavatel:

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
Sokolská 31
120 26 Praha 2
e-mail: czma@cls.cz

Nakladatel:

Solen
Ing. Jana Tajovská
tajovska@solen.cz
+420 777 577 423

Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se