Pneumologie
(Z odborné literatury)


Autoři: František Salajka
Kategorie: Vychází pouze online

Kolek V, Kašák V, Vašáková M et al. Pneumologie. Praha: Maxdorf 2011. Počet stran 552. ISBN 978-80-7345-255-1.


Kolektiv autorů vedený prof. MUDr. Vítězslavem Kolkem, DrSc., MUDr. Viktorem Kašákem a doc. MUDr. Martinou Vašákovou, Ph.D., si dal za cíl přinést naší lékařské veřejnosti publikaci komplexně pojednávající o onemocnění dýchacího ústrojí. Takto pojatá publikace na našem trhu po dlouhou dobu velmi citelně chyběla a existoval „hlad“ po moderních, současné poznatky shrnujících textech s pneumologickou problematikou. Proto autoři, povzbuzeni úspěchem předchozích, na dílčí problémy zaměřených publikací, přistoupili k tvorbě vskutku komplexního textu zahrnujícího informace o etiopatogenezi, diagnostice a léčbě patologických stavů respiračního traktu.

Obsah knihy je přehledně členěn do celkem 16 oddílů s 53 jednotlivými kapitolami. V úvodním oddílu jsou čtenářům přiblíženy jednotlivé diagnostické metody včetně těch specificky pneumologických – vyšetřování plicních funkcí a endoskopických metod, pozornost je ale věnována i biochemickým, hematologickým, imunologickým, mikrobiologickým a mikromorfologickým metodám. Velmi fundovaně s množstvím přehledných tabulek je v tomto oddíle zpracována problematika zobrazovacích metod. V následujících oddílech jsou probírány jednotlivé skupiny chorob. Důraz je logicky položen na ty klinicky a epidemiologicky nejzávažnější – onemocnění dolních dýchacích cest s CHOPN a astmatem v popředí, dále zánětlivá onemocnění včetně tuberkulózy (kde je již zachycena u nás v současné době platná úprava systému očkování proti tuberkulóze), intersticiální plicní procesy, nádorová onemocnění a onemocnění pleury. V oddíle intersticiálních plicních procesů je podán ucelený přehled o současných znalostech týkajících se etiopatogeneze, diagnostiky a léčby těchto chorob, což je vzhledem ke složitosti této problematiky vysoce přínosné. Rovněž kapitola zpracovávající karcinom plic zachycuje aktuální stav našich znalostí včetně biologicky cílené léčby a udržovací léčby nemalobuněčné rakoviny plic. Některé kapitoly zpracovávají pneumologický pohled na problematiku přesahující hranice jednoho oboru, jak je tomu u onemocnění plicního oběhu, syndromu spánkové apnoe a hypoventilace, respirační insuficience a u vrozených onemocnění plic. Ve 2 kapitolách je podán přehled o současných možnostech hrudní chirurgie v řešení hrudních traumat, zánětů a nádorů, podrobně je diskutována problematika transplantace plic včetně uvedení diagnostických kritérií u jednotlivých chorob. V kontextu naší odborné literatury ojedinělým krokem je zařazení kapitoly věnované farmakoekonomice v pneumologii.

K přehlednému členění textu a správnému pochopení pojednávané problematiky velmi přispívá značné množství tabulek rozesetých v textu. Vysoce instruktivní jsou i ve velkém množství použité obrázky, schémata a grafy, uvedené jak v rámci jednotlivých kapitol, tak i v samostatné obrazové příloze. Text je doplněn seznamem použitých zkratek a obrázků a věcným rejstříkem. Jednotliví autoři jsou představeni ve stručných medailoncích.

Vedoucí autoři v úvodu prozrazují svůj ambiciózní cíl předložit ve formě monografie věnované pneumologii komplexní materiál, který by byl přínosný jak pro pneumology, tak i pro lékaře jiných oborů – interních, laboratorních, pro hrudní chirurgy i praktické lékaře, dokonce i pro zvídavější studenty. Je velmi potěšitelné, že se jim tento záměr podařilo přesvědčivě naplnit.

 

doc. MUDr. František Salajka, CSc.

www.fnhk.cz

e-mail: salajka@fnhk.cz

 

Doručeno do redakce: 18. 11. 2011


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se