Horké aktuality
v registracích EMA


Autoři: MUDr. Slíva Jiří, Ph.D.
Působiště autorů: Ústav farmakologie, 3. LF UK, Praha
Vyšlo v časopise: Svět praktické medicíny, 2, 2021, č. 2, s. 7-8
Kategorie: Medicína ve světě: aktuality

Souhrn

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské lékové agentury (EMA) doporučil na svém březnovém zasedání pět nových léčivých přípravků. Kolo se tedy nezadrhlo ani pod náporem nových vakcín proti onemocnění COVID-19.

Blíže opět alespoň k některým zajímavým látkám z posledních dvou měsíců…

Duvelisib v léčbě CLL a FL

Doporučena ke schválení byla léčivá látka duvelisib určená k léčbě dospělých osob s relabující či refrakterní chronickou lymfocytární leukemií (CLL) nebo refrakterním folikulárním lymfomem (FL). Duvelisib působí inhibicí fosfatidylinositol 3-kinázy p110δ (PI3K-δ) a PI3K-γ. Tyto enzymy se podílejí na proliferaci a přežití maligních B-buněčných linií a primárních CLL nádorových buněk a na imunologických drahách v mikroprostředí nádoru maligních B-lymfocytů.

V realizovaných klinických studiích významně prodlužoval dobu přežití bez jakékoli progrese onemocnění ve srovnání s ofatumumabem u pacientů s CLL po předchozích dvou a více liniích léčby. Kromě toho je jím dosahováno výrazné nádorové odpovědi u rovněž předléčených pacientů s FL. V obou případech jde o aktuálně schvalované indikace. Nejběžnějšími nežádoucími účinky jsou infekce dýchacích cest, neutropenie, anemie, trombocytopenie, bolesti hlavy, dušnost, kašel, snížená chuť k jídlu průjem/kolitida, nevolnost, zvracení, bolest břicha, zácpa, vyrážka, muskuloskeletální bolest, artralgie, pyrexie, únava a zvýšené transaminázy.1, 2

Ponesimod a ofatumumab – inovace v léčbě roztroušené sklerózy

Poslední dekáda byla ve znamení nebývalého rozmachu nových terapeutických možností v léčbě roztroušené sklerózy. Jedním z řady dnes využívaných farmakologických cílů je modulace sfingosinových receptorů. Prvním takto působícím zástupcem byla látka fingolimod, jenž po své fosforylaci a interakci se sfingosinovými receptory S1P v lymfatických uzlinách zadržuje zde přítomné autoagresivní lymfocyty, a zabraňuje tak jejich přestupu do centrálního nervového systému. Popisován je však i jeho stimulační účinek na buňky glie (neuroprotektivní účinek).

Podobně působí též siponimod nebo právě nejnověji doporučený ponesimod. Jeho indikací jsou pak aktivní relabující formy roztroušené sklerózy. V klinických studiích vedle snížení rizika relapsů také snižoval výskyt nových ložiskových zánětlivých lézí v centrálním nervovém systému. Nejběžnějšími vedlejšími účinky jsou infekce horních cest dýchacích a močových cest, dušnost a zvýšené hladiny alanintransaminázy.3 Jistě bez zajímavostí není fakt, že tatáž látka se aktuálně ukazuje být i vysoce účinná v léčbě virových infekcí (virus hepatitidy B), kde efektivně inhibuje maturaci viru.4 Nelze tak vyloučit, že o ní v budoucnu budeme slýchat i ve zcela jiné indikaci.

Počátkem února obdržel kladné stanovisko rovněž ofatumumab určený k subkutánní léčbě aktivně relabující formy roztroušené sklerózy. Pouze připomeňme, že jde o humánní anti-CD-20 protilátku, čímž výrazně potlačuje aktivaci B-lymfocytů. V klinických studiích je akcentována jeho schopnost zabránit relapsům a zpomalit progresi onemocnění. Nejběžnějšími vedlejšími účinky jsou infekce horních cest dýchacích a reakce spojené s injekcí.5

Estetrol plus drospirenon – inovace mezi kontraceptivy

Na poli moderních kontraceptiv nebylo po zavedení estradiol valerátu a posléze estradiolu v kombinacích s progestiny příliš nového. Aktuálně horkou novinkou je však kombinace dnes již osvědčeného drospirenonu a estetrolu. Estetrol je nový chemicky syntetizovaný estrogen, který je produkován pouze játry lidského plodu během těhotenství a do mateřského oběhu se dostává placentou. Estetrol potlačuje aktivitu hormonu stimulujícího folikuly, drospirenon potlačuje aktivitu luteinizačního hormonu. Důsledkem je potlačená ovulace a dosažený antikoncepční účinek.6, 7

Cefiderocol – inovace mezi antibiotiky

Možnosti antibakteriální léčby recentně významně rozšířilo schválení cefiderocolu. Jde o nového zástupce cefalosporinů, který inhibuje syntézu bakteriální buněčné stěny vazbou na proteiny vázající penicilin (hlavně PBP3). Bakteriální vstup cefiderocolu se však liší od dnes užívaných zástupců β-laktamů. Cefiderocol se váže na trojmocné železo prostřednictvím svého katecholového zbytku a tvoří chelatační komplex. To umožňuje, aby byl cefiderocol aktivně transportován do periplazmatického prostoru prostřednictvím absorpčních systémů sideroforu, a navíc i pasivní difuzí.8, 9 Schválen je nyní k intravenózní léčbě infekcí způsobených aerobními gramnegativními mikroorganismy u dospělých. Další novinkou je schválení generického tigecyklinu určeného k léčbě komplikovaných infekcí kůže a měkkých tkání či komplikovaných abdominálních infekcí.

Závěrem

Dobrou zprávou je, že pokrok ve vývoji nových látek nenastává pouze v oblasti léčby COVID-19. Z dalších látek, které obdržely v posledních týdnech kladné stanovisko CHMP, tak ještě uveďme např. somapacitan určený k léčbě dospělých s nedostatkem růstového faktoru (AGHD), s odkazem na kladné výsledky ve studii REAL 1,10 či icosapentethyl s potenciálem snižovat kardiovaskulární riziko u osob s vysokým KV rizikem.11 Bez povšimnutí by nemělo zůstat ani nové antiepileptikum cenobamat, sedativum remimazolam, látka risdiplam určená k léčbě spinální muskulární atrofie či antineoplastika pemigatinib (druholiniová léčba pokročilého/metastazujícího cholangiokarcinomu), selinexor (léčba relabujícího nebo refrakterního mnohočetného myelomu) a dostarlimab (léčba pokročilého nebo rekurentního karcinomu endometria).


Zdroje

1. Frustaci AM, Tedeschi A, Deodato M, et al. Duvelisib for the treatment of chronic lymphocytic leukemia. Expert Opin Pharmacother 2020;21(11):1299–1309.

2. Patel K, Danilov AV, Pagel JM. Duvelisib for CLL/SLL and follicular non-Hodgkin lymphoma. Blood 2019;134(19):1573–1577.

3. Baldin E, Lugaresi A. Ponesimod for the treatment of relapsing multiple sclerosis. Expert Opin Pharmacother 2020;21(16):1955–1964.

4. Fauzyah Y, Ono C, Torii S, et al. Ponesimod suppresses hepatitis B virus infection by inhibiting endosome maturation. Antiviral Res 2021;186:104999.

5. Roach CA, Cross AH. Anti-CD20 B cell treatment for relapsing multiple sclerosis. Front Neurol 2021;11:595547.

6. Duijkers I, Klipping C, Kinet V, et al. Effects of an oral contraceptive containing estetrol and drospirenone on ovarian function. Contraception 2021:S0010-7824(21)00058-5.

7. Klipping C, Duijkers I, Mawet M, et al. Endocrine and metabolic effects of an oral contraceptive containing estetrol and drospirenone. Contraception 2021;103(4):213–221.

8. Zhanel GG, Golden AR, Zelenitsky S, et al. Cefiderocol: A siderophore cephalosporin with activity against carbapenem-resistant and multidrug-resistant gram-negative bacilli. Drugs 2019;79(3):271–289.

9. Bassetti M, Echols R, Matsunaga Y, et al. Efficacy and safety of cefiderocol or best available therapy for the treatment of serious infections caused by carbapenem-resistant Gram-negative bacteria (CREDIBLE-CR): a randomised, open-label, multicentre, pathogen-focused, descriptive, phase 3 trial. Lancet Infect Dis 2021;21(2):226–240.

10. Johannsson G, Gordon MB, Højby Rasmussen M, et al. Once-weekly somapacitan is effective and well tolerated in adults with gh deficiency: a randomized phase 3 trial. J Clin Endocrinol Metab 2020;105(4):e1358–76.

11. Bhatt DL, Steg PG, Miller M, Brinton EA, Jacobson TA, Ketchum SB, Doyle RT Jr, Juliano RA, Jiao L, Granowitz C, Tardif JC, Ballantyne CM; REDUCE-IT Investigators. Cardiovascular risk reduction with icosapent ethyl for hypertriglyceridemia. N Engl J Med 2019;380(1):11–22.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Svět praktické medicíny

Číslo 2

2021 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se