Významné životní jubileum prof. MUDr. Evy Topinkové, CSc.
(Osobní zprávy)


Kategorie: Vychází pouze online

29. srpna letošního roku se dožívá významného životního jubilea přední česká gerontoložka a internistka paní prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. Po ukončení studia na Fakultě všeobecného lékařství (dnešní 1. lékařské fakultě) Univerzity Karlovy v Praze nastupuje v roce 1977 do Biologického ústavu FVL jako interní vědecká aspirantka, kde se zabývá cytogenetickými účinky mutagenních látek. Současně pracuje na III. interní klinice 1. LF UK a VFN pod odborným vedením prof. Pacovského. Od začátku profesní kariéry se zabývá vnitřním lékařstvím v plném rozsahu oboru, ale postupně se těžištěm jejího zájmu stává geriatrie a gerontologie. Základní klinickou kvalifikací paní profesorky je interní lékařství, postupně získává atestace I. a II. stupně (1981 a 1985). Od roku 1982 se však již profiluje v geriatrii jako odborná asistentka Subkatedry gerontologie a geriatrie IPVZ Praha, v roce 1991 získává atestaci z geriatrie a v roce 1997 se stává vedoucí Subkatedry geriatrie a gerontologie IPVZ Praha. Vědeckou hodnost kandidáta lékařských věd (CSc.) získává na 1. LF UK v roce 1981, obhajoba habilitační práce v oboru interního lékařství s tématem geriatrie následuje v roce 1997 (docentura pro obor vnitřní lékařství), posléze přichází jmenování profesorkou Univerzity Karlovy v Praze v oboru sociální lékařství (gerontologie) v roce 2001. Ve stejném roce pak je paní profesorka jmenována přednostkou Geriatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.


Paní profesorka se během celé své profesní kariéry zabývá geriatrií a gerontologií ve všech aspektech – klinice, pedagogice i výzkumu. Její pedagogická činnost je nesmírně rozsáhlá a kontinuální od roku 1982. Nejprve jako odborná asistentka, pak docentka a posléze profesorka a vedoucí Subkatedry geriatrie IPVZ Praha organizuje předatestační vzdělávání lékařů, kteří se specializují v oboru geriatrie, v posledních letech předatestační a kontinuální vzdělávání v oboru v rámci lékařských fakult. Zajišťuje stáže a vzdělávací kurzy, kterými za dobu jejího pedagogického působení prošlo v České republice více než 280 lékařů. Až do roku 2011 všichni atestující lékaři v ČR v geriatrii prošli odborným vedením paní profesorky. Současně je předsedkyní akreditační komise MZ ČR pro obor geriatrie a od roku 2011 je předsedkyní Specializační oborové rady pro obor geriatrie v rámci specializačního univerzitního vzdělávání. Od roku 2000 je zástupcem ČR v mezinárodní evropské organizaci lékařů UEMS – Sekce geriatrické medicíny, kde se aktivně podílela na vypracování evropských doporučení pro vzdělávání lékařů geriatrů a studentů lékařství (deklarace Yuste 2003), které pak prosadila i do vzdělávacích programů geriatrie MZ ČR v letech2004 a 2009.

Výuku geriatrie však velmi aktivně zajišťuje i mimo vlastní obor, a to jak v předatestačním vzdělávání, tak i ve vzdělávání kontinuálním. Aktivně přednáší v oborech posudkové lékařství, vnitřní lékařství, psychiatrie a všeobecné praktické lékařství. V letech 2005–2007 byla hlavní řešitelkou grantu „Geriatric medicine for primary care“ (Merck Institute of Aging and Health, USA), jehož cílem bylo zařazení geriatrických témat do systému předatestačního vzdělávání praktických lékařů a zkvalitnění jejich znalostí v problematice péče o seniory.

Na 1. LF UK profesorka Topinková společně s doc. Neuwirtem iniciovali výuku sociální gerontologie (1991) a klinické geriatrie (1992) v magisterském studiu lékařství, později v bakalářském studiu ošetřovatelství a dále fyzioterapie a ergoterapie a v posledních letech i nutriční terapie. Od roku 2004 prof. Topinková rozvíjí mezinárodní spolupráci v oblasti výuky, je členkou evropského konsorcia „European Master studies in Gerontology“ v Amsterdamu, v roce 2006 organizovala Letní školu gerontologie v Praze, již se účastnili i čeští studenti. Pravidelně pak přednáší v mezinárodních kurzech EUMAG.

Pro každý obor je nutné rozvíjet i činnost vědeckou, podporovat mladé vědecké pracovníky v daném oboru. Díky úsilí paní profesorky se podařilo na UK v Praze prosadit od školního roku 2001/2002 ustavení samostatného interdisciplinárního doktorského studijního programu „Gerontologie“ v rámci biomedicínských studií jako prvního v ČR. Dosud studium gerontologie zahájilo 30 mladých vědeckých pracovníků.

Ve vědeckovýzkumné oblasti dosáhla paní profesorka významných vědeckých úspěchů. Je hlavní ředitelkou řady grantů IGA MZ ČR, je významnou mezinárodní vědeckou osobností výzkumu v geriatrii a gerontologii. Od roku 2001 byla koordinátorkou řady mezinárodních projektů interRAI pro ČR, byla národní koordinátorkou evropských grantových projektů 5., 6. i 7. rámcového programu Evropské komise a v této činnosti nadále pokračuje – probíhá mezinárodní projekt MIDFRAIL. Prof. Topinková je činná v řadě mezinárodních odborných organizací – nejprve jako generální sekretářka, nyní již druhé funkční období jako prezidentka klinické sekce Mezinárodní asociace gerontologie a geriatrie (IAGG) pro evropský region, členka Akademické rady Evropské geriatrické společnosti (EUGMS), pracuje v redakčních radách 6 českých a 3 mezinárodních odborných a vědeckých časopisů. Již od roku 1982 je členkou České gerontologické a geriatrické společnosti, kde dlouhá léta zastává funkci vědecké sekretářky. A ve výčtu jejích profesních aktivit bychom mohli dále pokračovat.

V publikační činnosti dosahuje paní profesorka úctyhodných čísel. Publikovala přes 300 vědeckých a odborných článků, je autorkou či spoluautorkou 23 monografií a vysokoškolských učebnic, řady zahraničních. Přednesla více než 450 přednášek na mezinárodních i domácích vědeckých konferencích a kongresech.

Je až neuvěřitelné s jakou lehkostí paní profesorka vše zvládá. Vytváří pro své spolupracovníky na klinice „antistresové“ prostředí. Člověk, ať již pacient, kolega či příbuzný, je u paní profesorky vždy na prvním místě. Kromě své ohromné profesní vytíženosti zvládá i rodinu a nově se těší i z prvního vnoučete.

Dovolil bych si paní profesorce za kolektiv Geriatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze popřát do dalších let vše nejlepší, hodně zdraví a „dlouhý profesní“ život, protože se nám s paní profesorkou výborně spolupracuje.

Ad multos annos

prim. MUDr. Tomáš Richter

www.vfn.cz

e-mail: Tomas.Richter@vfn.cz

Doručeno do redakce: 20. 8. 2013


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se