XIX. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně
Brno, 24.–27. 10. 2012
(Sesterská sekce)


Kategorie: Vychází pouze online

Sborník abstrakt
SESTERSKÁ SEKCE

Diabetická dieta v těhotenství

J. Andrášková

Diabetologické centrum FN u sv. Anny Brno

Diabetická dieta v těhotenství má zachovat pravidla výživy při diabetes mellitus (DM) a výživy v těhotenství. Vycházíme vždy ze zásad zdravé výživy, kterou může dodržovat celá rodina. U nastávající maminky je navíc naším cílem udržet optimální hladinu krevního cukru a vytvořit podmínky pro zdravý vývoj plodu. Dieta je vždy individuální.

Nízkobílkovinná dieta z pohledu nutričního terapeuta

M. Bauerová

Oddělení léčebné výživy FN u sv. Anny Brno

Sdělení se zaměří na ledvinová onemocnění a jejich výživu se zaměřením na nízkobilkovinnou stravu.

Multikulturní ošetřovatelství

M. Rajnochová, B. Břegová

Interní klinika FN Ostrava

Každá kultura má své vlastní charakteristiky, jako je vlastní způsoby chování, filozofické přesvědčení, náboženství, oblékání, gesta a další vlastní specifika. Kvalita života člověka závisí na tom, zda jeho aktuální životní podmínky jsou v souladu s jeho potřebami, přáním a touhami. V březnu roku 1994 v Amsterdamu byl schválen Evropskou poradou WHO dokument Principy práv pacientů v Evropě: Všeobecný rámec obsahující pravidla a zásady na podporu práv pacientů zemí v EU. Je zde opakovaně zmiňováno respektování kultury pacienta v souvislosti s poskytováním zdravotní péče. Vstupem Česka do EU se mění počet migrantů, dochází k nárůstu cizinců pobývajících legálně u nás – práce, studia, lázeňská péče. Zvyšuje se aktivita našich zdravotníků v různých mezinárodních pracovních skupinách, převážně vojenských nebo humanitárních. Je tedy žádoucí, aby se i český zdravotnický systém připravil na větší rozličnost pacientů různých národností, kultur a etnik. Příprava je nutná nejen po stránce legislativní, politické, ale i odborné – lékařů, sester, porodních asistentek a všech, kteří se i nepřímo účastní ošetřovatelského procesu. V naší nemocnici zajišťujeme všem pacientům profesionalitu v rámci poskytované zdravotnické a ošetřovatelské péče, holistický přístup, porozumění, empatii, respektování a uspokojování jejich individuálních potřeb s ohledem na jejich zdravotní stav a deficit v oblasti základních lidských potřeb. Našim cílem je kvalitně léčený pacient s vysokou úrovní poskytované ošetřovatelské péče. Metou multikulturního ošetřovatelství je poskytovat vhodnou a účinnou podporu a pomoc ve zdraví a nemoci při respektování specifik každého cizince. Jestliže pochopíme odlišnosti kultur, zachováme si otevřený a zvídavý postoj, budeme se chovat s citem a empatií, můžeme zabránit mnohým závažným problémům. Cílem multikulturního ošetřovatelství je i výchova nové generace sester, které budou vybaveny příslušnými znalostmi, vnímavostí a pochopením. Účinná a účelná pomoc pacientům odlišných kultur ve zdravotní péči vyžaduje připravenost zdravotníků a odměnou pro nás bude spokojený pacient.

Biologická léčba ankylozující spondylitidy

I. Černá, P. Němec

Revmatologická ambulance II. interní kliniky Lékařské fakulty MU a FN u sv. Anny Brno

Ankylozující spondylitida (AS) je chronické zánětlivé onemocnění postihující osový skelet, periferní klouby a měkký pohybový aparát neznámé etiologie, které vede k postupnému nevratnému poškození kloubů a páteře, k omezení fyzických schopností a zhoršení kvality života nemocných. Obrovský pokrok v léčbě nemocných s AS znamenalo zavedení biologické léčby. Preparáty ze skupiny TNF α neutralizujích léků jsou schopny významně potlačit aktivitu onemocnění, zlepšit fyzické schopnosti a kvalitu života nemocných. Sdělení podává přehled o lécích ze skupiny TNF α inhibitorů používaných k terapii AS, shrnuje indikace k jejich použití u RA, způsob jejich aplikace a požadavky na monitoraci účinnosti a bezpečnosti léčby těmito preparáty.

Problematika hojení ran u pacientů s kalcifylaxí zařazených v hemodialyzačním programu

G. Dvořáková, J. Blaštíková

II. interní klinika Lékařské fakulty MU a FN u sv. Anny Brno

Sdělení se zaměřuje na komplikace pacientů při hemodialyzační léčbě v našem hemodialyzačním středisku.

Biologická léčba revmatoidní artritidy

V. Gargošová, P. Němec

Revmatologická ambulance II. interní kliniky Lékařské fakulty MU a FN u sv. Anny Brno

Revmatoidní artritida (RA) je chronické zánětlivé kloubní onemocnění neznámé etiologie, které vede k postupnému nevratnému poškození kloubů a tím k omezení fyzických schopností a zhoršení života nemocných. Velký důraz je v současné době kladen na včasnou a efektivní terapii RA, která by byla schopna zastavit, případně zpomalit vývoj onemocnění. Cílem léčby by mělo být nastolení remise nebo alespoň nízké aktivity onemocnění. K ovlivnění aktivity choroby se používají tzv. chorobu modifikující léky (DMARD). K dispozici jsou jednak syntetické a nově i biologické DMARD. Zavedení biologické léčby znamenalo přelom v terapii RA. Biologické léky v řadě případů splňují požadavky, které na moderní léčbu RA klademe a umožňují zásadní změnu stavu pacienta. Jedná se však o léčbu nákladnou, která může být doprovázena vedlejšími nežádoucími účinky. Sdělení podává přehled o v současnosti používaných biologických lécích, shrnuje indikace k jejich použití u RA, způsob jejich aplikace a požadavky na monitoraci účinnosti a bezpečnosti léčby těmito preparáty.

Problémový pacient v péči podiatrické ambulance

J. Havránková

Diabetologické centrum, podiatrická ambulance II. interní kliniky Lékařské fakulty MU a FN u sv. Anny Brno

Postižení dolních končetin u diabetiků je jednou z nejobávanějších komplikací. Na jejím vzniku se podílí několik faktorů jako neuropatie, angiopatie, snížená pohyblivost kloubů, kloubní deformity a bakteriální infekce. Moderním přístupem jak v prevenci vzniku této komplikace tak v léčbě již vzniklých defektů lze nemocné dobře léčit a efektivně zhojit. V některých případech je však velice obtížná spolupráce pacienta, který nepochopil, že záleží především na jeho přístupu k léčbě.

Ošetřovatelská péče o dialyzovaného pacienta, cévní přístupy pro hemodialýzu

M. Indráčková, A. Rešková, D. Novotná

Dialyzační a nefrologické oddělení Interní gastroenterologické kliniky Lékařské fakulty MU a FN Brno, pracoviště Bohunice

Hemodialýza je specifický obor, kde je zajišťována péče s vysokou úrovní speciální techniky, která je pro nemocné s nezvratným selháním ledvin nevyhnutelná. Podle studií je tímto onemocněním postiženo přibližně 10 % obyvatel světa. Hemodialýza je založena na principu mimotělního očišťování krve. Chronické onemocnění ledvin vyžaduje multidisciplinární přístup v léčbě. Většina pacientů je vyššího věku a to je spojeno jednak s obtížnější spoluprací, jednak s dalšími přidruženými chorobami, jako je hypertenze, kardiovaskulární onemocnění, diabetickými komplikacemi, neadekvátní výživou. Pacienti, kteří jsou zařazení v dialyzačním programu, bývají vzhledem ke vzniklým komplikacím a dalším přidruženým onemocněním často hospitalizováni. Časté jsou hospitalizace v léčebnách dlouhodobě nemocných, v rehabilitačních léčebnách, atd. Zde narážíme na celou řadu závažných problémů u všech cévních přístupů. V mnoha případech neodborným zacházením dochází k zániku cévního přístupu, nebo k jeho neprůchodnosti. Správnou ošetřovatelskou péčí můžeme výrazně ovlivnit funkčnost cévního přístupu a tím v důsledku prodloužit a zkvalitnit život pacienta.

Plicní embolie očima oboru ošetřovatelství

V. Jirkovská

II. interní klinika Lékařské fakulty MU a FN u sv. Anny Brno

Cíl: Postavit sestru do role specialistky oboru ošetřovatelství, edukátorky a kooperátorky péče mezi lékařem a pacientem s diagnózou plicní embolie. Metodika: Studie sleduje vznik a analýzu ošetřovatelských problému u pacienta s plicní embolií, řešení těchto problémů, zpětné sledování dosažených výsledků po vykonání stanovených ošetřovatelských postupů a v neposlední řadě posouzení pacienta s plicní embolií před a po léčbě. Vytvořená kazuistika hodnotí pacienta z pohledu ošetřovatelského environmentálního modelu dle Nightingale (dnes minimálně používán), komplementárně-suplementárního modelu dle Henderson (především ČR, SR) a modelu sebepéče dle Orem (především Německo). Další hodnocení nahlíží na pacienta očima NANDA Internacional Taxonomy I. et II. ve srovnání s diagnostikou NIC NOC pocházející z Kanady. Výsledky: Základním přínosem celého projektu je pochopit na základě poskytnutých informací roli sestry a její úlohu a postavení v péči o pacienta s plicní embolií. Na základě kazuistiky a její analýzy různými koncepčními modely ošetřovatelství používaných u nás i v zahraničí sledovat oblasti ošetřovatelské péče a jejich odlišnost v rámci jednotlivých modelů. Dále porovnat teze stanovené jednotlivými taxonomiemi a na základě těchto individualizovat, specifikovat a v neposlední řadě i ekonomicky zlepšit léčbu i ošetřování každého individuálního pacienta s plicní embolií. Závěry: Přes významný pokrok v medicíně i ošetřovatelství se každým rokem množí výskyty případů onemocnění plicní embolií. Na podkladě této skutečnosti byla vytvořena edukační brožura Plicní embolie z oboru ošetřovatelství očima pacienta, kde jsou nejen zodpovězené časté dotazy pacientů, ale poskytuje i cenné informace zamezující vzniku komplikací nebo znovu vzplanutí zmíněného onemocnění.

Diabetes a těhotenství

M. Koukalová Milada

Diabetologické centrum II. interní kliniky Lékařské fakulty MU a FN u sv. Anny Brno

Diabetes a těhotenství je důležitou částí problematiky diabetologie. V době moderního přístupu k léčbě může i žena s tímto onemocněním porodit zdravé dítě. Je však velice důležité se na období těhotenství zodpovědně připravit, aby nedošlo k ohrožení zdraví matky či vývoje plodu.

Nutriční deficity po bariatrických operacích

A. Mottlová

Obezitologické centrum II. interní kliniky Lékařské fakulty MU a FN u sv. Anny Brno

Bariatrické operace mají své místo v terapii vyššího stupně obezity. Sdělení přinese pohled nutričního terapeuta z hlediska výživy před a po bariatrických operacích se zaměřením na deficity makro- a mikronutrientů.

Výživa u nespecifických střevních zánětů. Způsoby a prostředky výživy

J. Pernicová

Metabolická JIP II. interní kliniky Lékařské fakulty MU a FN u sv. Anny Brno

Péče o pacienta s ulcerózní kolitidou a Crohnovou nemocí na metabolické jednotce intenzivní péče. Problematika nespecifických střevních zánětů z pohledu ošetřovatelské péče na jednotce intenzivní péče. Možnosti aplikace stravy. Typy gastrických a jejunálních sond a výživ. Způsoby podávání enterální výživy.

Biopsie ledvin a úloha sestry při asistenci

A. Rešková, D. Novotná, E. Grande, H. Prchalová

Dialyzační a nefrologické oddělení Interní gastronterologické kliniky Lékařské fakulty MU a FN Brno, pracoviště Bohunice

Renální biopsie nám umožňuje určit rozsah a charakter postižení ledvin. Stanoví diagnózu a upřesní celkovou následnou léčbu. Ve FN Brno-Bohunice provádíme biopsii ledvin v průměru u 60 pacientů ročně. Pacient je den před zákrokem hospitalizován na standardním nefrologickém pokoji. Ještě ten den se provede vyšetření krve. Ráno již nesnídá. Biopsii provádíme na speciálním sálku za přísně aseptických podmínek. O průběhu výkonu pacienta informujeme a zajistíme si jeho spolupráci. Před samotným zákrokem podáme pro celkové zklidnění Apaurin i.v. a změříme TK. Ve většině případů se biopsie provádí z dolního pólu levé ledviny. Pacient je uložen do vodorovné polohy na břicho, ledvinu zaměříme pod ultrazvukem. Místo vpichu se označí na kůži, operační pole zarouškujeme a důkladně dezinfikujeme kůži. V místě odběru se provede znecitlivění 1% Mesocainem a místo se nařízne skalpelem. Samotný zákrok se provádí speciální bioptickou jehlou, odebraný vzorek lékař zkontroluje pod mikroskopem. Získaný materiál ukládáme do Petriho misky na proužek netkaného textilu zvlhčeného fyziologickým roztokem, vše za přísně aseptických podmínek, aby nedošlo ke znehodnocení odebraného vzorku. Po zákroku provede lékař kontrolu ledviny ultrazvukem. Místo vpichu zalepíme a přiložíme na něj váleček, který důkladně zafixujeme. Pacient poté 24 hod leží na zádech, aby se zabránilo případnému krvácení. Je mu doporučen zvýšený příjem tekutin a po výkonu je uložen na standardní pokoj, kde ho sledujeme. V pravidelných intervalech, zpočátku po 30 min, poté po 1 hod kontrolujeme TK, sledujeme barvu a množství moče, odebíráme krevní obraz a moč + sediment 3krát v 6hodinových intervalech. Následující den ráno provádí lékař ultrazvukové vyšetření ledvin. Není-li zjištěno krvácení z ledviny nebo okolních orgánů, je mu povoleno opustit lůžko. Dále lékař doporučuje 10 dnů fyzického šetření, 3. den je propuštěn domů.

Plazmaferéza a její využití na metabolické jednotce intenzivní péče

T. Rybnikář

Metabolická JIP II. interní kliniky Lékařské fakulty MU a FN u sv. Anny Brno

Plazmaferéza jako extrakorporální eliminační metoda. Specifika této eliminační metody. Možnosti využití plazmaferézy u jednotlivých onemocnění. Zkušenosti našeho pracoviště s touto metodou. Podmínky a provedení plazmaferézy na jednotce intenzivní metabolické péče.


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se