Jubileum prof. MUDr. Vlastimila Ščudly, CSc.


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2006; 52(2): 186-187
Kategorie: Osobní zprávy

V těchto dnech oslaví významné životní jubileum prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc. Své šedesátiny slaví uprostřed aktivní a tvořivé práce lékaře, předního odborníka v oblasti vnitřního lékařství a hematologie a vysokoškolského pedagoga.


Prof. Ščudla se narodil 13. 2. 1946 ve Šternberku. Po absolvování střední školy zahájil v roce 1963 studium na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po promoci v roce 1969 nastoupil jako sekundární lékař na I. interní kliniku LF UP Olomouc. Zde pracoval pod vedením prof. Boleslava Wiedermanna, uznávaného hematologa-morfologa, kterého si vždy vážil jako znamenitého klinického učitele. Složil atestaci z vnitřního lékařství 1. a 2. stupně a atestaci z hematologie a transfuzní služby. V roce 1973 se stal odborným asistentem I. interní kliniky. V letech 1981-1984 vykonával funkci zástupce přednosty pro léčebně preventivní péči. Postupem doby se stává vynikajícím diagnostikem s mimořádně širokým internistickým rozhledem. V roce 1983 úspěšně obhájil doktorskou disertační práci. Po obhajobě habilitační práce byl jmenován docentem a v roce 1995 přebírá jmenovací dekret řádného profesora vnitřního lékařství.

V roce 1988 se stává přednostou III. interní kliniky LF UP a FN Olomouc, v jejímž čele stojí dosud. Od počátku svého působení na klinice kladl velký důraz na diferenciální diagnostiku vnitřních chorob. Výrazným způsobem se podílel na profilizaci kliniky, která se zaměřuje na nefrologii, revmatologii, endokrinologii, poruchy metabolizmu lipidů a osteologii. Rozšířil zaměření kliniky o problematiku monoklonálních gamapatií a mnohočetného myelomu, oddělení pro léčbu mnohočetného myelomu se stává konzultačním centrem v oblasti střední a severní Moravy. Stál rovněž u založení osteocentra a denzitometrického pracoviště. Revmatologickou skupinu směroval k problematice systémových chorob pojiva. Pod jeho vedením se podstatně rozšířila stávající kapacita dialyzačního střediska, podporuje rozvoj transplantačního programu ledvin. Přebírá obor endokrinologie do organizační struktury kliniky a zakládá ultrasonografické pracoviště.

Vždy se snažil se vytvořit optimální podmínky pro výuku studentů všeobecného směru, stomatologie a magisterských i bakalářských studijních programů. Zavádí nepovinný předmět diferenciální diagnostika ve vnitřním lékařství, který je mezi studenty oblíbeným doplněním studijního programu v 5. ročníku. Podporuje podíl kliniky na postgraduálním vzdělávání v rámci přípravy k atestaci I. stupně a organizuje atestační kurzy a zkoušky na III. interní klinice. Dlouhodobě věnuje nemálo energie odborné a vědecké výchově mladé lékařské generace a je školitelem řady úspěšných prací vědeckých aspirantů z III. interní kliniky i mimo ni.

Jeho učednická léta u prof. Wiedermanna ho předurčila k jeho hlavnímu odbornému směřování, k hematologii, které se po léta věnoval v plném rozsahu. Byl spoluautorem grantových projektů věnovaných akutním leukemiím, hodgkinským i nehodgkinským lymfomům. Od jeho příchodu na III. interní kliniku se jeho hlavním odborným zájmem stávají monoklonální gamapatie, zejména mnohočetný myelom. Blízká mu však je také problematika systémových chorob pojiva a osteologie. Je úspěšným řešitelem dvou státních a tří grantových projektů věnovaných problematice mnohočetného myelomu a rovněž dvou grantových projektů věnovaných systémovému lupusu. Mezi jeho významné odborné počiny patří například jeho příspěvek k diagnostice a patogenezi nekrózy kostní dřeně oceněný Cenou České lékařské společnosti JEP, dále prioritní průkaz prognostického významu stupně jádro-plazmové maturační asynchrazie myelomových buněk, klinické využití apoptotických a proliferačních charakteristik myelomových buněk a dalších prognostických ukazatelů u mnohočetného myelomu, hodnocení významu magnetické rezonance, denzitometrie či metod nukleární medicíny pro stážování choroby. Zavádí nové způsoby léčby mnohočetného myelomu s postupným výrazným zlepšením prognózy a kvality života pacientů s touto chorobou, což dokumentuje na vlastním úctyhodném souboru více než 500 nemocných sledovaných za posledních 40 let. Věnuje se rovněž problematice stážovacích systémů u mnohočetného myelomu, navrhuje vlastní „olomoucký“ stážovací systém založený na hodnocení sérových hladin beta2-mikroglobulinu a thimidinkinázy.

Výsledky své vědecké práce zveřejňuje v řadě významných publikací. Je autorem či spoluautorem 198 časopiseckých prací, kapitol ve 4 monografiích a 2 skriptech a více než 350 přednášek jak na domácím, tak na mezinárodním foru. Svůj vědecký zájem o oblast hematoonkologie prohloubil účastí na Europen School of Oncology, během čtyřměsíční stáže v univerzitní nemocnici Rigshospitalet v Kodani a studijního pobytu na Mayo Clinic v Rochesteru v Minnesotě, kam ho přivádí jeho dlouholeté odborné i osobní přátelství s vynikajícím odborníkem a vědcem v oboru monoklonálních gamapatií, profesorem Kylem.

Profesor Ščudla je členem desítky odborných společností českých i zahraničních. Jeho vědecká a pedagogická práce byly opakovaně oceněny cenami děkana LF UP, České hematologické společnosti, Spolku lékařů JEP, medailí České lékařské společnosti JEP či České společnosti pro hematologii a krevní tranfuzi ČLS. Jeho celoživotní přínos klinické hematologii ocenila Čestným členstvím Slovenská hematologická a transfuziologická společnost.

Je dlouholetým členem redakční rady Vnitřního lékařství, kam přispěl rovněž značným počtem původních publikací. Je také aktivním členem výboru České internistické společnosti, na jejíž půdě iniciuje spolupořadatelství Dnů mladých internistů, které se konají střídavě v Martině a Olomouci. Zakládá rovněž tradici pracovních konferencí III. interní kliniky, které umožňují prezentaci jednotlivých profilových oborů a na kterých se účastní přední čeští a slovenští odborníci.

Životní jubileum si profesor Ščudla připomíná plně vytížený povinnostmi přednosty kliniky, vysokoškolského učitele, člena kolegia děkana, vědecké rady LF UP Olomouc, akreditační a aprobační komise MZ ČR a ve výčtu jeho aktivit na medicínském, akademickém a vědeckém poli bychom mohli ještě dlouho pokračovat.

Lidský život není však naplněný pouze prací a mimořádné pracovní nasazení je podmíněno pevným rodinným zázemím a podporou. Panu profesorovi stojí po boku manželka Marie, odborná asistentka I. interní kliniky LF UP a FN Olomouc a jejich dvě děti Eva a Miroslav a dnes již i vnuci. Profesor Ščudla měl vždy nesmírně vřelý vztah ke svým rodičům, kteří mu poskytli pevné zázemí v rodném Šternberku. Odreagování od starostí všedního dne nalézá jubilant v prostředí nádherné přírody Moravsko-Slezských Beskyd v okolí rodinné chaty ve Velkých Karlovicích, kde ho můžete, budete-li mít štěstí, potkat na túře či v zimě v běžecké stopě. Toulky přírodou mu vždy přinášely možnost načerpání potřebné energie. Dalším zájmem pana profesora je hudba. V mládí byl aktivním muzikantem - houslistou a účast na houslových koncertech či poslech kvalitní reprodukované hudby je jeho velkou zálibou.

Milý pane profesore, dovolte mi, abych Vám jménem svým a jménem kolegů popřál do dalších let hodně úspěchů a uspokojení v práci, dostatek elánu a energie při vedení III. interní kliniky neklidnými a nestálými vodami současného českého zdravotnictví. V osobním životě Vám přeji zejména pevné zdraví, štěstí, spokojenost a mnoho hezkých okamžiků odpočinku k načerpání nových sil.

doc. MUDr. Pavel Horák, CSc.

III. interní klinika LF UP a FN

I.P.Pavlova 6

775 20 Olomouc

e-mail: pavel.horak@fnol.cz

Doručeno do redakce: 13. 1. 2006


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 2

2006 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se