K významnému životnímu jubileu doc. MUDr. Jiří Neuwirtha, CSc.
(Osobní zprávy)


Autoři: E. Topinková;  E. Marková
Kategorie: Vychází pouze online

Dne 14. dubna oslavil doc. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc., 80. narozeniny. U příležitosti tohoto významného životního jubilea připomeňme významné události jeho osobního i profesního života.


Narodil se 14. 4. 1932 v Praze, ale dětství a gymnaziální léta strávil v Ústí nad Orlicí. Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze ukončil v roce 1957. Již během studia na lékařské fakultě ho zaujal obor hematologie a začal jako volontér pracovat v hematologické laboratoři na III. interní klinice vedené v té době profesorem Josefem Charvátem. Po ukončení studií pracoval krátce na interním oddělení broumovské nemocnice, ale již po 3 letech nastupuje po úspěšném konkurzu na pražskou III. interní kliniku vedenou prof. Charvátem. Zde se jako sekundární lékař zapojil do vědecké práce v oblasti hematologie a endokrinologie a od 70. let minulého století rozpracoval i nové metody cytogenetiky. Ve spolupráci s prof. Stárkou a prof. Rabochem rozvinul klinickou a cytogenetickou diagnostiku Klinefelterova syndromu a v roce 1973 obhájil i kandidátskou disertační práci na toto téma. Doc. Neuwirth jako první v ČR publikoval práce využívající cytogenetické analýzy a stanovení Philadelphia chromozómu pro diagnózu chronické myeloidní leukemie. Tyto významné vědecké výsledky byly v 70. letech 20. století oceněny cenou České sexuologické společnosti (1975) a cenou Ministra zdravotnictví (1979).

V roce 1983 byl Jiří Neuwirth jmenován docentem v oboru vnitřních nemocí a v dalších letech se věnoval oboru ošetřovatelství. Od roku 1984 se stal vedoucím oddělení „Péče o nemocné“ III. interní kliniky (nynějším Ústavu teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK) a tento obor dále rozvíjel. Společně s prof. Pacovským a doc. Staňkovou byl spoluzakladatelem koncepce vysokoškolského studia sester, které se v denní a dálkové (nyní kombinované) formě realizovalo od roku 1980 na Karlově univerzitě. Je též spoluautorem koncepce předmětu „Základy zdravotnické péče“ – lékařské propedeutiky, který se od roku 1977 vyučoval a vyučuje pod různými názvy na všech lékařských fakultách v ČR. Spolupracoval i se zahraničními pracovišti. V roce 1988 byl jeho přínos oceněn např. Čestným uznáním Humboldtovy univerzity za pomoc při rozvoji univerzitní výuky ošetřovatelství. Od této doby působil v redakční radě časopisu Heilberufe. Doc. MUDr. Jiří Neuwirth publikoval v 80. letech 20. století několik celostátních učebnic pro obor ošetřovatelství a klinickou propedeutiku, které se staly na dlouhou dobu základní literaturou a dočkaly se opakovaných vydání. Jako vysokoškolský pedagog vychoval za dobu svého působení na 1. lékařské fakultě v Praze a v od roku 1998 i na zdravotně sociální fakultě v Českých Budějovicích ne jednu, ale několik generací lékařů a vysokoškolsky vzdělaných sester. Za svou práci pro obor ošetřovatelství byl již v roce 1975 oceněn cenou České společnosti sester.

Pro českou gerontologii je však významné období vědecké a odborné činnosti doc. MUDr. Jiřího Neuwirtha od konce 80. let minulého století. V letech 1990–1997 vedl Subkatedru gerontologie a geriatrie IPVZ Praha a několik let působil současně jako náměstek ředitele IPVZ pro pedagogickou činnost. Rozvíjí a prosazuje nové formy postgraduální výuky. Počátkem 90. let 20. století společně s prof. Topinkovou vypracoval novou koncepci předatestačního vzdělávání v geriatrii, byl dlouholetým předsedou atestační komise. V pedagogické činnosti se doc. Neuwirth orientoval i na pregraduální výuku gerontologie a geriatrie na 1. LF UK. Společně s prof. Topinkovou zahájili od školního roku 1991 výuku sociální gerontologie v pregraduální výuce studentů lékařství a od následujícího roku i klinické geriatrie, v dalších letech výuku geriatrie a geriatrického ošetřovatelství i v bakalářském studiu ošetřovatelství, fyzioterapie a ergoterapie. Pro své bohaté klinické zkušenosti, vynikající pedagogické schopnosti a otevřený přátelský přístup se stal doc. Neuwirth oblíbeným pedagogem studentů 1. LF UK i Zdravotně sociální fakulty JČU.

Těžištěm práce docenta Neuwirth byla téměř 50 let klinická práce ve Všeobecné fakultní nemocnici, získal nejvyšší specializaci v oborech vnitřní lékařství, hematologie a geriatrie. Již v roce 1992 v návaznosti na práce doc. Heřmanové a prof. Pacovského prosazoval provádění komplexního geriatrického vyšetření a o nové metodice referoval na světovém gerontologickém kongresu IAG. Rozvíjel klinický výzkum v oblasti geriatrických syndromů (inkontinence, imobilizační syndrom, dekubity atd.) a společně s prof. Topinkovou publikoval v roce 1995 první celostátní učebnici geriatrie, orientovanou především na praktické znalosti a dovednosti v geriatrii. V letech 1991–2001 působil jako primář interního a geriatrického oddělení, později samostatného geriatrického oddělení Všeobecné fakultní nemocnice (před sloučením FN 2) v Praze. V letech 2001–2005 jako první přednosta nově ustavené Geriatrické kliniky 1. LF UK a VFN.

Doc. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc., přispěl významně k vědecké a publikační činnosti pracoviště, v letech 1993–2006 byl řešitelem, spoluřešitelem a konzultantem řady národních i mezinárodních výzkumných a edukačních grantů a projektů zaměřených na geriatrii, kvalitu péče a ošetřovatelství. Je autorem a spoluautorem více než 150 časopiseckých prací, monografií a učebnic v oblasti klinické medicíny, geriatrie a ošetřovatelství. V 90. letech 20. století zavedl model „ošetřovatelského lůžka“ jako nové formy následné lůžkové péče, který je nyní již rutinním typem následných lůžek současné lůžkové péče. Jako dlouholetý člen výboru České gerontologické a geriatrické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně a v 90. letech minulého století i jako její místopředseda se podílel na vypracování nové koncepce oboru geriatrie v roce 2001 a společně s jejím předsedou prim. J. Přehnalem se aktivně zasadil o její přijetí MZ ČR. Za svou dlouholetou činnost v oboru byl opakovaně oceněn, v roce 1997 mu bylo uděleno Čestné členství České gerontologické a geriatrické společnosti a v roce 2002 pamětní medaile J. E. Purkyně České lékařské společnosti J. E. Purkyně za rozvoj české geriatrie.

Za Geriatrickou kliniku a spolupracovníky, za Ústav teorie a praxe ošetřovatelství, za výbor České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP a další gratulanty si dovoluji poděkovat a popřát jubilantovi do dalších let dostatek tvůrčích sil a vitality, zdraví a životní pohody mezi spolupracovníky i v rodinném kruhu.

 

Ad multos annos.

 

prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.

Geriatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha

 

Mgr. Eva Marková

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK Praha

 

e-mail: topinkova.eva@vfn.cz

 

Doručeno do redakce: 4. 4. 2012


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se