K významnému životnímu jubileu doc. MUDr. Jiří Neuwirtha, CSc.
(Osobní zprávy)


Autoři: E. Topinková;  E. Marková
Kategorie: Vychází pouze online

Dne 14. dubna oslavil doc. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc., 80. narozeniny. U příležitosti tohoto významného životního jubilea připomeňme významné události jeho osobního i profesního života.


Narodil se 14. 4. 1932 v Praze, ale dětství a gymnaziální léta strávil v Ústí nad Orlicí. Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze ukončil v roce 1957. Již během studia na lékařské fakultě ho zaujal obor hematologie a začal jako volontér pracovat v hematologické laboratoři na III. interní klinice vedené v té době profesorem Josefem Charvátem. Po ukončení studií pracoval krátce na interním oddělení broumovské nemocnice, ale již po 3 letech nastupuje po úspěšném konkurzu na pražskou III. interní kliniku vedenou prof. Charvátem. Zde se jako sekundární lékař zapojil do vědecké práce v oblasti hematologie a endokrinologie a od 70. let minulého století rozpracoval i nové metody cytogenetiky. Ve spolupráci s prof. Stárkou a prof. Rabochem rozvinul klinickou a cytogenetickou diagnostiku Klinefelterova syndromu a v roce 1973 obhájil i kandidátskou disertační práci na toto téma. Doc. Neuwirth jako první v ČR publikoval práce využívající cytogenetické analýzy a stanovení Philadelphia chromozómu pro diagnózu chronické myeloidní leukemie. Tyto významné vědecké výsledky byly v 70. letech 20. století oceněny cenou České sexuologické společnosti (1975) a cenou Ministra zdravotnictví (1979).

V roce 1983 byl Jiří Neuwirth jmenován docentem v oboru vnitřních nemocí a v dalších letech se věnoval oboru ošetřovatelství. Od roku 1984 se stal vedoucím oddělení „Péče o nemocné“ III. interní kliniky (nynějším Ústavu teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK) a tento obor dále rozvíjel. Společně s prof. Pacovským a doc. Staňkovou byl spoluzakladatelem koncepce vysokoškolského studia sester, které se v denní a dálkové (nyní kombinované) formě realizovalo od roku 1980 na Karlově univerzitě. Je též spoluautorem koncepce předmětu „Základy zdravotnické péče“ – lékařské propedeutiky, který se od roku 1977 vyučoval a vyučuje pod různými názvy na všech lékařských fakultách v ČR. Spolupracoval i se zahraničními pracovišti. V roce 1988 byl jeho přínos oceněn např. Čestným uznáním Humboldtovy univerzity za pomoc při rozvoji univerzitní výuky ošetřovatelství. Od této doby působil v redakční radě časopisu Heilberufe. Doc. MUDr. Jiří Neuwirth publikoval v 80. letech 20. století několik celostátních učebnic pro obor ošetřovatelství a klinickou propedeutiku, které se staly na dlouhou dobu základní literaturou a dočkaly se opakovaných vydání. Jako vysokoškolský pedagog vychoval za dobu svého působení na 1. lékařské fakultě v Praze a v od roku 1998 i na zdravotně sociální fakultě v Českých Budějovicích ne jednu, ale několik generací lékařů a vysokoškolsky vzdělaných sester. Za svou práci pro obor ošetřovatelství byl již v roce 1975 oceněn cenou České společnosti sester.

Pro českou gerontologii je však významné období vědecké a odborné činnosti doc. MUDr. Jiřího Neuwirtha od konce 80. let minulého století. V letech 1990–1997 vedl Subkatedru gerontologie a geriatrie IPVZ Praha a několik let působil současně jako náměstek ředitele IPVZ pro pedagogickou činnost. Rozvíjí a prosazuje nové formy postgraduální výuky. Počátkem 90. let 20. století společně s prof. Topinkovou vypracoval novou koncepci předatestačního vzdělávání v geriatrii, byl dlouholetým předsedou atestační komise. V pedagogické činnosti se doc. Neuwirth orientoval i na pregraduální výuku gerontologie a geriatrie na 1. LF UK. Společně s prof. Topinkovou zahájili od školního roku 1991 výuku sociální gerontologie v pregraduální výuce studentů lékařství a od následujícího roku i klinické geriatrie, v dalších letech výuku geriatrie a geriatrického ošetřovatelství i v bakalářském studiu ošetřovatelství, fyzioterapie a ergoterapie. Pro své bohaté klinické zkušenosti, vynikající pedagogické schopnosti a otevřený přátelský přístup se stal doc. Neuwirth oblíbeným pedagogem studentů 1. LF UK i Zdravotně sociální fakulty JČU.

Těžištěm práce docenta Neuwirth byla téměř 50 let klinická práce ve Všeobecné fakultní nemocnici, získal nejvyšší specializaci v oborech vnitřní lékařství, hematologie a geriatrie. Již v roce 1992 v návaznosti na práce doc. Heřmanové a prof. Pacovského prosazoval provádění komplexního geriatrického vyšetření a o nové metodice referoval na světovém gerontologickém kongresu IAG. Rozvíjel klinický výzkum v oblasti geriatrických syndromů (inkontinence, imobilizační syndrom, dekubity atd.) a společně s prof. Topinkovou publikoval v roce 1995 první celostátní učebnici geriatrie, orientovanou především na praktické znalosti a dovednosti v geriatrii. V letech 1991–2001 působil jako primář interního a geriatrického oddělení, později samostatného geriatrického oddělení Všeobecné fakultní nemocnice (před sloučením FN 2) v Praze. V letech 2001–2005 jako první přednosta nově ustavené Geriatrické kliniky 1. LF UK a VFN.

Doc. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc., přispěl významně k vědecké a publikační činnosti pracoviště, v letech 1993–2006 byl řešitelem, spoluřešitelem a konzultantem řady národních i mezinárodních výzkumných a edukačních grantů a projektů zaměřených na geriatrii, kvalitu péče a ošetřovatelství. Je autorem a spoluautorem více než 150 časopiseckých prací, monografií a učebnic v oblasti klinické medicíny, geriatrie a ošetřovatelství. V 90. letech 20. století zavedl model „ošetřovatelského lůžka“ jako nové formy následné lůžkové péče, který je nyní již rutinním typem následných lůžek současné lůžkové péče. Jako dlouholetý člen výboru České gerontologické a geriatrické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně a v 90. letech minulého století i jako její místopředseda se podílel na vypracování nové koncepce oboru geriatrie v roce 2001 a společně s jejím předsedou prim. J. Přehnalem se aktivně zasadil o její přijetí MZ ČR. Za svou dlouholetou činnost v oboru byl opakovaně oceněn, v roce 1997 mu bylo uděleno Čestné členství České gerontologické a geriatrické společnosti a v roce 2002 pamětní medaile J. E. Purkyně České lékařské společnosti J. E. Purkyně za rozvoj české geriatrie.

Za Geriatrickou kliniku a spolupracovníky, za Ústav teorie a praxe ošetřovatelství, za výbor České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP a další gratulanty si dovoluji poděkovat a popřát jubilantovi do dalších let dostatek tvůrčích sil a vitality, zdraví a životní pohody mezi spolupracovníky i v rodinném kruhu.

 

Ad multos annos.

 

prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.

Geriatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha

 

Mgr. Eva Marková

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK Praha

 

e-mail: topinkova.eva@vfn.cz

 

Doručeno do redakce: 4. 4. 2012


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se