5. medzinárodný kongres o výskume uremického syndrómu a uremickej toxicity, 7. nefrologická konferencia baltických štátov.


Autoři: M. Mydlík;  K. Derzsiová
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2007; 53(9): 1010-1011
Kategorie: Zprávy z odborných akcí

18. - 20. mája 2007, Sopot-Gdańsk (Poľská republika)

V dňoch 18. - 20. mája 2007 sa konal v poradí už 5. medzinárodný kongres o výskume uremického syndrómu a uremickej toxicity (USUT), tento raz spolu so 7. nefrologickou konferenciou balkánskych štátov v Sopote-Gdańsku (Poľská republika). Predchádzajúce kongresy sa konali v nasledujúcom poradí: 1. kongres roku 1998 v Terste (Taliansko), 2. kongres roku 2000 v Nare (Japonsko), 3. kongres roku 2003 v Taormine-Messine (Taliansko), (1), v poradí 4. kongres sa konal roku 2005 v Izmire (Turecko). Prezidentom tohoročného 5. kongresu bol prof. B. Rutkowski, MD., z Nefrologickej kliniky Lekárskej akadémie v Gdańsku.

Otvorenie 5. medzinárodného kongresu USUT malo slávnostný ráz a konalo sa v historickej Artušovej sále v Gdańsku, za prítomnosti akademických funkcionárov Lekárskej akadémie a Univerzity v Gdańsku, reprezentantov Poľskej nefrologickej spoločnosti a členov výboru Medzinárodnej spoločnosti pre výskum uremického syndrómu a uremickej toxicity. Slávnostnú prednášku predniesol prof. B. Rutkowski, MD., o histórii mesta Gdańsk a o vývoji medicíny v tomto meste. Odborné prednášky USUT sa konali v dňoch 19. - 20. mája 2007 v hoteli Haffner v Sopote. Hlavné témy USUT boli nasledujúce: 1. uremické toxíny, 2. zápal a oxidatívny stres, 3. uremická toxicita a hyperparatyreóza, 4. kardiovaskulárne poškodenia pri urémii, 5. neurologické nálezy a psychologické aspekty uremického syndrómu, 6. rôzne.

Úvodnú prednášku o uremických toxínoch predniesol Glassock (Lexington), ktorý uviedol, že je doteraz známych 92 toxínov, ktorý sa zúčastňujú na vývoji uremického syndrómu. Uremický toxín musí splňovať nasledujúce kritéria: 1. musí byť chemicky kvalitatívne a kvantitatívne stanoviteľný v biologických tekutinách, 2. uremický toxín v plazme u uremikov musí byť vo zvýšenej koncentrácii v porovnaní so zdravými jedincami, 3. zvýšená koncentrácia uremického toxínu v plazme musí byť vo vzťahu ku špecifickým uremickým príznakom, ktoré musia ustúpiť alebo vymiznúť pri znížení jeho koncentrácie, 4. prítomnosť uremického toxínu v biologických tekutinách u ľudí má byť potvrdený v štúdiách in vitro a v experimente u zvierat (2). Levin (USA) zdôraznil význam redukcie sodíka v diéte hemodialyzovaných chorých, najmä s významnou hypertenziou. Nadbytok sodíka u chronických uremikov predstavuje uremický toxín. Hodnoty metabolitov kysličníka dusnatého v moči sú znížené pravdepodobne inhibíciou syntázy kysličníka dusnatého v obličkách uremickými toxínmi. Indoxylsulfát je uremický toxín, ktorý má významnú úlohu v progresii chronického zlyhania obličiek. Perorálny sorbent (AST-120: Kremezin) odstraňuje indoxylsulfát a zabraňuje progresii chronického renálneho zlyhania. Hodnoty nitrátov/nitritov v moči boli znížené u krýs s chronickým zlyhaním obličiek. Podávanie Kremezinu zvýšilo hodnoty nitrátov/nitritov v moči v dôsledku glomerulovej expresie endoteliálnej syntázy kysličníka dusnatého (Niwa, Nagoja). Mydlík a Derzsiová (Košice) sa zaoberali kyselinou oxalovou ako uremickým toxínom. U nedialyzovaných chronických uremikov s významnou reziduálnou diurézou sa významne zvýšilo vylučovanie kyseliny oxalovej do moču po aplikácii maximálnej vodnej diurézy a po i.v. podaní 20 mg furosemidu. U hemodialyzovaných chorých sa uremická hyperoxalémia najvýznamnejšie znížila počas post-dilučnej hemodiafiltrácie (o 63 %). Na základe dosiahnutých výsledkov autori poukázali na to, že mimotelová eliminačná liečba a CAPD, u chronických uremikov neviedli ku trvalému zníženiu kyseliny oxalovej v plazme. Produkcia kyseliny oxalovej v organizme je väčšia ako sú súčasné možnosti jej eliminácie z plazmy. Metabolický syndróm po transplantácii obličky, spojený so zvýšením asymetrického dimetylarginínu a znížením adiponektínu v tukovom tkanive, je rizikový činiteľ pre kardiovaskulárne poškodenie a progresiu chronickej rejekcie u chorých po transplantácii obličky (Teplan et al, Praha). P. Rutkowski et al (Gdańsk) v experimentálnej práci na krysách s chronickým zlyhaním obličiek zistili, že NAD katabolity (N-metyl-2-pyridone- 5-carboxamid a N-metyl-4-pyridone 3-carboxamid) boli zvýšené nielen v plazme ale aj v rôznych tkanivách (v pečeni, obličkách a vo svaloch). Młot-Michalska a Grzegorzewska (Poznań) poukázali na to, že bolesti v kostiach u dialyzovaných chorých nesúvisia s minerálnou kostnou denzitou, ale s koncentráciou malých uremických toxínov v sére (močovina, kreatinín, fosfáty a iné). Pawlaczyk et al (Poznań) spochybnili toxický účinok kyseliny močovej na kardiovaskulárny systém u chorých s chronickými chorobami obličiek. V protiklade proti tomuto tvrdeniu Kanbay et al (Ankara) poukázali na to, že hyperurikémia viedla ku zvýšeniu krvného tlaku a zníženiu glomerulovej filtrácie u chorých s chronickými chorobami obličiek, a preto odporúčali podávať týmto chorým allopurinol v dávke 300 mg počas 24 hodín. Grajewska et al (Bydgoszcz) zistili u 30 chorých s chronickou renálnou insuficienciou počas konzervatívnej liečby ďalšie zníženie glomerulovej filtrácie, Willebrandovho faktora, zvýšenie CRP a konečných produktov pokročilej glykácie (AGEs). Nález zvýšených AGEs svedčil o pokračujúcom poškodení endoteliálnej funkcie, o oxidačnom strese a o následnom urýchlení vývoja arteriosklerózy u týchto chorých. Kasap (Izmir) v experimentálnej práci na krysách ukázali, že vysoké dávky erytropoetínu viedli k redukcii oxidatívneho stresu v renálnom tkanive, spôsobeného Cyklosporínom A. Tento pozitívny účinok erytropoetínu bol limitovaný veľkým zvýšením hematokritu u experimentálnych zvierat. Podľa Gromyka et al (Minsk) chronická hemodialyzačná liečba viedla ku poškodeniu nutričného stavu chorých (zníženie „body mass indexu“) a ku zvýšeniu CRP v plazme. Komissarov et al (Minsk) poukázali na to, že sympatická a parasympatická dysfunkcia u hemodialyzovaných chorých je závislá na rozsahu poškodenia ejekčnej frakcie ľavej komory srdca. Podľa Cirilla et al (Neapol, Rím a Miláno) zvýšené vylučovanie albumínu do moču a znížená glomerulová filtrácia sú 2 nezávislé činitelia, ktoré predpovedajú poškodenie kardiovaskulárneho systému u chorých s chorobami obličiek. Turgut et al (Ankara) v skupine 100 chorých s benignou hyperpláziou prostaty, z ktorých 86 mali nyktúriu, zistili v 80,2 % „nondipper“ hypertenziu. Táto skutočnosť je závažná, pretože krvný tlak bez významného poklesu v noci je indikátorom pre včasné poškodenie kardiovaskulárneho systému. Kanbay et al (Ankara) demonštrovali nezávislý stupňovitý vzťah medzi zvýšenou hodnotou fosforu, PTH a kalcium-fosfátového produktu v plazme a rizikom „nondippingu“ u chorých s hypertenziou a glomerulovou filtráciou vyššou ako 60 ml/min. Saglikerov syndróm prezentovali v medzinárodnej multicentrickej štúdii u 36 chorých z Turecka, Indie, Rumunska a Egypta. Pre tento syndróm je typická zohavená, deformovaná tvár, ťažká a neskorá sekundárna hyperparatyreóza pri chronickom zlyhaní obličiek. Na tento syndróm je treba myslieť najmä u detí a adolescentov s koncentráciou fosforu v sére nad 4,5 mg% a pri hodnote vápnika v sére menej ako 8,5 mg%. Zmeny na tvári pri tomto syndróme sú spôsobené kostnými zmenami na lebke, na tvári, na maxille, mandibule a na zuboch. Liečba Saglikerovho syndrómu sa musí začať zavčasu (podávanie CaCO3, vitamín D3, viazače fosfátov, včasná dialyzačná liečba, subtotálna paratyreoidektómia a transplantácia obličky) (Y. Sagliker et al, Adana).

Na 5. kongrese USUT sa zúčastnilo 200 účastníkov z rôznych častí sveta. 5. medzinárodný kongres USUT bol veľmi dobre zorganizovaný, prednášky mali výbornú úroveň po stránke formálnej ako aj obsahovej. Vybrané prednášky budú uverejnené in extenso v časopise Journal of Renal Nutrition, v USA. Novým prezidentom Medzinárodnej spoločnosti pre výskum uremického syndrómu a uremickej toxicity sa stal prof. T. Niwa, MD., z Nagoji (Japonsko). Na záver 5. medzinárodného kongresu USUT sa účastníci zúčastnili na prehliadke niektorých historických častí mesta Gdańsk a Sopot. Okrem toho v kostole Sv. Trojice v Oliwe, ktorý sa nachádza medzi Gdańskom a Sopotom, si účastníci vypočuli na krátkom orgánovom koncerte úryvok z Toccaty a Fugy d-mol J.S. Bacha, „Ave Mariu“ Ch. Gounauda a niektoré iné skladby.

Prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc.

Nefrologická klinika LF UPJŠ

Rastislavova 43

041 90 Košice

Slovenská republika

e-mail: k.derzsiova@fnlp.sk

Doručeno do redakce: 28. 7. 2007


Zdroje

1. Mydlík M, Derzsiová K 3. medzinárodný kongres o výskume uremického syndrómu. 17.-20. septembra 2003, Taormina-Messina (Taliansko). Vnitř Lék 2004; 50: 564-565.

2. Vanholder R, Argilés A, Baurmeister U et al. Uremic toxicity: present state of the art. Int J Artif Organs 2001; 24: 695-725.

Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství
Článek Úvodník

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 9

2007 Číslo 9

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
nový kurz
Autoři:

Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se