Identifikácia antigénu Ki-67 v atrofickom endometriu a v seróznom karcinóme


Identification of the antigen Ki-67 in the atrophic endometrium and in serous carcinoma

The paper evaluates the proliferation‑related Ki- 67 antigen expression in the atrophic endometrium and in serous endometrial carcinoma. We performed an immunohistochemical examination of 10 samples with atrophic endometrium and 10 samples with serous endometrial carcinoma in atrophic endometrium. No expression of Ki- 67 was detected in atrophic endometrium. In serous endometrial carcinoma, the expressi on of Ki- 67 was high and correlated with worse clinical behaviour of the tumour. In conformity with other publications, we conclude that the expression of this protein is an excellent marker of malignant transformation of endometrial epithelial cells in postmenopausal period that do not produce Ki- 67 under normal conditions. Therefore evaluati on of this protein by immunohistochemistry is an important factor with implications for clinical practice (Tab. 1, Fig. 2, [44]).

Key words:
atrophic endometrium –  endometrial carcinoma –  proliferation‑related Ki- 67 antigen –  immunohistochemistry –  prognostic marker


Autoři: V. Šišovský 1;  Ľ. Danihel 1;  M. Palkovič 1;  B. Bučeková 1;  M. Korbeľ 2;  M. Redecha 2;  A. Molnárová 3;  I. Bartošová 4
Působiště autorů: Ústav patologickej anatómie, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 1;  I. Gynekologicko-pôrodnícka klinika, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 2;  Oddelenie brachyterapie, Klinika radiačnej onkológie, Onkologický ústav sv. Alžbety a Slovenská zdravotnícka Univerzita, Bratislava 3;  Interné oddelenie, Národný onkologický ústav, Bratislava 4
Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2009; 13(1): 10-13

Souhrn

V práci hodnotíme expresiu antigénu Ki- 67 združeného s proliferáciou buniek pri atrofickom endometriu a pri seróznom karcinóme endometria. Imunohistochemicky sme vyšetrili po 10 vzorkách atrofického endometria a serózneho karcinómu v atrofic kom endometriu. V atrofickom endometriu sme expresiu Ki- 67 ne zistili. V seróznom karcinóme endometria expresia Ki- 67 bola vysoká a korelovala s horším klinickým správaním sa tumoru. V súlade s inými publikovanými prácami konštatujeme, že expresia tohto proteínu je dôležitým znakom malígnej premeny buniek endometria po menopa uze, ktoré za normálnych okolností Ki- 67 netvorí. Jeho hodnotenie pomocou imunohistochémie je preto dôležitým faktorom s implikáciou pre klinickú prax (tab. 1, obr. 2, [44]).

Kľúčové slová:
atrofické endometrium –  karcinóm endometria –  antigén Ki- 67 združený s proliferácio u buniek –  imunohistochémia –  prognostický faktor

Úvod

Karcinóm endometria (CaE) je najčastejšia neoplázia pohlavného traktu žien, ktorej výskyt má stúpajúci trend [1, 2, 3]. Na Slovensku počet ročne diagnostikovaných prípadov vzrástol za posledných dvadsať rokov minulého storočia takmer o tretinu [4, 5, 6]. CaE na Slovensku každoročne postihne asi sedemsto žien, z toho asi dvesto z nich na túto chorobu zomrie.

V priebehu biologického veku ženy sa histomorfologický vzhľad endometria, ako aj prítomnosť mnohých proteínov v ňom neustále meni a [7]. Ešte výraznejši e zmeny vznikajú pri nádorových procesoch [2]. Imunohistochemická analýza je mnohokrát jedným z rozhodujúcich činiteľov stanovenia presnej diagnózy [8, 9, 10, 11]. Identifikáciou niektorých faktorov prognózy nádorovej choroby pomáha klinikovi pri voľbe optimálnej liečby [12, 13, 14, 15]. Patológ svojou prácou významnou miero u prispieva k hodnoteniu nádorovej choroby, najmä ku klasifikácii nádoru, ako aj k určeniu prognózy choroby [16, 17].

Antigén Ki- 67, združený s proliferácio u buniek (Ki- 67), je proteín jadra bunky. Súvisí s aktivitou mitóz [18] a s proliferovaním buniek [10]. Ki-67 je preferenčne tvorený počas aktívnych fáz bunkového cyklu (G1, S, G2 a M), najmä v S a M fáze. Antigén je rýchlo ničený, ak bunka vstupuje do neproliferujúceho stavu [19]. Chýba v pokojových bunkách či v ne aktívnej (G) fáze bunkového cyklu [20].

Výrazne stúpajúci výskyt zhubných nádorov tela maternice ži en [1, 3, 4, 5, 6] je predmetom záujmu mnohých odborníkov z rôznych ved ných odborov. Sú to onkológovi a, gynekológovi a [21, 22, 23, 24, 25], molekuloví bi ológovi a a genetici [26, 27], patológovi a [28, 29, 30, 31, 32]. K rozšíreni u poznatkov o tejto malignite výrazne prispi evajú pato lógovi a, najmä z hľadiska stanoveni a presnej di agnózy [33, 34, 35, 36, 37].

Ci eľ práce

Ci eľom práce je imunohistochemická (IHC) identifikáci a expresi e Ki- 67 v epitelových bunkách atrofického endometri a a v seróznom karcinóme endometri a.

Materi ál a metódy

Do štúdi e sme zaradili IHC vyšetreni e 20 archívnych bi optických vzo ri ek endometri a (z Ústavu patologickej anatómi e Lekárskej fakulty Uni verzity Komenského v Bratislave, r. 1997– 2007) získaných kyretom maternicovej dutiny alebo hysterektómi o u. Išlo o formalínom fixované a do parafínu zali ate tkanivové vzorky. V 10 prípadoch išlo o nálezy atrofického endometri a (AE). Išlo o ženy vo veku 60–  86 rokov. V ďalších 10 prípadoch išlo o nálezy serózneho podtypu CaE (SC) v prostredí atrofického endometri a u ži en 39– 86-ročných. Vyšetrovali sme expresi u proteínu Ki- 67 v jadrách epitelových buni ek žli azok en dometri a monoklonovo u myšo u protilátko u (DakoCytomati on, Glostrup, Denmark). Na vizu alizovani e re akčného produktu sme po užili nepri amu metódu s komplexom streptavidínu a bi otínu s chrenovo u peroxidázo u (ABC- Px) a s 3,3’- di aminobenzidínom (DakoCytomati on, Glostrup, Denmark) ako chromogénom [10, 38]. Nálezy (re akci e protilát ky/ expresi u proteínu) sme hodnotili svetelným mikroskopom (Nikon Eclipse E400, Tokyo, Japonsko) semikvantitatívne ako: „–“ negatívne, „+/ –“ nepravidelne slabo pozitívne (do 5 % buni ek), „+“ pravidelne slabo pozitívne (> 5 % a < 25 % buni ek), „++“ pravidelne stredne silne pozitívne (25 % až 50 % buni ek), „+++“ pravidelne silne pozitívne (> 50 % buni ek). Za špecifickú re akci u sme považovali iba re akci u jadi er bu ni ek. Tkanivové rezy inkubované s obyčajným tlmivým roztokom na mi esto primárnej protilátky sme určili ako negatívnu kontrolu. Po užité postupy zodpovedali príslušným národným a medzinárodným etickým štandardom (Helsinská deklaráci a z r. 2002) [39].

Výsledky

Výsledky hodnoteni a expresi e Ki- 67 sú zhrnuté v tab. 1. V AE expresi a Ki- 67 nebola prítomná (obr. 1). V SC (II. typ CaE –  s agresívnym fenotypom) expresi a Ki- 67 bola vysoká (obr. 1 a 2) a korelovala s horším klinickým pri ebehom nádorovej choroby.

Tab. 1. Prehľad reakcií protilátky proti Ki-67 s jadrami epitelových buniek endometria.
Prehľad reakcií protilátky proti Ki-67 s jadrami epitelových buniek endometria.

Pravidelne silne pozitívna expresia Ki-67 (červenohnedo) v SC (hrubá šípka). Neprítomnosť expresie Ki-67 v cystickom AE (v menopauze) (tenká šípka). Imunohistochemické vyšetrenie s protilátkou proti Ki–67. ABC-Px, 100×.
Obr. 1. Pravidelne silne pozitívna expresia Ki-67 (červenohnedo) v SC (hrubá šípka). Neprítomnosť expresie Ki-67 v cystickom AE (v menopauze) (tenká šípka). Imunohistochemické vyšetrenie s protilátkou proti Ki–67. ABC-Px, 100×.

Detekci a Ki- 67 (červenohnedo) v SC (hrubá šípka). Neprítomnosť expresie Ki-67 v cystickom AE (v menopauze) (tenká šípka). Imunohistochemické vyšetrenie s protilátkou proti Ki-67. ABC- Px, 200×.
Obr. 2. Detekci a Ki- 67 (červenohnedo) v SC (hrubá šípka). Neprítomnosť expresie Ki-67 v cystickom AE (v menopauze) (tenká šípka). Imunohistochemické vyšetrenie s protilátkou proti Ki-67. ABC- Px, 200×.

Diskusi a

Naše výsledky ukazujú dobrú koreláci u expresi e proteínu Ki- 67 s histo logickým podtypom CaE a sú v zhode s inými publikovanými prácami, ktoré hodnotili validitu tohto znaku.

Ki- 67 je proteín jadi er buni ek spojený s proliferáci o u buni ek [10]. Endometri um pred ovuláci o u charakterizuje proliferáci a buni ek žli az, strómy a endotelu ci ev, čo korešponduje s maximálno u aktivito u mitóz [18] a s expresi o u Ki- 67 [40].

Expresi a Ki- 67 signifikantne klesá v normálnom endometri u od proliferačnej fázy, kde je vysoká, k sekrečnej fáze [14, 15, 41]. Expresi a Ki- 67 v proliferačnom endometri u a v SC je vysoká a zásadne sa v tých to stavoch endometri a ne odlišuje [14, 15]. Naše výsledky podporujú ná lezy iných a utorov [14, 15], ktorí tvrdi a, že AE netvorí Ki- 67. K iným záverom dospeli Sivridis a Gi atromanolaki [42], ktorí opisujú prolife račnú aktivitu v AE po menopa uze. Usudzujú, že toto tkanivo má latent ný, pretrvávajúci, hoci veľmi malý, kancerogénny potenci ál. Ich výsled ky ukázali, že všetky endometri a po menopa uze boli atrofické, ale iba asi 50 % bolo inaktívnych; asi 25 % bolo slabo proliferatívnych a 25 % bolo zmi ešane aktívnych a ne aktívnych, s prislúchajúco u expresi o u Ki- 67. Preto konštatujú, že najmenej polovica AE po menopa uze má znaky slabého bujneni a, buď difúzne alebo fokálne, asi ako odpoveď na kontinu álnu stimuláci u nízko u hladino u estrogénmi.

Lax et al [43] sa domni evajú, že vznik SC nezávisí od estrogénov a má vysoký index Ki- 67 ( % jadi er obsahujúcich Ki- 67). Ti eto nálezy našli podporu v našich výsledkoch, ktoré ukázali v SC vysokú expresi u Ki- 67. Naše zisteni a pod­porujú výsledky Salvesena et al [44], ktorí ho vori a, že v CaE expresi a Ki- 67 koreluje s jeho histologickým podtypom a s FIGO (Internati onal Federati on of Gynecology and Obstetrics, FIGO) štádi om, a že expresi a Ki- 67 a štádi um anatomického rozsahu sú významným faktorom prognózy vývoja CaE.

Záver

Expresi a proteínu Ki- 67 je dôležitým znakom proliferujúcich buni ek. V SC (II. typ CaE –  s agresívnym fenotypom) dochádza k expresii tohto antigénu na vysokom stupni. Expresi a proteínu Ki- 67 je výborným zna kom malígnej premeny buni ek endometri a po menopa uze, ktoré za nor málnych okolností Ki- 67 netvorí. Túto skutočnosť možno využiť v histopatologickej bi optickej di agnostickej praxi. Hodnoteni e Ki- 67 pomoco u IHC je preto dôležitým faktorom s implikáci o u pre klinickú prax, s dopadom na li ečbu ži en s CaE. Tá, v prípade už rozvinutej ma lígnej nádorovej choroby, je mimori adne náročná z hľadiska finančného, soci álneho aj spoločenského.

Poďakovani e

Táto štúdi a bola re alizovaná s podporo u (finančným darom) Li ons Club Internati onal LC Bamberg- Mischelsberg a LC Kremnica a či astočne grantom UK/ 36/ 2007. Autori ďakujú za technickú spoluprácu laborantke p. Ivici Uhnavej. Prvý a utor ďakuje za láskavú podporu Distriktnému Guvernérovi 2006–2007 Li ons Club Internati onal District D- 122 Česká republika a Slovenská republika, p. dipl. Ing. Tiborovi Bučekovi.

MUDr. Vladimír Šišovský, PhD.1
prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.
1
MUDr. Michal Palkovič, PhD.
1
MUDr. Beata Bučeková
1
doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.
2
doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.
2
MUDr. Alžbeta Molnárová
3
MUDr. Ivica Bartošová
4
1
Ústav patologickej anatómie, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
2
I. Gynekologicko-pôrodnícka klinika, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
3
Oddelenie brachyterapie, Klinika radiačnej onkológie, Onkologický ústav sv. Alžbety a Slovenská zdravotnícka Univerzita, Bratislava
4
Interné oddelenie, Národný onkologický ústav, Bratislav


Zdroje

1. American Cancer Society: 2000 cancer statistics. CA Cancer J Clin 2000; 50(1): 1– 64.

2. Ronnett BM, Zaino RJ, Ellenson LH et al. Endometrial Carcinoma. In: Kurman RJ. Blaustein’s Pathology of the Female Genital Tract. 5th Edn. New York: Springer- Verlag 2002; 501– 559.

3. Jemal A, Murray T, Ward E et al. Cancer statistics, 2005. CA Cancer J Clin 2005; 55(1): 10– 30. Erratum in: CA Cancer J Clin 2005; 55(4): 259.

4. Pleško I, VLASÁK V, OBŠITNÍKOVÁ A et al. Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike v roku 1990. Bratislava: Národný onkologický ústav, Aktual klin Onkol 1994; 115 s.

5. Pleško I, OBŠITNÍKOVÁ A, ŠTEFAŇÁKOVÁ D et al. Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2000. Bratislava: Národný onkologický ústav, Ústav experimentálnej onkológie SAV, Národný onkologický register Slovenskej republiky 2003; 207 s.

6. Redecha M, Nižňanská Z, Korbeľ M. Výskyt zhubných nádorov tela maternice na Slovensku v rokoch 1990– 2000. Gynekol Prax, 2004; 2(4): 194– 199.

7. Mutter GL, Ferenczy A. Anatomy and histology of the uterine corpus. In: Kurman RJ. Blaustein’s Pathology of the Female Genital Tract. 5th Edn. New York: Springer- Verlag 2002; 383– 419.

8. Danihel Ľ, Porubský J. Prínos monoklonálnych protilátok v bioptickej diagnostike nádorov. Bratisl lek Listy 1991; 92(9): 460– 466.

9. Danihel Ľ, Babál P, Porubský J et al. Imunohistochemické markery v diagnostike nádorov maternice. Bratisl lek Listy 1995; 96(7): 353– 360.

10. Azumi N, Czernobilsky B. Immunohistochemistry. In: Kurman RJ (eds). Blaustein’s Pathology of the Female Genital Tract. 5th Edn. New York: Springer- Verlag 2002; 1251– 1276.

11. Šišovský V. Imunohistochemická analýza endometria za fyziologických a patologických stavov. Dizertačná práca. Bratislava: Univerzita Komenského 2005; 144 s.

12. Šišovský V, Danihel Ľ, Babál P et al. Imunohistochemická analýza expresie vybraných proteínov v endometriu za fyziologických stavov, v hyperplázii endometria a v karcinóme endometria. XIV. vedecká konferencia slovenských a českých patológov s medzinárodnou účasťou. Zborník vedeckých prác. Mojmírovce 2006.

13. Šišovský V, Danihel Ľ, Babál P et al. Identifikácia markerov proliferačnej aktivity v karcinóme endometria. Prakt Gyn, 2007; 14(3): 112– 120.

14. Budaj M, Bučeková B, (Šišovský V, Danihel Ľ –  školitelia). Identifikácia markerov proliferačnej aktivity v karcinóme endometria. 46. fakultná konferencia ŠVOČ. Zborník prác Bratislava: LF UK a Slovak Academic Press 10. máj 2007; 22– 25. (Práca ocenená diplomom Dekana LF UK v Bratislave za prácu I. poradia, 1. miesto.) Dostupné na: http://staryweb.fmed.uniba.sk/www/svoc/svoc04-05/Abstrakty/46/4.htm.

15. Budaj M, Bučeková B, (Šišovský V, Danihel Ľ, Repiská V  –  mentors). Identification of proliferation markers in correlation with p53 gene mutation in endometrial carcinoma. Vědecká konference studentů českých a slovenských lékařských fakult. Program a abstrakta přednášek, Praha: 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze 21.– 22. listopad 2007; nestr. Dostupné na: http://vks2007.lf3.cuni.cz/abstrakt.php?id=29.

16. Babál P, Slugen I, Daniš D et al. Sialic acid expression in normal and diseased human kidney. Acta Histochem 1996; 98(1): 71– 77.

17. Sloboda J, Zaviačič M, Jakubovský J et al. Metastasizing adenocarcinoma of the female prostate (Skene’s paraurethral glands). Histological and immunohistochemical prostate markers studies and first ultrastructural observation. Pathol Res Pract 1998; 194(2): 129– 136.

18. Aronica SM, Katzenellenbogen BS. Progesterone receptor regulation in uterine cells: stimulation by estrogen, cyclic adenosine 3’,5’- monophosphate and insulin‑like growth factor I and suppression by antiestrogens and protein kinase. Endocrinology 1991; 128: 2045– 2052.

19. Scholzen T, Gerdes J. The Ki- 67 protein: from the known and the unknown. J Cell Physiol 2000; 182(3): 311– 322.

20. Gerdes J, Lemke H, Baisch H et al. Cells cycle analysis of a cell proliferation‑associated human nuclear antigen defined by the monoclonal antibody Ki- 67. J Immunol 1984; 133(4): 1710– 1715.

21. Redecha M, Korbeľ M, Sasko A. Histologické nálezy endometria pri krvácaní v klimaktériu a séniu. Prakt Gyn 1996; 3: 61– 64.

22. Šuška P. Nádory maternice. In: Šuška P (eds). Vybrané kapitoly z gynekológie a pôrodníctva II. Bratislava: Slovak Academic Press 1996; 131– 152.

23. Šuška P, Holomáň K. Endometrium v peri-  a postmenopauze. Bratislava: Slovak Academic Press 1997; 186 s.

24. Šuška P. Nádory maternice (182– 200). In: Šuška P (eds). Vybrané kapitoly z gynekológie. Bratislava: Univerzita Komenského 2003; 254 s.

25. Redecha M, Nižňanská Z, Korbeľ M. Klinická charakteristika karcinómu endometria. Gynekol prax 2005; 3(1): 13– 16.

26. Weismanová E, Weismann P, Vizváryová M et al. New approach to human high‑risk papillomavirus (HR- HPV) genotyping. Neoplasma 2002; 49(4): 217– 224.

27. Repiská V, Zummerová A, Miklóši M et al. Využitie metódy RT‑PCR pri detekcii cirkulujúcich mikrometastáz. Rozhledy v chirurgii 2003; 82(2): 95– 102.

28. ondriaš F. Zu routinemässigen gynekopathologischen bioptischen Utersuchungen und diagnostischen Problemen im Gebiet von Bratislava. Ber Path 1991; 113: 123– 124.

29. ondriaš F, Filický J, Štefanovič J, Gavorník E. Precancerous lesions and malignant tumors arising in endometriosis. 3rd World Congress on Endometriosis. Brussels 1– 3 june 1992.

30. Robboy SJ, Anderson MC, Russell P. Pathology of the female reproductive tract. London –  Edinburg –  New York –  Philadelphi a: Churchill Livingstone 2002; 929 s.

31. Šišovský V, Palkovič M, Zeljenková D et al. Pôsobenie derivátov organofosfátov na reprodukčné orgány samíc potkanov Wistar. 12. kongres Slovenskej a Českej spoločnosti patológov s medzinárodnou účasťou. Zborník vedeckých prác. Bratislava: 2004; 48.

32. Šišovský V, Danihel Ľ, Jakubovský J et al. The identification of sialic acid in normal endometrium and in endometrial carcinoma. In: Tribulová N, Okruhlicová Ľ (eds). Potential therapeutic targets in cardiovascular and other diseases. Bratislava: VEDA 2006; 85.

33. Breitenecker G, Lax S. Tumoren des Corpus uterieinschliesslich der Plazenta. In: Histologische Tumor Klassifikation. Wien, New York: Springer- Verlag 1994; 97– 102.

34. Silverberg SG, Kurman RJ, Nogales F et al. Epithelial Tumors and Related Lesions. In: Tavassoli FA, Devilee P (eds). WHO classification of Tumours, Pathology and Genetics, Tumours of the Breast and Female Genital Organs. Tumours of the Uterine Corpus. Lyon: IARC Press 2003; 221– 232.

35. Danihel Ľ, Šišovský V, Palkovič M et al. Karcinóm endometri a –  histopatologická klasifikáci a a charakteristika. Gynekol prax 2005; 3(1): 9– 12.

36. Šišovský V, Danihel Ľ, Štvrtina S et al. Angi ogenéza v endometri u za fyzi ologických stavov, v hyperplázii endometri a a v karcinóme en dometri a. XIV. vedecká konferenci a slovenských a českých patológov s medzinárodno u účasťo u. Zborník vedeckých prác. Mojmírovce 2006.

37. Šišovský V, Palkovič M, Janega P et al. Correlati on of the prolif erati on markers expressi on with the estrogen alpha receptor in endo metri al carcinoma. Morphology 2007 –  41st Internati onal Congress of Slovak Anatomical Soci ety and 44th Lojda Symposi um on Histochemis try “Progress in Basic, Appli ed and Di agnostic Histochemistry”. Programme and Abstracts. Bratislava September 9– 12 2007; 94.

38. DakoCytomati on. DakoCytomati on 2004/ 05 Catalog. Denmark Glostrup 2004; 359 s.

39. Jakubovský J. Nekorektnosť vo vedeckom bádaní. In: Hulín I (eds). Úvod do vedeckého bádani a 1. Bratislava: Slovak Academic Press 2003; 424– 442.

40. Tabibzadeh S. Immunore activity of human endometri um: correla ti on with endometri al dating. Fertil Steril 1990;54: 624– 631.

41. Ito K, Sasano H, Yabuki N et al. Immunohistochemical study of Ki- 67 and DNA topo isomerase II in human endometri um. Mod Pathol 1997; 10(4): 289– 294.

42. Sivridis E, Gi atromanolaki A. Proliferative activity in postmeno‑pa usal endometri um: the lurking potenti al for giving rise to an endomet ri al adenocarcinoma. J Clin Pathol 2004; 57(8): 840– 844.

43. Lax SF, Pizer ES, Ronnett BM et al. Cle ar cell carcinoma of the endometri um is characterized by a distinctive profile of p53, Ki- 67, es trogen, and progesterone receptor expressi on. Hum Pathol 1998; 29: 551– 558.

44. Salvesen HB, Iversen OE, Akslen LA. Identificati on of high‑risk pati ents by assessment of nucle ar Ki- 67 expressi on in a prospective study of endometrial carcinomas. Clin Cancer Res 1998; 4: 2779– 2785.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Praktická gynekologie

Číslo 1

2009 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se