Úvodní slovo


Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2009; 13(1): 3
Kategorie: Úvodník

Vážené kolegyně a kolegové, sekce zdravotní péče Ministerstva zdravotnictví vydala v závěru loňského roku v návaznosti na zákon č. 95/ 2004 Sb., o podmínkách získávání speci alizované způsobilosti k výkonu povolání lékaře, metodiku dotačního výběrového řízení na rezidenční místa pro rok 2009. Upřesňuje tak postup při poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu. Globálním cílem dotačního programu je finanční podpora absolventů pregradu álního studi a pro následné postgradu ální vzdělávání. Dalším z cílů tohoto programu je podpora výuky v těch oborech, ve kterých je nedostatek speci alistů, ať již celorepublikově, nebo v ně­kte­rých regi onech.

Žadatelem o poskytnutí dotace může být po uze zdravotnické zařízení, které je držitelem akreditace podle zákona č. 95/ 2004 Sb. na vzdělávací program a so učasně je schopno zajistit vlastním personálním a technickým vybavením náplň vzdělávacího programu, kterým lékař nabývá praktických dovedností v oboru.

Finanční prostředky moho u být po užity po uze na mzdové náklady pro školitele rezidenta, a to v procentu ální výši 50 % z celkové dotace. Dále pak na re alizaci dalších částí vzdělávacího programu, které žadatel sám nezajišťuje a které zajistí formo u nákupu služeb od smluvních zařízení, a na náklady s tím so uvisející (jízdné, stravné, registrační poplatek atd.), a to v procentu ální výši 50 % z celkové dotace.

Počet rezidenčních míst na rok 2009 byl pro obor Gynekologi e a porodnictví stanoven Ministerstvem zdravotnictví na 29 pro celo u Česko u republiku. Celková dotace na minimální délku studi a (tzn. na pět let) jednoho rezidenta činí 30 000 korun! Přičemž rezident se mimo jiné zavazuje dokončit speci alizační vzdělávání úspěšným absolvováním atestační zko ušky a dále pak vykonávat v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby povolání lékaře po dobu nejméně dalších 5 let od data ukončení speci alizačního vzdělávání na území České republiky v oboru, ve kterém získal speci alizovano u způsobilost. V případě nedodržení těchto povinností se rezident zavazuje uhradit zpět do státního rozpočtu náklady vynaložené na jeho rezidenční místo.

Dlo uho očekávaný vznik dotovaných rezidenčních míst tak opět nepřináší praktické řešení problému s postgradu ální výuko u. Nároky zájemců o školení na formu a průběh postgradu ální výuky a speci alizovaných stáží jso u stále vyšší. Jejich potřeba získat atestaci limituje jejich možnosti po atestačního uplatnění v so ukromém sektoru či v zahraničí. Podmínky pro školicí pracoviště jso u vysloveně nevýhodné a neřeší motivaci tutorů v postgradu ální výuce. Neso ulad mezi požadavky školených lékařů a možnostmi či zájmem školicích pracovišť tak může vést k postupnému rozkladu celého vzdělávacího systému. Stávající legislativní podmínky nevnášejí optimismus ani mezi učitele ani mezi školence.

Je snad gynekologi e a porodnictví oborem na okraji zájmu Ministerstva zdravotnictví? Oborem, který disponuje nadbytkem erudovaných speci alistů? Volby do výboru ČGPS ČLS JEP jso u v plném pro udu. Pevně věřím, že zvolení členové přispějí k zohlednění zájmů lůžkových zařízení, která se podílejí na výuce a výchově erudovaných gynekologů pro celo u republiku. Dosavadní podmínky pro rezidenční místa v našem oboru by si do příštího roku jistě zaslo užily více pozornosti. Nechme se překvapit…

prim. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D.

jp_33956_f_1
jp_33956_f_1


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Praktická gynekologie

Číslo 1

2009 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se