Nádory dětí, adolescentů a mladých dospělých


Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2015; 28(Supplementum 1): 136-137
Kategorie: Nádory dětí, adolescentů 
a mladých dospělých

XXVI. Nádory dětí, adolescentů a mladých dospělých

XXVI/299. Projekt QOLOP: kvalita života dětí a adolescentů po léčbě nádorového onemocnění

Blažková T.1, Koutná V.2, Blatný M.2, Kepák T.3, Jelínek M.2

1 FN Brno, 2 Psychologický ústav AV ČR, v. v. i., Brno, Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno

Východiska: Většina dětských onkologických pacientů v dnešní době díky pokrokům v léčbě dosahuje dlouhodobé remise a spolu s tím vyvstává potřeba kontinuálního systematického sledování těchto dětí i po ukončení léčby. Projekt QOLOP (Quality of Life Longitudinal Study of Paediatric Oncology Patients) je prospektivní longitudinální studie kvality života dětí a dospívajících po léčbě onkologického onemocnění, která probíhá v Brně od roku 2006. Cílem projektu je analyzovat kvalitu života, pozdní následky a další psychosociální souvislosti léčby nádorového onemocnění v dětském věku. Soubor pacientů a metody: V první fázi (T1) bylo do projektu zahrnuto 300 dětí a adolescentů (7–19 let) v období 2–5 let od ukončení léčby. Druhé fáze s odstupem 3 let (T2) se doposud účastnilo 82 z původního počtu dětí a adolescentů. Sledované proměnné byly zjišťovány pomocí metod MMQL, SAHA, SQUALA, BFSC, CPTS_RI, IES, KIDCOPE, CDI a dalších. Závažnost pozdních následků byla určována v souladu s CTCAEv3.0. Získaná data byla porovnána s daty dětí s jiným chronickým onemocněním a s dětmi z běžné populace. Výsledky: U dětí a adolescentů po léčbě nádorového onemocnění ve srovnání s kontrolními skupinami byla zjištěna nižší míra depresivní symptomatologie. V predikci emoční pohody (T2) se uplatňuje pohlaví, konzistence výchovy a závažnost pozdních následků. Posttraumatický rozvoj (T2) je ovlivněn vřelostí výchovy (T1) a PTSD (T2) negativní emocionalitou (T1). Nejčastěji využívanou copingovou strategií je sociální opora a nejvýznamnějšími zdroji této opory jsou rodiče. Závěr: Kvalita života dětí a adolescentů po léčbě onkologického onemocnění ve srovnání s kontrolními skupinami není podle dosavadních výsledků signifikantně snížena. Zhoršenou kvalitou života mohou být však více ohroženy děti po léčbě nádorů mozku a po léčbě metodou autologní transplantace krvetvorných buněk, u kterých byla identifikována většina zjištěných pozdních následků. Kvalitu života dětí a adolescentů po léčbě onkologického onemocnění a její ovlivnění pozdními následky léčby je třeba dále longitudinálně sledovat i v dalších vývojových obdobích.

Studie je součástí projektu zaměřeného na monitorování kvality života dětí s prodělaným onkologickým onemocněním (GAČR P407/11/2421) a vznikla s podporou na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (RVO: 68081740).

XXVI/340. Mortality rate a příčiny úmrtí dětí a dospívajících na KDO FN Brno v letech 1998–2012

Bajčiová V., Kodytková D., Oderčová Z., Kýr M.

Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno

Východiska: Jedním z nejdůležitějších ukazatelů fungujícího onkologického centra jsou dosažené výsledky, tedy především počet přežívajících pacientů. Ve snaze o neustálé zlepšování je nevyhnutné analyzovat právě případy, které se nepodařilo zvládnout a které skončily úmrtím pacienta. Cílem předkládané analýzy je zjistit hlavní příčiny úmrtí na KDO FN Brno ve sledovaném období, srovnat je s předchozí analýzou z roku 2005 a hledat způsoby a možnosti zlepšení dosavadní práce. Soubor pacientů a metody: Předkládáme retrospektivní analýzu pacientů KDO FN Brno, kteří zemřeli v časovém období 1. 1. 1998 až 31. 12. 2012. Z celkového počtu 1 867 pacientů zemřelo 276 (14,8 %). M : F = 1,65 : 1. Všechny případy úmrtí jsme analyzovali ve vztahu k základní nemoci (typ zhoubného onemocnění – solidní tumor vs. hematologická malignita), dle věku pacienta a roku dia­gnózy. Příčiny úmrtí jsme rozdělili na úmrtí způsobené základním onemocněním (relaps/ progrese, rozsah v čase dia­gnózy), úmrtí způsobené komplikacemi léčby (infekční komplikace, krvácení, orgánová toxicita a metabolické komplikace) a úmrtí nesouvisející se základním onkologickým onemocněním. Samostatnou kapitolu tvoří úmrtí na sekundární malignitu a úmrtí po odmítnutí léčby rodiči. Speciální pozornost jsme věnovali úmrtím v indukci a úmrtím ve vztahu k remisi nemoci (úmrtí v CR, CR nikdy nedosažena, úmrtí s aktivní onkologickou nemocí). Výsledky: Ve srovnání s analýzou z roku 2005 (17,4 %) došlo k poklesu celkové mortality o 2,6 %. Většina pacientů zemřela na progresi a/ nebo relaps primárního nádoru. Vzhledem k objemu a časové náročnosti zatím nemůžeme v abstraktu prezentovat detailní výsledky analýzy. Závěr: Výsledky retrospektivní analýzy trendu mortality na KDO a jejich příčin slouží jako nástroj k úpravám vnitřních doporučených postupů pro antimikrobiální, antimykotickou a podpůrnou léčbu. Umožňuje vyvarovat se případných nedostatků či pochybení, které se mohly nějakým způsobem podílet na konkrétním případu úmrtí.

XXVI/341. Intraarteriální aplikace CHT do a. ophtalmica u dvouleté dívenky

Mikulec I.

Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno

Klinika dětské onkologie FN Brno je druhým největším onkologickým centrem pro děti v ČR. Na naší klinice máme ročně cca 145 nově zachycených malignit dětského věku. Mezi tato nádorová onemocnění patří retinoblastom, což je nejzávažnější malignita nitroočního nádoru v dětském věku. Průměrná incidence v rozmezí let 1999–2013 je 1 : 13 000 dětí. Při základní dia­gnostice je třeba sestavit velmi důkladnou anamnézu (nejčastější příznaky strabismus, leukokorie), dále rozlišení sporadické nebo hereditární formy, pozitivita genu Rb1, zda jde o unilaterální, nebo bilaterální postižení. Poté se rozhoduje o vhodně nastavené léčbě (lokální, systémové). Dítě s nově dg. retinoblastomem podstupuje v rámci vstupního stagingu vyšetření magnetickou rezonancí, oftalmologické vyšetření Ret Cam, vyžadujeme druhé čtení patologem. Léčebné protokoly COG ARET 0231,0331,0332. Na naší klinice bylo přistoupeno dvakrát k intraarteriální CHT do a. ophtalmica, což je poslední možnost záchrany oka před enukleací se zachováním vizu. První pacient podstoupil třikrát superselektivní katertrizaci a je nyní pouze ve sledování na ambulanci dětské onkologie. Druhá pacientka, dvouletá dívenka s dg. unilaterální retinoblastom oculi l. sin, dle RE klasifikace group 3, nonfamiliární forma/analýza genu Rb1 in cursu. Maminka od půl roku pozorovala šilhání, postupně se zhoršující, cestou PDLL odeslána na dětskou kliniku do Olomouce, kde susp. retinoblastom a transport na Kliniku dětské onkologie Brno. Po vstupním stagingu, zavedení V portu, léčba dle protokolu ARET 0332 (VEC) od 21. 10. 2014. 1. blok VEC od 21. 10. 2014: došlo k mírnému zmenšení n-báze, prominence stejná. 2. blok VEC od 18. 11. 2014: 17. 12. 2014 první podání intraarteriální CHT via a. ophtalmica l. sin (Topo 10 mg, Carbo 40 mg). Druhé podání komplikované arteriálním spazmem vs. embolizace s projevy TIA (mírná paréza na PHK), CHZT nepodána. Status presens: Kontrolní oční vyšetření 10. 2. 2015, na fundu ložisko tumoru dole pod papilou, prominující, s cystami a kalcifikacemi, v makule pigmentová jizva. Res: Od minulého vyšetření opět zcela identický nález. Předpoklady pro zachování částečné zrakové ostrosti se nemění. Konzultace s prof. Autratou (oční – Ret Cam), angiologem MU Dr. Hustým a prof. G. Chantadou (St. Jude Memphis), další intraarteriální aplikace je již vysoce riziková. Rozhodnuto proto o pokračování v systémové CHT – 3. blok VEC (celkem 4. blok CHT).

XXVI/342. Časná detekce poruch fertility po léčbě nádorových onemocnění v dětském a adolescentním věku

Kepák T.1, Bajčiová V.1, Onderčová Z.1, Kořísková V.1, Malášková L.2, Magdolenová A.2, Huser M.3, Hrstková H.1

1 Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno, 2 Oddělení klinické bio­chemie, FN Brno, 3 Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno

Východiska: Porucha fertility patří mezi nejzávažnější pozdní následky onkologické léčby v dětském a adolescentním věku. V závislosti na prodělané léčbě je jí ohrožena až třetina vyléčených pacientů. Nejvíce ohroženou skupinou jsou pak pacientky po všech typech transplantací krvetvorné tkáně a po radioterapii na oblast malé pánve. Riziko předčasného ovariálního selhání a předčasné menopauzy negativně ovlivňuje zdravotní stav a kvalitu života vyléčených pacientek. Časná dia­gnostika hrozící infertility a vhodné poradenství jsou nezbytnou součástí následné péče po vyléčení. AMH (anti-Mülleriánský hormon) je časným markerem ovariální rezervy. Pokles sérové koncentrace AMH pod 1,0 ng/ ml je ukazatelem snížené ovariální rezervy. Soubor pacientů a metody: V období 11/ 2013–05/ 2014 jsme v rámci pilotního projektu FN Brno změřili sérovou hladinu AMH pomocí metody ELISA (dia­gnostický kit AMH Gen II-Beckman Coulter) u celkem 56 pacientek ve věku 14–34 let (průměr 19,0 let), které byly v době měření v kompletní remisi nádorového onemocnění. Časový odstup od ukončení léčby byl 1 rok až 19 let (průměr 7,5 roku). Pacientky jsme rozdělili dle prodělané léčby do tří rizikových skupin: vysoké riziko (HR, n = 10): pacientky s jakoukoli transplantací krvetvorné tkáně a/ nebo s radioterapií na oblast malé pánve; střední riziko (MR, n = 16): pacientky se sarkomy, lymfomy a dalšími nádory, součástí jejichž léčby byla cytostatika s prokázaným rizikem infertility (např. prokarbazin a cycklofosfamid); nízké riziko (LR, n = 30): pacientky s leukemií a solidními nádory nízkého rizika, které nesplnily kritéria MR a HR. Rozdíly mezi skupinami byly hodnoceny s použitím neparametrického Mann-Whitneyho testu. Výsledky: Ve skupině pacientek nízkého rizika jsme nenalezli žádnou hodnotu sérové koncentrace AMH pod 1 ng/ ml (0 %), zatímco u pacientek středního rizika to bylo u 9 z 16 pacientek (56,3 %) a u pacientek vysokého rizika u 8 z 10 pacientek (80 %). Celkově jsme nalezli patologickou hodnotu u 17 z 56 pacientek (30,3 %). Průměrné naměřené hodnoty sérové koncentrace AMH byly u LR 4,82 ng/ ml, u MR 2,14 ng/ ml a u HR 1,01 ng/ ml. Rozdíl mezi skupinami nízkého a středního rizika a mezi nízkým a vysokým rizikem byl statisticky významný (u obou p = 0,0002). Neprokázali jsme statisticky významný rozdíl mezi skupinou středního a vysokého rizika (p = 0,4991). Závěr: V tomto pilotním projektu jsme prokázali statisticky významné riziko neplodnosti měřené pomocí sérové koncentrace AMH u pacientek léčených gonadotoxickou terapií pro dětské a adolescentní nádory. Výzkumu fertility po léčbě dětských nádorů se budeme dále věnovat v rámci mezinárodního projektu PanCareLIFE (www.pancarelife.eu, www.pancarelife.cz).

Tato práce vznikla s podporou projektu PanCareLIFE, který je financován ze 7. rámcového programu Evropské unie pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace pod registračním číslem 602030-2 a spolufinancován MŠMT ČR pod číslem 7E13061.

XXVI/343. Gastrointestinální nádory u dětí a adolescentů – rozdíly od GI onkologie dospělého věku

Bajčiová V.1, Křen L.2, Tůma J.3

1 Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno, 2 Ústav patologie, LF MU a FN Brno, 3 Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie LF MU a FN Brno

Východiska: Primární maligní nádory gastrointestinálního traktu (GI) jsou na rozdíl od dospělých u dětí a dospívajících extrémně vzácné a představují kolem 1 % ze všech pediatrických nádorů. Kromě rozdílů v epidemiologii se GI nádory u mladé generace liší především odlišným zastoupením histologických typů nádorů, jejich lokalizací, klinickou prezentací a délkou příznaků. Prognóza závisí od typu nádoru a jeho rozsahu, přítomné genetické predispozice a tolerance léčby. Soubor pacientů a metody: Na KDO FN Brno jsme od roku 1998 do 2/ 2015 léčili celkem 77 dětí a dospívajících s primárním nádorem GI (54 karcinoidů, 9 non-Hodgkinových lymfomů, 5 adenokarcinomů a 1 neuroendokrinní karcinom, 2 GIST, 2 sarkomy měkkých tkání a 3 inflamatorní myofibroblastické nádory). Častěji byly postiženy dívky. Kromě karcinoidů byly všechny nádory lokálně pokročilé nebo metastatické. Nejčastějším klinickým příznakem byly bolesti břicha, náhlá příhoda břišní a zvracení. Délka trvání příznaků se lišila dle typu nádoru. Výsledky: Ze všech 77 pacientů zemřeli dva pacienti na progresi nádoru (jednou malobuněčný neuroendokrinní karcinom kolon, jednou metastatický adenokarcinom žaludku) a jedna dívenka s NF1 s adenokarcinomem rektosigmoidea jako terciární malignitou na septický šok. Až na 15letou pacientku s metastatickým wild-type pediatrickým GIST v první parciální remisi dosáhli všichni pacienti první CR. Průměrná délka sledování 42 měsíců. Závěr: I když jsou GI nádory u mladé generace vzácné, jejich časná dia­gnostika a adekvátní léčba jsou zásadní pro další osud pacienta. Příznaky jsou nespecifické a na GI nádor se často nemyslí. Speciální skupinu tvoří pacienti s hereditárním predispozičním syndromem a genetickou zátěží, u kterých je dispenzarizace a pravidelné endoskopické vyšetření v dětském onkologickém centru klíčové.


Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie
Článek Sarkomy
Článek Editorial

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo Supplementum 1

2015 Číslo Supplementum 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se