Díl I. Editorial –  zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému


Autoři: Dušek L. 1,2;  Ngo O. 2;  Májek O. 2;  Mužík J. 2;  Kubát J. 1;  Jarkovský J. 1,2;  Lukáš M. 3
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2019; 73(1): 76-77
Kategorie: Gastroenterologie a hepatologie v referenčních statistických ukazatelích: editorial
doi: 10.14735/amgh201976

V tomto úvodním díle si dovolujeme čtenářům oznámit vznik nové sekce časopisu, jejímž cílem je publikovat zpracované referenční statistické údaje Národního zdravotnického informačního systému (NZIS). NZIS nebo přesněji „nový NZIS“ je uceleným informačním systémem, který obsahuje komplexní informace o poskytovatelích zdravotních služeb, dostupnosti péče, jejích výsledcích a o konzumovaných zdravotních službách. Správcem NZIS je dle zákona 372/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR), který bude po obsahové stránce hlavním garantujícím pracovištěm této sekce. Zapojená akademická pracoviště se budou podílet na sekundárním vědeckém zpracování dat, jako jsou např. analýzy přežití pa­cientů, modelování epidemiologických trendů či populační predikce.

Jsme přesvědčeni, že tato forma publikování dat bude efektivní, a doufáme, že získá pozitivní odezvu čtenářů. Chtěli bychom vytvořit platformu s vyšší přidanou hodnotou, než jakou nabízejí běžné statistické souhrny. Zdrojová data pro připravený seriál budou totiž vycházet z již běžně dostupných a také zveřejňovaných dat NZIS. Avšak běžná forma reportingu publikovaného v obecných tabulkových přehledech a objemných ročenkách si ne vždy najde své uživatele z řad odborných společností. Běžně pub­likované statistické souhrny často postrádají velmi potřebnou expertizu, kritické zhodnocení limitů dostupných dat a od toho odvozené relevantní interpretace. Ambicí této sekce bude zpracovávat dostupná data NZIS do ucelených témat a doplňovat je komentáři, interpretacemi a také publikačním tabulkovým a grafickým zpracováním. Samozřejmostí bude publikování dat sekundárně zpracovaných pouze v agregované formě, neumožňující jakoukoli identifikaci subjektů údajů a zpravodajských jednotek.

V tomto krátkém editorialu uvedeme hlavní datové zdroje NZIS, ze kterých bude sekce čerpat. Jde o nově dobudované plošné infomační systémy, které vznikly po rekonstrukci NZIS provedené na základě novely zákona č. 372/2011 Sb. přijaté v květnu 2016. Půjde zejména o informační systémy uvedené níže.

Národní registr hrazených zdravotních služeb

Národní registr hrazených zdravotních služeb (NRHZS) obsahuje data zdravotních pojišťoven v hospitalizační i ambulantní oblasti vč. kompletních dat o vykázaných dia­gnózách, procedurách a léčbě. V současnosti jsou data k dispozici z let 2010–2017, rok 2018 se doplňuje. NRHZS je klíčovým zdrojem dat, díky němuž budou informace publikované v této sekci vznikat i na základě cen­né spolupráce se zdravotními pojišťovnami. Využitelné informace jsou zejména tyto:

 • četnost kontaktů pa­cientů se zdravotním systémem (hospitalizační i ambulantní) a jejich příčiny (dia­gnózy dle Mezinárodní klasifikace nemocí 10. edice – MKN10);
 • migrace pa­cientů na základě znalosti sídla poskytovatele zdravotní péče a bydliště pa­cienta;
 • vykázané výkony a použitá terapie (léky, materiál);
 • prevalence léčených pa­cientů s vybranými dia­gnózami.

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) je registrem poskytovatelů zdravotních služeb s jejich základní identifikací, adresou, typologií, zřizovatelem atd., identifikuje hlásící zdravotnické zařízení v dalších registrech a výkazech NZIS, umožnuje hodnotit dynamiku vzniku a zániku poskytovatelů zdravotních služeb. Data jsou k dispozici do roku 2018.

Národní registr zdravotnických pracovníků

Národní registr zdravotnických pracovníků (NRZP) je novým informačním systémem nesoucím základní přehledy o dostupných personálních kapacitách, vzdělání a pracovním umístění zdravotnických profesionálů v ČR. Systém je nezbytný pro analýzu a predikce personálních kapacit zdravotnického systému.

List o prohlídce zemřelého

List o prohlídce zemřelého (LPZ) je základním zdrojem informací o každém úmrtí. Bezodkladně po prohlídce zemřelého jej vyplňuje prohlížející lékař, který kromě základních socio-demografických charakteristik zaznamenává také posloupnost příčin vedoucích ke smrti (data jsou k dispozici od roku 1978 do 2016, od roku 1994 jsou kódována pomocí MKN10).

Další datové zdroje

Další využitelné datové zdroje lze rozdělit do tří kategorií dle úrovně agregace dat a četnosti sběru:

 • Národní zdravotní registry a další registry zařazené do NZIS, jako dílčí databáze shromažďující údaje o epidemiologii vybraných chorob, jejich léčbě a výsledcích léčby (např. Národní registr reprodukčního zdraví, Národní onkologický registr apod.);
 • Výkazy programu statistických zjišťování obsahující údaje sbírané agregovaně za poskytovatele zdravotních služeb v dané oblasti zdravotnictví; sledovány jsou jak klinické, tak administrativní údaje. Tato data jsou využitelná zejména pro populační a regionální přehledy;
 • Ostatní datové zdroje tvořené daty přebíranými z jiných institucí (např. Český statistický úřad) nebo jednorázové sběry dat, jednorázová statistická šetření.

Čtenáři si jistě položí otázku, jaká nová nebo dosud neznámá data tedy mohou v této statistické sekci očekávat? Odpověď přinese již příští díl seriálu, obecně se ale připravované „referenční statistické ukazatele“ zaměří zejména na tyto oblasti a témata:

 1. epidemiologie vybraných chorob a s ní související analýzy trendů a predikce dalšího vývoje, prevalence léčených a mapování trajektorie pa­cientů v systému;
 2. konzumace (utilizace) zdravotních služeb, četnosti prováděných výkonů, spotřeby léků;
 3. analýzy zaměřené na dostupnost vybraných zdravotních služeb a regionální ekvitu v jejich poskytování, indikátory kvality a hodnocení výsledků péče;
 4. analýzy dostupných kapacit poskytovatelů, personální zázemí zdravotních služeb a predikce potřeb.

Velkou výhodou nově dostupných zdrojů dat je jejich plošné pokrytí a reprezentativní informační hodnota. Další výhodou, kterou snad ocení zejména zdravotničtí profesionálové, je odvození většiny údajů od již rutin­ně sbíraných administrativních dat – tedy bez zátěže pro klinickou praxi. Nový NZIS tak přináší informace o aktuálních tématech, epidemiologii a léčbě vybraných chorob, aniž by musely za tímto účelem vznikat nové registry vyžadující ruční zadávání hodnot v klinické praxi.

Zjištěné statistické ukazatele představují pro klinického gastroenterologa a hepatologa dříve netušený potenciál mapující také kvalitu poskytované péče v souvislosti s národními a mezinárodními doporučeními. Očekáváme, že jednotlivé kapitoly této sekce nám umožní rovněž větší přehled o vlivu nových technologií a inovativních léčiv na průběh vybraných chorob trávicího ústrojí a jater. Rovněž předpokládáme, že by zjištěné analýzy mohly být využity nejen odbornými společnostmi, ale také státními a regulačními orgány jako podklad pro diskuzi pro plánování potřebné zdravotní péče v gastroenterologii a v hepatologii.

prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Institut bio­statistiky a analýz LF MU

Kamenice 753/5

625 00 Brno

dusek@iba.muni.cz


prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Ladislav Dušek je profesorem na Lékařské a Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity a ředitelem Institutu bio­statistiky a analýz LF MU Brno. Od roku 2014 rovněž působí jako ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Mezi jeho odborné zájmy patří zejména analýza klinických a bio­logických dat, populační modely, numerická epidemiologie a zdravotnická informatika. Je členem výborů dvou národních odborných společností ČLS JEP (Česká onkologická společnost a Společnost pro gastrointestinální onkologii). V rámci České onkologické společnosti je vedoucím sekce epidemiologie nádorů a zdravotnické informatiky. Jako řešitel či spoluřešitel byl zapojen do desítek národních i mezinárodních projektů, vč. společných akcí EU (CanCon a iPAAC), je voleným členem mezinárodní Vědecké rady EU sítě TRANSCAN ERA-NET on Translational Cancer Research. Jeho publikační čin­nost zahrnuje více než 280 článků v impaktovaných časopisech, které dosáhly v rámci databáze Web of Science více než 3 700 citací; h-index je 38. Profesor Ladislav Dušek je dále autorem či spoluautorem 8 odborných monografií, 4 certifikovaných národních metodik a 20 autorizovaných internetových portálů s ISSN a s autorizovaným softwarem.Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 1

2019 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×