Nová platforma webu časopisu Gastroenterologie a hepatologie a spolupráce s Národní lékařskou knihovnou


Autoři: M. Pfeiferová 1;  L. Maixnerová 2;  F. Kříž 2;  L. Verner 3
Působiště autorů: Klinické a výzkumné centrum pro idiopatické střevní záněty ISCARE I. V. F. a. s., Praha 1;  Národní lékařská knihovna, Praha 2;  Redakce odborných titulů, Ambit Media, a.  s., Brno 3
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2015; 69(2): 173-176
Kategorie: Různé: zprávy z redakce

Historie

Časopis Gastroenterologie a hepatologie (GH) má bohatou historii, která je datována od roku 1947, kdy se Česká společnost pro gastroenterologii a výživu rozhodla vydávat samostatný časopis. Důvodem byl rozvoj bádání v oblasti gastrointestinálních nemocí a v oblasti bio­chemie a s tím související potřeba vlastního odborného časopisu. Názvy se měnily na základě historického kontextu:

 • Gastro‑enterologia Bohema –  pod tímto názvem vycházel časopis v letech 1947– 1950, vydavatelem byla Česká společnost pro gastroenterologii a výživu s podporou Ministerstva výživy,
 • Sborník pro pathofysiologii trávení a výživy –  vycházel v letech 1951– 1954, vydavatelem byla Československá společnost pro gastroenterologii a výživu,
 • Československá gastroenterologie a výživa –  vycházela v letech 1955– 1993, vydáváčasopis vydávala Československá společnost pro gastroenterologii a výživu,
 • Česká a slovenská gastroenterologie –  vycházela v letech 1994– 2000, od této doby jsou vydavatelem Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP (dále jen ČGS),
 • Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie –  vycházela v letech 2001– 2010,
 • Gastroenterologie a hepatologie –  pod tímto názvem vychází časopis od roku 2011, postupně se stal oficiálním časopisem ČGS, ČHS, SGS a SHS, absorboval další odborný anglicky psaný titul Folia gastroenterologica et hepatologica, který vycházel v letech 2003– 2009. 

Současný stav

Gastroenterologie a hepatologie je v současnosti oficiální recenzovaný časopis České gastroenterologické společnosti a České hepatologické společnosti ČLS JEP, Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti a Slovenskej hepatologickej spoločnosti vydávaný Českou lékařskou společností J. E. Purkyně v nakladatelství Ambit Media.

Časopis publikuje originální články z oblasti klinické a experimentální gastroenterologie a hepatologie, výsledky klinických studií, články pro postgraduální celoživotní vzdělávání (continuing medical education – CME), přehledné články o současných aktuálních problémech, kazuistiky, zprávy z kongresů a schůzí společnosti. Dále publikuje i zprávy o nových knihách, komentáře ke článkům z jiných časopisů, pozorování, názory, diskuze k zajímavým tématům, bio­grafie významných osobností, osobní zprávy a dopisy redakci. Vychází šestkrát ročně, články jsou publikovány v českém, slovenském a anglickém jazyce.

Časopis je indexován v databázích Scopus, Chemical Titles, Excerpta Medica/ Embase, Chemical Abstracts, Inis Atomindex, Food Science And Technol Abstracts, Bibliographia Medica Čechoslovaca.

Webové stránky časopisu

Časopis kromě tištěné formy začal od roku 2005 vycházet i elektronicky (Folia gastroenterologica et hepatologica již od roku 2003) formou vlastních webových stránek www.csgh.info.S rozvojem nových informačních technologií vznikla v poslední době naléhavá potřeba vytvoření nového webu časopisu GH, který bude kromě plných textů jednotlivých čísel nabízet i další služby. Inovace webu byla zaměřena na modernizaci zastaralé technologie webu, zkvalitnění formální stránky, zkvalitnění obsahu, vytvoření uživatelsky příjemnějšího prostředí, optimalizaci webu pro vyhledávače, zvýšení návštěvnosti webu a návazné zvýšení citovanosti článků. Záměrem bylo pomocí nového webu umožnit vyhledávání článků podle různých kritérií, a to včetně archivu a po technické stránce zajistit, aby byl web snadno čitelný i na tabletech a mobilních zařízeních (tzv. responzivnost webových stránek). Důraz byl kladen na přehlednost a intuitivnost užívání webu. Hlavním cílem bylo vytvoření moderního recenzovaného časopisu, do budoucna indexovaného i v dalších databázích jako je Medline nebo Web of Science.

Grafika nového webu respektuje vzhled tištěné verze časopisu. Struktura webu je členěna do několika vyhledávacích prvků (horní menu, patičková lišta a inzertní banery). Na titulní straně webu je vždy aktuální číslo prezentováno tzv. listovačkou, která čtenáři představí elegantním listováním vybrané stránky časopisu. Zájemci si mohou po přečtení celého čísla vyplnit online autodidaktický test, jenž odráží znalosti z článků dominantní sekce daného čísla.

V obsahu každého čísla jsou zobrazeny jednotlivé články ve tvaru (název, typ článku, autoři). Uživatel si může zvolit, zda chce zobrazit pouze souhrn, plný text, literaturu k článku nebo článek v PDF formátu. Archiv webu obsahuje články od roku 2005, které byly naimportovány včetně metadat z Národní lékařské knihovny. Vyhledávání je zatím dostupné podle hlavních kategorií článků a podle autorů. Jednotlivé články je možné si vytisknout, poslat mailem či uložit do Moje GH. Tato virtuální schránka umožňuje po přihlášení konkrétního uživatele zobrazit jeho poslední uložené články nebo příspěvky, které naposledy četl. V rámci služby pro uživatele je možné se registrovat do tzv. eAlerts, kdy zájemci mohou být e‑mailem informováni, pokud se na webu objeví nové číslo, aktualita či akce v kalendáři. Připravujeme i možnost sdílení článku na sociálních sítích.

Na titulní stránce se v rubrice Aktuality dozvíte o novinkách z oboru či plánovaných akcích. Web rovněž může sloužit jako poradna pro odborníky, stačí vložit svůj odborný dotaz a redakce zajistí ve spolupráci s vybraným specialistou odpověď, která pak bude i s dotazem umístěna na stránce. V dalších záložkách webu najdete řadu obvyklých informací o časopisu či redakci, připravena je sekce pro autory a recenzenty, je zde přímý vstup do redakčního systému časopisu a linky na odborné společnosti. Pod inzertními banery se zobrazují nejčtenější články časopisu.

Využití všech nabízených funkcí webu je možné po přihlášení. Registrovaní uživatelé mají přístup k veškerému obsahu ihned po vydání, mohou využívat Moje GH a zmíněnou službu eAlerts. Ostatním neregistrovaným uživatelům jsou přístupné plné texty článků v časopisu s půlročním zpožděním.

Spolupráce s Národní lékařskou knihovnou

Při vytváření nového webu časopisu se redakce časopisu obrátila na Národní lékařskou knihovnu (NLK) s konzultací ohledně vytvoření požadavků na nový web s možností užší spolupráce mezi odbornou lékařskou společností a NLK, která může být oboustranně prospěšná.

NLK působí jako ústřední oborová knihovna pro ČR. Jejím zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR. Knihovna zajišťuje informační podporu vědy a výzkumu v oblasti lékařství a zdravotnictví. NLK kromě základních knihovnicko‑informačních služeb spravuje portál Medvik, vytváří národní lékařskou bibliografii Bibliographia Medica Čechoslovaca (BMČ), překládá americký tezaurus Medical Subject Headings a buduje Digitální knihovnu. Ve svých činnostech se NLK snaží spolupracovat nejen s dalšími knihovnami, ale i s s lékařskými společnostmi a organizacemi, s vydavateli/ nakladateli lékařských a zdravotnických publikací a s pa­cientskými společnostmi. Jedním ze stěžejních produktů NLK je vytváření databáze BMČ, která je v NLK vytvářena již od roku 1947. V současnosti databáze obsahuje okolo 833 000 bibliografických záznamů. U řady záznamů (cca 70 000) existuje i možnost zobrazení plného textu.

V posledních letech se NLK snaží do aktivit vytváření BMČ zapojit i samotné vydavatele/ nakladatele zejména odborných periodik. S řadou vydavatelů/ nakladatelů má NLK uzavřenou smlouvu o možnosti přebírání plných textů periodik, čímž je umožněno, že ze záznamu BMČ se uživatel dostane přímo k plnému textu. S některými vydavateli došla spolupráce až tak daleko, že přímo do databáze BMČ jsou přebírány bibliografické záznamy (tzv. metadata) od nakladatelů (např. tituly ČLS JEP prostřednictvím Meditorial, Medicina Sportiva Bohemoslovaca, tituly nakladatelství Samedi). Na oplátku si mohou nakladatelé převzít zpět záznamy doplněné o deskriptory tezauru MeSH. V případech, kdy nakladatelé přijdou o svá data, je NLK schopna vyexportovat všechny záznamy příslušného periodika z databáze BMČ a předat je nakladateli. Do Digitální knihovny NLK je možné zaarchivovat i sborníky z konferencí, doporučené postupy, případně další typy dokumentů vytvářených odbornými společnostmi. Služba uložení dokumentu v Digitální knihovně NLK je poskytována zdarma, podmínkou je možnost zpřístupnění dokumentu volně přes internet nebo případně alespoň na IP adrese NLK.

Doporučení NLK

NLK doporučila GH při vytváření nového webu časopisu vytvářet metadata (záznamy) k článkům, a to nejlépe ve formátu Dublin Core. Vytváření metadat podle určitých standardů umožní předávání těchto záznamů přímo do databáze BMČ (případně dalších bibliografických databází), čímž budou bibliografické články dostupné uživatelům v co nejkratší době. Takto přijaté záznamy projdou v NLK kontrolou a jsou doplněny o další údaje, jako např. deskriptory amerického tezauru dále jen MeSH, klíčová slova, personálním jménům je přiřazeno číslo národní autority. Takto doplněný záznam může být předán zpět GH, která tím získá kvalitní věcné zpracování, které umožňuje efektivnější vyhledávání podle témat na jejich vlastních stránkách. Přestože všechny položky nyní není z technických důvodů možné do metadat uvést, např. afiliace autorů, budou tyto údaje v NLK do záznamů doplněny.

Dalším doporučením bylo u jednotlivých článků uvádět identifikátor digitálního objektu (digital object identifier –  DOI), pomocí něhož může být článek nalezen, i když dojde k jeho přesunu, např. na jiný server, do jiné složky, archivu apod.

NLK má uzavřenou smlouvu ohledně přebírání elektronických verzí periodik s ČLS JEP, s Ambit Media i s firmou Meditorial, proto není nutné podepisovat nějakou další smlouvu mezi GH a NLK ohledně přebírání plných textů.

Do BMČ je excerpován časopis Gastroenterologie a hepatologie od jeho založení, tj. od roku 1947. Celkem je v databázi BMČ 10 215 bibliografických záznamů + 244 záznamů titulu Folia gastroentrerologica et hepatologica. Titul Gastroenterologie a hepatologie je do BMČ excerpován v úplnosti. Kromě základních identifikačních údajů, jako jsou název článku, autor, citace titulu, jazyk, je uváděna u každého autora jeho afiliace, autorské údaje se provazují s tzv. personální autoritou s národním identifikátorem, abstrakt v češtině i angličtině, URL odkaz na plný text stránek nakladatele, identifikátor DOI.

Databáze BMČ je volně přístupná přes portál Medvik. Uživatelé si prostřednictvím portálu mohou objednat kopii článku, nově mohou i zaarchivovat k záznamu BMČ článek, případně jeho různé verze (preprint a postprint).

Kromě bibliografické databáze buduje NLK i Digitální knihovnu, do které jsou archivovány elektronické verze periodik na základě smluv s nakladateli, digitalizovaná periodika, monografie, závěrečné grantové zprávy IGA MZ ČR atd.

V Digitální knihovně NLK jsou uloženy ročníky 2003 – 2009 časopisu Folia gastroenterologica et hepatologica a postupně budou uloženy i ostatní elektronické verze GH od roku 2005. Starší ročníky nejsou dostupné elektronicky, je však možné je digitalizací převést do elektronické podoby s optickým rozpoznáváním znaků (optical character recognition –  OCR), aby byl text fulltextově prohledávatelný. NLK postupně převádí tištěná periodika do elektronické podoby, prioritou jsou periodika, jejichž fyzický stav neumožňuje jejich další využívání (zejména tituly z let 1850– 1950). NLK je ochotna zapůjčit dokumenty na digitalizaci za předpokladu, že zdarma získá digitální kopie a že digitální kopie budou respektovat standardy Národní digitální knihovny.

Spolupráce mezi odbornou lékařskou společností a NLK může být i v dalších aktivitách, nejen při vlastním zpracování databáze BMČ. NLK od roku 2014 nabízí možnost auto­archivace článků, abstraktů, posterů apod. v Digitální knihovně NLK. Služba autoarchivace je pro registrované uživatele zdarma. Nabízí tím autorům možnost dostát např. závazku povinného zveřejnění přes veřejný repozitář v grantových projektech. Možnost archivace elektronických verzí je též dostupná pro odborné lékařské společnosti, zatím na základě podpisu smlouvy o přebírání elektronických dokumentů. Do budoucna se uvažuje, že i tyto aktivity budou prováděny formou autoarchivace do Digitální knihovny NLK.

Na webových stránkách NLK je od roku 2014 zveřejňována doporučená literatura pro různé lékařské obory. Doporučená literatura pro určitý obor obsahuje:

 • výběr zahraničních časopisů s nejvyšším impact factorem pro daný obor, u každého titulu je uvedeno, zda je online verze přístupná prostřednictvím NLK, případně s jakým časovým embargem, pokud je titul odebírán v tištěné podobě, jsou zde uvedeny roky odběru,
 • domácí časopisy zaměřené na daný obor,
 • výběr zahraniční tištěné literatury, která je dostupná v NLK,
 • výběr zahraniční elektronické literatury z fondů NLK pro daný obor,
 • seznam domácí literatury určené pro pregraduální studium,
 • výběr domácí literatury určené pro postgraduální studium, k atestaci, pro praxi. 

Pokud je ze strany odborné společnosti zájem o vytvoření doporučené literatury na užší téma, je NLK ochotna udělat i takový výběr, odborná společnost může potom na tuto doporučenou literaturu odkazovat.

Odborná společnost může též zažádat NLK o koupi určité zahraniční monografie nebo periodika (samozřejmě je to jednodušší u monografií, ně­kte­rá zahraniční periodika mají velice přísné licenční podmínky, které prakticky zabraňují jejich efektivnímu online využití). 

Přínos spolupráce s NLK

Vytváření a předávání metadat článků umožní jejich rychlejší zařazení do databáze BMČ, připojením plného textu, tak budou mít uživatelé ve velice krátké době k dispozici záznam článku včetně plného textu. Snadná dostupnost elektronické verze článku umožní, že budou články více čteny a následně i více citovány, což je důležité pro zařazení do databáze Web of Science (WoS). Přebráním záznamů obohacených o deskriptory MeSH a klíčová slova bude možné články na stránkách časopisu prohledávat podle různých kritérií.

GH získá i záznamy článků, které nemá v archivu, ke kterým bude možné postupně doplnit plné texty digitalizací tištěných verzí, jež má NLK ve svých fondech.

Přijetím standardů při vytváření metadat bude usnadněna práce do budoucna při zařazování do dalších databází.

Zjištění citovanosti článku časopisu GH je nyní možné pouze v databázi Scopus, která je přístupná přes ně­kte­ré knihovny, vysoké školy, AV ČR včetně NLK. NLK u záznamu článků, které jsou z titulů zařazených do databáze WoS, umožňuje přímo ze záznamu vstoupit do záznamů WoS, který daný článek citují. Pro toto zobrazení je nutný identifikátor PMID, který přiděluje PubMed. Pro získání tohoto identifikátoru je nutné zařazení časopisu do databáze Medline, na kterém GH intenzivně pracuje.

PhDr. Martina Pfeiferová

Klinické a výzkumné centrum pro idiopatické střevní záněty ISCARE I.V.F. a.s.

Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7

pfeiferova.martina@gmail.com


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 2

2015 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MAPA ROUŠEK Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.