Report of XXth Gastroforum


Autoři: Z. Zelinková
Působiště autorů: Gastroenterologické centrum Assiduo, IBD centrum, Bratislava
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2015; 69(2): 162-164
Kategorie: Různé: zprávy z akcí

Rokom 2015 ukončilo Gastrofórum svoju druhú dekádu života. Podujatie iniciované pred rokmi prof. Antonínom Vavrečkom, prof. Ivanom Ďurišom a dr. Boženou Pekárkovou s myšlienkou vytvoriť platformu pre postgraduálne vzdelávanie gastroenterológov si medzičasom našlo pevné miesto tak v postgraduálnom curricule, ako aj v spoločenskom živote slovenskej a českej gastroenterologickej obce. V priebehu rokov sa hlavnými ingredienciami tohto podujatia stal kvalitný odborný program venovaný jednej nosnej téme, okorenený organizovaným aj neorganizovaným spoločenským programom a športovými aktivitami v neodmysliteľnej panoráme Vysokých Tatier. Nebolo to inak ani v prípade jubilejného 20. ročníka, napriek nepriaznivým organizačným okolnostiam, ktoré skomplikovalo neplánované presunutie konania Univerziády do Vysokých Tatier, ako aj vianočný darček slovenských zákonodarcov v podobe zákona o dani z nepeňažného plnenia. Tieto komplikácie neodradili kolegov od účasti na Gastrofóre, ktoré si aj tento rok udržalo štandardnú účasť viac než 70 % členov Slovenskej Gastroenterologickej spoločnosti.

Hlavnou odbornou témou Gastrofóra 2015 boli ochorenia pečene a žlčových ciest, rozšírené o horúce témy v gastroenterológii. Tradične bol v programe venovaný priestor mladým gastroenterológom a ako novinka bol zaradený blok „Best of UEGW“. Spolu odznelo 75 vyžiadaných prednášok v 1 210 minútach odborného programu (graf 1).

Rozdelenie odborného programu na jednotlivé témy.
Graph 1. Scientific program according to respective themes.
Graf 1. Rozdelenie odborného programu na jednotlivé témy. Graph 1. Scientific program according to respective themes.

XX. Gastrofórum otvoril prezident Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti, doc. MU Dr. Jurgoš, PhD. (obr. 1). V rámci ochorení pečene bol úvodný blok Gastrofóra predsedaný prof. Jarčuškom a dr. Oltmanom venovaný vírusovým hepatitídam, v ktorom najväčšou prezentovanou novinkou boli samozrejme nové možnosti eradikácie hepatitídy C. Profesor Holomáň a doc. Szantová predsedali bloku o NAFLD, ktorý bol jasne didakticky koncipovaný s praktickým prínosom pre prax, čo bolo takto aj hodnotené väčšinou účastníkov v hodnotiacom formulári. V bloku Alkoholovej choroby pečene vedenom prof. Burešom a doc. Glasom odzneli tak klinické ako aj patogenetické prehľady so zaujímavým pohľadom v podaní prof. Bureša na patogenetickú účasť bakteriálnej črevnej flóry na tejto klinickej jednotke. Metabolické ochorenia pečene pod predsedníckou taktovkou prof. Kupčovej a dr. Hlinšťákovej poskytli prehľad tak dospelých, ako aj pediatrických nozologických jednotiek z tejto skupiny. Odborný program prvého dňa bol zakončený blokmi Benígnych (predsedajúci prof. Bátovský a doc. Huorka) a Malígnych ochorení pečene (predsedajúci prof. Mĺkvy a prim. Májek), kde osobitne zloženie druhého bloku zdôraznilo potrebu multidisciplinárneho prístupu s intenzívnou spoluprácou gastroenterológa, radiológa, chirurga a onkológa.

Otvorenie XX. Gastrofóra prezidentom SGS doc. Jurgošom.
Fig. 1. Opening of the 20<sup>th</sup> Gastroforum by president of Slovak Gastroenterological Society, Ass. Prof. Lubomír Jurgoš.
Obr. 1. Otvorenie XX. Gastrofóra prezidentom SGS doc. Jurgošom. Fig. 1. Opening of the 20<sup>th</sup> Gastroforum by president of Slovak Gastroenterological Society, Ass. Prof. Lubomír Jurgoš.

V prvej časti druhého dňa Gastrofóra sa pokračovalo ochoreniami pečene, pričom prvé dva bloky pokrývali ochorenia pečene viac z kontextu internej medicíny, s poruchami kalciového metabolizmu pri ochoreniach pečene prezentovaných prof. Payerom a následne v bloku Cirhózy (predsedajúci dr. Zakuciová a prof. Skladaný) upozornenie na potrebu širšieho diagnostického rozmýšľania s príkladom nepoznanej celiakie vedúcej k cirhóze (dr. Gombošová). V tomto bloku prezentované skúsenosti prednosty Transplantcentra, dr. Trunečka s viac ako 1 000 transplantáciami pečene z IKEM priniesli veľmi cenný pohľad do „kuchyne“ českých kolegov. Na tento blok tématicky nadväzoval blok Akútnej hepatológie vedený prof. Skladaným a dr. Adamcovou‑ Selčanovou, ktorý excelentne pokryl klinicky relevantné aspekty akútnych stavov v hepatológii a ako mimoriadne prakticky prínosný bol hodnotený aj účastníkmi. Nasledujúci blok Fokálnych lézií (predsedajúci dr. Koller a doc. Pinďák) priniesol praktický pohľad na diagnostiku a manažment fokálnych lézií, opäť, tak ako aj v prípade bloku o Malígnych ochoreniach pečene, so zdôraznením kľúčového postavenia multidisciplinárneho prístupu.

Nasledujúce dva bloky druhého dňa boli venované horúcim témam v gastroenterológii. Bolo nám mimoriadnym potešením privítať na Gastrofóre prof. Stanghelliniho (obr. 2), výnimočnú osobnosť na poli výskumu motility tráviaceho traktu. Excelentná prehľadová prednáška venovaná manažmentu chronickej obstipácie v jeho podaní bola nielen mimoriadnym didaktickým zážitkom, ale aj príjemným stretnutím s osobnosťou lekára výskumníka generujúceho relevantné vedecké otázky z hlbokej klinickej skúsenosti. Odborný program druhého dňa ukončil blok o imunitne‑ mediovaných ochoreniach GIT (predsedajúci prof. Lukáš a autorka správy), venovaný v súčasnosti horúcim témam –  inováciám v liečbe IBD tiopurínmi (prof. Lukáš), potravinovej alergii (dr. Oltman), neceliakálnej gluténovej senzitivite (dr. Pekárková).

Diskusia v neformálnom duchu po prednáške prof. Stanghelliniho, sprava doľava prof. Stanghellini, prof. Dítě, primár Kaščák.
Fig. 2. Informal discussion following the state-of-the-art lecture of professor Stanghellini, from right to left: Prof. Stanghellini, Prof. Dite, doctor Kascak.
Obr. 2. Diskusia v neformálnom duchu po prednáške prof. Stanghelliniho, sprava doľava prof. Stanghellini, prof. Dítě, primár Kaščák. Fig. 2. Informal discussion following the state-of-the-art lecture of professor Stanghellini, from right to left: Prof. Stanghellini, Prof. Dite, doctor Kascak.

Tretí deň bol venovaný žlčovým cestám, s úvodným blokom predstavujúcim komplexný pohľad na biliárnu koliku (predsedajúci prof. Vavrečka a prof. Špičák), s tradične jasne a prakticky koncipovanými prednáškami obidvoch predsedajúch. Znova potrebu multidisciplinárneho prístupu podčiarkujúci bol skvelý, interaktívne vedený prehľad chirurga docenta Pinďáka. V multidisciplinárnom duchu sa niesol aj ďalší blok, venovaný Cholangiokarcinómu (predsedajúci dr. Záň a prof. Laca), ktorý sa zameral na všetky tri intervenčné modality –  endoskopickú, radiologickú a chirurgickú. Nasledujúci blok, venovaný benígnym ochoreniam pečene predsedaný doc. Huorkou a dr. Kunčákom obsahol aj dospelé aj pediatrické vstupy, čo bola tiež kombinácia hodnotená publikom pozitívne. Odborný program tohto dňa ukončili novinky v biliárnej endoskopii (predsedníctvo doc. Kužela a doc. Makovník) s predstavením prvého pracoviska na Slovensku, kde sa vykonáva Spyglass cholangioskopia, dr. Ušákom.

Zlatým klincom programu Gastrofóra bola prednáška venovaná osobnosti prof. Ivana Ďuriša, výnimočnej postave slovenskej internej medicíny a gastroenterológie. Mimoriadne ľudské a profesionálne kvality prof. Ďuriša krásne priblížil doc. Huorka v prednáške prelínajúcej osobné zážitky zo života na I. internej klinike s profesorovými dnes mimoriadne aktuálnymi hodnoteniami nedostatkov prešpecializovanej medicíny.

Piatkový program, ktorého návštevnosť nepoznačil mu predchádzajúci úspešný spoločenský večer, rozbiehali mladí gastroenterológovia. Každá prezentácia v tomto bloku bola kvalitne pripravená a jasne odprezentovaná, rovnako pozitívne bol tento blok hodnotený aj zo strany publika (obr. 3). Nasledujúci blok predsedaný prof. Pechánom a dr. Schnorrerom bol zložený z várií venujúcich sa divertikulárnej chorobe, novinkám v liečbe karcinómu rekta a liečbe hemoroidálneho ochorenia. V bloku Novinky v GI endoskopii bola pozornosť venovaná endoskopickým biliodigestívnym anastomózam pod EUS kontrolou, problematika bola veľmi zrozumiteľne a prakticky prezentovaná prim. Nosekom. Ďalšie dve veľmi prakticky orientované prednášky v tomto bloku o komplikáciách endoskopických výkonov predniesli predsedajúci bloku, dr. Veselíny a dr. Pekárek. Odborný program Gastrofóra bol ukončený blokom zaradeným ako novinka do tohtoročného programu „Best of UEGW“, kde boli novinky prezentované v tématických okruhoch „endoskopia“ (doc. Martínek), „IBD“ (autorka správy) a „hepatológia“ (dr. Baláž).

Živá diskusia v plnej prednáškovej sále vo väčšine blokov.
Fig. 3. Vivid dicussion in the full conference room marked majority of scientific programme.
Obr. 3. Živá diskusia v plnej prednáškovej sále vo väčšine blokov. Fig. 3. Vivid dicussion in the full conference room marked majority of scientific programme.

Záverečné slovo so zhrnutím programu predniesol prof. Dítě a Gastrofórum 2015 oficiálne ukončil prezident SGS doc. Jurgoš, s pozvánkou na nasledujúce Gastrofórum, ktoré je plánované na 20.– 23. januára 2016.

Samozrejme okrem odborného programu malo jubilejné Gastrofórum bohatý spoločenský program, v ktorom si, dúfame, každý našiel svoj kúsok vyhovujúcej zábavy a oddychu. Všetkým, ktorí sa zúčastnili tohtoročného Gastrofóra, sa chceme poďakovať za účasť a za to, že svojou prítomnosťou prispeli k jeho úspešnému priebehu v priateľskej atmosfére. Osobitná vďaka organizátorov patrí všetkým prednášajúcim, ktorých vstupy boli základom toho, čím má Gastrofórum do budúcna ambíciu zostať, hlavným postgraduálnym vzdelávacím podujatím v gastroenterológii. Ďakujeme aj všetkým, ktorí si našli čas a vyplnili hodnotiace formuláre, čo nám výrazne pomôže v tvorbe programu do budúcna.

Tešíme sa na vašu účasť na budúcom Gastrofóre, ktorého novú koncepciu vám čoskoro predstavíme na webstránke Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti.

Za vedecký a organizačný výbor Gastrofóra 2015

doc. MUDr. Zuzana Zelinková, PhD.

Gastroenterologické centrum Assiduo IBD centrum

Tomášikova 50/C, 831 04 Bratislava

zelinkova@assiduo.sk


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 2

2015 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×