Testy jaterních funkcí v průběhu užívánítřífázové antikoncepce s norgestimátem


Liver Function Tests during Use of Three-phaseContraception with Norgestimate

Objective:
To evaluate serum levels of liver enzymes and bilirubin before and after six cycles ofuse of a triphasic oral contraceptive containing 35 mg of ethinylestradiol and 180/215/250 mg ofnorgestimate (Pramino ® , Janssen-Cilag).Design: A prospective, open-label, non-comparative, multicentric phase IV study.Setting: Department of Obstetrics and Gynaecology, 1 st Medical Faculty, Charles University, Pra-gue.Method: Before the start and after six cycles of Pramino use, the levels of alanine aminotransfera-se (ALT), aspartate aminotransferase (AST), g-glutamyltransferase (GMT), and bilirubin were de-termined in women. As the analyses were performed in different laboratories, the evaluationinvolved: 1. Subgroups of women examined in laboratories with the same reference range; 2.A group of women examined in laboratories with the upper reference range within the mean ± SDinterval; 3. Percentage variations of the measured values from a concrete upper reference limit.Results: When evaluating subgroups of women from laboratories with the same standards, signifi-cant decreases in AST and bilirubin were seen in some subgroups, a rise in GMT in one subgroup;the other changes were non-significant. When assessing the entire group and percentage variati-ons from standard, a mild rise in GMT was again seen; however, the values remain deep withinthe normal range. Values above the upper reference limit at the start of the study either do notchange significantly throughout the study, or they normalize spontaneously.Conclusion: No clinically significant changes in liver function tests occurred in users of a tripha-sic oral contraceptive containing norgestimate along with 35 mg EE over a period of six cycles ofuse. The results, as judged by their dynamics, suggest liver function tests are not a useful tool forroutine monitoring a healthy combined oral contraceptive user.

Key words:
hormonal contraception, liver function tests, alanine aminotransferase, aspartate ami-notransferase, g-glutamyltransferase


Autoři: J. Paseka 1;  V. Unzeitig 2;  D. Cibula 3;  K. Chroust 4
Působiště autorů: Lékařské oddělení Janssen-Cilag, Praha 2 1. gynek. -porod. klinika LF Masarykovy univerzity, Brno, přednosta prof. MUDr. P. Ventruba, DrSc. 3 Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc. 4 Katedra genetiky 1
Vyšlo v časopise: Čes. Gynek.2000, , č. 6 s. 420-424
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Zhodnotit výsledky vyšetření jaterních enzymů a bilirubinu před a po šesti cyklechužívání třífázového antikoncepčního přípravku obsahujícího 35 mg ethinylestradiolu a 180/215/250mg norgestimátu (Pramino ® , Janssen-Cilag).Typ studie: Prospektivní, otevřená, nekomparativní, multicentrická studie IV. fáze.Metodika: Před zahájením a po šesti cyklech užívání přípravku Pramino byly u žen stanovenyhladiny alaninaminotransferázy (ALT), aspartátaminotransferázy (AST), g-glutamyltransferázy(GMT) a bilirubinu. Vzhledem k tomu, že vyšetření byla provedena v různých laboratořích, bylyhodnoceny: 1. Podsoubory žen, vyšetřených v laboratořích se stejným referenčním rozmezím;2. Soubor žen, vyšetřených v laboratořích s horním referenčním rozmezím v intervalu průměr ± SD;3. Procentuální odchylky naměřených hodnot od konkrétní horní referenční meze.Výsledky: Při hodnocení podsouborů žen z laboratoří se stejnou normou dochází v případě ASTa bilirubinu v některých podsouborech k signifikantnímu poklesu, v případě GMT k vzestupuv jednom podsouboru, ostatní změny jsou nevýznamné. Při hodnocení celého souboru a procentu-álních odchylek od normy dochází opět k mírnému nárůstu GMT, hodnoty však zůstávají hlubokov normálním rozmezí. Hodnoty, které se na počátku studie pohybují nad horní referenční mezí, sev průběhu studie buď významně nemění, nebo se spontánně normalizují.Závěr: U uživatelek třífázového přípravku obsahujícího norgestimát spolu s 35 mg EE nedošlov průběhu šesti cyklů užívání k žádným klinicky významným změnám v testech jaterních funkcí.Výsledky svou dynamikou dokladují, že testy jaterních funkcí nepředstavují přínos v péči o běž-nou uživatelku kombinované hormonální antikoncepce.

Klíčová slova:
hormonální antikoncepce, testy jaterních funkcí, alaninaminotransferáza,aspartátaminotransferáza, g-glutamyltransferáza, bilirubin

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2000 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se