Anémie v těhotenství - přehled2. část


Anaemia during Pregnancy - Review Part 2

Objective:
To review the clinical risks of iron deficiency anemia (IDA) in pregnant women: a list ofthe possible disorders of the mother, fetus and the newborn. A discussion about the clinical valueof iron administration in gestation.Design: Review article.Setting: Department of Obstetrics and Gynecology, 1st Faculty of Medicine and the General Facul-ty Hospital, Charles University, Prague. Apolinářská 18, Prague 2, 128 00.Methods: Analysis of the results in literature (texts in medical journals, monographies, textbooks,internet - „Medline“) and authors’ clinical experience.Conclusions: Routine iron supplementation in pregnancy is still a controversial issue. The keyquestion is, whether improving the mother’s laboratory parameters helps to improve her clinicalstatus and the clinical outcome of pregnancy.There is no doubt that iron supplementation in pregnancy decreases the incidence of anemia andincreases the level of iron stores in the 2nd and 3rd trimester of gestation as well as in thepuerperium. Even with the presence of many recent studies there still exists a lack of properevidence, that routine iron administration in pregnancy leads to improvement of the clinicalstatus of the mother and fetus. Up to this time there is not sufficient proof either in favour of oragainst iron supplementation in pregnancy.In conclusion, there is a need for further research (randomized, controlled, clinical trials focusedon the clinical outcomes of pregnancy, with a sufficient amount of pregnant women and withrepresentative statistical evaluation; or careful metaanalysis of the existing studies) to reachdefinite results about the importance of iron administration and about the treatment of asympto-matic anemia in gestation.

Key words:
iron deficiency anemia (IDA), clinical aspects of IDA in pregnancy, operative delivery,premature delivery, intrauterine growth retardation (IUGR), low birth weight (LBW), perinatalmorbidity and mortality, psychomotor development of the newborn


Autoři: M. Mára;  J. Živný;  V. Eretová;  L. Haaková
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc.
Vyšlo v časopise: Čes. Gynek.2000, , č. 6 s. 470-476
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl sdělení:
Přehled údajů o klinických rizicích sideropenické anémie (IDA) u těhotných žen:výčet možných postižení zdravotního stavu matky, vývoje plodu a novorozence. Diskuse o klinic-kém významu podávání železa v těhotenství.Typ sdělení: Přehledný článek.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze. Apolinářská18, Praha 2, 128 00.Metodika: Rozbor literárních údajů (publikace v odborných časopisech, monografie, učebnice,internet - „Medline“) a klinických zkušeností autorů.Závěry: Plošné podávání železa všem těhotným ženám zůstává kontroverzním tématem. Klíčovouotázkou je, zda úprava laboratorních ukazatelů matky zlepšuje její klinický stav a klinické výsled-ky těhotenství.Podávání železa v těhotenství bezpochyby snižuje incidenci anémie a zvyšuje zásoby železa v II.a III. trimestru a v šestinedělí. Přes přítomnost mnoha studií z posledních let, existuje stále nedo-statek přímých důkazů, že by rutinní podávání železa v graviditě snížilo incidenci patologickýchstavů matek a jejich plodů. Dosavadní výsledky nestačí k tomu, abychom plošné podávání železadoporučili, ale ani odmítli.Z uvedeného vyplývá, že je třeba dalšího výzkumu (randomizované, kontrolované, klinické studiese zaměřením na klinické ukazatele, s dostatečně velkými soubory a odpovídajícím statistickýmzpracováním nebo pečlivé metaanalýzy již existujících studií) k dosažení definitivních závěrůo smyslu substituce železa a léčby asymptomatické anémie v těhotenství.

Klíčová slova:
anémie z nedostatku železa (IDA), klinické aspekty IDA v graviditě, operační porod,prematurita, nitroděložní růstová retardace plodu (IUGR), nízká porodní váha novorozenců(LBW), perinatální morbidita a mortalita, psychomotorický vývoj novorozence.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2000 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více