XXXIV. kongres Európskej spoločnosti pre umelé orgány (ESAO), 5. - 8. septembra 2007, Kremža (Rakúsko)


Autoři: M. Mydlík;  K. Derzsiová
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2008; 54(3): 306-307
Kategorie: Zprávy z odborných akcí

V dňoch 5-8. septembra 2007 sa konal v Kremži (Rakúsko) XXXIV. kongres ESAO. Na programe kongresu boli nasledujúce témy: uremické toxíny, hemodialýza, kontinuálna venovenózna hemodiafiltrácia, peritoneálna dialýza, plazmaferéza, mimotelová eliminačná liečba pri náhlom zlyhaní pečene, biomateriály, výskum a vývoj umelých orgánov v najbližšej budúcnosti, milníky od umelých orgánov ku regeneratívnej medicíne a rôzne. Prezidentom kongresu bol prof. Dr. med. Dieter Falkenhagen z Dunajskej univerzity v Kremži a prezidentom ESAO bol prof. Dr. med. B. H. Walpoth zo Ženevy (Švajčiarsko), ktorí otvorili a viedli celý XXXIV. kongres ESAO. Na kongrese odznelo 91 ústne prezentovaných prednášok, 114 prednášok bolo na vývesných paneloch a bolo zorganizovaných 10 sympózií. Prednášky sa konali v areáli dvoch kremžských univerzít a zúčastnilo sa na nich 250 účastníkov z celej Európy a zo zámoria.

Predĺžená hemodiafiltrácia bola metódou voľby liečby u chorých s náhlym zlyhaním obličiek pri multiorgánovom poškodení. Táto liečba zabezpečila významnejšiu kardiovaskulárnu stabilitu a mala za následok elimináciu „stredných molekúl“ z plazmy (Mesič a Atič, Tuzla). Polysulfónová dialyzačná membrána bola najkompatibilnejšia u hemodialyzovaných chorých v porovnaní s kuprofánovou a hemofánovou membránou pri vyšetrení ukazovateľov oxidatívneho stresu (malondialdehydu, LDL-ox protilátok a celkovej antioxidačnéj kapacity), (Dejanov et al, Skopje). Mydlík a Derzsiová (Košice) sa zaoberali oxalátom ako uremickým toxínom, ktorý bol zvýšený u chorých s chronickým zlyhaním obličiek. Vplyvom rôznych mimotelových eliminačných metód a CAPD sa oxalát znižoval v plazme, ale k permanentnej redukcii jeho koncentrácie nedošlo, pretože bol stále prítomný nepomer medzi jeho endogénnou tvorbou a rôznymi spôsobmi eliminácie. Riska et al (Praha) v experimentálnej práci na krysách s náhlym zlyhaním pečene, vyvolaným devaskularizáciou pečene a aortokaválnym bypasom, dokázali, že použitie mimotelového eliminačného systému „Prometheus“ malo pozitívny vplyv na zníženie intrakraniálneho tlaku. Mantova et al (Macedónska republika) upozornili na „rebound fenomén“ draslíka po hemodialýze, ktorý môže viesť k fatálnej arytmii v dôsledku hyperkalémie, a preto hodnotu draslíka je potrebné monitorovať po tejto liečbe. Regionálna citrátová antikoagulačná liečba počas jednoihlovej hemodialýzy bola bezpečná a veľmi účinná eliminačná metóda (Gubensek et al, Ljubljana). Tí istí autori úspešne vyliečili hemodialyzovaného chorého pomocou „hihg-flux“ hemodialýzy, ktorý používal neprimerané dávky kyseliny valproovej pri liečbe epileptických záchvatov. Hemodialyzovaní chorí s lupus erytematodes disseminatus mali zvýšenú extrarenálnu aktivitu tejto choroby, ktorá musela byť súčasne ovplyvnená imunosupresívnou liečbou (Milovanceva Popovská, Skopje). Miani et al (Rím) prezentovali úspešne ukončenú graviditu u 35ročnej hemodialyzovanej chorej s použitím jednoihlovej hemodialýzy. Pegylovaný interferon α-2A bol úspešne a bezpečne použitý u 14 hemodialyzovaných chorých s hepatitídou C (Sikole et al, Skopje). Coli et al (Bologna) odporúčali použitie warfarínu na prevenciu vzniku trombotických komplikácií po zavedení dvojcestných katétrov do veľkých žíl. Autori dosiahli lepšie výsledky, ak s touto liečbou začali pred vznikom trombotických komplikácii, ako po ich vzniku s insuficienciou katétrov. Forsberg et al (Umeå) pozorovali v a. pulmonalis, aj v iných artériách na začiatku a počas hemodialýzy mikroemboly. Autori použili na detekciu mikroembolov ultrazvukový detektor. Villani et al (Rím) úspešne použili venovenóznu hemofiltráciu na elimináciu metotrexátu u 21ročnej anurickej, hemodialyzovanej chorej s Burkittovým lymfómom . Podľa Dejanovej et al (Skopje) je aplikácia l-karnitínu a erytropoetínu najvhodnejšou kombináciou na zníženie triglyceridov v sére a na úpravu anémie u hemodialyzovaných chorých, ako to vyplynulo z ich randomizovanej štúdie.

Prophet a Ramlow (Rostock) použili pri liečbe náhlej straty sluchu úspešne plazmaferézu. Strata sluchu bola refraktérna na infúznu liečbu, použitie kortikoidov a na tympanotómiu. Stegmayr et al (Umeå) prezentovali štatistické údaje z 28 centier, z 10 štátov Európy, o použití plazmaferézy pri rôznych chorobách. V súbore bolo viac ako 1 400 chorých (8 860 terapeutických výkonov). Hlavné indikácie pre plazmaferézu boli: neurologické choroby (22 %), hematologické choroby (10 %), lipidová plazmaferéza (8 %). V 82 % bola plazmaferéza použitá z terapeutických dôvodov a v 18 % bola použitá pre obnovu niektorých zložiek krvi. Vedľajšie účinky plazmaferézy boli zaznamenané v 5,6 %, najčastejšou komplikáciou bola hypotenzia (24 %), ale smrteľná komplikácia sa nevyskytla. Reoferéza je použitie membrány s rozdielnou filtráciou pri použití špeciálneho sekundárneho plazmatického filtra, tzv. „rheofiltre“, na elimináciu bielkovín s veľkou molekulovou hmotnosťou a rôznou viskozitou plazmy. Autori použili reoferézu 141krát u 8 chorých. Pri analýze uskutočnených reoferéz došlo v plazme k zníženiu fibrinogénu o 57,8 %, celkového cholesterolu o 51,7 %, LDL-cholesterolu o 58,5 %, HDL-cholesterolu o 38 %, lipoproteínu A o 46,5 %, IgG o 28,9 %, IgA o 42 %, IgM o 53,1 %, CRP o 42 %, α2-makroglobulínu o 49,5 %, celkových bielkovín o 18,4 % a albumínu o 14,8 %. Reoferéza bola bezpečná a účinná liečba a neboli pritom zaznamenané klinické ani laboratórne vedľajšie účinky.

XXXIV. kongres ESAO nadviazal svojou formálnou ako aj odbornou úrovňou na predchádzajúce kongresy a bol zorganizovaný s veľkou precíznosťou. V rámci spoločenského programu sa účastníci kongresu zúčastnili na symfonickom koncerte mladých hudobníkov v kostole minoritov, na ktorom odzneli skladby Pleyela, Čajkovského, Barbera a Bernsteina. Najbližší kongres ESAO, a to XXXV., sa uskutoční v dňoch 3.-6. septembra 2008 v Ženeve (Švajčiarsko) a prezidentom kongresu bude prof. B.H. Walpoth.

prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc.

Nefrologická klinika LF UPJŠ a Logman a.s.

www.fnlp.sk

e-mail: k.derzsiova@fnlp.sk

Doručeno do redakce: 27. 2. 2008


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 3

2008 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×