II. Organizace a financování zdravotní péče


Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2017; 30(Supplementum1): 30
Kategorie: Organizace a financování zdravotní péče

II/160. Nákladná péče v onkologii

Brančíková D., Hanáková L.

Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno

Protinádorová léčba velmi často spadá do kategorie „léčby velmi nákladné“. Začíná to již diagnostikou, potom pokračuje i mnohdy komplikovanými chirurgickými výkony, ozařováním, někdy i transplantací kostní dřeně nebo třeba jater u vhodných hepatocelulárních karcinomů a systémovou léčbou. Dobrý efekt a prodloužení přežití onkologických pacientů v dobré kvalitě znamená pro společnost poměrně velký finanční náklad. Přednáška objasňuje základní pojmy jako hodnocení nákladové efektivity (cost effectiveness analysis –  CEA), postavení cílového parametru CEA, kterým je tzv. QALY (quality-adjusted life years), která provazuje dosažený zdravotní účinek s délkou života, a hodnotí tak i dobu trvání získaného účinku, LYG –  jde o parametr hodnotící pouze změnu délky života pacienta. Jde o rok získaného života navíc. Vysvětluje důležitost zdrojů dat pro zpětné vyhodnocení zavedených postupů, na obrazu tumoru střeva a tumoru ledviny ukazuje analýzu nákladů a na nádoru prsu analýzu nákladu léku užitých v adjuvanci a paliaci. Dále se zaměřuje na možnost tvorby protokolu pro léčbu u jednotlivé diagnózy a nutnosti zpětné vazby týkající se hlavně toxicity. Zmiňujeme i závěry studie EUROCARE-5 přes vzrůstající počet nádorů úmrtnost na ně v ČR klesá a prodlužuje se přežití pacientů, u pětiletého relativního přežívání podle typu nádoru o více než 15– 30 % za posledních 15– 20 let.

II/166. Primární, sekundární i terciární prevence kouření v poradně pro odvykání kouření

Hrnčiřiková I., Suchodolová V., Trenzová N.

MOÚ, Brno

Východiska: Kouření tabáku je nejčastějším původem onemocnění člověka. Zaměření na prevenci a léčbu kouření je důležitou součástí léčby pacientů. Terapie odvykání kouření je dlouhodobým procesem, proto je k dispozici specializované pracoviště s časovým prostorem pro pacienty. Poradna patří do skupiny Center pro léčbu závislosti na tabáku. V terapii odvykání kouření jsou používány přístupy kognitivně behaviorální odvykání kouření a terapie motivačních rozhovorů. Práce s klientem se skládá z několika konzultací. Pomocí standardizovaných dotazníků je určena míra závislosti na nikotinu, míra motivace ke změně závislého chování, schopnost odolnosti nekouřit. Na základě výsledků je určen průběh a délka terapie odvykání kouření. Kuřák je edukován o rizicích závislého chování, a také o zdravotních rizicích. Při každé návštěvě je změřeno CO ve vydechovaném dechu, provedena základní klinická vyšetření, doporučen vhodný postup terapie a léčby. Léčba je rozdělena do úrovní dle míry závislosti. Od náhradní nikotinové léčby po farmakoterapii. Tato terapie zatím probíhá individuálně, do budoucna uvažujeme o skupinové terapii. Poradna úzce spolupracuje s dalšími odborníky –  lékaři a specializovanými zařízeními. Poradnu je možno navštívit bez doporučení lékaře.

II/490. Multidisciplinární tým – analýza efektivity v ÚVN Praha

Pudil J.1, Petruželka L.2, Batko S.3, Barkmanová J.2, Rousek M.1, Pažin J.1, Langer D.1, Ryska M.1

1 Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha, 2 Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, 3 Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Úvod: Multidisciplinární týmy (MDT) se staly v ČR v posledních 10 letech podmínkou optimální péče o onkologické nemocné. Chirurgové prosadili úhradu MDT kódem 51881, který představuje informaci o multioborovém rozhodnutí o optimální terapii u konkrétního pacienta. MDT vedou dle dostupných údajů v literatuře k signifikantnímu zlepšení přežívání i DFI. Konsenzus v léčbě znamená i optimální nákladový cost/ benefit a pozitivní zprávou je i mezioborové ovlivnění znalostí. Mezi negativa se uvádí prodloužení intervalu mezi stanovením diagnózy a zahájením terapie a absence hodnocení kvality činnosti MDT. Metoda: S MDT jsme začali v Ústřední vojenské nemocnici Praha v roce 2009, 1× týdně se zabýváme nádorovými onemocněními dutiny břišní –  především kolorektálním karcinomem (pacienti s onemocněním slinivky břišní jsou prezentováni odděleně). V týmu spolupracuje onkochirurg, klinický onkolog, gastroenterolog, radiolog a fakultativně patolog. V analýze roku 2016 jsme sledovali počet pacientů a počet referování, nejčastěji navrhované postupy, četnost změn terapeutických plánů, důvody změn a četnost odchylky od závěru MDT. Výsledky: V roce 2016 jsme v rámci MDT prezentovali 405 pacientů, u kterých jsme zaznamenali 499 prezentací. Pacienty s kolorektálním karcinomem (s nebo bez metastáz jater) jsme prezentovali téměř v 70 %, dále se jednalo o pacienty s primárními tumory jater či karcinomem žaludku. V 11 % jsme využili MDT i pro neonkologické pacienty. Nejčastějším navrhovaným postupem byla chirurgická léčba (60 %), dále systémová léčba, event. radioterapie (17 %). S menší četností byly navrhovány další postupy. Ve 24 % závěr neodpovídal navrhovanému postupu. Nejčastější změnou byl ústup od chirurgické léčby (66 %), kdy bylo ještě doporučeno většinou dovyšetření, event. zahájení systémové léčby. Odchylku od závěru jsme nalezli v necelých 5 %, kdy důvodem byl nejčastěji výsledek doplňujícího vyšetření či odmítnutí závěru ze strany pacienta. Znalost konkrétního pacienta prezentujícím lékařem považujeme za opomíjenou, ale zásadní ve funkci MDT. Závěr: MDT je podmínkou optimálních léčebných výsledků. Analýzou našich dat jsme zjistili, že až u 1/ 4 pacientů vede ke změně diagnosticko-terapeutického postupu. Shoda na léčbě je pro nemocného zárukou optimálního postupu, pro zúčastněné pak i forenzní ochranou. Za kruciální považujeme znalost prezentovaného pacienta prezentujícím lékařem, tedy de facto spoluúčast informovaného pacienta. Rezervy v činnostech MDT přetrvávají, nutná je především zpětná vazba čin­nosti MDT a bližší mezioborová sounáležitost.

Práce byla podpořena MO 2012.


Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie
Článek Editorial

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo Supplementum1

2017 Číslo Supplementum1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Konsenzuální postupy v léčbě močových infekcí
nový kurz
Autoři:

Hereditární TTR amyloidóza – vzácné, nebo jen neodhalené onemocnění? 2. díl
Autoři:

Současné možnosti v léčbě psoriázy

Svět praktické medicíny 4/2022 (znalostní test z časopisu)

COVID-19 up to date
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., MUDr. Mikuláš Skála, prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se