I. Onkologická prevence a screening


Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2017; 30(Supplementum1): 28-29
Kategorie: Onkologická prevence a screening

I/162. Programy prevence zhoubných nádorů v České republice

Augustinová B.

Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ Brno

Screening znamená plošné vyšetřování osob, které jsou bez potíží, s cílem zjistit onemocnění zavčas. Ke screeningovým programům jsou vhodné nádory, které splňují tři základní kritéria, a to všechny současně –  mají relativně vysokou morbiditu = je jich hodně, existuje účinná léčba v časných stadiích a pro detekci je k dispozici dostupný a laciný test. Na doporučení Rady EU máme v ČR tři aktivní screeningové programy. Významným nástrojem při hodnocení českých preventivních programů nádorových onemocnění je Národní onkologický registr ČR (NOR ČR). Jsou to Screening karcinomu prsu od roku 2002, karcinomu děložního hrdla od roku 2008 a karcinomu tlustého střeva a konečníku od roku 2009. Screening karcinomu prsu: V ČR je každoročně diagnostikováno více než 6 500 nových případů onemocnění. Na následky karcinomu prsu zemře každý rok přibližně 2 000 českých žen. Mamografický screening je aktivní vyhledávání časných forem zhoubného nádorového onemocnění prsu. V roce 2014 bylo vyšetřeno 62,8 % žen, u nichž je vyšetření vhodné. Povzbudivý je pokles mortality o 11 %. Screening kolorektálního karcinomu: Každý rok je v ČR zhoubný nádor tlustého střeva či konečníku zjištěn asi u 8 000 osob a zhruba 4 000 pacientů na toto onemocnění v naší zemi každoročně umírá. Lidé ve věku 50– 54 let mohou podstoupit každý rok vyšetření na okultní krvácení do stolice (TOKS), od 55 let pak 1× za 2 roky. Od 55 let se asymptomatickým jedincům nabídne buď opakovaný TOKS à 2 roky nebo primární screeningová kolonoskopie. Screening karcinomu děložního čípku: Ročně je v ČR diagnostikováno 1 050– 1 100 případů rakoviny děložního čípku a zhruba 350– 400 žen na toto onemocnění každý rok zemře. Cílem preventivních prohlídek je odhalit přednádorové změny na děložním hrdle (prekancerózy) dříve, než dojde k rozvoji zhoubného nádoru. Prevence rakoviny děložního čípku je založena na cytologii a kolposkopii. Třetí rok adresného zvaní osob ke screeningu: V lednu 2014 bylo zahájeno adresné písemné zvaní osob, které by se měly objednat ke screeningovému vyšetření. Obecně pozorujeme největší zájem o screen­ing kolorektálního karcinomu. Zatímco v roce 2013 program pokrýval 26,5 % populace, v roce 2014 již 30,8 % populace. V poslední době pozorujeme snižování mortality u všech tří dia­gnóz.

I/164. Prevence HPV infekce

Mouková L.

Oddělení gynekologické onkologie, MOÚ, Brno

Lidské papillomaviry (human papillomavirus –  HPV) patří k aktuálním tématům dnešní doby. Přestože je nám známo o těchto virech již velké množství informací, stále nebyl dosud nalezen účinný lék na jejich přímé zničení. Dostupné profylaktické neživé vakcíny proti HPV zůstávají na prvním místě v prevenci těchto infekcí. U jedinců, kteří ještě nezahájili ať už pohlavní či nepohlavní styk, můžeme zajistit vakcinací při dobrém imunitním systému 100% ochranu pro dané typy HPV, jehož „virus like particles“ vakcíny zahrnují. U sexuálně aktivní populace mají vakcíny proti HPV taktéž jasně prokázaný benefit. Dle onkogenního potenciálu dělíme HPV na high-risk (typy 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) a low-risk (typy 6, 11, 34, 40, 42, 43, 44, 54, 70, 72, 74, 81). HPV patří k sexuálně přenosným virům. Z malignit se podílí se na etiopatogenezi karcinomu děložního hrdla, análního karcinomu, dále karcinomu pochvy a zevního genitálu, karcinomu penisu a ve 20 % i na vzniku orofaryngeálních tumorů. K benigním nepříjemným projevům low-risk HPV typu 6 a 11 patří zejména sexuálně přenosné bradavice (condylomata accuminata), jejichž incidence je 400/ 100 000 obyvatel. Obecně HPV infekce získává ideální podmínky pro zabudování do organizmu v místě mikrotraumat s koincidencí dalších sexuálně přenosných infekcí při imunosupresi organizmu (např. permanentní stres, přecházení viróz atd.). V současné době máme na českém trhu registrovány 3 vakcíny proti HPV –  bivalentní Cervarix, kvadrivalentní Silgard a nanovalentní Gardasil9. Dle mého názoru představuje nanovalentní vakcína vrchol profylaktických vakcín, která zahrnuje nejširší spektrum nejčastěji se vyskytujících high-risk onkogenních HPV virů. Další „level“ budou představovat terapeutické a profylakticko-terapeutické vakcíny, které jsou ve stádiu výzkumu.

I/165. Účin­ná prevence a léčba závislosti na tabáku

Roubíčková E.

Společnost pro léčbu závislosti na tabáku, Praha

V dnešní době se společnost stále více zabývá problematikou škodlivosti kouření. Světová zdravotnická organizace uvádí, že kouření je nejvýznamnější preventabilní příčinou předčasných úmrtí ve světě. Vzhledem k tomu by měla být kontrola tabáku hlavní prioritou společnosti. Jedná se především o progresivní zdanění cigaret, úplný zákaz reklamy, prodej cigaret pouze v obchodech s licencí a ochrana před pasivním kouřením. Účinné je též varování s obrázky následků kouření na cigaretových krabičkách. Tato opatření by měla vést společnost ke zdravému způsobu života, a tudíž k nekouření. Více či méně úspěšně se uvádí v platnost zákony omezující reklamu tabáku a zákaz kouření na veřejnosti. V ČR je 36 Center pro závislé na tabáku, která nabízejí dostupnou a účinnou léčbu. Zahrnuje intenzivní psychobehaviorální intervenci a farmakoterapii k potlačení abstinenčních příznaků. Léčba by ale měla být alespoň v minimální intenzitě jako krátká intervence v délce do 10 min nabízena každému kuřákovi v rámci každého klinického kontaktu každým zdravotníkem.

I/404. Liečba závislosti na tabaku – má zmysel aj po stanovení diagnózy zavažného ochorenia?

Potrepčiaková S.

Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno

Úvod: Závislosť na tabaku patrí medzi najčastejšie a najrýchlejšie sa rozvíjajúce drogové závislosti. Na svete je 1,3 miliardy fajčiarov. Z toho je približne 80 % závislých na nikotíne. Je to ochorenie, ktoré by sa malo liečiť. Má dve zložky – psychickú (psychosociálnu) a fyzickú. Správne vedená liečba je zameraná na obidve zložky závislosti. Cieľ: Fajčenie tabakových výrobkov spôsobuje 70 % všetkých chronických respiračných ochorení, 20– 30 % kardiovaskulárnych ochorení a 30 % všetkých onkologických ochorení. V krajinách EÚ je každý rok 660 000 úmrtí, ktoré sú v priamej súvislosti s fajčením. Fajčiari zomierajú v priemere o 15 rokov skôr, ako keby nefajčili. V ČR zomiera na následky fajčenia každý šiesty človek. Až 70 % fajčiarov by chcelo prestať, ale len 4– 5 % to dokáže bez pomoci. V súčasnosti máme k dispozícii účinné spôsoby liečby závislosti na tabaku, ktoré dokážu odstrániť alebo výrazne zmierniť abstinenčné príznaky. Záver: Liečba závislosti na tabaku má zmysel v každom veku a aj u pacientov so závažnými chronickými ochoreniami. Abstinencia fajčenia tabakových výrobkov znižuje riziko vzniku ďalších závažných ochorení, komplikácií onkologickej liečby a zlepšuje kvalitu života. Najdôležitejšie je rozhodnutie prestať fajčiť.

I/473. Preventivní onkologické prohlídky v Masarykově onkologickém ústavu – 10 let zkušeností

Halámková J.1, Králová J.1, Hrabcová I.2, Konečná E.3, Kiss I.1, Vyzula R.1

1 Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ, Brno, 2 Úsek informačních technologií, MOÚ, Brno, 3 Oddělení informatiky, MOÚ, Brno

Východiska: Světová zdravotnická organizace (WHO) odhaduje, že přibližně polovina všech případů malignit vzniká z ovlivnitelných rizikových faktorů nebo může být zjištěna jako prekurzorová léze před vývojem nemoci s metastatickým potenciálem. Je tak zřejmé, že strategie moderní onkologické péče je právě v zaměření na preventivní projekty. Soubor pacientů a metody: V letech 2006– 2016 bylo v ambulanci Preventivní onkologie v Masarykově onkologickém ústavu provedeno celkem 18 822 komplexních vyšetření, která byla retrospektivně zhodnocena. Obsahem vyšetření bylo odebrání anamnestických údajů se zaměřením na výskyt rizikových faktorů z hlediska onkologických onemocnění, dále zhodnocení predispozičních faktorů a subjektivních potíží. Součástí bylo i vyšetření krevního tlaku, elektrokardiogramu, prostý rentgenový snímek srdce a plic, ultrazvukové vyšetření břišních orgánů a pánve, test na okultní krvácení stolice. U mužů pak ultrazvukové vyšetření varlat, u žen ultrazvukové vyšetření prsou, případně mamografické vyšetření. Z laboratorních vyšetření je provedeno základní hematologické vyšetření, elektroforéza bílkovin krevního séra, vyšetření iontů, jaterního souboru, ledvinných funkcí, glykemie, lipidové spektrum, vyšetření sérové amylázy, albuminu, celkové bílkoviny, TSH a vybrané tumorové markery s ohledem na pohlaví a věk klienta. Rozšíření o kolonoskopii a gynekologické vyšetření je individuální. Výsledky: Z celkového počtu 18 822 klientů bylo asymptomatických 90 %. Radiodiagnostickými metodami bylo zjištěno 38 jasných onkologických nálezů a 1 311 nálezů bylo pro podezření na onkologické onemocnění došetřováno. Celkem bylo zachyceno a následně verifikováno 194 onkologických nálezů převážně časných stadií u asymptomatických nemocných. Závěr: Preventivní onkologický program, který je dostatečně efektivní a současně cenově dostupný, umožňuje klientům aktivně se podílet na péči o své zdraví. Velkým benefitem je využití všech aktuálně v ČR doporučených screeningových programů na jednom pracovišti v jedné době, společně s nástavbou dalších vyšetřovacích metod. Lze také adresně informovat přímo jednotlivce i o primární prevenci zhoubných nádorů, edukativně působit na jejich rizikové chování a současně vyhledávat rodiny s vysokým rizikem vzniku zhoubných novotvarů a včas je zařadit do specifických screeningových programů pro rizikovou populaci.

Podpořeno MZ ČR – RVO (MOÚ, 00209805).


Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie
Článek Editorial

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo Supplementum1

2017 Číslo Supplementum1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se