Jubilující Eva Topinková


Vyšlo v časopise: Geriatrie a Gerontologie 2013, 2, č. 3: 182-184
Kategorie: Jubileum

Profesorka MUDr. Eva Topinková, CSc., se v letošním roce dožívá životního jubilea, jehož pořadí se obvykle u dam již taktně zamlčuje, ovšem v případě prof. Topinkové můžeme čtenářům bez obav prozradit, že se jedná o šedesátiny. Nejen neutuchající elán a pozitivní přístup k věcem okolo, ale i mladistvou tvář a vysoustruženou postavu bývalé gymnastky, která stále vyhledává příležitosti ke zdravému pohybu, jí totiž i ti o mnoho mladší mohou závidět.


Profesorka Topinková vystudovala Lékařskou fakultu Karlovy univerzity v Praze v roce 1977 a svou lékařskou dráhu začala jako interní vědecká aspirantka. První etapu úspěšně dokončila v roce 1981 a stala se odbornou asistentkou subkatedry geriatrie IPVZ. Současně začala pracovat na III. interní klinice, oddělení interně geriatrickém a později na Geriatrické klinice 1. LF UK a VFN v Praze.

Od roku 1982 se aktivně věnuje pedagogické činnosti v oboru geriatrie. Jako odborná asistentka, později docentka, profesorka a vedoucí katedry geriatrie Institutu pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví organizuje postgraduální – předatestační vzdělávání lékařů, kteří se specializují v oboru geriatrie. Zajišťuje odborné stáže a vzdělávací kurzy, kterými za dobu pedagogického působení prof. Topinkové do doby převedení vzdělávání na LF v roce 2012 prošli všichni lékaři se specializací v geriatrii v České republice, tedy více než 250 lékařů. Je předsedkyní akreditační komise MZ ČR pro obor geriatrie a předsedkyní atestační komise MZ ČR a členkou SOR pro obor geriatrie. Od roku 2003 je zástupcem za ČR v mezinárodní evropské organizaci lékařů UEMS – sekce geriatrické medicíny, kde se podílela na vypracování evropských doporučení pro vzdělávání lékařů geriatrů a studentů lékařství (Deklarace Yuste 2003), které pak prosadila i do vzdělávacího programu geriatrie MZ ČR (2004, 2009).

Výuku geriatrie propaguje i v dalších lékařských oborech a to jak v předatestačním vzdělávání, tak v kontinuálním vzdělávání. Aktivně přednáší v oborech posudkové lékařství, vnitřní lékařství, psychiatrie, praktické lékařství, onkologie, urologie. V letech 2005–7 byla hlavní řešitelkou grantu „Geriatric medicine for primary care“ (Merck Institute of Aging and Health, USA), jehož cílem bylo zařazení geriatrie do systému předatestačního vzdělávání praktických lékařů a zkvalitnění jejich znalostí v problematice péče o seniory.

Na lékařské fakultě profesorka Topinková společně s docentem Neuwirthem iniciovala výuku sociální gerontologie (1991), geriatrie (1992) v magisterském studiu lékařství, později i v bakalářském studiu ošetřovatelství, dále fyzioterapie a ergoterapie. Od roku 2004 rozvíjí prof. Topinková mezinárodní spolupráci v oblasti výuky, je členkou evropského konsorcia „European Master Studies in Gerontology“ Amsterdam (www.eumag.org ), v roce 2006 organizovala mezinárodní „Letní školu gerontologie“ v Praze, jíž se účastnili i čeští studenti a přednáší v mezinárodních kurzech EUMAG.

Pro další rozvoj oboru geriatrie a gerontologie je nezbytné rozvíjet vědeckou činnost, získat a podporovat mladé vědecké pracovníky pro tento obor. Na UK se však vědecká činnost v gerontologii realizovala v rámci jiných oborů. Díky úsilí prof. Topinkové se podařilo na UK v Praze prosadit ustavení samostatného interdisciplinárního Ph. D. programu gerontologie v rámci biomedicínských studií jako prvního v ČR. Od školního roku 2001/2 dosud zahájilo studia gerontologie téměř 30 mladých vědeckých pracovníků.

VĚDECKÁ A VÝZKUMNÁ ČINNOST

Pod vedením prof. Topinkové dosáhla pražská geriatrická klinika významných vědeckých úspěchů. Prof. Topinková byla hlavní řešitelkou grantů IGA MZ ČR č. 2084-3 „Geriatrická péče a její management“, IGA MZ ČR č. 2418-2 „Zhodnocení efektivity geriatrického návštěvního týmu“, č. 3541-3 „Ekonomická a sociomedicínská východiska tvorby zdravotní politiky v oblasti geriatrické zdravotní péče“, spoluřešitelka Výzkumného záměru UK CEZ J 13/98 1111 00001 „Plasticita mozku – teoretické a klinické aspekty vývoje, zralosti a stárnutí“ (2001–2003).

Prof. Topinková je významnou vědeckou osobností mezinárodního výzkumu v geriatrii a gerontologii. V posledních letech byla koordinátorkou projektů interRAI pro ČR „Improvement of quality of care for the elderly”, „Validation of RAI-Home care instrument, 2001”, „Palliative care instrument, 2002”. Je národní koordinátorkou pro ČR řady grantů 5. rámcového programu Evropské komise „The Elderly in Home Care in Europe, AD HOC” (2000–2003) a „Cross-national determinants of quality of life and health services for the elderly” (CLESA) (2002–2004), 6. RP EK „Nutrition and Aging” (NUTRI-SENEX) 2004–2008 a 7. RP EK PREDICT (2008–2010), SHELTER (2009–2011) a MID-FRAIL (2012–2016).

Rozvíjí a podporuje mezinárodní aktivity, spolupráci se zahraničními pracovišti a zapojení mladých vědeckých pracovníků. Je členkou mnoha mezinárodních odborných společností. V letech 2005–2008 vykonávala funkci generálního sekretáře Mezinárodní asociace gerontologie a geriatrie, evropského regionu (IAGG-European Region), od roku 2008 byla zvolena prezidentkou Klinické sekce IAGG-ER, kterou vykonává nyní druhé funkční období. Dále je činná v Akademické radě Geriatrické lékařské společnosti EU (European Union of Geriatric Medicine Society – EUGMS), „fellow” mezinárodního výzkumného konsorcia „interRAI“ zaměřeného na kvalitu geriatrické péče, členkou Mezinárodní gerontopsychiatrické asociace (IPA) a dalších. Od roku 2004 dosud je v expertní skupině Evropské komise pro rámcové programy výzkumu a vývoje pro oblast stárnutí a disability.

Pod vedením prof. Topinkové se Geriatrická klinika 1. LF UK stala „Spolupracujícím centrem IAGG”, jako první pracoviště ze zemí střední a východní Evropy a byla zařazena mezi centra excellence evropské sítě výzkumných center v gerontologii „Gerontonet”.

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH SPOLEČNOSTECH, EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ AKTIVITA

Prof. Topinková je členkou České gerontologické a geriatrické společnost ČLS JEP od roku 1982, od roku 2001 je členkou výboru společnosti ve funkci vědecké sekretářky. Dále je členkou České internistické společnosti. V letech 2003–2004 byla členkou Národní koordinační rady pro osoby se zdravotním postižením a dalších (viz výše).

Dále je činná v edičních radách: v letech 2004–2011 byla vedoucí redaktorkou České geriatrické revue a následně redaktorkou Geriatrie a gerontologie, je členkou redakční rady Vnitřního lékařství, časopisu Česká a Slovenská psychiatrie, Eurorehab, do r. 2010, Medicína po promoci. Ze zahraničních časopisů je Associated Editor European Geriatric Medicine Journal of Geriatrics a členkou RR časopisu Aging.

Prof. Topinková publikovala přes 350 vědeckých a odborných článků, je autorkou a spoluautorkou 23 monografií a vysokoškolských učebnic, z toho řady zahraničních. Významná je její přednášková činnost, přednesla více než 450 přednášek, z toho asi třetinu na mezinárodních vědeckých konferencích a kongresech a zahraničních univerzitách. Opakovaně je organizátorkou a odbornou garantkou vědeckých konferencí, workshopů a pracovních dnů.

Vážená paní profesorko, milá Evo, nehleď na údaje v rodném listu, stále s chutí vychovávej mladé geriatry, pečuj o svoje pracoviště a svoje nástupce, ale ať se Ti dostává času i pro Tvou rodinu a buď zdravá, veselá a spokojená!

Za výbor ČGGS Hana Matějovská Kubešová


Štítky
Geriatrie a gerontologie Praktické lékařství pro dospělé Protetika
Článek Editorial

Článek vyšel v časopise

Geriatrie a Gerontologie

Číslo 3

2013 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se