Jubilující Eva Topinková


Vyšlo v časopise: Geriatrie a Gerontologie 2013, 2, č. 3: 182-184
Kategorie: Jubileum

Profesorka MUDr. Eva Topinková, CSc., se v letošním roce dožívá životního jubilea, jehož pořadí se obvykle u dam již taktně zamlčuje, ovšem v případě prof. Topinkové můžeme čtenářům bez obav prozradit, že se jedná o šedesátiny. Nejen neutuchající elán a pozitivní přístup k věcem okolo, ale i mladistvou tvář a vysoustruženou postavu bývalé gymnastky, která stále vyhledává příležitosti ke zdravému pohybu, jí totiž i ti o mnoho mladší mohou závidět.


Profesorka Topinková vystudovala Lékařskou fakultu Karlovy univerzity v Praze v roce 1977 a svou lékařskou dráhu začala jako interní vědecká aspirantka. První etapu úspěšně dokončila v roce 1981 a stala se odbornou asistentkou subkatedry geriatrie IPVZ. Současně začala pracovat na III. interní klinice, oddělení interně geriatrickém a později na Geriatrické klinice 1. LF UK a VFN v Praze.

Od roku 1982 se aktivně věnuje pedagogické činnosti v oboru geriatrie. Jako odborná asistentka, později docentka, profesorka a vedoucí katedry geriatrie Institutu pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví organizuje postgraduální – předatestační vzdělávání lékařů, kteří se specializují v oboru geriatrie. Zajišťuje odborné stáže a vzdělávací kurzy, kterými za dobu pedagogického působení prof. Topinkové do doby převedení vzdělávání na LF v roce 2012 prošli všichni lékaři se specializací v geriatrii v České republice, tedy více než 250 lékařů. Je předsedkyní akreditační komise MZ ČR pro obor geriatrie a předsedkyní atestační komise MZ ČR a členkou SOR pro obor geriatrie. Od roku 2003 je zástupcem za ČR v mezinárodní evropské organizaci lékařů UEMS – sekce geriatrické medicíny, kde se podílela na vypracování evropských doporučení pro vzdělávání lékařů geriatrů a studentů lékařství (Deklarace Yuste 2003), které pak prosadila i do vzdělávacího programu geriatrie MZ ČR (2004, 2009).

Výuku geriatrie propaguje i v dalších lékařských oborech a to jak v předatestačním vzdělávání, tak v kontinuálním vzdělávání. Aktivně přednáší v oborech posudkové lékařství, vnitřní lékařství, psychiatrie, praktické lékařství, onkologie, urologie. V letech 2005–7 byla hlavní řešitelkou grantu „Geriatric medicine for primary care“ (Merck Institute of Aging and Health, USA), jehož cílem bylo zařazení geriatrie do systému předatestačního vzdělávání praktických lékařů a zkvalitnění jejich znalostí v problematice péče o seniory.

Na lékařské fakultě profesorka Topinková společně s docentem Neuwirthem iniciovala výuku sociální gerontologie (1991), geriatrie (1992) v magisterském studiu lékařství, později i v bakalářském studiu ošetřovatelství, dále fyzioterapie a ergoterapie. Od roku 2004 rozvíjí prof. Topinková mezinárodní spolupráci v oblasti výuky, je členkou evropského konsorcia „European Master Studies in Gerontology“ Amsterdam (www.eumag.org ), v roce 2006 organizovala mezinárodní „Letní školu gerontologie“ v Praze, jíž se účastnili i čeští studenti a přednáší v mezinárodních kurzech EUMAG.

Pro další rozvoj oboru geriatrie a gerontologie je nezbytné rozvíjet vědeckou činnost, získat a podporovat mladé vědecké pracovníky pro tento obor. Na UK se však vědecká činnost v gerontologii realizovala v rámci jiných oborů. Díky úsilí prof. Topinkové se podařilo na UK v Praze prosadit ustavení samostatného interdisciplinárního Ph. D. programu gerontologie v rámci biomedicínských studií jako prvního v ČR. Od školního roku 2001/2 dosud zahájilo studia gerontologie téměř 30 mladých vědeckých pracovníků.

VĚDECKÁ A VÝZKUMNÁ ČINNOST

Pod vedením prof. Topinkové dosáhla pražská geriatrická klinika významných vědeckých úspěchů. Prof. Topinková byla hlavní řešitelkou grantů IGA MZ ČR č. 2084-3 „Geriatrická péče a její management“, IGA MZ ČR č. 2418-2 „Zhodnocení efektivity geriatrického návštěvního týmu“, č. 3541-3 „Ekonomická a sociomedicínská východiska tvorby zdravotní politiky v oblasti geriatrické zdravotní péče“, spoluřešitelka Výzkumného záměru UK CEZ J 13/98 1111 00001 „Plasticita mozku – teoretické a klinické aspekty vývoje, zralosti a stárnutí“ (2001–2003).

Prof. Topinková je významnou vědeckou osobností mezinárodního výzkumu v geriatrii a gerontologii. V posledních letech byla koordinátorkou projektů interRAI pro ČR „Improvement of quality of care for the elderly”, „Validation of RAI-Home care instrument, 2001”, „Palliative care instrument, 2002”. Je národní koordinátorkou pro ČR řady grantů 5. rámcového programu Evropské komise „The Elderly in Home Care in Europe, AD HOC” (2000–2003) a „Cross-national determinants of quality of life and health services for the elderly” (CLESA) (2002–2004), 6. RP EK „Nutrition and Aging” (NUTRI-SENEX) 2004–2008 a 7. RP EK PREDICT (2008–2010), SHELTER (2009–2011) a MID-FRAIL (2012–2016).

Rozvíjí a podporuje mezinárodní aktivity, spolupráci se zahraničními pracovišti a zapojení mladých vědeckých pracovníků. Je členkou mnoha mezinárodních odborných společností. V letech 2005–2008 vykonávala funkci generálního sekretáře Mezinárodní asociace gerontologie a geriatrie, evropského regionu (IAGG-European Region), od roku 2008 byla zvolena prezidentkou Klinické sekce IAGG-ER, kterou vykonává nyní druhé funkční období. Dále je činná v Akademické radě Geriatrické lékařské společnosti EU (European Union of Geriatric Medicine Society – EUGMS), „fellow” mezinárodního výzkumného konsorcia „interRAI“ zaměřeného na kvalitu geriatrické péče, členkou Mezinárodní gerontopsychiatrické asociace (IPA) a dalších. Od roku 2004 dosud je v expertní skupině Evropské komise pro rámcové programy výzkumu a vývoje pro oblast stárnutí a disability.

Pod vedením prof. Topinkové se Geriatrická klinika 1. LF UK stala „Spolupracujícím centrem IAGG”, jako první pracoviště ze zemí střední a východní Evropy a byla zařazena mezi centra excellence evropské sítě výzkumných center v gerontologii „Gerontonet”.

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH SPOLEČNOSTECH, EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ AKTIVITA

Prof. Topinková je členkou České gerontologické a geriatrické společnost ČLS JEP od roku 1982, od roku 2001 je členkou výboru společnosti ve funkci vědecké sekretářky. Dále je členkou České internistické společnosti. V letech 2003–2004 byla členkou Národní koordinační rady pro osoby se zdravotním postižením a dalších (viz výše).

Dále je činná v edičních radách: v letech 2004–2011 byla vedoucí redaktorkou České geriatrické revue a následně redaktorkou Geriatrie a gerontologie, je členkou redakční rady Vnitřního lékařství, časopisu Česká a Slovenská psychiatrie, Eurorehab, do r. 2010, Medicína po promoci. Ze zahraničních časopisů je Associated Editor European Geriatric Medicine Journal of Geriatrics a členkou RR časopisu Aging.

Prof. Topinková publikovala přes 350 vědeckých a odborných článků, je autorkou a spoluautorkou 23 monografií a vysokoškolských učebnic, z toho řady zahraničních. Významná je její přednášková činnost, přednesla více než 450 přednášek, z toho asi třetinu na mezinárodních vědeckých konferencích a kongresech a zahraničních univerzitách. Opakovaně je organizátorkou a odbornou garantkou vědeckých konferencí, workshopů a pracovních dnů.

Vážená paní profesorko, milá Evo, nehleď na údaje v rodném listu, stále s chutí vychovávej mladé geriatry, pečuj o svoje pracoviště a svoje nástupce, ale ať se Ti dostává času i pro Tvou rodinu a buď zdravá, veselá a spokojená!

Za výbor ČGGS Hana Matějovská Kubešová


Štítky
Geriatrie a gerontologie Praktické lékařství pro dospělé Protetika
Článek Editorial

Článek vyšel v časopise

Geriatrie a Gerontologie

Číslo 3

2013 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×