Význam geriatrické medicíny nejen v dlouhodobé péči


Vyšlo v časopise: Geriatrie a Gerontologie 2013, 2, č. 3: 180-181
Kategorie: Názory, komentáře, zprávy

Evropská komise vydala v únoru tohoto roku balík zásadních materiálů k důležitým otázkám souvisejícím s demografickými změnami. Jeden z nich se zabývá také problematikou dlouhodobé péče. K tomuto materiálu se vyjádřila také Společnost geriatrické medicíny Evropské unie – EUGMS. Její stanovisko předkládáme v překladu i našim čtenářům.

EUGMS (European Union Geriatric Medicine Society) sdružuje 17 tisíc odborníků z oblasti geriatrické medicíny z jednotlivých národních společností geriatrické medicíny v zemích EU a EFTA. Usiluje o zlepšení zdravotní péče o starší lidi v Evropě, a to zejména zlepšením znalostí odborníků, kteří se podílejí na péči o ně, prosazováním doporučených postupů léčby, vysoce kvalitním vědeckým výzkumem a spoluprací s dalšími důležitými partnery na úrovni vládní i nevládních organizací. Snaží se o to, aby potřebné znalosti a zkušenosti byly k dispozici i tvůrcům politiky a strategie zdravotní péče a dlouhodobé péče a v prosazování iniciativ podpory zdraví lidí vyššího věku. EUGMS velmi vítá publikaci Evropské komise (EK), která se zabývá dlouhodobou péčí, neboť se jedná o první dokument na úrovni Evropské unie, který se této důležité problematice komplexně věnuje.

Rostoucí potřeba dlouhodobé péče

Zajištění kvalitní a přiměřené dlouhodobé péče je možné považovat za zásadní problém nejen přítomnosti, ale zejména budoucnosti. Skutečnost, že nyní žijí delší, zdravější a aktivnější život je zásadním úspěchem lékařského, technického a společenského pokroku posledních desetiletí. Není však možné přehlížet problémy, které narůstající počet starších lidí může způsobit v některých oblastech života společnosti, a to včetně adekvátního zajištění zdravotní péče. Dokument výstižně uvádí, že „každá druhá žena a každý třetí muž budou s přibývajícím věkem někdy potřebovat intenzivní dlouhodobou péči“.

EUGMS zdůrazňuje, že přestože většina lidí vyššího věku žije zdravým a nezávislým životem, je třeba akceptovat fakt, že riziko zhoršeného zdravotního stavu a nemocí se s věkem skutečně zvyšuje. Narůstající počet starších lidí (díky lepší péči o zdraví a lepším životním podmínkám) je úspěchem společnosti, ale přináší s sebou také výzvu, jak lépe strukturovat, zajišťovat a financovat zdravotní a dlouhodobou péči.

Role rodinných pečujících

Je pozitivní skutečností, že materiál uznává důležitou roli rodinných a neformálních pečujících v zajišťování dlouhodobé péče v Evropě. Je to teprve krátkou dobu, co EU reflektuje přínos této skupiny lidí. Uvedený materiál pojmenoval důležité problémy, které s neformální péčí souvisejí, jako snižující se potenciál pečujících v důsledku vyšší zaměstnanosti žen či menší a více rozptýlené rodiny. Je zřejmé, že systémy péče (jakož i celá společnost) se bez této pomoci neobejdou. Proto je zapotřebí nastavit taková opatření, která usnadní péči a umožní pečujícím v této roli pokračovat.

Potenciál evropské spolupráce 

Jedná se o další důležitý bod, který materiál EK zdůrazňuje. Za vlastní strategii a zajištění dlouhodobé péče zodpovídají jednotlivé země a tyto systémy se v jednotlivých zemích velmi liší. To umožňuje větší efektivnost spolupráce na evropské úrovni, obdobně jako působí například AHA EIP (Active and Healthy Ageing European Innovation Partnership), na kterém se EUGMS aktivně podílí v oblasti aktivního stárnutí.

Potřeba Evropského Institutu pro stárnutí a stáří

Jistě by bylo možné v této oblasti učinit ještě něco dalšího, aby se strukturovaněji a efektivněji zajistila výměna zkušeností, dobré praxe, nápadů a lepší koordinace výzkumu. EUGMS proto vyzývá Evropskou komisi k ustanovení Evropského institutu pro stárnutí a stáří (European Institute of Ageing), který by mohl sloužit jako informační a koordinační centrum reagující na výzvy a problémy, které stárnutí populace přináší. Institut by mohl též pomoci s řešením tak důležitých otázek, jako je problematika dlouhodobé péče, s cílem zajistit, aby tyto problémy, související s demografickým stárnutím, byly řešeny co nejlépe a nejefektivněji. Uvedenému cíli by napomohlo shromáždění prostředků, lepší organizace výzkumu, výměna zkušeností a přenos poznatků do praxe. Institut by mohl být propojen s činností pracovní skupiny, zabývající se sociální ochranou ve vztahu k demografickým změnám, o nichž se materiál EK zmiňuje.

Hlavní problémy v dlouhodobé péči a způsoby, jak je zvládnout

Evropská komise považuje za základní výzvu nalezení cesty, jak uspokojit narůstající potřebu dlouhodobé péče, zlepšit její kapacitu i kvalitu v situaci limitovaných personálních i finančních zdrojů. Proto jsou definovány tři hlavní ale vzájemně související směry strategie, jak se s touto výzvou vyrovnat:

 1. Prevence, podpora zdraví a rehabilitace.
 2. Zlepšení produktivity a efektivnosti poskytování péče.
 3. Opatření vedoucí k tomu, aby i křehcí lidé vysokého věku mohli setrvat v původním prostředí a byli schopni se o sebe postarat.

Zejména v tomto kontextu považuje EUGMS za nutné poukázat na potenciál geriatrické medicíny, a to v podpoře všech výše uvedených cílů. Geriatrická medicína je medicínou, specializovanou na zdravotní problémy starších lidí, a to v rovině akutní, chronické i rehabilitační, v prostředí komunity i v prostředí ústavním či nemocničním.

 • Zabývá se managementem multisystémových a multiorgánových onemocnění.
 • Zdůrazňuje potřebu individualizované a bezpečné farmakoterapie.
 • Je multidisciplinární.
 • Snaží se intervenovat subsidiárně, na nejnižší možné úrovni intervence a péče.

Jinými slovy řečeno: geriatrická medicína může pomoci zajistit efektivní péči a přitom garantovat specializovanou péči orientovanou na člověka.

Čím může přispět geriatrická medicína

V souvislosti s potřebou „limitovat nárůst potřeb dlouhodobé péče prostřednictvím opatření vedoucích k prevenci onemocnění a zabránění nesoběstačnosti, která by v jejich důsledku mohla vzniknout“ je zapotřebí mít na paměti, že dostupnost geriatrického screeningu je důležitým východiskem prevence (zejména sekundární a terciární, které zejména odpovídají potřebám starších lidí). V souvislosti s „možnostmi zajistit více péče lepší kvality v situaci limitovaných zdrojů, a to jak finančních tak lidských“ EUGMS zdůrazňuje, že geriatrická medicína podporuje efektivnost a kvalitu péče, je cílená, specializovaná, orientovaná na člověka. Další z důležitých bodů materiálu „aby i křehcí lidé vysokého věku mohli setrvat v původním prostředí a byli schopni se o sebe postarat“ se vztahuje přímo k jednomu ze základních prvků geriatrické medicíny, tedy snaze dosáhnout co nejvyššího stupně soběstačnosti a nezávislosti.

Jinými slovy řečeno: geriatrická medicína je nezbytným východiskem a součástí řešení problematiky dlouhodobé péče. Zdraví a pohodu starších lidí může zlepšit dostupnost specializované péče. Kvalifikovaná geriatrická péče může zlepšit kvalitu života starších pacientů a v neposlední řadě zdůrazňujeme skutečnost, že adekvátně cílené a včasné geriatrické intervence mohou zlepšit zdraví a soběstačnost a zamezit tak potřebě péče v instituci.

Lepší dostupnost geriatrické medicíny

Jak jsme již uvedli, geriatrická medicína může sehrát rozhodující roli ve zlepšení zdravotní péče starších pacientů, včetně snížení úmrtnosti, zkrácení délky pobytu a zvýšení šance návratu do původního domácího prostředí. Musíme bohužel konstatovat, že pouze pro malou část občanů Evropské unie jsou tyto specializované služby dostupné, což vede k horší kvalitě života a má za následek menší účinnost a ekonomickou efektivnost systémů zdravotní a sociální péče.

S cílem zvýšit dostupnost služeb specializované geriatrické medicíny jak v zařízeních pro seniory, tak mimo ně, se EUGMS přimlouvá za přijetí následujících opatření:

 • Zahrnout gerontologické vzdělání a výcvik do základního kurikula vzdělání sester a všech dalších pracovníků v přímé péči o starší pacienty.
 • Certifikované vzdělání, zahrnující základní vědomosti z geriatrické medicíny, stanovit jako povinnost pro lékaře, kteří se starají o geriatrické pacienty (zejména v institucích pro seniory ale i mimo ně),
 • Přijmout sjednocující terminologii pro pojmenování potřeb péče a jejího plánování.
 • Zajistit dostupnost dalších specialistů důležitých pro péči o geriatrické pacienty, zejména fyzioterapeutů, ergoterapeutů, logopedů, nutricionistů a sociálních pracovníků.
 • Garantovat bezproblémovou dostupnost sekundární specializované péče, zejména spolupráci se specialisty z oborů geriatrie, gerontopsychiatrie a paliativní medicíny.

Závěry

Z výše uvedeného je zřejmé, že EUGMS věří, že lepší dostupnost specializované geriatrické péče, bez ohledu na hranice jednotlivých zemí, může být enormně důležitým příspěvkem jak ke kvalitě života starších pacientů, tak jejich rodinných příslušníků, a stejně tak k udržitelnosti, účinnosti a ekonomické efektivnosti systémů zdravotní péče. Může být také podpůrným argumentem pro tento důležitý materiál EK.

EUGMS je připravena k další spolupráci s EK v této důležité oblasti a nabízí svou expertízu za účelem lepšího vyrovnání se s rostoucími nároky na péči o stárnoucí populaci.

Překlad: doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.


Štítky
Geriatrie a gerontologie Praktické lékařství pro dospělé Protetika
Článek Editorial

Článek vyšel v časopise

Geriatrie a Gerontologie

Číslo 3

2013 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×