Aktivní stárnutí v obcích ČR


Roadmap for active ageing

The article reviews the publication entitled „Roadmap for active ageing alias how to navigate the landscape of active aging and long-term care - a guide for citizens and municipalities“, which was created as part of the project implemented in cooperation with the Ministry of Health and the European Centre for Social Welfare Policy and Research in Vienna and the Centre of Expertise in Longevity and Long-term Care of the Faculty of Humanities, Charles University. The aim of the project is to promote active and healthy aging at the local level and providing long-term care services in communities and involvement of citizens and interested organizations in Czech towns and cities. Based on expert analysis, research and field surveys in municipalities in the Czech Republic and abroad the guide summarizes the main findings, trends and inspiring examples of good practice from different cities in key areas of local and urban life, such as communication and participation in local government, housing, barrier-free environment, accessible transport, sports and physical activities, volunteering, education, information technologies, and long-term care, including definition and description of basic concepts, principles, and services such as identifying the needs of long-term care in the community, functional assessment, integration and continuity of services and case management and provision of various kinds of long-term care. The paper shows why municipalities are so important and emphasizes the role and responsibility of local governments in promoting health, active aging and ensuring long-term care.

Key words:
community development – local policy – active aging – health promotion – long-term care – planning and organization of services – demographic ageing


Autoři: Mgr. Olga Starostová 1;  Mgr. Radka Vepřková 1;  DOC. MUDR. Iva Holmerová, PH.D. 1,2;  Mgr. Petr Wija, Ph.D. 1
Působiště autorů: CELLO FHS UK, Praha 1;  Gerontologické centrum 2
Vyšlo v časopise: Geriatrie a Gerontologie 2013, 2, č. 3: 128-130
Kategorie: Přehledové články

Souhrn

Článek popisuje okolnosti vzniku publikace „Bedekr aktivního stárnutí aneb Jak se orientovat v krajině aktivního stárnutí a dlouhodobé péče – průvodce pro občany a samosprávy“, která vznikla v rámci projektu, který ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a vídeňským Centrem pro sociální politiku a výzkum realizují spolupracovníci Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Cílem projektu je podpořit aktivní a zdravé stárnutí na místní úrovni a poskytování služeb dlouhodobé péče v obcích a zapojení občanů a zainteresovaných organizací a subjektů v obci. Na základě odborných analýz, výzkumů a šetření v obcích u nás i zahraničí jsou shrnuty hlavní poznatky, trendy a inspirující příklady z praxe z různých měst v klíčových oblastech života ve městě, jako je komunikace a účast na správě města, bydlení, bezbariérovost prostředí, dopravní obslužnost, sportovní a pohybové aktivity, dobrovolnictví, vzdělávání, informační technologie, a v oblasti dlouhodobé péče, včetně definice a přiblížení základních pojmů, principů a služeb, jako je identifikace potřeb dlouhodobé péče v obci, funkční hodnocení, provázanost a kontinuita služeb a case management a zajištění různých druhů služeb dlouhodobé péče. Článek ukazuje, proč jsou města tak důležitá a zdůrazňuje roli a odpovědnost samospráv v oblasti podpory zdraví, aktivního stárnutí a zajištění dlouhodobé péče.

Klíčová slova:
rozvoj obce – místní politika – aktivní stárnutí – podpora zdraví – dlouhodobá péče – plánování služeb – demografické stárnutí


Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé FHS UK (CELLO-ILC) s partnerskou účastí Ministerstva zdravotnictví České republiky v současnosti realizuje projekt „Nový rámec politiky pro aktivní, zdravé a důstojné stárnutí a poskytování zdravotních služeb a služeb dlouhodobé péče“ (zkráceně FRAM, viz www.framprojekt.eu). V rámci tohoto projektu vznikl mimo jiné „Bedekr aktivního stárnutí aneb Jak se orientovat v krajině aktivního stárnutí a dlouhodobé péče – průvodce pro občany a samosprávy“. Uvedená publikace vyšla na počátku července 2013 v tištěné verzi a od září 2013 bude k dispozici také v elektronické verzi na stránkách projektu a CELLO-ILC (www.cello-ilc.cz). Cílem této publikace i projektu je pomoci obcím a městům, stejně jako jejich občanům, orientovat se v široké škále možností podpory aktivního a zdravého života, poskytnout jim inspiraci, podpořit vzájemnou komunikací a sdílení zkušeností a vytvoření nebo rozšíření spektra služeb pro starší osoby se sníženou soběstačností a potřebou kvalifikované dlouhodobé péče.

Publikace vychází ze sekundární analýzy dostupné literatury, výzkumů a terénního šetření v obcích v České republice i zahraničí. Výchozím přístupem pro projekt a zpracování publikace byl tzv. translační výzkum, tj. snaha o přenesení teoretických konceptů a výsledků výzkumu do praxe, místní politiky a reálného života. Materiál zahrnuje klíčové oblasti života ve městě, jako je například komunikace a účast na správě města, bydlení, bezba-riérovost prostředí, dopravní obslužnost, sportovní a pohybové aktivity, dobrovolnictví, vzdělávání, informační technologie, identifikace potřeb dlouhodobé péče v obci, funkční hodnocení, provázanost a kontinuita služeb a case management a zajištění služeb dlouhodobé péče (pobytové, domácí atd.). Pro každé z těchto témat jsou shrnuty hlavní trendy a představeny inspirující příklady z praxe z různých měst. V rámci projektu také probíhají semináře v jednotlivých krajích pro zástupce obcí, odborné veřejnosti a další zájemce. Semináře poskytují prostor pro diskusi, získání zpětné vazby a navázání spolupráce různých osob a subjektů v daných lokalitách a městech.

Proč jsou města tak důležitá?

Aniž bychom si to často příliš uvědomovali, obce vytvářejí pro náš život důležitý rámec, a to nejen různými službami, ale i neformální občanskou aktivitou, a mají významný vliv na utváření prostředí, ve kterém žijeme. Spjatost s obcí je vnímána různě v odlišných situacích a etapách života. Ve vyšším věku lidé přestávají z obce dojíždět za prací a více času tráví v místě svého bydliště. S tím je spojena řada formálních a neformálních vztahů: k obci ve formě participace na veřejném životě, účastí v místních spolcích, osobními aktivitami a iniciativami. Spjatost a závislost na obecních zdrojích bývá akcentována v případě zhoršeného zdravotního stavu, který přináší určitá omezení, včetně neschopnosti nadále řídit motorové vozidlo, nebo dokonce takové zhoršení soběstačnosti, kdy člověk potřebuje pomoc v běžných denních aktivitách. Obce významně ovlivňují podmínky a kvalitu prostředí, života lidí i péče. V některých zemích je tento úzký vztah obce a obyvatele stanoven přímo v legislativě. Například v Dánsku jsou všechny obce ze zákona povinny zajišťovat podmínky a péči pro své starší občany a další skupiny osob.

Podle Sčítání 2011 více než dvě třetiny seniorů žijí v obcích do 50 tis. obyvatel a téměř jedna čtvrtina seniorů žije ve městech nad 100 tis. obyvatel. Zhruba 10 % seniorů žije v obci o velikosti 50–99 tis. obyvatel. Z tabulky je patrné, že senioři bydlí zejména v obcích a městech do 50 tisíc obyvatel.

Tab. 1. Obyvatelé ve věku 65 a více let podle velikostní kategorie obcí
Obyvatelé ve věku 65 a více let podle velikostní kategorie obcí

Počet seniorů v uplynulých letech významně rostl a bude růst i nadále. Od roku 2001 přibylo více než 234 tis. osob ve věku 65 a více let, z toho mužů o 121 tis. (o 22 %) a žen o 113 tis. (o 13 %). Celkem v ČR ke dni sčítání žilo více než 1,64 mil. osob ve věku 65 a více let (60 % žen), více než 697 tis. osobve věku 75 a více let (65 % žen) a téměř 155 tisíc osob ve věku85 a více let (72 % žen). Počet osob ve věku 95 a více let se téměř zdvojnásobil na celkem 6 051 a počet stoletých a starších osob téměř ztrojnásobil na 530 osob (poměr mužů a žen v těchto nejvyšších věkových kategoriích je 1:4).

Požadavky a infrastruktura ve velkoměstech se samozřejmě významně liší. V České republice žije ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie relativně hodně lidí v malých obcích do jednoho tisíce obyvatel. Těchto obcí je téměř 5 tisíc (téměř 80 % počtu všech obcí) a žije v nich cca 17 % obyvatel České republiky. V řadě obcí nejsou dostupné žádné profesionální služby dlouhodobé péče a některé obce v rámci šetření dokonce prohlásily, že takoví lidé u nás nežijí. Proto jsme vytvořili pracovní kalkulátor potřeby dlouhodobé péče, který na základě přepočtu průměrné hodnoty ukazatele v České republice a počtu obyvatel v dané obci umožňuje odhadnout např. počet osob ve věku nad 65 a 80 a více let, odhad počtu příjemců s příspěvkem na péči, počet držitelů ZTP a průměrnou hodnotu osob s demencí (potřeby neformální péče a/nebo sociálních a zdravotních služeb). Umožňuje tak srovnání s průměrem v ČR (pokud má obec vlastní údaje) a současně poskytuje informace, s nimiž se dá v rámci strategických a komunitních plánů obcí dále pracovat. Přesnost odhadu závisí na míře variability daného ukazatele v území (odchylky od průměru v ČR). Tento orientační nástroj ale poskytuje rychlou informaci a odhad a ukazuje, že lidé, potřebující zájem obce a případně její služby a formy podpory, určitě existují. Kalkulátor je v aktivní formě taktéž dostupný na webových stránkách projektu.

Podpora zdraví a dostupnost dlouhodobé péče – klíčová role samosprávy města

Obecně však v České republice převládají tendence podporu zdraví ve stáří podceňovat. Právě ve stáří je však podpora „funkčního“ zdraví a prevence nesoběstačnosti klíčová. Jedná se tedy o prevenci vedoucí k oddálení potřeby dlouhodobé péče a nákladnějších forem zdravotních a sociálních služeb, zejména pobytových forem a dlouhodobé komplexní ošetřovatelské péče. Hlavním smyslem však je zachování dobré kvality života až do pozdního věku. Světová zdravotnická organizace – WHO (2002) vymezila zdravé stárnutí jako „proces optimalizace příležitostí pro zdraví, participaci a bezpečí s cílem zvýšení kvality života v průběhu stárnutí“ . Cílem zdravého stárnutí je prodloužení zdravého života v souladu s hodnotami jedince, jeho způsobem života a v jeho vlastním prostředí.

Správnou a včasnou zdravotní či jinou intervencí je zpravidla možné zabránit vzniku dlouhodobé nesoběstačnosti. Včasné a přiměřené léčení a dostatečná rehabilitace jsou proto u geriatrických i jinak křehkých pacientů velmi důležité. Pokud zanedbáme čas, kdy jsou léčení a rehabilitace nejefektivnější, nastanou zpravidla nevratné následky nebo bude trvat velice dlouho, než se intenzivní léčbou a rehabilitací vrátí funkční stav pacienta do původní úrovně. Proto je tak důležité zajistit včasnou a průběžnou diagnostiku, dostupnost kvalitní akutní geriatrické péče a funkční hodnocení zdravotního stavu.

Dlouhodobá péče je zásadně důležitou otázkou pro obce, neboť podle mezinárodních zkušeností jsou to právě obce a obecní instituce, pracovníci a mechanismy, kdo mohou zajistit dostupnou a koordinovanou péči a včasnou identifikaci potřeb obyvatel žijících na jejich území. Uvedený projekt a publikace představují efektivní rámec dlouhodobé péče, který je doplněn o příklady z praxe měst, která byla v rámci projektu navštívena, nejen u nás ale i v zahraničí (v Dánsku a Rakousku). Vlivy jednotlivých onemocnění, jak ukazují příklady uvedené v publikaci, mají na soběstačnost různý dopad na různých funkčních úrovních. Léčba akutních onemocnění propojená s včasnou péčí a rehabilitací umožňuje, že se senior v roli pacienta může navrátit do svého domova. Stejně tak, pokud pečuje rodina a má podporu ze strany obce (ví, jak pečovat a přitom se zcela nevyčerpat a nezničit si vlastní zdraví), dalších místních provázaných služeb jako jsou denní centra, pečovatelská služba anebo domácí zdravotní péče, senior s omezenou soběstačností může žít doma podstatně déle.

Důležitou podporou pro setrvání seniorů v domácím prostředí jsou také informační technologie a jejich využívání, jednak jako prevence izolace a osamělosti, ale především jako pomoc při náhlých událostech a zdroj pocitu bezpečí. Individualizaci a koordinaci služeb a péče (podle dobré praxe v zahraničí) zajišťuje „case manažer“. V severských zemích i v Nizozemí je tato role běžná i díky podpoře pojišťoven: nejenže zvyšuje kvalitu a efektivitu služeb, ale také ušetří vynaložené finanční prostředky. Pro obce a hlavně osoby potřebující dlouhodobou péči, které v nich žijí, mohou být „case manažeři“ významnou podporou a pomocí jako odborní poradci a informátoři v rámci poskytování služeb, ale i hodnocení kvality a jejich plánování.

Závěr

Bedekr se snaží podpořit obce a města, aby byla co nejvíce přátelská ke svým seniorům. Stárnutí je proces, který začíná zrozením člověka. Stáří je součástí každého života a způsob, jakým ho prožijeme, je odrazem kultury naší země, města i obce. Průvodce nabízí seznámení se zajímavými zkušenostmi, dobrou praxí u nás a v zahraničí. V rámci konference, workshopů a webového portálu nabízí prostor pro diskusi.

Projekt FRAM je podporován Evropskou unií z programu pro zaměstnanost a sociální solidaritu – Progress (2007–2013). Tento program provádí Evropská komise. Jeho účelem je finančně podporovat plnění cílů Evropské unie v oblasti zaměstnanosti, sociálních věcí a rovných příležitostí, a přispívat tak k naplňování cílů strategie Evropa 2020v uvedené oblasti. Tento sedmiletý program je zacílen na všechny zúčastněné strany, které mohou pomoci při vytváření vhodných a účinných právních předpisů a politik v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcív celé EU-27, ESVO/EHP a v kandidátských zemích pro členství v EUa zemích usilujících o status kandidátské země.

Mgr. Olga Starostová1

Mgr. Radka Vepřková1

doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.1,2

Mgr. Petr Wija, Ph.D.1

1CELLO FHS UK, Praha

2Gerontologické centrum, Praha

Mgr. Olga Starostová

e-mail.: svaroh@volny.cz

Pracuje jako socioložka věnující se prevenci a evaluaci v oblasti veřejného zdraví (CEPROS o.p.s.) a výzkumu v oblasti kvality služeb pro seniory (CELLO FHS UK). Na FHS UK seznamuje studenty s využitím akčního výzkumu v obou zmíněných oblastech.


Zdroje

1. Holmerová I, Starostová O, Vepřková R, Wija P: Bedekr aktivního stárnutí. Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha 2013.

2. Nový rámec politiky pro aktivní, zdravé a důstojné stárnutí a poskytování zdravotních služeb a služeb dlouhodobé péče. http//: www.framprojekt.eu

3. Global age-friendly cities: A guide. WHO, Geneva 2007. www.who.int/ageing/publications/Global_age_friendly_cities_Guide_English.pdf

Štítky
Geriatrie a gerontologie Praktické lékařství pro dospělé Protetika
Článek Editorial

Článek vyšel v časopise

Geriatrie a Gerontologie

Číslo 3

2013 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×