Geriatrie a Gerontologie - Informace o časopisu

Redakce

Vedoucí redaktor:

prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.

Eva.Topinkova@vfn.cz

Výkonní redaktoři:

MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.
doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.,
prim. MUDr. Martina Nováková
prim. MUDr. Katarina Bielaková, PhD, MHA
prim. MUDr. Milena Bretšnajdrová, PhD

Redakční rada:

prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc
MUDr. Ivo Bureš
doc. PharmDr. Daniela Fialová, PhD
doc. PhDr. Mgr. Helena Kisvetrová, PhD
prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
doc. MUDr. Mgr. Jan Lužný, PhD.
MUDr. Astrid Matějková
prof. Hana Matějovská-Kubešová, PhD
MUDr. Vojtěch Mezera, PhD
prof. MUDr. Radek Pudil, PhD
Ing. Mgr. Tereza Vágnerová
MUDr. Hana Vaňková, PhD
prof. MUDr. Pavel Weber, CSc.
prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.

Odpovědná redaktorka:

MUDr. Andrea Skálová

andrejskalova@gmail.com

Redakce

Vydavatel:

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, Sokolská 31, 120 26 Praha 2

Nakladatel:

Galén, spol. s r.o., Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5

Odpovědná redaktorka:

MUDr. Andrea Skálová

andrejskalova@gmail.com

Sazba a zlom:

Petra Veverková, DTP Galén

Tisk:

Printo, spol. s r. o., Gen. Sochora 1379,
708 00 Ostrava-Poruba

Inzerce:

Lenka Příhonská, Galén, Na Popelce 1344/10a, 150 00 Praha 5

tel.:724 350 610, e-mail: prihonska@galen.cz

Ceník inzerce PDF

Předplatné

Časopis vychází 4× ročně
Cena jednotlivého výtisku 100 Kč, celoroční předplatné 400 Kč

Členové Gerontologické společnosti ČLS JEP: předplatné v rámci členského příspěvku
Dotazy a reklamace: Lenka Příhonská, Galén, tel.: 724 350 610, prihonska@galen.cz

Ostatní předplatitelé v České republice:

SEND Předplatné spol. s r.o.,
Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9
Kontakt pro zákazníky (všedni dny 8.00 – 18.00 h)
tel.: 225 985 225, 777 333 370
www.send.cz

Základní specifikace

Vydavatel: ČLS JEP
Prestižní redakční rada, vysoký kredit, recenzované texty
Rozsah: 48–72 stran
Periodicita: čtvrtletník
Náklad: 500 výtisků
Parametry: 210 × 270 mm, vazba V2
Excerpováno v Bibliographia medica Čechoslovaca
Časopis je indexován v Seznamu recenzovanýchneimpaktovaných periodik Rady pro výzkum, vývoj a inovace
ISSN 1805-4684

HARMONOGRAM 2024

Číslo Vychází Uzávěrka a podklady
1/2024 14. 3. 26. 2.
2/2024 13.6. 27.5.
3/2024 12.9. 25.8.
4/2024 12.12. 25.11.

Pokyny pro autory a recenzenty

Geriatrie a gerontologie (zkratka pro citování Geri a Gero)

Uveřejňujeme původní vědecko-výzkumné práce, klinická pozorování a krátká původní sdělení z příslušných oborů, přehledné referáty, editorialy, zprávy z vědeckých sjezdů a studijních pobytů, dopisy redakci, zprávy z lékařských společností, úvodníky a osobní zprávy.

Náležitosti nezbytné k přijetí práce k publikování

K publikaci v časopise Geriatrie a gerontologie jsou přijímány příspěvky v českém, slovenském a anglickém jazyce. Autor souběžně s nabídnutou prací doručí na níže uvedenou e-mailovou adresu prohlášení, v němž potvrdí, že práce nebyla a nebude zadána k publikování v jiném časopise a že autor s jejím uveřejněním v Geri a Gero souhlasí. Užívaná odborná terminologie, zkratky a symboly musí odpovídat platným normám.

Užívaná odborná terminologie, zkratky a symboly musí odpovídat platným normám. Odchylky musí být náležitě komentovány.

Posouzení nabízené práce

Práce je po stránce formální a odborné posouzena 1–2 anonymními oponenty, a na základě jejich posudku rozhodne definitivně redakční rada o jejím přijetí či nepřijetí k uveřejnění. Redakce si vyhrazuje právo provádět drobné úpravy, eventuálně zkrácení rukopisu. Autor je povinen reagovat na připomínky recenzního řízení. Nevyžádané rukopisy a přílohy se nevracejí.

Forma dodání příspěvku

 • výhradně v elektronické podobě
 • grafy a obrázky/fotodokumentaci je vhodné umístit do samostatných souborů

Formát textu a příloh

 • text práce musí být napsán v některém z běžných textových editorů (v operačním systému Windows, ne Macintosh), nejlépe ve formátu .doc nebo .docx
 • tabulky a grafy by měly být ve formátu .xls nebo .xlsx (MS Excel), v případě grafů včetně zdrojových dat
 • fotodokumentaci dodávejte ve formátu jpg nebo tif, v potřebném tiskovém rozlišení 300 dpi

Zpracování textu

 • Doporučený rozsah textu je 10–20 000 znaků
 • Text je třeba dodat v jednoduché podobě bez grafických úprav (různé typy a velikosti písma, rozdělování textu, pevné řádkování klávesou Enter, rámečky, odrážky, vkládané grafy, obrázky apod.)
 • Odstavce v textu stačí vyznačit tzv. tvrdým zařádkováním pomocí klávesy Enter
 • Přílohy je vhodné umístit až za text práce (tj. až za literaturu) v náležitém pořadí.
 • V textu vyznačte místa, kam vložit grafické přílohy (obr. 1, graf 1)
 • Zkratky užívejte v omezené míře, každou zkratku je třeba vysvětlit
 • Fyzikální a biochemické hodnoty uvádějte v jednotkách SI (ČSN 01 1300 nebo publikace Mezinárodní soustava jednotek SI ve zdravotnictví.

Struktura původní práce

 1. název práce
 2. souhrny (v max. rozsahu 1 500 znaků) a klíčová slova v českém a anglickém jazyce; název práce v anglickém jazyce
 3. vlastní text
 4. literatura
 5. přílohy s popisky (tabulky, grafy, obrázky)
 6. jméno a všechny tituly autora i spoluautorů, názvy pracovišť, e-mail a telefon prvního autora
 7. fotografie + CV medailonek prvního autora

Odkazy na literaturu

 • Odkazy na literaturu uvádějte arabskou číslicí v kulatých závorkách jako horní exponent
 • Citace v seznamu literatury jsou řazeny podle pořadí výskytu v textu, nikoli v abecedním řazení.
 • Formální úprava citací musí respektovat úzus periodika, který vychází z ČSN 01 0197(ISO 690)
 • Názvy citovaných časopisů se zkracují podle ČSN 010196
 • Užívá se výhradně plné formy citací, tj. příjmení, zkratka osobního jména autora/ů (jeli autorů více než tři, uvede se za třetího autora zkratka et al.; u autorů-synů, případně otců se shodným osobním jménem se k rozlišení užije zkratek jr., resp. sr.; editor/ři se uvedou na stejném místě jako autoři, ale za jejich výčet se umístí do závorek zkratka ed., resp. eds.), plný název práce v originále, dále u:

A. časopisecké práce

mezinárodní zkratka časopisu, rok, ročník (číslo/sešit) a strana od – do; Příklad:

Topinková E. Mobilita jako klíčový faktor zdravého stárnutí. Geri a Gero 2021; 10 (1): 15–22.

Weber M, Belala N, Clemson L, et al. Feasibility and effectiveness of intervention programmes integrating functional exercise into daily life of older adults: a systematic review. Gerontology 2018; 64: 172–187.

B. citace monografie nebo pasáže z monografie

díl/svazek (u vícesvazkového díla; pro označení svazku se použije zkratka vol., tj. volumen), pořadí vydání (jen pokud se edice obsahově výrazně liší), místo vydání, nakladatel, rok vydání, stranový rozsah (je-li citována pasáž, nikoli celá práce)

1. Topinková E. Geriatrie pro praxi. Praha: Galén 2005.

2. Topinková E. Geriatrie pro praxi. Praha: Galén 2005: 18–20.

C. kapitoly ve sborníku nebo rozsáhlejší monografii:

se ještě navíc uvede: jméno autora/ů, respektive editora/ů celého díla, stranový rozsah

Hrabák J. Přenos agens. In: Kolářová L, et al. Obecná a klinická mikrobiologie. Praha: Galén 2020: 7–11.

Práce odpovídající těmto pokynům posílejte na e-mailovou adresu:

MUDr. Andrea Skálová

andrejskalova@gmail.com

Kontakt

Vydavatel:

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, Sokolská 31, 120 26 Praha 2

Nakladatel:

Galén, spol. s r.o., Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5

Sazba a zlom:

Petra Veverková, DTP Galén

Tisk:

Printo, spol. s r. o., Gen. Sochora 1379,
708 00 Ostrava-Poruba

Inzerce:

Lenka Příhonská, Galén, Na Popelce 1344/10a, 150 00 Praha 5
tel.:724 350 610, e-mail: prihonska@galen.cz

Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se