Geriatrie a Gerontologie - Informace o časopisu

Redakce

Vedoucí redaktor:

prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.

Eva.Topinkova@vfn.cz

Výkonní redaktoři:

MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.
doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.,
prim. MUDr. Martina Nováková
prim. MUDr. Katarina Bielaková, PhD, MHA
prim. MUDr. Milena Bretšnajdrová, PhD

Redakční rada:

prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc
MUDr. Ivo Bureš
doc. PharmDr. Daniela Fialová, PhD
doc. PhDr. Mgr. Helena Kisvetrová, PhD
prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
doc. MUDr. Mgr. Jan Lužný, PhD.
MUDr. Astrid Matějková
prof. Hana Matějovská-Kubešová, PhD
MUDr. Vojtěch Mezera, PhD
prof. MUDr. Radek Pudil, PhD
Ing. Mgr. Tereza Vágnerová
MUDr. Hana Vaňková, PhD
prof. MUDr. Pavel Weber, CSc.
prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.

Odpovědná redaktorka:

MUDr. Andrea Skálová

andrejskalova@gmail.com

Redakce

Vydavatel:

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, Sokolská 31, 120 26 Praha 2

Nakladatel:

Galén, spol. s r.o., Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5

Odpovědná redaktorka:

MUDr. Andrea Skálová

andrejskalova@gmail.com

Sazba a zlom:

Petra Veverková, DTP Galén

Tisk:

Printo, spol. s r. o., Gen. Sochora 1379,
708 00 Ostrava-Poruba

Inzerce:

Lenka Příhonská, Galén, Na Popelce 1344/10a, 150 00 Praha 5

tel.:724 350 610, e-mail: prihonska@galen.cz

Předplatné

Předplatné:

Časopis vychází 4× ročně
Cena jednotlivého výtisku 100 Kč, celoroční předplatné 400 Kč

Členové Gerontologické společnosti ČLS JEP: předplatné v rámci členského příspěvku
Dotazy a reklamace: Lenka Příhonská, Galén, tel.: 724 350 610, prihonska@galen.cz

Ostatní předplatitelé v České republice:

SEND Předplatné spol. s r.o.,

Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9

Kontakt pro zákazníky (všedni dny 8.00 – 18.00 h)

tel.: 225 985 225, 777 333 370

www.send.cz

Pokyny pro autory a recenzenty

Geriatrie a gerontologie (zkratka pro citování Geri a Gero)

Uveřejňujeme původní vědecko-výzkumné práce, klinická pozorování a krátká původní sdělení z příslušných oborů, přehledné referáty, editorialy, zprávy z vědeckých sjezdů a studijních pobytů, dopisy redakci, zprávy z lékařských společností, úvodníky a osobní zprávy.

Náležitosti nezbytné k přijetí práce k publikování

K publikaci v časopise Geriatrie a gerontologie (Geri a Gero) jsou přijímány příspěvky v českém, slovenském a anglickém jazyce. Autor, resp. vedoucí autorského kolektivu musí souběžně s nabídnutou prací doručit na níže uvedenou adresu nakladatelství písemné prohlášení, v němž svým podpisem potvrdí, že práce nebyla a nebude zadána k publikování v jiném časopise a že autor s jejím uveřejněním v Geri a Gero souhlasí, případně že souhlasí s uveřejněním své e-mailové adresy. Teprve po obdržení tohoto prohlášení bude práce postoupena k oponentskému řízení.

Užívaná odborná terminologie, zkratky a symboly musí odpovídat platným normám. Odchylky musí být náležitě komentovány.

Posouzení nabízené práce

Práce je po stránce formální a odborné posouzena 1–2 anonymními oponenty a na základě jejich posudku rozhodne definitivně redakční rada o jejím přijetí či nepřijetí k uveřejnění. Redakce si vyhrazuje právo provádět drobné úpravy, eventuálně zkrácení rukopisu. Autor je povinen reagovat na připomínky recenzního řízení. Nevyžádané rukopisy a přílohy se nevracejí.

Forma dodání příspěvku

 • výhradně v elektronické podobě, a to jako připojený soubor e-mailem, na CD nebo DVD
 • vlastní text příspěvku, grafy a obrázky/fotodokumentaci je třeba umístit do samostatných souborů
 • v průvodním textu e-mailu nebo na nálepce (disketa, CD, DVD) je třeba uvést obvyklou zkratku názvu časopisu, název použitého textového editoru, příjmení autora, název souboru/ů s textem práce, případně přílohami, tedy např. Geri a Gero; Novak_Demence.doc; Novak_Demence_Obr.jpg; Novak_Demence_Graf.xls

Formát textu a příloh

Text práce musí být napsán v některém z běžných textových editorů (v operačním systému Windows, ne Macintosh) ve formátech .doc, .txt, .html.

Název souboru s textem a přílohami práce musí obsahovat příjmení autora a jednoslovné, maximálně dvouslovné (i ve zkratkách) tematicky výstižné pojmenování předkládané práce v celkovém maximálním rozsahu 25 znaků, oddělené podtržítky a bez diakritiky, tj. bez znaků české abecedy, např. Novak_Demence. doc. apod., viz výše.

Tabulková dokumentace, grafy, schémata musí být ve formátu .xls (MS Excel), v případě grafů včetně zdrojových dat. Fotodokumentaci je nutno dodat ve formátu jpg v potřebném tiskovém rozlišení 300 dpi.

Zpracování textu

 • Doporučený rozsah textu je 5 400–14 400 znaků, tj. 3–8 normostran, u původní práce výjimečně delší.
 • Text je třeba dodat v jednoduché podobě bez jakýchkoli grafických úprav (různé typy a velikosti písma, rozdělování textu, pevné řádkování klávesou Enter, rámečky, odrážky, vkládané grafy, obrázky apod.), nejlépe v bodovém rozsahu 12.
 • Odstavce v textu stačí vyznačit tzv. tvrdým zařádkováním pomocí klávesy Enter.
 • Všechny přílohy je třeba umístit až za text práce (tj. až za literaturu) v náležitém pořadí.
 • V textu je třeba vyznačit popiskou (Obr. 1, Graf 1, Schéma 1 apod.) místa, kam vložit grafické přílohy.
 • Fotodokumentace v elektronické podobě a grafy musí být dodány v samostatném/ých souboru/ech (o popisu viz výše).
 • Tabulky je nejvhodnější vytvářet v MS Excel nebo v tabulkovacím režimu MS Word, případně jako vkládané obrázky (např. PowerPoint), pak však musí být v samostatném souboru, vždy včetně zdrojových dat (viz výše).
 • Zkratek je třeba užívat uvážlivě a v omezené míře, každou zkratku je třeba vysvětlit při prvém výskytu zkracovaného výrazu; v souhrnu a v nadpisu lze užít zkratky jen výjimečně, pokud by se text nadpisu rozvedením zkratky neúměrně prodloužil.
 • Veškeré fyzikální a biochemické hodnoty (vč. krevního tlaku) uvádějte v jednotkách SI (ČSN 01 1300 nebo dle publikace Mezinárodní soustava jednotek SI ve zdravotnictví. 2. vyd. Praha, Avicenum 1982).

Struktura původní práce

 1. titulní strana: název práce, jména autora/ů
 2. souhrny (v max. rozsahu 1 500 znaků včetně mezer) a klíčová slova (max. 255 znaků včetně mezer) v českém a anglickém jazyce; k angl. souhrnu je třeba připojit název práce v anglickém jazyce
 3. vlastní text práce (standardně strukturovaný)
 4. literatura
 5. přílohy s popisem
 6. plné jméno a všechny tituly a vědecké hodnosti autora a spoluautorů, adresa pracoviště a e-mail prvního/ hlavního autora

Odkazy na literaturu

 • Odkazy na literaturu jsou v textu uváděny arabskou číslicí v hranatých závorkách (nebo horním indexem v kulatých závorkách) podle pořadí výskytu.
 • Jednotlivé citované položky literatury jsou v přehledu řazeny podle pořadí výskytu v textu, nikoli v abecedním řazení podle iniciály. autora. Formální úprava citací (literatura) musí respektovat úzus periodika, který vychází z ČSN 01 0197(ISO 690).
 • Názvy citovaných časopisů se zkracují podle ČSN 010196.
 • Užívá se výhradně plné formy citací, tj. příjmení, zkratka osobního jména autora/ů (je-li autorů více než tři, uvede se za třetího autora zkratka et al.; editor/ři se uvedou na stejném místě jako autoři, ale za jejich výčet se umístí do závorek zkratka ed., resp. eds.), plný název práce v originále, dále u:

A. časopisecké práce

mezinárodní zkratka časopisu, rok, ročník (číslo/sešit) a strany od–do. Příklad: Peacock, O. J., Stokes, K., Thompson, D.: Initial hydration status, fluid balance and psychological affect during recreational exercise in adults. J Sports Sci 2011; 29(9): 897–904.

B. citace monografie nebo pasáže z monografie

díl/svazek (u vícesvazkového díla; pro označení svazku se použije zkratka vol., tj. volumen), pořadí vydání (jen pokud se edice obsahově výrazně liší), místo vydání, nakladatel, rok vydání, stranový rozsah (je-li citována pasáž, nikoli celá práce). Příklady:

1. Kalvach, Z., Zadák, Z., Jirák, R. et al.: Geriatrie a gerontologie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing 2004.

2. Kalvach, Z., Zadák, Z., Jirák, R. et al.: Geriatrie a gerontologie, 1. vyd. Praha: Grada Publishing 2004: 355–362.

3. Nový, R., Starý, A.: Geriatrie a gerontologie. Praha: Maxdorf 1999; 1. vol: 112–113.

C. kapitoly ve sborníku nebo rozsáhlejší monografii:

ještě navíc se uvede: jméno autora/ů, respektive editora/ů celého díla, stranový rozsah. Příklad: Zadák, Z.: Poruchy vnitřního prostředí ve stáří. In:Kalvach, Z., Zadák, Z., Jirák, R. et al.: Geriatrie a gerontologie, Grada Publishing 2004: 355–362.

Práce odpovídající těmto pokynům posílejte na e-mailovou adresu:

MUDr. Andrea Skálová

andrejskalova@gmail.com

Kontakt

Vydavatel:

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, Sokolská 31, 120 26 Praha 2

Nakladatel:

Galén, spol. s r.o., Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5

Sazba a zlom:

Petra Veverková, DTP Galén

Tisk:

Printo, spol. s r. o., Gen. Sochora 1379,
708 00 Ostrava-Poruba

Inzerce:

Lenka Příhonská, Galén, Na Popelce 1344/10a, 150 00 Praha 5
tel.:724 350 610, e-mail: prihonska@galen.cz

Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se