Užívání drog mezi českými a evropskými adolescenty.Trendy a souvislosti


Illicit Drug Use among Czech and European Adolescents: An Overview of Trends and Contexts

Objective:
The rapid spread of illicit substance use among adolescents in the Czech Republic and other CentralEuropean countries during the 1990s is a phenomenon that has had a deep impact on health care and social servicesfor adolescents. This study aims to describe the trends in drug use in the Czech Republic and other Europeancountries, and to discuss the contextual background of addictive behaviour of young people.Method: The results presented in this study are based on data from the European School Survey on Alcoholand Other Drugs carried out in 1995 and 1999. The subjects are sixteen-years-old students of the participatingcountries and they are surveyed according to a uniform methodological approach.Results: Cannabis was the most frequently used illicit substance among European adolescents. Lifetimeprevalence was 12% in 1995 and 16% in 1999. The respective figures for the Czech Republic were 22% and 35%.As far as drugs other than cannabis are concerned, the European figures were 4% and 6% and the Czech oneswere 4% and 9% respectively. The data also showed that between the years 1995 and 1999 there significantlyincreased repeated use of drugs (use of drugs with frequency of 6 or more times). By the end of the 1990s, theremarkedly increased the use of so-called dance and/or recreational drugs (theMDMAand the LSD). The data basedon attitudinal variables suggest that Czech adolescents are more tolerant toward specific forms of addictivebehaviour including illicit drug use than their European colleagues. Similarly the drug use is reported as less riskyby the Czechs compared to European figures. More liberal attitudes of adolescents related to substance use maycontribute to higher extent of drug use in the Czech Republic.Conclusions: The response of the society to growing health and social problems connected with drug abuse liespartly in the establishment and further development and care. It may be expected that the importance ofpaediatricians in early detection and early intervention will increase in the near future.

Key words:
drug use, marijuana, addictive behaviour, adolescents, Czech Republic, international comparison


Autoři: L. Csémy
Působiště autorů: Psychiatrické centrum, Praha ředitel prof. MUDr. C. Höschl, DrSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2003; (11): 675-680.
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl:
Rychlé rozšíření užívání drog mezi dospívajícími v České republice a zemích střední a východní Evropyběhem 90. let mělo významný vliv na oblast zdravotní péče a sociálních služeb pro tuto populační skupinu. Cílemtéto práce je popsat změny na drogové scéně v České republice a dalších evropských zemích a diskutovat některépostojové a behaviorální souvislosti adiktivního chování mladých lidí.Metoda: Výsledky prezentované v této práci vycházejí z datové báze Evropského školního projektu o alkoholua jiných drogách z let 1995 a 1999. Jde o kohortové šetření provedené ve všech zúčastněných zemích jednotnoumetodologií. Průměrný věk respondentů byl v době sběru dat 15,4 let.Výsledky: Nejrozšířenější návykovou látkou užívanou evropskými adolescenty byla marihuana. Celoživotníprevalence úzu byla 12%v roce 1995 a 16%v roce 1999. Odpovídající hodnoty pro Českou republiku byly 22%a 35%. Pokud jde o látky jiné než kanabis, celoevropské hodnoty byly 4 % a 6 % a pro ČR 4% a 9 %. Výsledkyukázaly také to, že v období mezi roky 1995 a 1999 došlo v ČR k významnému nárůstu adolescentů opakovaněužívajících drogy (užití 6krát a častěji). Ve stejném období byl zaznamenán výrazný nárůst obliby tzv. tanečnícha rekreačních drog (extáze a halucinogeny). Postojové proměnné naznačují, že čeští dospívající mají tolerantnějšípostoje k vybraným formám návykového chování, včetně užívání drog, než jejich vrstevníci v Evropě. Podobně jenázor na rizikovost užívání drog v průměru méně vyjádřen u české mládeže. Liberálnější postoje jsou patrnějedním z faktorů ovlivňujících rozšířenost užívání drog.Závěry: Součástí strategie, jíž se společnost snaží čelit rostoucím zdravotním a sociálním problémům, plynoucímze zneužívání drog, je rozšiřování sítě specializovaných zařízení pro léčbu a prevenci. Lze očekávat, žev budoucnosti vzroste význam dětských a dorostových praktických lékařů v oblasti detekce a časné intervenceporuch působených užíváním drog v adolescentním věku.

Klíčová slova:
užívání drog,marihuana, návykové chování, dospívající, Česká republika, mezinárodní srovnání

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2003 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se