Screening sluchu u novorozenců pomocí tranzientně evokovanýchotoakustických emisí


Screening for Hearing Impairment in Newborns Using Transient Evoked Otoacoustic Emissions

Objective:
Behavioral audiometry is currently accepted as the universal neonatal hearing examination in theCzech Republic. Only in some regional hospitals screening for hearing impairment is done using otoacousticemissions, exclusively aimed at high-risk neonates. This study summarizes the three years experience with regulartransient evoked otoacoustic emissions (TEOAE) screening in neonates.Study design: The prospective study enrolled all neonates (inborn or outborn) admitted to the Dept. ofNeonatology in 1997 - 1999. TEOAE screening was performed in 4790 neonates. The neonates were divided intotwo groups according to risk factors for hearing impairment (risk positive group n = 399, risk negative group n =4391). Full-term healthy neonates were screened at the age of 2 - 4 days and preterm infants at the 40thpostconceptional week. First and second repeated tests were done in 4-week intervals. Babies in whom reliable TEOAE were not recorded in the second repeated test were subsequently examined by auditory brainstemresponses (ABR).Results: Prevalence of hearing loss in our study was 1 in 384 (261 in 100,000) in the risk-negative group and 1in 27 (3652 in 100,000) in risk positive newborns. Specificity in the risk-negative group was 0.92 , resp. 0.8 in therisk-positive group. Positive predictive value of the screening was 0.03, resp. 0.17 in the risk group. Hearingimpairment of different magnitude was verified by ABR in 6 babies in each group.Conclusion: There is evidence from population-based surveys that diagnosis and treatment are delayed untilage 1 or 2 years in many children with hearing impairment. TEOAE and ABR are technically highly accuratescreening tests for hearing impairment in newborns. Using these screening methods is essential for early identificationof hearing impairment and for further development of such infants, as well as for further family planningin the affected families.

Key words:
screening for hearing impairment in newborns, otoacoustic emissions, TEOAE


Autoři: Černým. 1;  P. Zoban 1;  D. Groh 2;  R. Brabec 1;  J. Vejvalka, KabelkaZ. 3 2;  Š. Vejvalková, VlkR. 4 1
Působiště autorů: Novorozenecké oddělení s JIRP, Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a Fakultní nemocnice Motol, Praha1 vedoucí doc. MUDr. P. Zoban, CSc. ORL klinika 2. LF UK a Fakultní nemocnice Motol, Praha2 přednosta doc. MUDr. Z. Kabelka Oddělení informačních sys
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2003; (11): 700-704.
Kategorie: Články

Souhrn

Cílem studie bylo ověřit vyšetření sluchu pomocí tranzientně evokovaných otoakustických emisí (TEOAE) jakometody pro screening poruch sluchu v raném dětském věku a posoudit opodstatněnost screeningu poruch sluchuu celé nebo jen u rizikové populace novorozenců v ČR. Problematika screeningu poruch sluchu u novorozenců jevelice aktuální: uváděná prevalence poruch sluchu je 40 - 110 na 100 000 živě narozených dětí (1 : 900 - 1 : 2500).Pro srovnání, incidence hypotyreózy i fenylketonurie je cca 2krát nižší.Soubory a metodika: V období 1997 - 1999 bylo na neonatologickém pracovišti ve spolupráci s Dětskou ORLklinikou FN Motol vyšetřeno 4790 novorozenců. Novorozenci byli rozděleni na fyziologické (91,7 %, tj. 4391 dětí)a rizikové (8,3 %, tj. 399 dětí). Mezi rizikové jsme zařadili děti s patologickou rodinnou, perinatální či postnatálníanamnézou, tj. novorozence s anamnestickou zátěží poruch sluchu, s porodní hmotností < 1500 g, se skóreApgarovév 5. min. < 6 b., s hyperbilirubinémií, hypotyreózou, s kongenitálními infekcemi, děti léčené mechanickou ventilací,ototoxickými léky, s vrozenými malformacemi obličeje, krania a s genetickými syndromy. TEOAE bylyvyšetřovány pomocí speciálního zařízení ILO 288 Echoport. U fyziologických novorozenců byl screening prováděnve věku 2 - 4 dny, u nedonošených dětí po dosažení 40. gestačního týdne, u donošených patologických novorozencůpo ukončení intenzivní péče. Novorozenci s abnormálním záznamem byli opakovaně vyšetřeni po 4 týdnech, připřetrvávání abnormálního záznamu opět po dalších 4 týdnech. Při přetrvávajícím patologickém nálezu bylonásledně provedeno vyšetření BERA (brainstem evoked response activity). Ze získaných výsledků byla stanovenaprevalence, pozitivní prediktivní hodnota (PPV) a specificita vyšetření TEOAE.Výsledky: Ve skupině fyziologických novorozenců bylo identifikováno 6 dětí s poruchou sluchu, v rizikovéskupině rovněž 6 dětí. Přepočtená prevalence zjištěných poruch sluchu na 100 000 živě narozených činila 507v celém souboru, u fyziologických dětí 261 a u rizikových 3652. Zjištěná PPV vyšetření TEOAE v souboru fyziologickýchdětí byla 0,03 a u rizikové skupiny 0,17. Specificita vyšetření v souboru fyziologických dětí byla 0,92a u rizikových 0,8.Závěr: Metoda TEOAE je vhodná jako screening záchytu poruch sluchu v novorozeneckém období (PPV vyššínež hodnota uváděná u screeningu hypotyreózy). Podle dosažených výsledků se zdá, že screening pomocí TEOAEby měl být rutinně prováděn u rizikových novorozenců. Definitivní rozhodnutí, zda přijmout ideu celoplošnéhoscreeningu, závisí na relaci ceny vyšetření a nákladů na péči o děti s pozdě diagnostikovanou poruchou sluchu,včetně negativních důsledků pozdní diagnózy poruchy sluchu pro vývoj dítěte (opoždění vývoje řeči, mentálních,psychosociálních a kognitivních schopností) a pro další reprodukční perspektivu rodiny.

Klíčová slova:
screening sluchu u novorozenců, otoakustické emise, TEOAE

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2003 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se