Psychické týrání v dětství u dospělé populace ČR:výskyt a některé souvislostiVýsledky reprezentativní retrospektivní studie


Psychical Ill-treatment in Childhood in the Adult Population of the Czech Republic: Occurrenceand Some Connections. Results of a Representative Retrospective Study

The present study is the first representative study of that kind in the Czech Republic, which was aimed atdetection of the real occurrence of psychical and physical ill-treatment in childhood in our population and someof its connections. In this contribution the authors addressed a part concerning psychical ill-treatment. Psychicalill-treatment is the least explored form of child ill-treatment. One of the reasons is especially the non-existence ofa clear and unequivocal definition of this phenomenon, which can assume various forms - from subtle to very cruelones. In the past the psychical ill-treatment was explored especially as an accompanying manifestation of physicalill-treatment or sexual abuse, but not as an independent form of ill-treatment. The occurrence of this phenomenonin the population of the Czech Republic has been so far covered only by statistical data of the Ministry of Laborand Social Affairs, Police of the Czech Republic and the Department for the Care of Family and Child. Authorssuppose, however, that the notified cases form only the so called peak of the iceberg. The more difficult is to detectthe psychical ill-treatment of children, the more serious are the consequences for further life of the victim, itsneighbourhood and the whole society.The present research was drawn as a sociological and retrospective study. In order to obtain the data a specialmethod was created, a questionnaire form, which was administered on an individual basis. The field investigationwas performed partly by the technique of standardized guided interview and partly by a questionnaire. Adultpopulation of the Czech Republic at the age of 18 to 44 years was interviewed. A representative cohort, selected bya random choice of quotas, was formed by 1104 subjects. In the specification of psychical ill-treatment the authorsstarted from definitions used by important authorities such as Medical Committee of the Council of Europe orCanadian National Reference Center for Family Violence (NCFV).Within the framework of the investigation it also became obvious that 69.1% of questioned Czechs weresubjected to some form of psychical ill-treatment and 83.1% of them reported that they were exposed to some formof physical ill-treatment of punishment in their childhood or youth.

Key words:
psychical ill-treatment, incidence of psychical ill-treatment, consequences of psychical ill-treatment


Autoři: K. Bosáková;  V. Bosák;  Z. Kučera;  M. Lainová
Působiště autorů: Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže, Praha předsedkyně představenstva ing. Z. Baudyšová
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2003; (11): 716-721.
Kategorie: Články

Souhrn

Předkládaná práce je první reprezentativní studií svého druhu v ČR, která si kladla za cíl detekci skutečnéhovýskytu psychického a fyzického týrání v dětství v naší populaci a poznání některých jeho souvislostí. V tomtopříspěvku se autoři zaměřili na část týkající se psychického týrání. Psychické týrání je nejméně prozkoumanouformou týrání dětí. Jedním z důvodů této skutečnosti je zejména neexistence jasné a jednoznačné definice tohotofenoménu, který může nabývat nejrůznějších forem - od těch subtilních až po ty velmi kruté. V minulosti bylopsychické týrání zkoumáno především jako doprovodný jev týrání fyzického či sexuálního zneužívání, nikoliv jakosamostatná forma týrání. Co se týká výskytu tohoto jevu u populace České republiky, dosud autoři měli k dispozicipouze statistické údaje Ministerstva práce a sociálních věcí, Policie ČR a oddělení péče o rodinu a dítě. Přepokládáse však, že nahlášené a prošetřované případy tvoří pouze tzv. špičku ledovce. Čím hůře je psychické týrání dětízjistitelné, tím závažnější jsou však jeho následky pro další život oběti, jejího blízkého okolí i celé společnosti.Předkládaný výzkum byl koncipován jako sociologický a retrospektivní. Za účelem získání dat byla vytvořenaspeciálnímetodika, tazatelský arch, který byl administrován individuálně.Terénní šetření bylo provedeno částečnětechnikou standardizovaného řízeného rozhovoru a částečně technikou dotazníku. Dotazována byla dospělápopulace ČR ve věku 18 - 44 let. Reprezentativní soubor, vybraný náhodným výběrem pomocí kvót, tvořily 1104osoby. Při vymezování psychického týrání autoři vycházeli z definic používaných významnými autoritami, jakoZdravotní komise Rady Evropy či kanadského Národního referenčního centra pro násilí v rodině (NCFV).V rámci šetření bylo mimo jiné zjištěno, že 69,1%dotázaných Čechů bylo v dětství vystaveno některé z forempsychického týrání a celkem 83,1 % dotázaných uvedlo, že byli v dětství či mládí vystaveni některé z foremtělesného týrání nebo trestání.

Klíčová slova:
psychické týrání, výskyt psychického týrání, následky psychického týrání

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2003 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se