Rizikové chování rodičů v době očekávání dítěte a po jeho narození


Risk Behaviour of Parents in the Time of Expectation of Child and after the Child Birth

The work presents trends of changes in consumption of alcohol and smoking which occured during the last twomonths of pregnancy and confinement in women and men observed in the frame of international longitudinalprospective study ELSPAC. Respondents were filling the questionnaires which, within the ELSPAC set, weremarked N4 (for women) and N5 (for men). Statements were not objectively verified by laboratory investigation ofbiomarkers of exposition to cigarette smoke.In the set of 4983 women, the prevalence of smokers in the second half of pregnancy decreased from 8.2 % (in20th week) to 7.0%in 36. - 40. weeks of gravidity. 2.4%of women who did not smoke at the end of the pregnancy,started to smoke after the delivery. On the contrary, 36%of women who smoked during the whole pregnancy gaveup smoking after the delivery.Women are bringing their habits in alcohol consumption from the pregnancy also to the time after the delivery:almost 86% of women who did not drink in pregnancy, had not been drinking also after the delivery. Occasionaland regular alcohol consumption - at least once a week - had been admitted by 78%of mothers who gave similarfrequency also at the end of their pregnancy. Daily consumption of alcohol was given by 84% of those women whowere drinking alcohol daily also during the pregnancy. The other women described drinking of alcoholic drinksin weekly frequency, respective occasionally. Only one woman from the group of daily consumpting women andone fifth of the group of occasional or regular consumers did not drink after the delivery. The smokers drankalcoholic drinks significantly more often than non smoking women.Men did not change significantly their smoking habits neither during the time of expecting the baby, nor afterthe delivery. The regular consumption of alcohol drinks significantly increased after the birth of the child on thegroups of non smokers.The results canserve asappealto specialhealthworkersprovidingthe care for themother andchild, topayincreasedattention to the most important primary preventive risks for the human reproduction - alcohol and smoking.

Key words:
smoking, alcohol, pregnancy, child birth


Autoři: L. Kukla 1;  D. Hrubá 2;  M. Tyrlík 3
Působiště autorů: Oddělení preventivní a sociální pediatrie, Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví LF MU, Brno1 vedoucí prof. MUDr. J. Holčík, DrSc. Ústav preventivního lékařství, Lékařská fakulta MU, Brno2 vedoucí prof. MUDr. Z. Brázdová, CSc. Psychologický
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2003; (11): 705-709.
Kategorie: Články

Souhrn

Práce prezentuje trendy změn konzumace alkoholu a kouření u žen a mužů sledovaných v rámci mezinárodnílongitudinální prospektivní studie ELSPAC, k nimž došlo v posledních dvou měsících těhotenství a v šestinedělí.Údaje uváděli respondenti v dotaznících, které v sérii ELSPAC byly označeny jako N4 (pro ženy) a N5 (pro muže).Výpovědi nebyly objektivně verifikovány laboratorním vyšetřením biomarkerů expozice cigaretovému kouři.V souboru 4983 žen se prevalence kuřaček ve druhé polovině těhotenství dále snížila z 8,2 % (ve 20. týdnu) na7,0 % ve 36. - 40. týdnu gravidity. Po porodu začalo znovu kouřit 2,4%žen, které v konci těhotenství abstinovaly,a naopak zanechalo kouření 36 % žen kouřících během celého těhotenství.Zvyklosti v konzumaci alkoholu si ženy z období těhotenství přenášejí i do doby po porodu: v této doběabstinovalo téměř 86%žen, které nepily ani v těhotenství. Občasný a pravidelný konzum alkoholu alespoň jednoutýdně přiznalo 78%matek z těch, které udávaly obdobnou frekvenci i v konci těhotenství. Denní příjem alkoholupo porodu uvedlo 84 % žen z těch, které denně konzumovaly alkohol i v těhotenství, ostatní popsaly pití alkoholickýchnápojů v týdenní frekvenci, resp. občas. Jen jedna žena ze skupiny denních konzumentek a pětina žen zeskupiny občasných či pravidelných týdenních konzumentek po porodu abstinovaly. Kuřačky pily alkoholickénápoje významně častěji než nekuřačky.Muži v době očekávání dítěte i po jeho narození své kuřácké zvyky výrazně neměnili, pravidelná konzumacealkoholických nápojů se po narození dítěte dokonce signifikantně zvýšila ve skupině nekuřáků.Výsledky jsou výzvou odborným zdravotníkům zajišťujícím péči o matku a dítě, aby věnovali zvýšenoupozornost nejvýznamnějším primárně preventabilním rizikům pro lidskou reprodukci - alkoholu a kouření.

Klíčová slova:
kouření, alkohol, těhotenství, narození dítěte

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2003 Číslo 11
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se