Zápisnica zo zasadnutia výboru Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti dňa 10. 12. 2010


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 86, 2011, No. 1, p. 57-58
Kategorie: Česká a slovenská dermatovenerologie

Prítomní: MUDr. Dušan Buchvald, PhD., MUDr. Ľudmila Breznická, doc. MUDr. Tibor Danilla, PhD., MUDr. Vladimír Flimer, MUDr. Gabriela Kolátorová, MUDr. Ján Lidaj, prof. MUDr. Juraj Péč, PhD., MUDr. Eva Rasochová, MUDr. Slavomír Urbanček, PhD., MUDr. Eva Vrtíková

Program

l. Otvorenie a schválenie programu

2. Schválenie zápisnice a kontrola uznesení

3. Voľby do výboru SDVS

4. Rôzne

1. Otvorenie a schválenie programu

 • Schôdzu otvoril MUDr. Dušan Buchvald, PhD., ktorý požiadal prítomných o doplnenie programu.
 • Doc. Danilla – predkladá správu o finančnom vyhodnotení schôdze Dermatózy detí.
 • Dr. Urbanček – predkladá žiadosť na založenie pracovnej skupiny psoriázy.
 • Program bol schválený.

2. Schválenie zápisnice a kontrola uznesení

 • Prof. Péč navrhuje oživiť pracovnú skupinu, ev. založiť sekciu pre pohlavné choroby, treba podporiť aktivitu SDVS v tejto oblasti, ako hlavný odborník na najbližšiu schôdzu pripraví správu o proble­matike STI.
 • Zmluva s firmou Johnson&Johnson o možnosti používania formulácie „Odporúčané slovenskými dermatológmi“ pri výrobkoch Neutrogena a Compeed bola predĺžená na ďalšie 2 roky.
 • Kongres Dermatovenerológia pre prax, organizačne zabezpečený spoločnosťou SOLEN, bude v lokalite stredného Slovenska v termíne okolo 15. októbra 2011.
 • Prezentovanie e-learningového portálu firmy EUNI speciál pripravil na schôdzu výboru Dr. Finsterle.
 • Dr. Buchvald jednal ohľadne absencie epikutánnych testov Trolab na Slovensku, obrátil sa písomne na riaditeľa firmy Hermal s požiadavkou zabezpečenia dodávky testov Trolab na Slovensko, doteraz však nedostal odpoveď.
 • Dr. Urbanček – návrh založenia pracovnej skupiny pre psoriázu je v programe dnešnej schôdze výboru v časti Rôzne.

3. Voľby do výboru SDVS

 • Dr. Buchvald – jednokolové korešpondenčné voľby do výboru a dozornej rady SDVS prebehli v určenom termíne, do 6. 12. bolo na SLS doručených 198 vyplnených hlasovacích lístkov, výsledky spracovala volebná komisia a za SLS JUDr. Mist­ríková a p. Kurucová. Podľa počtu obdržaných hlasov ostáva výbor aj dozorná rada v súčasnom zložení aj do ďalšieho funkčného obdobia 2011–2014. Zápisnica volebnej komisie bude v plnom znení uverejnená na webovej stránke SDVS.

4. Rôzne

 • Dr. Buchvald – poďakovanie organizátorom konferencie Dermatózy detí za vysokú odbornú úroveň i hladký priebeh, rovnako poďakovanie aj organizátorom krajského seminára v Bratislave.
 • Dr. Buchvald – 7. spoločný kongres ČDS-SDVS 12.–14. apríla 2011.
 • Dr. Buchvald – jarné sympózium EADV bude bezprostredne nadväzovať na VII. spoločný kongres.
 • Dr. Buchvald – ďalšie akcie SDVS v roku 2011:

–   konferencia pred Euromelanoma Day podľa informácie od predsedu fotobiologickej sekcie doc. Hegyiho sa t. r. nebude organizovať;

–   XII. Smrdácke dni budú v obvyklom decembrovom termíne, 9.–10. 12. 2011;

–   Kurz rezidentov, ktorý organizuje L’Oreal s odbornom garanciou SDVS, bude podľa informácie od Mgr. Denkovej v r. 2011 v Prahe aj pre mladých slovenských dermatovenerológov a v r. 2012 v Bratislave aj pre mladých českých dermatovenerológov. Súhlasili s tým predstavitelia sekcií mladých dermatovenerológov oboch spoločností. Termín ešte nie je určený;

–   dr. Urbanček navrhuje založenie pracovnej skupiny pre psoriázu, výbor súhlasí, dr. Urbanček žiadosť dopracuje a predloží na najbližšej schôdzi výboru;

–   dr. Lidaj urobí na www stránke priestor pre túto pracovnú skupinu;

–   dr. Finsterle referoval o e-learningovom portáli EUNI speciál a možnosti jeho rozbehnutia na Slovensku;

–   dr. Buchvald – časopis Journal od Drugs in Dermatology (JDD) ponúka dohodu o partner­stve s SDVS a ponúka bezplatný prístup na online verziu časopisu pre všetkých členov SDVS, ktorí o to požiadajú. Ako protislužbu žiada o súhlas uvádzať logo SDVS ako svojho partnera a uvádzať časopis JDD na stránke SDVS a v komunikácii SDVS ako partnera spoločnosti. Naši členovia sa budú prihlasovať jednotlivo. Výbor súhlasí;

–   dr. Buchvald v rámci pripomienkového konania oponoval návrh indikačného obmedzenia liečby psoriázy detí do centier na detských oddeleniach, resp. klinikách a nie na dermatovenerologických klinikách, resp. oddeleniach, s výnimkou Detskej dermatovenerologickej kliniky v Bratislave.

Výbor berie na vedomie:

 • výsledky volieb do výboru a dozornej rady SDVS,
 • prezentáciu Dr. Finsterleho o e-learningovom portáli EUNI-special.

Výbor schvaľuje:

 • zápisnicu z predchádzajúcej schôdze,
 • založenie Pracovnej skupiny pre psoriázu,
 • odloženie problematiky e-learningového vzdelávania na budúci rok 2011,
 • uvádzať logo SDVS ako partnera v americkom časopise Journal od Drugs in Dermatology i možnosť uvádzať JDD ako partnera SDVS.

Výbor ukladá:

 • hlavný odborník DV prof. Péč na najbližšiu schôdzu výboru pripraví správu o problematike STI,
 • dr. Urbanček dopracuje žiadosť na založenie Pracovnej skupiny pre psoriázu,
 • dr. Lidaj urobí na www stránke priestor pre túto pracovnú skupinu,
 • prof. Péč overí výsledok pripomienkového konania k možnostiam biologickej liečby psoriázy detí.

V Smrdákoch 10. 12. 2010   

Zapísal Dr. Lidaj


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 1

2011 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se