Česko-slovenská dermatologie - Informace o časopisu

Časopis uveřejňuje práce s aktuální dermatovenerologickou problematikou a s problematikou hraničních oborů.

Je zaměřen převážně na jejich praktickou stránku, obsahuje však i nejnovější výsledky řešení výzkumných úkolů.

Klinické a terapeutické studie přinášejí ověření epidemiologických, diagnostických a léčebných postupů zaváděných do praxe.
Prezentace diagnosticky, diferenciálně diagnosticky nebo terapeuticky zajímavých kazuistik umožňuje rozšiřování znalostí v oboru, stejně tak jako rozsáhlejší přehledné a souborné práce, zaměřené na nejnovější informace a využívající i poznatků hraničních oborů.

Úroveň svých znalostí si může čtenář ověřit v článcích kvízového charakteru. Recenze nových knih upozorňují na zajímavé publikace, které vyšly u nás i ve světě.

Časopis odráží též dění v odborné společnosti a informuje o zajímavostech v zahraničí.

ISSN 0009-0514 (Print)
ISSN 1805-448X (Online)

Redakční rada

VEDOUCÍ REDAKTOR

Prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.
Dermatovenerologická klinika UK 1. LF a VFN
U Nemocnice 2,
128 08 Praha 2
csderm@vfn.cz

ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO REDAKTORA

prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MHA
Dermatovenerologická klinika LF UK a UN
Mickiewiczova 13
813 69  Bratislava, SK
maria.simaljakova@sm.unb.sk

REDAKČNÍ RADA

MUDr. Nina Benáková, Ph.D.
Praha

MUDr. Hana Bučková, Ph.D.
Brno

Doc. MUDr. Dušan Buchvald, Ph.D.
Bratislava

prof. MUDr. Petra Cetkovská, Ph.D.
Plzeň

MUDr. Dominika Diamantová, Ph.D.
Olomouc

Doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.
Hradec Králové

MUDr. Alexander Halagovec
Košice

MUDr. Radmila Konkoľová
Praha

MUDr. Ivana Krajsová, MBA
Praha

MUDr. Klára Martinásková
Prešov

Doc. MUDr. Petr Panzner, CsC.
Praha

Prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc.
Plzeň

Doc. MUDr. Lumír Pock, CSc.
Praha

Prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc.
Plzeň

Doc. MUDr. Magda Skořepová, CSc.
Praha

MUDr. Zoltán Szép, Ph.D.
Bratislava

MUDr. Martin Tichý, Ph.D.
Olomouc

ČESTNÁ REDAKČNÍ RADA

Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA
Praha

Prof. MUDr. Josef Buchvald, DrSc.
Bratislava

Doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc.
Bratislava

Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.
Praha

Prof. MUDr. Jagienka Jautová, CSc.
Košice

Prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.
Martin

Prof. MUDr. Věra Semrádová, CSc.
Brno

Prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.
Brno

ZAHRANIČNÍ ČLENOVÉ REDAKČNÍ RADY

Prof. Dr. med. Günter Burg
Zürich, CH

Prof. Lajos Kemény, MD
Szeged, H

Prof. Dr. med. Detlev Petzold
Heidelberg, G

Prof. Dr. med. Dr. hc. Gerd Plewig, F.R.C.P.
München, G

Prof. Dr. med. Dr. hc. Tomas Ruzicka
München, G

Prof. Robert A. Schwartz, MD, M.P.H.
Newark, NJ, USA

Prof. Rein Willemze, MD
Amsterdam, NL

Redakce

Vydává

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
Sokolská 31
120 26 Praha 2

Vedoucí redaktor

Prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.

Zástupce vedoucího redaktora

Prof. MUDr. Vladimír Hegyi, CSc.

Odpovědná redaktorka

Ing. Lenka Šplíchalová

Registrační značka MK ČR E 86.

Rukopisy zasílejte na adresu redakce časopisu

Česko-slovenská dermatologie
Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2

 • Zaslané příspěvky se nevracejí, jsou archivovány ČLS JEP.
 • Vydavatel získá otištěním příspěvku výlučné nakladatelské právo k jeho užití.
 • Otištěné příspěvky autorů jsou honorovány, autoři obdrží bezplatně jeden výtisk časopisu.
 • Vydavatel a redakční rada upozorňují, že za obsah a jazykové zpracování inzerátů a reklam odpovídá výhradně inzerent.
 • Žádná část tohoto časopisu nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem dalšího rozšiřování v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem, ať již mechanickým nebo elektronickým, včetně pořizování fotokopií, nahrávek, informačních databází na magnetických nosičích, bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv a vydavatelského oprávnění.

Předplatné a inzerce

Vychází 6krát ročně.

Předplatné na rok 606,– Kč

Jednotlivé číslo 101,– Kč

Pro členy České dermatovenerologicke společnosti a Slovenské dermatologické společnosti zdarma

Informace o předplatném podává a objednávky českých předplatitelů přijímá

Nakladatelské a tiskové oddělení ČLS JEP
Sokolská 31
120 26 Praha 2
Mgr. Silvie Hájková
tel.: 296 181 805
mobil: 778 775 059
email: nto@cls.cz

Výroba

Prager Publishing - LD s. r. o.
Elišky Přemyslovny 1335
150 00 Praha 5 - Zbraslav

Rozšiřuje

 • V ČR – Nakladatelství Olympia, a. s., Praha

 • do zahraničí (kromě SR) – Myris Trade s. r. o., V Štíhlách 1311/3, P. O. Box 2, 142 01 Praha 4

 • ve SR www.ipredplatne.sk, infolinka :0800 188 826, email :info@ipredplatne.sk, ,objednavky@ipredplatne.sk

Informace o podmínkách inzerce poskytuje a objednávky přijímá

Dana Brzobohatá

PRAGER PUBLISHING
Elišky přemyslovny 1335, 150 00 Praha 5 - Zbraslav
www.prager-print.cz

brzobohata@prager-print.cz

tiskarnaprager@prager-print.cz
telefon: +420 602 377 675

Pokyny pro autory a recenzenty

Česko-slovenská dermatologie je odborným periodikem České a Slovenské dermatovenerologické společnosti. Uveřejňuje práce s dermatovenerologickou problematikou a s problematikou hraničních oborů. Každá práce je posuzována dvěma nezávislými recenzenty, jejichž úsudek je předpokladem uveřejnění práce, případně jejích úprav. Příspěvky je možné zasílat v jazyce: českém, slovenském či anglickém.

Rukopis zasílejte

s průvodním dopisem (náležitosti viz níže) v elektronické podobě (CD, e-mail) na adresu: Redakce časopisu Česko-slovenská dermatologie, U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2, csderm@vfn.cz nebo jiri.stork@vfn.cz.
Textová část rukopisu musí být zpracována v textovém editoru Microsoft WORD pro Windows (W97-2003, přípona.doc), textový soubor jednoznačně pojmenován (např. jméno autora_ název rukopisu), index řádkování 2, doporučené písmo Times New Roman velikost 12b, šířka okrajů 25 mm. Stránky textu se číslují za sebou, číslo strany se uvádí v pravém dolním rohu; titulní strana je strana 1.
Všechny textové části publikace se zasílají v jednom souboru včetně tabulek a grafů, obrázky se zasílají zvlášť (nikoliv vložené do textu), označené číslem uvedeným v legendě k obrázkům v textové části dokumentace.

Jednotlivé části vlastního textu práce

uvádějte vždy na začátku dalšího listu v následujícím pořadí:

 1. titulní strana
 2. souhrn a klíčová slova
 3. summary and key words
 4. vlastní text práce s případným poděkováním na konci
 5. Prohlášení o střetu zájmů: Autor v souvislosti s tématem práce v posledních 12 měsících nespolupracoval s žádnou farmaceutickou firmou.
 6. seznam literatury (řazený abecedně, autory velkým písmem, viz příklady uvedené níže) na závěr s adresou a kontakty na hlavního autora
 7. jednotlivé tabulky a grafy s názvy
 8. legendy k obrázkům.
 9. obrazová dokumentace - posílejte samostatně ve formátech JPG nebo TIFF

Elektronickou obrazovou dokumentaci [tj. grafy, fotografie (i barevné), výstupy z přístrojů] NTS přijímá pro přímé tiskárenské zpracování, a to ve formátech JPG, TIFF a EPS, přičemž možná média jsou také CD-ROM, ZIP, JAZ

Grafy musí být zpracovány pro jednobarevný tisk (mohou být dodány i ve formátech AI, CDR, i XLS v křivkách).

Tabulky – zhotovené v microsoft word, exel (nikoliv jako obrázek JPEG, TIFF atd.)

Pokud jsou obrázky ve formátu JPG, je třeba užít velké rozlišení (nejlepší kompresní poměr) z důvodů kvality. Skenování barevných obrázků vyžaduje minimálně rozlišení 300 dpi v požadovaném tiskovém rozměru. Na elektronická media (CD) vždy uvést popis obsahu (text, obrázky), který je označen jako v textu práce, a zabezpečit proti přepsání.

Příspěvky musí být napsány

 • formou tzv. formou tzv. hladké sazby: bez zarážek, odrážek, tvrdých konců řádek (s výjimkou oddělení odstavců), podtrhávání, změn velikosti písma, formátování (na střed, pomocí tabulátorů) a veškerých grafických experimentů, které moderní tiskový editor umožňuje.
 • Veškerá přednastavení je nutno zrušit

1. Titulní strana

Titulní strana má obsahovat:

a) stručný a výstižný název článku
b) příjmení autora či autorů a iniciály jména každého autora, příslušnost k pracovišti označit číslovkou (horní index)
c) název pracoviště – název oddělení – instituce, odkud práce pochází, vedoucí ústavu s plným titulem
d) zdroj/e podpory (granty, přístrojové vybavení, léky)

Autorství

Jako autory uvádějte pouze osoby, které podstatně přispěly

 • k celkovému pojetí a uspořádání studie, k analýze a interpretaci nálezů nebo
 • k redigování textu nebo jeho obsahové revizi, a které
 • souhlasí s konečnou verzí předkládanou k uveřejnění.

Autorství lze uznat pouze při splnění všech tří podmínek.

2. Souhrn a klíčová slova

Druhá strana rukopisu je určena pro souhrn: ten nemá přesahovat 150 slov. Měl by:

 • specifikovat účel studie (cíl studie)
 • základní použité metody (výběr sledovaných osob, druh experimentálních zvířat, metody pozorování a analýzy)
 • hlavní výsledky tzn. konkrétní výsledky s uvedením statistické významnosti a
 • závěry, které z výsledků vyplynuly, má být zdůrazněno, co významného a nového studie přinesla.

Pod souhrnem, za nadpisem „Klíčová slova“ má být uvedeno 3–10 slov (hesel) oddělených pomlčkou vystihujících obsah práce.
Doporučuje se užít hesla uváděná v Index Medicus.

3. Summary (anglický souhrn) a klíčová slova (key words) není nutné, ale vhodné k přesnějšímu překladu specifických termínů

Lze přiložit vlastní anglický překlad, nebo pouze určitá vžitá slovní spojení (pro překladatele), nebo kopii souhrnu s uvedením názvu práce, určená pro překlad do anglického jazyka.

4. Text

Doporučuje se členit na části

 • Úvod
 • Metody
 • Výsledky
 • Diskuze

U delších článků je vhodné tyto části, zejména „Výsledky“ a „Diskuzi“ rozčlenit k zpřehlednění obsahu vhodnými podtitulky. Články jiné povahy, např. úvodníky, souborné přehledové články, kazuistiky aj. vyžadují jinou formu zpracování.

Popisy případů (kazuistiky) mají doporučené následující členění textu: Úvod - Popis případu - Diskuze – Závěr – Literatura.

Rubrika repetitorium (klinicko-patologické korelace) má doporučené členění textu: Popis případu – Histologické vyšetření – Závěr – Průběh – Diskuze - Literatura.

Obrázky a tabulky nevřazovat do textu, ale uvést samostatně mimo text - v textu uvést pouze odkaz (Obr. č.) či (Tab. č.). Při psaní v textovém editoru neukončovat řádky klávesou „enter“ - enter se používá pouze na ukončení odstavce. Jednotlivé oddíly textu nepsat velkými písmeny, ale pouze zvýraznit tučně např. Popis případu. V užitém jazyce a odborných termínech je vhodné užívání české terminologie, která je většinou srozumitelnější, pokud existuje, případně cizojazyčný termín uvést uvozovkách v závorce.

Úvod

 • Vyjadřuje, co je smyslem uveřejnění práce, na co chce upozornit s nastíněním příslušné problematiky
 • Nejsou zde uváděny výsledky nebo závěry dané práce.

Metody

 • Popište výběr pozorovaných nebo experimentálních subjektů (soubor nemocných nebo pokusných zvířat včetně kontrol), použité metody, přístroje (v závorkách uveďte jméno výrobce a jeho adresu) a postupy vyšetření (stanovení do těch podrobností, aby umožnily ostatním pracovníkům jejich reprodukci).
 • U známých metod, včetně statistických, postačí odkaz na příslušnou literaturu, u metod méně známých, ale publikovaných, je vhodné přidat krátký popis.
 • Metody nové nebo zásadně modifikované musí být popsány podrobněji, musí být zdůvodněno jejich použití (výběr) a zhodnocena jejich omezení.
 • Všechny použité léky a chemikálie musí být přesně identifikovány, včetně uvedení jejich generického názvu, dávky a způsobu podání.

Etické aspekty

 • Neuvádí se, zvláště na jakémkoli ilustrujícím materiálu, jména nemocných, jejich iniciály nebo nemocniční (ošetřovací, evidenční) čísla. Na obrázcích je nutné zabránit možné identifikaci nemocného, pokud není k dispozici jeho informovaný souhlas s uveřejněním.

Statistika

 • Použité statistické metody popište tak, aby čtenář mající přístup k původním údajům, mohl výsledky ověřit.
 • Diskutujte vhodnost experimentálních objektů, popište podrobně randomizaci, uveďte počet pozorování i počet případů, které z pozorování unikly a výskyt léčebných komplikací.
 • Definujte statistické termíny, zkratky a zvláště symboly.

Výsledky

 • Předkládejte výsledky v logickém postupu v textu, tabulkách i ilustracích.
 • Neopakujte v textu data z tabulky, ilustrací, zdůrazněte nebo sumarizujte pouze významné nálezy.

Diskuze

 • Zdůrazněte nové a významné aspekty studie a závěry, které z ní vyplývají.
 • Neopakujte data z „Úvodu“ a „Výsledků“.
 • Srovnejte výsledky studie s výsledky jiných autorů i s cíli, které si studie stanovila. Neodvolávejte se na nedokončené studie.
 • Předpokládejte nové hypotézy, jsou-li oprávněné, ale zřetelně je označte jako takové.
 • Můžete zahrnout i doporučení pro další výzkum.

Poděkování

 • Uvést za koncem textu práce.

Prohlášení o střetu zájmů

5. Seznam použité literatury

 • Citované práce jsou sestaveny abecedně. Cituje se podle ČSN ISO 690, 010197.
 • Smí obsahovat jen skutečné prameny, tj. publikace, na něž se autor v textu odvolává nebo práce skutečně významné.
 • Nesmějí se uvádět práce jen z důvodů formálních.
 • Reference v textu, tabulkách i popisech obrázků číslujte arabskými číslicemi v kulatých závorkách.
 • Vyhýbejte se odkazům na abstrakta; tzv. „nepublikovaná pozorování“ a „osobní informace“. Nemají být používány jako reference v seznamu literatury.
 • Správnost odkazu (citace) by měla být ověřena autorem (autory) na originálu.
 • Na konci literatury uveďte plnou kontaktní adresu prvního autora, kterému bude zaslána korektura, včetně e-mailu a údajů bankovního spojení.
 • Prohlášení o střetu zájmů viz zasílání rukopisů

Příklady správných forem citací:

tištěná monografická publikace

 • ZEMAN, M. První pomoc. 2. vyd. Praha: Galén, 1998. 143 s. Edica Scripta, sv. IV. ISBN 80-85824-46-9.

příspěvek v monografické publikaci

 • LINEK, V. Poruchy paměti. In PREISS, V. aj. Klinická neuropsychologie. Praha: Grada Publishing, 1998, s. 96–115.

článek z periodicky vycházejících časopisů

 • PELIKÁNOVÁ, T. Současné trendy inzulinoterapie. Vnitř Lék, 2002, roč. 48, č. 6, s. 523–529.
 • RAHMAN, SA., SETOYAMA, M., KAWAHIRA, M. et al. Erythema multiforme associated with superficial fungl disease. Curie, 1995, 55 (4), p. 249-251.

U zkratek časopisů, je nutné dodržovat ČSN 01 01 96 Zkracování názvů časopisů a jiných periodik.

6. Tabulky

 • Tabulky nevřazovat do textu! - v textu uvést v kulaté závorce pouze citaci (Tabulka č…), ale uvést každou zvlášť na samostatný list! v řádkování ob dva řádky.
 • Číslujte v pořadí, jak jsou zmíněny v textu.
 • Každá tabulka musí mít nadpis, podobně i každý sloupec tabulky. Vysvětlivky pište pod tabulkou, ne do záhlaví.
 • Vysvětlete i zkratky, které jste použili.

7. Legendy k obrazové dokumentaci

Legendy pište na zvláštní list.

 • Pokud byly v obrázku použity symboly, šipky, čísla nebo písmena, popište je a vysvětlete je v legendě.
 • U mikrofotografií uveďte stupeň zvětšení a metodu barvení.
 • V textu vyznačte odkazy na tabulky a obrázky a po straně jejich zařazení.

8. Obrazová dokumentace

Každý obrázek musí být dostatečně označen číslem. Vyobrazená osoba nesmí být identifikovatelná: nebo musí autor zajistit její písemný souhlas s publikací, nebo písemně vyžádat dostatečné zakrytí očí apod. poznámkou pro redakci a tiskárnu.

Obrázky lze zaslat v grafickém formátu TIFF nebo JPEG; grafy možno dodat v programu MS Excel, grafy i obrázky zasílejte zásadně v samostatných souborech, tj. nikoliv jakou součást textu.

Měrné jednotky

Údaje o délce, výšce, hmotnosti a objemu uvádějte v jednotkách metrického systém (metr, kilogram, litr) a jejich desítkových násobcích. Teplota se uvádí ve stupních Celsia, krevní tlak v milimetrech rtuťového sloupce.

Zkratky a symboly

Používejte výhradně ustálené zkratky. Nepoužívejte zkratky v nadpisu a souhrnu. Uveďte plný název (termín před prvním použitím zkratky v textu).

Zasílání rukopisů

Rukopis zašlete redakci elektronicky (viz výše). Připojte průvodní dopis (u každého zaslaného článku!) s podpisem hlavního autora (u elektronicky zasílané práce naskenovaný) obsahující tyto informace:

 1. prohlášení, že článek nebyl zaslán celý ani zčásti do jiného časopisu
 2. prohlášení, že příspěvek byl schválen k publikaci všemi autory
 3. počet stran (včetně souhrnu a literatury), přiložených tabulek a obrázků
 4. plné jméno, adresu, telefonní číslo (popř. mobil) a e-mail autora, pověřeného jednáním s ostatními autory, korekturou a jednáním s redakcí včetně bankovního spojení.
 5. Prohlášení o střetu zájmů: Autor v souvislosti s tématem práce v posledních 12 měsících nespolupracoval s žádnou farmaceutickou firmou.

Redakce si vyhrazuje právo navrhnout autorovi zkrácení rukopisu, provedení oprav, popř. po recenzním řízení, jímž každý rukopis prochází, vrátit autorovi práci k přepracování. Vysázenou práci dostane autor ke korektuře, v níž jsou možné pouze opravy vzniklé tiskem. Není již možné vkládat celé věty. Korektury vracejte skutečně obratem, na pozdě došlé není možné brát zřetel! Používejte korekturní znaménka!
Rukopisy redakce nevrací.

Příspěvky posílejte na adresu:

Prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.,
Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN,
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
tel: +420 224 962 400 
fax: +420 224 962 401
e-mail: csderm@vfn.cz

Pokyny pro autory a recenzenty časopisu Česko-slovenská dermatologie jsou ke stažení také ZDE [PDF].


Aktualizováno: 1.6.2017

Kontakt

NAKLADATELSKÉ A TISKOVÉ ODDĚLENÍ (NTO)

Informace o předplatném podává a objednávky českých předplatitelů přijímá

Nakladatelské a tiskové oddělení ČLS JEP
Sokolská 31
120 26 Praha 2
tel.: +420 296 181 805
E-mail: nto@cls.cz

předplatné časopisů:
Barbora Šmejkalová
telefon: 296 181 805, 778 775 059
fax: 296 181 805
e-mail: nto@cls.cz

Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se