Zápis ze schůze výboru ČDS konané dne 21. října 2010


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 86, 2011, No. 1, p. 50-53
Kategorie: Česká a slovenská dermatovenerologie

Přítomni: prof. Arenberger, prim. Benáková, doc. Ettler, as. Frey, prim. Duchková, prof. Hercogová, prof. Resl, prof. Štork,  dr. Vocilková, dr. Zajíc

Omluveni: prim. Bučková, as. Jirásková, doc. Pock, dr. Polášková

Místo: Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN, U nemocnice 2, Praha 2

Čas: 9.30 – 12.50 hodin

PROGRAM

A. Projednáno

 • 1. Záznam schůze výboru ČDS

8 členů s hlasovacím právem, 1 člen revizní komise

Prof. Hercogová a dr. Zajíc na začátku schůze oznámili, že pořizují hlasový záznam schůze. Poté jednomyslně schválen způsob písemného záznamu se schválením na konci zasedání. V dalším hlasování o zvukovém záznamu je pro dr. Zajíc a prof. Hercogová, 4 členové proti, 2 se zdrželi hlasování. Poté dr. Zajíc a prof. Hercogová odmítli diktafony vypnout. Dr. Vocilková požaduje oficiální zá­znamník. Zvukový záznam bude interní věcí Výboru ČDS a nebude poskytován dalším subjektům. V dalším jednání prof. Štork přinesl další záznamník s tím, že se bude pořizovat oficiální záznam na tomto přístroji.

Znovu hlasováno o tomto hlasovém záznamu: 6 pro, 1 zdržel, 1 proti.

Při projednávání pořadí bodů jednání (přišla prim. Benáková, 9 hlasujících) došlo ke konsenzu.

 • 2. Návrhy na úpravy kódů pro MZd

MZd požádalo odborné společnosti o rozdělení kódů výkonů na plně hrazené, částečně hrazené a nehrazené. Dr. Vocilková upozorňuje na zákon č. 48, kde je uveden kód pro epilaci jako fakultativně nehrazený. U kódů je potřeba také uvést podmínky (dg., apod.), při kterých bude hrazen. Vyjádření OS je termínováno do 30. 10. 2010.

Materiál by měl být rozšířen o diskusi členů OS (rozšíří prof. Arenberger). Dr. Zajíc přislíbil rozeslání členům SAD.

K úhradě pacientem předběžně diskutovány kódy pro odstranění metličkovitých varixů, drobné excize, biopsie průbojníkem a epilace.

 • 3. Projednání zápisu z 9. 9. 2010

Projednávání zahájeno, pro množství připomínek však bod nedokončen. Bude řešen dalším e-mailovým připomínkováním.

V souvislosti s Evropským dnem melanomu diskutovány aktivity v minulosti: prof. Hercogová zdůrazňuje svou úlohu v této aktivitě i svůj podíl v iniciaci této akce v ČR. Doc. Ettler uvádí i záslužnou práci Foto­biologické sekce ČDS, která pořádala odborné semináře a osvětu fotoprotekce. Zmíněny i další akce různých subjektů (např. vyšetřovací stany).

Při dis­kusi nad minulým zápisem z 9. 9. 2010 dále předkládá dr. Zajíc písemné dotazy na revizní komisi. Prof. Arenberger uspokojivě komentuje jednotlivé body. Přesto pozve na příští zasedání představitelku firmy Jasta, která doplní další konkrétní údaje k organizaci kongresů.

Prim. Benáková připomíná, že ČDS není státní organizací, ve které musí probíhat výběrová řízení.Prof. Arenberger poznamenává s odvoláním na jednostránkovou přílohu časopisu Dermatologie pro praxi, připravenou prof. Hercogovou a dr. Zajícem, že podobné požadavky zveřejněné v tomto dokumentu mohou u neinformovaného čtenáře apriori stavět ČDS do nepříznivého světla.

Dr. Vocilková (pokladník) udává průběžnou letošní bilanci účtu ČDS: Je vyrovnaný, pokles –19 986 Kč vyvolán proplacením hromadných členství v EADV a UEMS, na účtu zůstává cca 1,5 mil. Kč. V minulých 3 letech zaznamenán kontinuální nárůst prostředků na účtu. Letos na členských příspěvcích vybráno 229 000 Kč, dary činily 65 000 Kč.V 11 hod. odchází prof. Hercogová, snižuje se na 8 hlasujících.

 • 4. Informace pro pacienty

Prim. Benáková informuje o stavu příprav informací pro pacienty. Materiál vypracovaný prof. Pizingerem je t. č. oponován pověřenými členy Výboru s res­pekto­váním autorských práv. Dále diskutováno vydání těchto materiálů. Prof. Pizinger bude požádán o finanční nabídku uvažovaného nakladatelství. Vydání prvních letáků se plánuje v r. 2011.

 • 5. Minutová režie a kódy

Prof. Arenberger zastupoval výbor ČDS na jednáních o nových kódech: excimerový laser – podány nové připomínky, po jejich doplnění se předpokládá schválení. Po mnohaletém opakovaném neúspěšném úsilí výboru ČDS o povolení sdílení kódů excizí od odbornosti plastické chirurgie přistoupil výbor ČDS k vytvoření vlastních kódů (viz zápisy z několika minulých let). Prof. Arenberger referuje, že při projednávání těchto kódů na ministerstvu bylo dosaženo úspěchu, protože komise sice nové kódy odmítla s ohledem na zahlcování sazebníku shodnými kódy projednávat, ale projednala návrh ministrovi, aby rozhodl, že žádná odborná společnost nesmí vetovat sdílení kódů své autorské odbornosti pro jiné odbornosti. To znamená, že s podpisem nové vyhlášky by měly být dermatochirurgické kódy opět k dispozici našim odbornostem.

Na přímý dotaz o stavu projednávání dalších našich návrhů k úpravám kódů neměla ministerská komise dostupné informace, proto se výbor ČDS rozhodl je znovu podat (kryalizace, epi-testy). Prim. Duchková upozorňuje, že žádost o zvýšení minutové režie má speciální požadavky (dosud 2,75 Kč, např. infekční lékařství 3,30 Kč). Prim. Duchková slibuje vypracování takové žádosti do 14 dní včetně zdůvodnění kalkulací potřebných nákladů.

Ve vyhlášce o věcném vybavení stále pro náš obor figuruje potřebnost 2 toalet (pacienti, personál). Do září 2011 bude připomínkováno, aby se to v novele zrušilo.

 • 6. Biologika a psoriáza v Praze – mezioborový kongres organizovaný ČLS JEP 12.–13. listopadu 2010

Prof. Arenberger oslovil potenciální přednášející a připravil s nimi odborný program za ČDS.

 • 7. Akce ČDS (plán 2011)

Zatím došly návrhy na 26 akcí, seznam bude rozeslán členům výboru s výzvou o doplnění dalších akcí, které bude shromažďovat doc. Ettler.

 • 8. Registr lymfomů

Prof. Gniadecki požádal o záštitu ČLS JEP (v tom i ČDS) nad zřízením národní databáze v ČR týkající se lymfomů v rámci Evropy. Výbor ČDS pověřuje prof. Arenbergera jednáním v této záležitosti. Upozorněno na citlivost používání osobních údajů a případných autorských a publikačních práv.

 • 9. Austrian Bidding Committee pro Světový kongres v r. 2015

Rakouská dermatologická společnost vyslala žádost o možnost uspořádání satelitního sympozia v případě úspěšného získání Světového kongresu 2015 ve Vídni, v Praze a Bratislavě za účasti ČDS a SDS. Výbor souhlasí s možností uspořádání takového sympozia.

 • 10. Nominace na delegáty ČDS pro ILDS při Světovém kongresu 2011 v Soulu

Tito delegáti mají hlasovací právo pro volbu lokality pro další Světový kongres.

Za ČDS navrženi: prof. Arenberger, doc. Ettler, dr. Zajíc, prim. Duchková.

 • 11. Faktura za web hosting

Proplacení faktury za roční poskytnutí domény www.derm.cz ve výši 1278 Kč vč. DPH byl Výborem ČDS schválen.

 • 12. Vyúčtování dermatologického semináře v Lednici 2010

Dodáno agenturou JASTA, předloženo výboru. Materiál bude přílohou Zápisu. Pozitivní bilance pro Výbor ČDS ve výši 14 907 Kč. Do této částky nebylo ještě zakalkulováno anoncovaných 900 Kč od prof. Hercogové za občerstvení, protože částka dosud nedorazila na účet JASTA.

 • 13. Stanovisko k dermatologickému programu ZP Metal Alliance

Žádost ZP MA o účast dermatologů v autobusu, kde se bude provádět vyšetřování pigmentových znamének. Výbor ČDS podporuje tuto aktivitu.

 • 14. Stanovy ČDS

Prof. Arenberger informuje, že před 3 dny obdržel návrh Stanov vypracovaný ČLS JEP pro ČDS, ještě bude dodán návrh Jednacího a Volebního řádu. Vedení Výboru ČDS pak provede doplnění a bude rozesláno členům Výboru ČDS k připomínkování.

 • 15. Odvolání sekretářky

Na návrh prof. Hercogové projednáváno odvolání dr. Rydlové z funkce sekretářky Výboru ČDS. Diskutováno sídlo sekretářky, rozesílání e-mailů, ve kterých došlo k výpadku některých adres (např. prof. Hercogové). Revizní komise tímto dostala podnět k prošetření. Prof. Štork bude proto e-maily od sekretářky pro jistotu napříště přeposílat na Bulovku. Hlasováno o odvolání: 1 pro, 7 proti.

 • 16. Hlášenka pohlavních chorob

(ve 12.15 hod. odchází dr. Vocilková a prim. Benáková – 6 hlasujících)Prof. Resl referuje o nutnosti vypracovat návrh nové hlášenky pohlavních chorob do r. 2012. Během jednání výboru per rollam (viz níže) prof. Resl doplňuje, že se ukázalo, že dr. Slezák, respektive statistici přišli ještě s dalšími návrhy. Jako dermatovenerologové jsme chtěli určitou redukci hlášenky, naopak některé věci zachovat, ale řadu údajů požadují statistici, epidemiologové a EU. My navíc požadujeme přehled diagnóz. Dne 2. 12. se po výborové schůzi sejde venerologická sekce a znovu hlášenku projedná. Počátek platnosti hlášenky by měl být od ledna 2012.

 • 17. Návrh Fotobiologické sekce na Czech Photo­dermatology Day

Doc. Ettler navrhuje uspořádat jako satelitní sympozium v angličtině při EADV 2011 v Karlových Varech, kterého by se zúčastnili odborníci na fotobiologii kůže, zejména mladí dermatologové.

 • 18. Rozpočet 2011 – dr. Vociková připraví rozpočet na rok 2011 shodný s rokem 2010 a předá na ČLS.
 • 19. Prof. Hercogová (JH) a dr. Zajíc (PZ) požaduje předložení smlouvy mezi ČDS a agenturou CK Jasta, která kongresy pro ČDS organizuje včetně doložení náležitostí výběrového řízení na výběr právě této agentury, současně dokladovat schválení výborem ČDS. Prof. Arenberger sděluje, že smlouvy nejsou uzavírány s ČDS, ale mezi ČLS JEP a agenturou. Spolupráce s agenturou byla projednána na výborové schůzi 7. 12. 2006. Od té doby kongresy bez připomínek členů ČDS organizuje. Pokud bude v budoucnu vyžadováno výběrové řízení, lze je uskutečnit.
 • 20. Dále JH a PZ požaduje předložit hospodářský výsledek posledního V. kongresu českých a slo­ven­ských dermatovenerologů konaného v Paláci Žofín, ve dnech 5.–7.11. 2009 včetně podrobného vyúčtování příjmů a nákladů. Odpověď – agentura předložila ČLS vyúčtování kongresu v lednu 2010, celkový zisk, převedený na účet ČDS byl 157 000 Kč (viz zápis ze schůze výboru 14. 1. 2010). Podrobné vyúčtování bude předloženo na příští schůzi.
 • 21. Na příští zasedání výboru ČDS požaduje JH a PZ pozvat paní Kropíkovou, jednatelku CK Jasta, která předloží stav organizace VII. kongresu českých a slovenských dermatologů ve dnech 12.–14. 4. 2011 v Karlových Varech včetně průběžného stavu financování kongresu k aktuálnímu datu. Prof. Arenberger ji pozve, dále připomíná, že o stavu příprav je výbor informován průběžně na svých zasedáních, veškeré přípravné práce zatím předfinancovává firma Jasta ze svých zdrojů.
 • 22. Schůze ukončena ve 12.50 hod. odchodem zbývajících členů.
 • 23. Další plánované body programu schůze projednávány v režimu per rollam do 13. 11. 2010 (hlasování se zúčastnilo 6 členů s právem hlasovat (Arenberger, Benáková, Ettler, Frey, Resl, Vocilková) a 1 člen s hlasem poradním (Štork):

a) Na výbor se prostřednictvím prof. Resla obrátila dr. Snake s tím, že botulotoxin, lymfodrenáže a solária aplikují osoby, které k tomu nemají z dermatovenerologického pohledu dostatečnou kvalifikaci. Žádá výbor o stanovisko. Prim. Benáková uvádí, že lymfodrenáže z medicínské indikace provádí zdravotník (SZP, lékař), z kosmetické kosmetička. Aplikace botulotoxinu, kde dochází k porušení integrity kožního povrchu, by měl aplikovat jednoznačně jen lékař. Solária je problém – pracovníci mají být proškoleni a mít odborného garanta-lékaře, do jaké míry se dodržuje, není známo. As. Frey připomíná, že je třeba zdůrazňovat, že jde o výkony, které přísluší dermatologovi (eventuálně korektivnímu). Ovšem požadovat to „natvrdo“ je dnes jednak nereálné, jednak „nedemokratické“. Sami též nelibě neseme striktně odmítavý přístup jiných odborností k interdisciplinárním výkonům. Dr. Vocilková:„ Na obecný povzdech bych nereagovala. Došlo-li k pochybení, je nutné podat konkrétní stížnost.“ Prof. Resl myslí, že by se alespoň měl napsat na komoru a MZ dopis, že se to děje.

Doc. Ettler předpokládá, že kontrola je zřejmě v kompetenci hygienické služby, živnostenského úřadu, eventuálně krajského úřadu. Pokud má někdo zakročit, musí být podána příslušná stížnost.

b) Světový den psoriázy a celková spolupráce na programu S dermatology pod kůži. Na zářijové výborové schůzi byla schválena účast ČDS ČLS JEP na těchto aktivitách. Říjnová tisková konference však byla zorganizována opět pouze ČADV, nově s partnerstvím SADu. Dr. Vocilková je toho názoru, že ČDS má být přizvána ke spolupráci.

Prof. Reslovi vadí současná dvojkolejnost a roz­tříštěnost jednoty dermatovenerologů. Ettler je toho názoru, že pokud má spolupráce fungovat, tak ČDS je rovnocenným partnerem a má být o aktivitách předem informována. Hlasováno – ze 6 hlasujících žádá 5, aby ČDS pokračovala na projektu S dermatology pod kůži. Schváleno.

c)  Korespondence – návod na optimální psaní mailů ve vnitřní komunikaci mezi jednotlivými členy výboru. Pokud chce pisatel oslovit konkrétního člena výboru s dotazem nebo připomínkou, uvede jeho jméno jak v oslovení, tak v adresním řádku, a pokud je nezbytně nutné informovat o tom ostatní členy výboru, jsou tito uvedeni v adresním řádku v kopii. Pokud se neočekává reakce od nikoho ze členů výboru a jedná se o informativní mail, použije se oslovení typu „Vážené kolegyně, vážení kolegové“ a mail je odeslán všem. Tímto opatřením se předejde případným nedorozuměním, kdo má na mail odpovídat, či zda vůbec. 5 souhlasí, 1 se zdržel hlasování – schváleno.

Dr. Vocilková doplňuje, že pokud chce někdo někomu něco sdělit, může to udělat i ústně.

d) Výbor ČDS byl informován o stavu příprav 8. jarního EADV sympozia v Karlových Varech (duben 2011): rozeslána 2. informace, pracuje se na detailních programech jednotlivých sekcí, probíhá registrace účastníků, objednávky ubytování, zasílání abstrakt, pokračuje úsilí o další redukci registračních poplatků z již snížených 300 EUR na 100 EUR. S informací souhlasí všichni. Ettler připomíná zajištění místnosti a časový prostor pro satelitní sympozium „Czech and Slovak Photo­dermatology Day“.

e) Výboru byl předložen rozpis obsazení předsedajících sekcí 7. kongresu ČDS + SDS. Souhlasí 5, 1 se zdržel hlasování. Schváleno.

f) Výbor projednal informaci o zřízení pracoviště fotodynamické terapie v ordinaci dr. Finsterlové. Prof. Resl připomíná, že původně se předpokládalo, že se PDT bude provádět jen v centrech. Ettler upřesňuje, že zřídit si PDT pracoviště může kdokoli, kdo splňuje požadavky na personál a přístroj. Hlasování – 1 pro, 5 se zdrželo hlasování, projednání bude dokončeno na příští schůzi s diskusí nad více údaji.

g) Na příští schůzi výboru je pozvána na žádost 2 členů výboru agentura JASTA, zastoupená paní Kropíkovou (viz výše). Paní Kropíková je v plánovaném termínu příští výborové schůze (2. 12.) v zahraničí, rovněž i některým členům výboru tento termín nevyhovuje z důvodů akce firmy LEO 9. 12., proto se navrhuje posunout příští schůzi z původně plánovaného 2. 12 na 9. 12. Dr. Vocilková sděluje, že nemá potřebu komunikovat s paní Kropíkovou a nehodí se jí přesun termínu schůze. Prof. Reslovi případná změna termínu působí komplikace, protože má kolegium, s 2. 12. nemá problém. Ettler, již naopak přesunul výuku na 2. 12., aby uvolnil 9. 12. Hlasování o přesunu schůze z 2. 12. na 9. 12. – 2 pro, 1 proti, 3 se zdrželi hlasování, příští schůze se bude konat v původně plánovaném termínu 2. 12.

h) Prim. Dubáň žádá o podporu k zachování optimálního počtu lůžek na kožních odděleních kraje Vysočina a navrhuje v Nemocnici Jihlava 20 lůžek, v Nemocnici Nové Město na Moravě 20 lůžek a v Nemocnici Třebíč také 20 lůžek. Doc. Ettler připomíná, že Jihlava je krajské pracoviště, mělo by se udržet. Při hlasování 5 souhlasí, 1 se zdržel, schváleno – prof. Arenberger prim. Dubáňovi připraví a odešle dopis.

g) Přijati noví členové: dr. Loskotová (Kladno), dr. Knězková (Brno), dr. Grycová (Brno), dr. Závodská (Pardubice) – o nových členech hlasováno jednotlivě, vždy 6 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování.

Příští schůze výboru ČDS: 2. 12. 2010

Zapsali: doc. Ettler a prof. Arenberger


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 1

2011 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se