První výsledky výzkumu osobzávislých na alkoholu z hlediskadiferenciálního modeluinkongruence


First Results of Investigation of Alco-hol Dependent Subjects from the Aspect of a Differential Model of Incongru-ousness

Using a RIAI questionnaire-A assessing in individuals incongruousness (in-ternal controversies) the authors investigated a group of 90 Czech and Ger-man alcohol dependent subjects. The data were recorded soon afterdetoxification and at the onset of voluntary in-patient treatment. The trendsamong Czech and German patients assessed by means of the RIAI-A questi-onnaire are mostly identical. The relatively greatest stress for them are seri-ous life events. As far as significant differences between Czech and Germansubjects are concerned, the authors found four significant differences (t-test). In favour of the Czech sample the authors recorded a difference in therange „attitude to disease - perceptin of own part“ (0.05 level of significance),„strategy of coping with incongruousnesses and incongruent tolerance“ (0.05level of signif.) and „occurrence of psychopathological symptoms in the past“(0.05 level of signif.). In favour of the German sample is a higher „actualpathogenic load“ (0.01 level of signif.).The presented findings must be taken as the first stimuli for contemplation,which are the result of empirical research which is proceeding.

Key words:
differential model of incongruousness, RIAI questionnaire, perso-nality of an alcohol addict, research of alcoholism, serious life events.


Autoři: J. Vymětal;  G. W. Speierer *
Působiště autorů: Ústav pro humanitní studia v lékařství 1. LF UK, PrahaInstitut medicínské psychologie Lékařské fakulty Univerzity Regensburg *
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 1999, No. 2, pp. 78-84.
Kategorie: Články

Souhrn

Pomocí dotazníku RIAI-A zjišťujícího u jedince inkongruence (vnitř-ní rozpory) jsme zkoumali vzorek devadesáti českých a německých osob zá-vislých na alkoholu. Data byla sejmuta záhy po detoxifikaci a na začátkudobrovolné ústavní léčby. Trendy mezi českými a německými nemocnýmizjišťované dotazníkem RIAI-A jsou převážně shodné. Relativně největší zátěžpro ně představují závažné životní události. Pokud jde o statisticky signifi-kantní rozdíly mezi českým a německým vzorkem, tak jsme nalezli čtyři vý-znamné rozdíly (t-test). Ve prospěch českého vzorku byla zaznamenánadiference ve škále „postoj k onemocnění - vnímání vlastního podílu“ (0,05 hl.významnosti), „strategie zvládání inkongruencí a inkongruenční tolerance“(0,05 hl. významnosti) a „výskyt psychopatologických symptomů v minulosti“(0,05 hl. významnosti). Ve prospěch německého vzorku vyznívá vyšší „aktuál-ní patogenní zátěž“ (0,01 hl. významnosti).Nálezy prezentované v příspěvku je třeba vidět jako prvé podněty k zamyšle-ní, které přicházejí z empirického výzkumu, jenž pokračuje.

Klíčová slova:
diferenciální model inkongruence, dotazník RIAI, osobnostetylika, výzkum etylismu, závažné životní události.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se