Česká a slovenská psychiatrie - Informace o časopisu

Obsahem časopisu jsou původní práce s tematikou z oblastí teoretické a speciální psychiatrie.

Jsou publikovány práce z oboru psychologie, psychiatrické sexuologie, psychosomatiky a hraničních oborů, psychoterapie aplikované i teoretické, psychofarmakologie klinické i experimentální včetně funkcí receptorových a neurotransmitérových systémů, z historie psychiatrie, zajímavé kazuistiky.

Dále jsou uveřejňovány informace z kongresů, sympozií a konferencí s psychiatrickou tematikou, recenze publikací a článků z oboru.

V časopise jsou publikována oznámení o konání významných mezinárodních i národních kongresů a dalších akcí a oznámení významných životních jubileí.

Do roku 2009 časopis vychází u ČLS JEP, od roku 2010 časopis vydává nakladatelství Galén.

Redakční rada

Vedoucí redaktor

MUDr. Eva Kitzlerová, Ph.D.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, 128 00 Praha 2

Zástupce vedoucího redaktora

doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.

Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

Členové

 • doc. MUDr. Jiří Beran, CSc., Plzeň
 • MUDr. Dagmar Breznoščáková, Ph.D., Košice
 • prof. MUDr. Eva Češková, CSc., Brno
 • MUDr. Michal Goetz, Ph.D., Praha
 • prof. PhDr. A. Heretik, CSc., Bratislava
 • prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc., Praha
 • MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
 • MUDr. Luboš Janů, Ph.D., Plzeň
 • doc. PhDr. Jana Kocourková, Praha
 • MUDr. Mária Králová, PhD., Bratislava
 • doc. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D., Hradec Králové
 • prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., Praha
 • prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D., Praha
 • MUDr. Ludvík Nábělek, Ph.D., Banská Bystrica
 • prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc. Bratislava
 • prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc., Praha
 • doc. MUDr. Petr Smolík, CSc., Hradec Králové
 • MUDr. Petr Šilhán, Ph.D.
 • prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc., Brno
 • prof. MUDr. Eva Topinková, CSc., Praha

Redakce

Vydání zajišťuje

Galén, spol. s r.o.
Na Popelce 3144/10A,
150 00  Praha 5

Vedoucí redaktor

MUDr. Eva Kitzlerová, Ph.D.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2

Redakce

Vydání zajišťuje

Galén, spol. s r.o.
Na Popelce 3144/10A,
150 00  Praha 5

Vedoucí redaktor

MUDr. Eva Kitzlerová, Ph.D.

Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2

Zástupce vedoucího redaktora

doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.

Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

Rukopisy:

Elektronicky na adresu: editorcsp@centrum.cz

Redakční zpracování:

Mgr. Roman Lang

Sazba a zlom:

Petra Veverková, DTP Galén (G 341002)

Tisk:

GLOS, Špidlenova 436,
513 01 Semily

Předplatné

Vychází 6krát ročně.

 • Předplatné na rok 520,– Kč
 • Jednotlivé číslo 95,– Kč

Členové České psychiatrické společnosti ČLS JEP
Předplatné v rámci členského příspěvku.
Dotazy a reklamace:
Lenka Příhonská, Galén, tel.: 724 350 610, prihonska@galen.cz

Ostatní předplatitelé v České republice:
Česká pošta, s. p.
oddělení periodického tisku
Olšanská 38/9
225 99 Praha 3
Fax: 267 196 287
www.postabo.cz

Nové předplatné, dotazy a reklamace: postabo.prstc@cpost.cz

Ostatní předplatitelé ve Slovenské republice:
L.K. Permanent spol. s r.o.
poštový priečinok 4
834 14 Bratislava 34
Kontakt: Hrušková Zuzana
tel.: 00421/2/49 11 12 02
fax.: 00421/2/49 11 12 09
www.predplatne.sk

Nové předplatné, dotazy a reklamace: hruskova@lkpermanent.sk

S objednávkami starších vydání a celých ročníků se obracejte na adresu prihonska@galen.cz

For overseas orders please write your request to prihonska@galen.cz

Pokyny pro autory a recenzenty

Časopis Česká a slovenská psychiatrie uveřejňuje příspěvky s tématikou obecné a speciální psychiatrie z teoretické a klinické oblasti z oborů psychologie, psychiatrické sexuologie, psychosomatiky a hraničních oborů, psychoterapie, psychofarmakologie, dále historii, kazuistiky, aktuální zprávy,osobní zprávy, recenze knih a článků z oboru.

V časopise jsou publikovány informace o konání významných mezinárodních a národních kongresů, konferencí a dalších akcí a pravidelné informace o činnosti Psychiatrické společnosti ČLS JEP, včetně vědeckých schůzí a zápisů z jednání výboru společnosti.

Redakce přijímá pouze práce vyhovující po odborné stránce, které jsou na odpovídající profesionální i formální úrovni a nebyly publikovány v jiném časopise.

Uveřejněná práce se stává majetkem časopisu, přetisknout její část nebo použít obrázek v jiné publikaci lze jen s citací původu.

 • Rukopis zasílejte v originále a dobře čitelné kopii (je nutná rovněž kopie tabulek, legend, podle možností i obrázků).
 • Stránky číslujte a spojujte svorkou, nesešívejte.
 • Přijímáme pouze práce psané na jedné straně kvalitního bílého nelesklého papíru formátu A4 (ne průklepový) na psacím stroji s obvyklými typy nebo tisknuté na inkoustové či laserové tiskárně.
 • Dodržujte okraje shora 25 mm, zleva 35 mm, zprava max. 30 mm.
 • Počet řádků na stránce je 30, řádek má 60 úhozů.
 • Články postoupené redakci na disketách zasílejte v programu Microsoft Word, písmo Times New Roman CE, velikost písma 12, okraje 2,5 cm.
 • Rozsah textu do 4 -5 tisíc slov, včetně titulu, souhrnů (do 250 slov) a literatury, výjimečně více.
 • V případě použití editoru T-602 řádkování 2 a nastavení 60 znaků a 30 řádků na stránce.
 • Ke každé disketě musí být připojena i tištěná forma.
 • Příspěvky stylizujte spisovnou češtinou nebo slovenštinou, text, který máte zájem zdůraznit, podtrhněte.
 • Text, který má být napsán kurzivou, podtrhněte vlnovkou.
 • řipouští>
 • Text nelze měnit či doplňovat ani při první korektuře, opravují se pouze chyby vzniklé v tiskárně.
 • Korektury se provádějí podle korektorských značek (ČSN 88 0410) a odesílají se zpět na požadovanou adresu napsanou na přiloženém letáčku.
 • Redakce netrvá na „Imprimatur“ nadřízeného, jeho udělení ponechává na zvyku pracoviště.
 • Při používání anatomických termínů, včetně zkratek, je závazná mezinárodně platná nomenklatura, tak, jak je uvedena např. v publikaci H. Fenaise: Anatomický obrazový slovník, Praha, Avicenum 1981, 478 stran.
 • Fyzikální a chemické veličiny se uvádějí v SI jednotkách podle ČSN 01 1300.

1. Titulní strana - uvádějte v následujícím pořadí:

 • stručný a výstižný název celé práce,
 • příjmení a iniciály křestního jména všech autorů, kteří k tvorbě článku významně přispěli,
 • název a místo pracovišť autorů (graficky vyznačte),
 • jméno a tituly přednosty (ředitele) daného zdravotnického zařízení.

Pod čarou uvést poznámku o případné předchozí publikaci ve formě přednášky.

Poznámka: autorství se uznává, pokud dotyčný přispěl k celkovému pojetí a uspořádání studie, k analýze a interpretaci informací, k redigování textu nebo jeho obsahové revizi a pokud autor souhlasí s konečnou verzí článku předkládaného k publikování..

2. Souhrny a klíčová slova

 • Český souhrn nemá přesahovat 10 - 15 řádků, přikládejte ho ve dvojím vyhotovení.
 • Na konci souhrnu uveďte výstižná klíčová slova v počtu 3 - 6.
 • Souhrn by měl přehledně popsat cíl práce, postup a dosažené výsledky.
 • Souhrn v anglickém jazyku může mít rozsah do 30 řádků.
 • Součástí anglického souhrnu je rovněž název práce (nepoužívejte zkratky).
 • U původních prací se vyžaduje strukturovaný soubor, tj. úvod, vlastní výzkum, diskuse, závěr

3. Vlastní text

U původních prací doporučujeme text členit na tyto části:

 • Úvod, který stručně uvádí účel práce a shrnuje zdůvodnění studie nebo pozorování.
 • Metodiku, v níž autor charakterizuje výběr pacientů nebo pokusných zvířat, včetně kontrol.
  • Použité metody a postupy se popisují do takových detailů, aby je jiná pracoviště mohla reprodukovat.
   Na zavedené metody se pouze odkazuje.
  • Přesně se charakterizují použitá léčiva a chemikálie, včetně mezinárodních nechráněných zkrácených chemických (generických) názvů, dávek a způsobů podávání.
  • K označení pacientů se neužívají jména, iniciály ani čísla chorobopisů. Uvádějí se počty pozorování a statistická významnost výsledků s uvedením získaných hodnot a použitého statistického testu.
 • Výsledky se uvádějí v logickém sledu v textu, v tabulkách nebo grafech. V textu se zdůrazňují a shrnují nejdůležitější pozorování.
 • Diskuse. V diskusi se shrnují nové důležité aspekty práce a závěry, srovnávají se s jinými obdobnými studiemi a plánovanými záměry práce.
 • Závěr práce hodnotí cíle, jichž bylo studií dosaženo, a doporučení pro další výzkum.
 • Poděkování je určeno osobám, které podstatně přispěly k vypracování studie. Autor musí mít souhlas osob v poděkování uvedených.

Za vlastním textem uvádějte rovněž číslo grantu a jeho poskytovatele.

4. Literatura

 • Mezi citace lze zařadit práce přijaté k publikaci (s uvedením zkratky názvu časopisu a s poznámkou „v tisku“), neuvádějí se práce zaslané k tisku, ale nepřijaté.
 • Každá citace musí mít odpovídající odkaz v textu a naopak.
 • Formální úprava citací se řídí ČSN ISO 690 01097.
 • Citace jsou v seznamu řazeny abecedně podle jmen autorů a očíslovány, u odkazů v textu uvádějte čísla v hranatých závorkách.
 • Přehled použité literatury obsahuje publikace, z nichž autoři čerpali informace a podněty nebo s nimiž srovnávali své výsledky, zpravidla s výjimkou učebnic a encyklopedií.
 • Nepoužívají se citace typu „osobní sdělení“ a podobně.
 • Mezi citace lze však zařadit i práce přijaté k publikaci s uvedením názvu práce a časopisu s poznámkou „v tisku“.
 • U původních sdělení se doporučuje uvádět nejvíce 20 citací.

Za přehled literatury uveďte kontaktní adresu prvního z autorů (včetně celého křestního jména a všech titulů), e- mailové číslo, pro komunikaci s redakcí rovněž telefonní číslo a fax.

Příklady správných forem citací

Tištěná monografická publikace:

 • Zeman, M.: První pomoc. 2. Vyd. Praha: Galén, 1998. 143 s. Edice Scripta sv. IV. isbn 80- 85824-46-9.

Příspěvek v monografické publikaci:

 • Linek, V.: Poruchy paměti. In Peiss, V.aj. Klinická neuropsychologie. Praha: Grada Publishing, 1998, s. 96-115.

Článek v sériových publikacích:

 • Pelikánová, T.: Současné trendy inzulinoterapie. Vnitřní lékařství, 48, 2002, s. 523-529.

Pokud budete užívat zkratky časopisů, je nutné dodržovat ČSN 0101 96 „Zkracování názvu časopisů a jiných periodik“. Informace o lokaci elektronických dokumentů vystavených na internetu musejí odkazovat na dokument, který byl skutečně viděn, a musejí obsahovat způsob přístupu k němu, stejně jako síťovou adresu pro lokaci.

Bibliografický odkaz na elektronickou monografii:

 • Olson, N. (ed) Cataloging Internet Resources: A Manual and Practical Guid (on line) 2nd ed. Dublin: OCLC, c1997 [cit. 2003-04- 09]. Dostupný z WWW: <http://www.oclc.org/man/926cat/toc.htm>. ISBN 1-55653-2396-9.

Elektronické seriálové publikace

 • Odkaz na časopis v elektronické podobě:
  JEP: The Journal of Electronic Publishing [on line]. Ann Arbort (MI): University of Michigan Press. 1999-[cit. 2002-04-02]. 12x ročně. Dostupný také z WWW: <http://www.press.u,ich.edu/jep/index.html. ISSN 1080-2711.

odkaz na webovskou verzi tištěného časopisu:

 • Forum: časopis Univerzity Karlovy. Praha: Univerzita Karlova, 1995, 1x za 14 dnů. Dostupný také na WWW: <http://enlil.ff.cuni.cz/.

Existuje-li tištěná verze a vedle ní je dokument dostupný i na internetu, uvedeme jako první verzi tištěnou a následovně i aktuální dostupnost na internetu.

5. Přílohy - obrázky, grafy, schémata, fotografie a tabulky

 • Každá příloha dokumentace se přikládá volně k rukopisu zvlášť (nevlepovat ani počítačem nevkládat mezi text!).
 • Tabulky se píší na stroji nebo tisknou na inkoustové či laserové tiskárně na zvláštní list bílého nelesklého papíru.
 • Popisek se uvádí nad tabulkou, legenda a poznámky pod tabulkou.
  Popisky k obrázkům a grafům se uvádějí na samostatném listu a jsou číslovány tak, jak jsou postupně odkazovány v textu.
 • Místo, kam se má příloha v textu zařadit, označte na levém okraji stránky čtverečkem s číslem obrázku (např. obr. l, graf 1).
 • Označení se včlení rovněž do textu.
 • Na zadní stranu obrázku, grafu či tabulky napište tužkou jméno prvního autora, název práce, pořadové číslo dokumentace a šipkou vyznačte orientaci obrázku.

Elektronická obrazová dokumentace

 • Pérové kresby, fotografie (i barevné) a výstupy z přístrojů přijímá NTS ČLS JEP pro přímé tiskárenské zpracování ve formátech .tif, .eps a .jpg, přičemž možná média jsou kromě disket 3,5" také CD-ROM, zip a jaz, grafy v programu Excell, zpracované pro jednobarevný tisk..
 • Veškerá dokumentace musí být zaslána jedenkrát i v papírové podobě.
 • Pokud jsou obrázky ve formátu .jpg, je třeba použít velkého rozlišení (nejlépe kompresní poměr 10-12) z důvodu kvality.
  Pozor: obrázky zabudované do dokumentu WORDu nebo dodané samostatně jako soubor WORD nejsou kvalitní (příliš malé rozlišení), proto nelze tento formát pro obrázky používat.
 • ěž>
 • Vždy je třeba předat původní zdrojové obrázky (.tif, .jpg, .eps).
 • Názvy obrázkových souborů opět vycházejí ze jména autora a čísla obrázku (např. Macek1.tif ).
 • Názvy mohou být maximálně osmimístné.
 • Na disketu (médium) je třeba napsat, do kterého časopisu, čísla a článku obrázky patří.
 • Skenování barevných obrázků vyžaduje minimálně rozlišení 600x600 dpi, soubor musí mít alespoň 5 MB.
  Ke skenování nelze použít (ani tiskárně předat) obrázky ve formě výstupů z inkoustové nebo laserové tiskárny – ty slouží pouze jako papírový doklad elektronické verze.
 • V komplikovaných případech lze autorům vyjednat kontakt přímo s tiskárnou.

V souvislosti s tímto opatřením bude redakce klást maximální důraz na kvalitu reprodukcí.

Nově je používána technologie CTP (computer-to-plate), která umožňuje výbornou reprodukci za podmínky, že i předané podklady budou dostatečně kvalitní.

Autoři jsou proto žádáni, aby se řídili autorskými pokyny, resp. požadavky na parametry elektronických podkladů.
K nejčastějším chybám patří použití nepovolených formátů obrazových souborů a použité nízké rozlišení.

Podklady neodpovídající autorským pokynům bude redakce vracet.
Cílem opatření je zkvalitnění časopisu a co nejúspěšnější publikace prací.

 • Fotografie určené k publikaci (ve zvláště odůvodněných případech i barevné) musejí být kontrastní, na lesklém papíru.
 • Neposílejte rentgenogramy v originále a negativy.
 • Grafy zasílejte v originále, nakreslené tuší na pauzovacím či kladívkovém papíru nebo vytištěné na laserové či inkoustové tiskárně.
 • Sloupce grafů by měly být zřetelně odlišené, nepoužívejte rastry, začerňují plochu.
 • U reprodukcí je třeba brát v úvahu, že míra zmenšení nemá přesáhnout u grafů 20 % a po zmenšení by velikost písma neměla klesnout pod 2 mm.
 • Dbejte na profesionální technickou kvalitu pérovek, nedokonalá dokumentace se vrací k přepracování, případně nebude zařazena.
 • Barevné obrázky (foto, diapozitivy) redakce autorům po uveřejnění vrací.
 • Pokud autor navrácení dokumentace nežádá, nechť své stanovisko redakci písemně sdělí..
 • Pérovky redakce autorům nevrací, s výjimkou, že si je autor písemně vyžádá.
 • Strukturní chemické vzorce uvádějte rovněž na zvláštním listu a veškeré indexy a exponenty pište zřetelně.
  Chemické vzorce se číslují římskými číslicemi, matematické rovnice arabskými číslicemi v závorce.
 • Řecká písmena pište perem nebo uvádějte na okraj stránky název řeckého písmene.

6. Etické aspekty

 • Je-li referováno o pokusech na lidech, přiložte čestné prohlášení, že studie byla před zahájením schválena místní etickou komisí.
 • Zásadně neuvádějte na ilustrujícím materiálu jména nebo iniciály nemocných, nemocniční, protokolová a ošetřovací evidenční čísla.
 • U pokusů na zvířatech uveďte, zda byly dodrženy ústavní nebo národní předpisy, směrnice pro chov a experimentální používání zvířat, nebo přiložte čestné prohlášení o souhlasu místní etické komise.

Práce zasílejte elektronicky na adresu: editorcsp@centrum.cz

Kontakt

Galén, spol. s r.o.
Na Popelce 3144/10A,
150 00  Praha 5
Tel.: +420 257 326 178, 257 326 172
Fax/záznamník: +420 257 326 170

Inzerce

Lenka Příhonská
Tel.: +420 257 326 178
Mob: +420 724 350 610
prihonska@galen.cz

Kontakt na redakci časopisu

Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se