S dětmi proti obezitě


With children against obesity

The project “With Children Against Obesity” (www.sdetmiprotiobezite.cz) is an original and innovative prevention website, which is currently unparalleled in the Czech Republic. It is a rare project that deals not only with the issue of childhood obesity for the general public but also for professionals. The website offers a comprehensive view of the prevention and treatment of overweight and obese children. The project offers original products that can be used in the everyday clinical practice for specific individuals with risks of developing obesity, including their family background. It follows the basic principles of prevention of metabolic diseases.

Keywords:
children obesity – children obesity and overweight prevention – prevention of civilization diseases


Autoři: Zlatko Marinov 1;  Cecília Marinová 2;  Dalibor Pastucha 3;  Hana Střítecká 4;  Radek Ptáček 5
Působiště autorů: Dětské obezitologické centrum, Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha 1;  Medical Access Solutions s. r. o., Praha 2;  Dětská obezitologická ambulance, Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace FN, Olomouc 3;  Katedra vojenské hygieny Univerzita obrany, Fakulta vojenského zdravotnictví, Hradec Králové 4;  Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 5
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2015; 154: 19-21
Kategorie: Speciální sdělení

Souhrn

Projekt sdetmiprotiobezite.czje představen jako originální a inovativní preventivní webový portál, který v současné době nemá v českém internetovém prostředí obdoby a ve světovém měřítku se řadí k ojedinělým projektům, které se věnují problematice dětské nadváhy a obezity nejen pro laickou, ale především pro odbornou veřejnost. Webový portál zpracovává komplexní pohled na prevenci a léčbu nadváhy a obezity v dětském věku. Projekt přináší originální produkty, které lze využívat v každodenní klinické praxi pro konkrétní jedince ohrožené rozvojem nadváhy, včetně jejich rodinného zázemí. Naplňuje základní principy prevence metabolických civilizačních onemocnění. Díky tomu projekt překonal své původní zadání. Vyjádření uznání a díku náleží vedle erudovaných spoluautorů a garantů poradcům a konzultantům, kteří přispěli ke zdárnému naplnění projektu.

Klíčová slova:
dětská obezita – prevence dětské nadváhy a obezity – prevence civilizačních onemocnění


K úspěšné prevenci a léčbě civilizačních onemocnění je nutné stanovit jednoznačná pravidla od dětství. Projekt sdetmiprotiobezite.cz (1) je součástí preventivně léčebného rodinného programu Butterfly S dětmi proti obezitě, jehož cílem není pouhá redukce hmotnosti, ale celoživotní nastavení zdravého životního stylu pro celou rodinnou jednotku. Na prvním místě je nutné si uvědomit, že právě zdánlivě jednoduché změny a režimová opatření dokážou zastavit nebo přibrzdit negativní trend následků civilizačních onemocnění.

Koncem roku 2013 byl spuštěn za podpory dotačního programu MZ ČR Národní program zdraví projekt sdetmiprotiobezite.cz (1), který je přednostně zaměřen na cílovou skupinu odborných zdravotnických pracovníků, kterým má dát možnost orientace v problematice dětské obezitologie a stanovit efektivní proklientské terapeutická řešení v prevenci a léčbě dětské nadváhy a obezity. Je koncipovaný jako otevřený prostor k problematice dětské obezitologie. Internetové stránky sdetmiprotiobezite.cz (1) jsou sestavené jako rozcestník, který by měl uživatele bezpečně provést on-linovým prostředím. Webový portál oslovuje pět základních skupin, kterým umožňuje orientovat se v možnosti prevence nadváhy a civilizačních onemocnění: zdravotníky, rodiny s dětmi, nutricionisty, instituce a média.

Projektové stránky sdetmiprotiobezite.cz (1) celkově čítají přes 100 jednotlivých webových stránek, v pěti základních kategoriích, sekci Programy v prevenci dětské nadváhy a obezity, Tipy a Triky prevence dětské nadváhy, blogovou sekci Váš názor, sekci Projekt, Aktuality, Kontakty a anglické stránky pro cizince žijící v České republice. Na úvodní stránce jsou uvedeny aktuální Aktuality a Komentáře návštěvníků. V zápatí stránek jsou uvedeni aktivní projektoví partneři. V rámci projektu vznikly specifické inovativní produkty:

  • a) Kalkulačka genetického rizika obezity ke stanovení míry ohrožení dítěte rozvojem nadváhy, která definuje čtyři základní skupiny: závažný genetický sklon k obezitě, významná genetická náchylnost k obezitě, genetická necitlivost k obezitě.
  • b) Přehled aktuálních populárně-vědeckých a odborných publikací, které se věnují problematice dětské nadváhy a obezity v českém mediálním prostředí.
  • c) Tipy a Triky prevence nadváhy a obezity v dětském věku s blogovou komunikací.
  • d) Přehled negativní a pozitivní reklamy ve vztahu k prevenci nadváhy a obezity v dětském věku.
  • e) Databáze pracovišť prevence a léčby dětské nadváhy a obezity v České republice.
  • f) Kalkulátor terapeutického skóre pro odborné zdravotnické pracovníky ke stanovení účelného léčebného postupu nadváhy a obezity pro konkrétní dítě v rámci diferenciální diagnostiky.
  • g) Databáze aktuální odborné literatury a vzdělávání, které se věnují problematice dětské obezitologie v českém písemnictví a pregraduálním a postgraduálním vzdělávání.

Webové stránky projektu sdetmiprotiobezite.cz (1) si kladou za cíl podávat uživatelům aktuální, relevantní a ověřené informace o problematice dětské nadváhy a obezity, které jsou v souladu se soudobým vědeckým poznáním. Stránky jsou odborně dohlíženy významnými odborníky, kteří garantují obsah stránek bez nároku na finanční odměnu. Hlavními garanty jsou MUDr. Zlatko Marinov, MUDr. Dalibora Pastucha, Ph.D. MBA, PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA a Ing. Hana Střítecká, Ph.D. Garanti jednotlivých sekcí Pro rodiny s dětmi MUDr. Ulrika Barčáková, Pro lékaře a sestry prof. MUDr. Lidka Lisá, DrSc., Pro výživové konzultanty Ing. Hana Střítecká, Ph.D., Pro instituce SZÚ MUDr. Marie Nejedlá a Pro média MUDr. Cecília Marinová, MBA. Na vlastní tvorbě obsahu stránek se podíleli MUDr. Cecília Marinová, MBA, MUDr. Zlatko Marinov, MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA, MUDr. Marie Nejedlá, MVDr. Kateřina Janovská a Nikola Křístek. Jazykovou úpravu a korekturu realizovala RNDr. Jitka Riedlová.

Bez vzájemné široce koncipované spolupráce již nelze v současné době pandemii obezity ovlivnit, a proto projekt vyzývá ke spolupráci na všech úrovních. S projektem sdetmiprotiobezite.cz (1) se doposud podařilo oslovit klíčové hráče na poli prevence dětské obezity. Bylo navázáno projektové partnerství za instituce: Státní zdravotní ústav, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání a Rada pro internetovou reklamu, za organizace: Národní síť podpory zdraví, Sekce nutričních terapeutů ČAS a Informační centrum bezpečnosti potravin a za média: ČT D a Seznam.cz.

Projekt sdetmiprotiobezite.cz (1) je součástí komplexního diferenciálně-diagnostického programu prevence a léčby civilizačních onemocnění pro celou rodinu Butterfly S dětmi proti obezitě (obr. 1). Preventivní projekt S dětmi proti obezitě vychází ze základního postulátu, že obezita je závažné chronické onemocnění, kterému lze při časné účelné prevenci předejít. Cílem projektu je podpořit spojené úsilí k ovlivnění stěžejního preventivního prostředí dětské obezity, které vytváří rodina dítěte. Preventivní projekt S dětmi proti obezitě je vytvořený především pro cílovou skupinu odborných zdravotnických pracovníků, kterým má dát možnost racionálně se orientovat v problematice dětské obezitologie a možnost stanovit efektivní terapeutická řešení tváří tvář konkrétnímu klientovi. Projekt sestává z funkčních celků S dětmi proti obezitě: NET (1, 5–7), PUBLISHING (2–4), EDU (Semináře ČLK a Konference kazuistik a metodiky ambulantní práce Praktická dětská obezitologie Poděbrady 2012, 2013, e-lerning ČLK E 06/09,18/09, 20/09) a S kojenci proti obezitě (5) (Postupy prevence nadváhy a obezity v kojeneckém věku). Projekt sdetmiprotiobezite.cz (1) je vytvořen jako otevřená platforma k vědecky podloženým a erudovaným názorům prevence a léčby dětské obezity. Propojením preventivního projektu S dětmi proti obezitě s projektem vyhledávání a monitorování dětí s nadváhou Carterpillar (6) a projektem léčby dětské nadváhy a obezity Butterfly Care (7) vzniká ucelená a komplexní koncepce prevence a léčby dětské nadváhy a obezity využitelná v každodenní klinické praxi.

Postavení projektu sdetmiprotiobezite.cz v komplexním diferenciálně-diagnostickém programu prevence a léčby civilizačních onemocnění pro celou rodinu Butterfly S dětmi proti obezitě
Obr. 1. Postavení projektu sdetmiprotiobezite.cz v komplexním diferenciálně-diagnostickém programu prevence a léčby civilizačních onemocnění pro celou rodinu Butterfly S dětmi proti obezitě

Projekt sdetmiprotiobezite.cz byl podpořen dotačním programem MZ ČR Národní program zdraví Projekt podpory zdraví 2013 č. 10319.

Konflikt zájmů: žádný.

ADRESA PRO KORESPONDENCI:

MUDr. Zlatko Marinov

Dětská obezitologická ambulance

Pediatrická klinika 2. LF UK a FNM

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

e-mail: zlatko.marinov@fnmotol.cz


Zdroje

1. sdetmiprotiobezite.cz [online]. Praha: Medical Access Solutinos s.r.o. [2013] [cit. 16. 1. 2014]. Dostupné z: http://sdetmiprotiobezite.cz

2. Marinov Z, Pastucha D, a kol. Praktická dětská obezitologie. 1. vyd. Edice celoživotního vzdělávání ČLK.Praha: Grada Publishing 2012.

3. Marinov Z, Barčáková U, Nesrstová M, Pastucha D. S dětmi proti obezitě. 1. vyd. Praha: IFP Publishing 2011.

4. Marinov Z, VZP. S dětmi proti obezitě. 1. vyd. Praha: Medical Access Solutinos s.r.o., 2012; 2. vyd. Praha: Medasol 2013 [cit. 16 .1. 2014]. Dostupné z: http://caterpillar.sdetmiprotiobezite.cz/?page_id=1271

5. S kojenci proti obezitě [online]. Praha: Medical Access Solutinos s.r.o. 2013 [cit. 16. 1. 2014]. Dostupné z: http://skojenciprotiobezite.cz.

6. Caterpillar [online]. Praha: Medical Access Solutinos s.r.o. 2013 [cit. 16.1.2014]. Dostupné z: http://caterpillar.sdetmiprotiobezite.cz

7. Butterfy Care [online]. Praha: Medical Access Solutinos s.r.o. 2013 [cit. 16.1.2014]. Dostupné z: http://butteflycare.sdetmiprotiobezite.cz

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
nový kurz
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se