Biochemická a molekulárně biologická vyšetření v onkologii – zpráva o pracovní konferenci (Olomouc, 13. února 2013)


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2013; 152: 110-111
Kategorie: Sjezdy

Dějištěm akce byla 13. února 2013 velká posluchárna Teoretických ústavů LF UP v Olomouci. Jednalo se v pořadí již o 38. olomouckou konferenci tohoto typu, jak je po více než 12 let pořádá Oddělení klinické biochemie Fakultní nemocnice v Olomouci ve spolupráci s OS ČLK, společností SEKK, s.r.o., a pod záštitou České společnosti klinické biochemie ČLS JEP.

Podobně zaměřené odborné setkání se v Olomouci uskutečnilo před 2 roky, a to ve spolupráci s Laboratoří imunochemické diagnostiky Oddělení nukleární medicíny FN Plzeň. Tehdy byly středem zájmu některé nové metody v radiodiagnostice nádorů, imunoanalytické laboratorní metody, výzkum nových nádorových markerů a kontrola kvality jejich stanovení, screening kolorektálních nádorů, diagnostika karcinomu ovaria a terapeutické monitorování tyrosin-kinasových inhibitorů.

V záhlaví programu nynější konference stálo, že akce je tentokrát orientována na laboratorní diagnostiku vybraných hematoonkologických onemocnění, na molekulárně biologické metody v onkologické diagnostice, na monitorování léčby některých nádorů, na způsoby využití klasických i nových onkomarkerů a na ukládání a zpracování dat onkologicky nemocných osob.

Konferenci zahájil a účastníky za všechny pořadatele přivítal doc. MUDr. P. Schneiderka, CSc., emeritní vedoucí OKB FN Olomouc. Ve svém krátkém vystoupení zdůraznil všeobecně uznávané směry vývoje laboratorní medicíny v několika nejbližších letech. Za jednoznačnou se dnes považuje nutnost podpory aktuálních trendů medicíny: personalizace, prevence, prognostiky a participace, tzv. principu 4 P. Tradiční diagnostika se bude v nejbližší budoucnosti rozvíjet jak v laboratořích, tak v režimu point-of-care (POCT). Kromě důrazu na zvyšování kvality budou pokračovat snahy o standardizaci a harmonizaci metod. Dále se předpokládá větší uplatnění farmakogenomiky, rozšíření způsobů a druhů sebekontroly pacientů u chronických chorob a větší podíl sdružených vyšetření (companion diagnostics). Doc. Schneiderka poukázal na skutečnost, že i řada příspěvků na dnešní konferenci je již orientována v tomto duchu.

Na programu konference potom bylo celkem devět přednášek a většina z nich byla doprovázena výjimečně bohatou diskuzí. Úvodní obšírnější sdělení o významu laboratorních vyšetření pro onkologii přednesl prof. MUDr. B. Melichar, Ph.D., přednosta Onkologické kliniky LFUP a FN v Olomouci. Profesor Melichar je mj. členem redakční rady světově významného odborného periodika Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (ve zkratce CCLM) vydávaného nakladatelstvím Walter de Gruyter, GmbH, v Berlíně. CCLM je oficiálním časopisem Mezinárodní federace klinické chemie a laboratorní medicíny (IFCC) a Evropské federace klinické chemie a laboratorní medicíny (EFLM). K 50. výročí tohoto časopisu vyšlo jeho první letošní číslo a v něm publikuje prof. Melichar článek „Laboratory medicine and medical oncology: the tale of two cinderellas“, který se svým obsahem shoduje s tématem jeho sdělení na naší konferenci.


Moderování zbývajících dvou přednášek prvního dopoledního bloku se ujal doc. RNDr. T. Adam, Ph.D., vedoucí OKB FN Olomouc. Autorkou prvního z těchto sdělení byla MUDr. B. Mohelníková-Duchoňová a zevrubně se v něm zabývala molekulární biologií karcinomu pakreatu. Autorem druhého příspěvku na téma „Nové možnosti cílené léčby v onkologii“ byl MUDr. D. Vrána, který se však pro nemoc nemohl akce osobně zúčastnit, a jeho sdělení zasvěceně přednesl prof. Melichar.

Po krátké pauze následoval druhý blok přednášek, jenž obsahoval tři sdělení z oblasti hematoonkologie. RNDr. M. Divoká, Ph.D., a spolupracovníci z Hematoonkologické kliniky LFUP a FN Olomouc referovali o molekulárně genetických metodách pro diagnostiku a monitorování léčby tyrosinkinázovými inhibitory. Následovalo sdělení Mgr. J. Juráňové a spolupracovnic z téže kliniky, které bylo přehledným souhrnem mikroskopického hodnocení morfologie buněk u vybraných hematologických malignit. Třetí sdělení tohoto bloku prezentoval dr. M. Novák a informoval v něm o práci kolektivu autorů z Hematoonkologické kliniky a III. Interní kliniky LF UP a FN Olomouc na téma multiparametrické cytometrie v diagnostice monoklonálních gamapatií a mnohočetného myelomu.

Poslední blok přednášek po přestávce byl také poznamenán absencí. MUDr. M. Nekulová, CSc., z OKL Masarykova onkologického ústavu v Brně onemocněla, a proto nemohla osobně prezentovat sdělení své a autorského kolektivu s názvem „Jak využíváme vyšetření nádorových markerů“. Jejich příspěvek se ovšem vyskytuje na společném CD ROM. Druhé sdělení v tomto bloku bylo věnováno významu správné detekce HER2 pro klinickou praxi. Přednesla ho brilantním způsobem MUDr. O. Bálková (Roche Diagnostics, s.r.o.), která je také autorkou stejnojmenného článku publikovaného v časopisu Labor Aktuell.

Tématem posledního sdělení pracovního dne byla informace o systému pro zpracování a vyhodnocování dat onkologicky nemocných. Autorem byl a sdělení prezentoval ing. M. Blaha z Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity v Brně, který na tomto systému spolu s dalšími odborníky a onkology aktuálně pracuje.

Ve svém závěrečnému slovu doc. Schneiderka konstatoval, že míra a rychlost změn v zaměření, složení, poskytování a použití laboratorních vyšetření nebyly nikdy větší než dnes. Požadavky na služby laboratoří i u nás strmě stoupají a to všechno se odehrává v období velkých finančních tlaků na zdravotní péči. Za této situace musí laboratoře pracovat nejen kvalitně a klinicky efektivně, ale i racionálně a rentabilně. Metodou volby se jeví být aplikace principů „přidané hodnoty“. Přidáním hodnoty se myslí průběžná (spolu)práce laboratoře s uživateli jejích služeb a poskytovateli zdravotní péče, která zajišťuje, že veškeré činnosti laboratoře jsou postaveny na bázi nejlepších současných znalostí a moderních technologií, jsou podloženy důkazy, jsou rentabilní, umožňují dosahování lepších klinických výsledků, přispívají k vyšší bezpečnosti pacienta a jsou srozumitelné žadatelům, pacientům i širší veřejnosti. Za naplnění těchto cílů odpovídají jak vedoucí činitelé oboru, tak řadoví pracovníci jednotlivých laboratoří. O principu „přidané hodnoty“ píše G. H. Beastall v prvním letošním čísle časopisu CCLM a referuje se o něm také na stránkách bulletinu FONS 1/2013, s. 4–6.

Nakonec doc. Schneiderka poděkoval přednášejícím, všem účastníkům a v neposlední řadě také pořadatelům a svým spolupracovníků, kteří akci připravovali. Pozval všechny přítomné i na další olomoucký pracovní den s tématem Kardiologická laboratorní vyšetření, který se bude na stejném místě konat 22. května 2013 (viz www.cskb.cz a www.sekk.cz).

Pracovní konference se zúčastnilo přes 80 zájemců, převážně z moravských regionů. Všichni obdrželi – jako obvykle – program a CD ROM s nahranými prezentacemi. Pořadatelé přichystali drobné občerstvení a v příjemném prostředí předsálí a rekonstruované vstupní haly Teoretických ústavů LF UP měli účastníci dostatek příležitostí k vzájemnému poznání, přátelskému setkávání a odborným diskuzím.

doc. MUDr. Petr Schneiderka, CSc.

Katedra biomedicínských oborů LF, Ostravská univerzita

Syllabova 19, 703 00 Ostrava-Záhřeb

e-mail: petr.schneiderka@fnol.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se