Abdominální obezita a metabolický syndrom u dospívajících – výsledky studie COPAT(Childhood Obesity Prevalence and Treatment)


Autoři: Vojtěch Hainer;  Hana Zamrazilová
Působiště autorů: Endokrinologický ústav, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2012; 151: 75
Kategorie: Abstrakta sdělení na Spolku českých lékařů v Praze dne 28. listopadu 2011

Úvod. 

Projekt COPAT (Childhood Obesity Prevalence and Treatment) byl řešen Endokrinologickým ústavem v letech 2008–2011 s podporou grantu z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu. Ke stěžejním úkolům projektu patřily vedle epidemiologické studie u reprezentativního vzorku českých adolescentů i zmapování současných přístupů v diagnostice a léčbě obezity, vyhodnocení účinnosti léčby nadváhy a obezity u dětí a adolescentů a organizování kurzů v pediatrické obezitologii.

S narůstající prevalencí obezity u dětí a dospívajících narůstá i počet jedinců, kteří vykazují rizikovou abdominální obezitu a známky metabolického syndromu. Tito jedinci jsou ohroženi výskytem diabetes mellitus 2. typu a kardiovaskulárních onemocnění v mladém věku. Chybějící data o prevalenci abdominální obezity a metabolického syndromu u českých adolescentů v současnosti byla jedním z podnětů k realizaci projektu COPAT.

Cíl. 

Cílem sdělení je prezentovat výsledky šetření prevalence abdominální obezity a metabolického syndromu u českých adolescentů ve věku 13,0–17,9 let.

Metoda. 

Do studie byly zařazeny dva soubory: 1. reprezentativní vzorek české populace sestávající z 1533 jedinců (786 dívek a 747 chlapců) náhodně vybraných ze 79 ordinací praktických pediatrů z celé České republiky, 2. soubor 562 jedinců (344 dívek, 218 chlapců) s nadváhou a obezitou (BMI > 90. percentil) z lázeňských zařízení a endokrinologických ambulancí. U všech jedinců byla provedena antropometrická, nutriční, psychobehaviourální, biochemická a hormonální vyšetření. K definici abdominální obezity a metabolického syndromu byla použita kritéria International Diabetes Federation (IDF). Data byla statisticky zpracována pomocí software NCSS2004 (Kaysville, Utah, USA) a Microsoft Excel 2007.

Výsledky a diskuze. 

V populačním vzorku má nadváhu či obezitu 24 % dívek a 29,7 % chlapců. Alarmující je vysoká prevalence abdominální obezity u reprezentativního vzorku českých adolescentů: 8,7 % u dívek a 10,8 % u chlapců. Podstatná část sledovaných adolescentů s nadváhou a obezitou vykazuje abdominální distribuci tuku: 79,4 % dívek a 92,5 % chlapců. Prevalence metabolického syndromu v reprezentativním vzorku českých adolescentů je 3,7 % (1,9 % u dívek a 5,5 % u chlapců) a je srovnatelná s některými zahraničními daty, nicméně je podstatně nižší než u adolescentů v Itálii či Saudské Arábii, kde dosahuje 11 %, resp. 9,4 %. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat obézním adolescentům, u nichž se metabolický syndrom vyskytuje v 19 %, přičemž prevalence metabolického syndromu u obézních chlapců je dvakrát tak vyšší než u obézních dívek (27 % vs. 13,6 %).

Závěr. 

Studie COPAT zjistila vysokou prevalenci rizikové abdominální obezity v reprezentativním vzorku českých adolescentů a častý výskyt metabolického syndromu u obézních dospívajících, zejména u chlapců. To vyžaduje zvýšenou pozornost nejen pediatrů, ale celé společnosti, která by měla podniknout nezbytné kroky jak v časné diagnostice a léčbě, tak i v prevenci těchto zdravotních rizik. U dospívajících je třeba pravidelně vyšetřovat obvod pasu jako ukazatel rizikové abdominální obezity, aby se adekvátní intervencí předešlo rozvoji metabolického syndromu.

Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu (CZ 0123) a grantem 7F08077 z MŠMT.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Článek Kniha

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se